Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗВАЊА и органограм 2010 

 

I. СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЦРКВА, ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА И ПРОТОКОЛ

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

 

1.

Раководител на секторот за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол

Раководи-тел на сектор

Филозофски или Филолошки факултет –VII1 степен или 300 кредити според ЕКТС;

најмалку 5 години работно искуство од кои 2 години во државната служба;

- одлични организациски и комуникациски способности

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност и способност за работа под притисок, способност за решавање на конфликти

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

 

 

 

2.

 

 

Помошник раководител на секторот за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол

 

 

Помош-ник раководи-тел на сектор

 

Филозофски или Филолошки факултет VII1 степеn или 300 кредити според ЕКТС;

најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година  во државната служба;

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

1

 

      
       

  

 

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА СО ЦРКВА, ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА 

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

3.

Раководител на одделението соработка со црква, верска заедница и религиозна група

Раководител на одделение

Филозофски или Филолошки Факултет VII1  степен или 300 кредити според ЕКТС ;

најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

1

4.

Советник за следење на активноостите на црквата, верската заедница и религиозната група

Советник

Филозофски факултет  или Филолошки факултет VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

5.

Соработник за издавање на одобренија

Соработник

Филозофски факултет  или Филолошки факултет VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 1 година работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

1

6.

Помлад соработник

 за анализи

 

Помлад соработник

Филозофски факултет  или Филолошки факултет VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

без работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

1

7.

Технички секретар

самостоен референт

Вишо или средно образование;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- познаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

 

 

2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

8.

Раководител на одделението за протокол, организација и одбележување на верски празници

Раководител на одделение

Филозофски или Филолошки Факултет VII1  степен или 300 кредити според ЕКТС ;

најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

 - ефикасност / ефективност

 

1

9.

Виш соработник за верски празници

Виш соработник

Филолошки факултет VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 2 година работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

10.

Соработник за водење на евиденција за осветување на црковни објекти во земјата и во странски епархии и јубилејни прослави и годишнини

Соработник

Филозофски факултет  и Филолошки факултет VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 1 година работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

11.

Помлад соработник за преведувачки работи

Помлад соработник

Филозофски факултет  или Факултет  за теолошки наукиVII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

без работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

1

 

12.

Самостоен референт за канцелариско и архивско работење

Самостоен референт

средно образование;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- познаење на англиски или друг светски јазик

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

  

 

II. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА И СОРАБОТКА СО ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

13.

Раководител на сектор за правни и финансиски прашања и соработка со државни институции и документација

Раководител на сектор

Правни студии VII1 степен или 300 кредити според ЕКТС;

најмалку 5 години работно искуство од кои 2 години во државната служба;

- одлични организациски и комуникациски способности

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

 - ефикасност / ефективност

1

14.

Помошник раководител на сектор за правни и финансиски прашања и соработка со државни институции и документација

 

Помошник раководител на сектор

Правни студии или Економски факултет, VII1 или 300 кредити според ЕКТС

најмалку 4 години од кои 1 година во државна служба ;

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

 

 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И СОРАБОТКА СО ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

15.

Раководител на одделение за односи со јавност и соработка со државни институции и документација

 

Раководител на одделение

Правни студии или Филозофски факултет, VII1 или 300 кредити според ЕКТС;

најмалку 4 години од кои 1 година во државна служба;

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

1

16.

Советник за односи со медиуми

Советник

Правни студии VII1 или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

17.

Соработник за евиденција и документација на верски објекти и верски обележја

Соработник

Филолошки или Филозофски Факултет VII1  степен или најмалку  240 кредити според ЕКТС;

најмалку 1 година работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

1

18.

Помлад соработник за водење на евиденција на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи

Помлад соработник

Правни студии, Филозофски или Педагошки Факултет VII1   степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

без работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

 - ефикасност / ефективност

 

1

19.

Помлад соработник за обработка на статистички податоци

Помлад соработник

Правни студии или Филозофски Факултет VII1   степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

без работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

 - ефикасност / ефективност

1

 

 

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

20.

Раководител на одделението за финансиски прашања

Раководител на одделение

Економски факултет   VII1 степен или 300 кредити според ЕКТС;

најмалку 4 години работно искуство во струката од кои 1 година  во државна служба и 3 години во областа на финансиите;

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

1

21.

Советник за буџетска координација

Советник

Економски факултет или Филолошки факултет VII1  степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

 

22.

 

Советник за буџетска контрола

Советник

 

Економски факултет VII1  степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

 

1

23.

Советник одговорен сметководител

Советник

Економски факултет VII1  степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

24.

Самостоен референт -благајник

Самостоен референт

Вишо или средно економско образование;

најмалку 3 години работно искуство во струката;

- способност за тимско работење и кооперативност

- познавање на англиски или друг светски јазик

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

 

1

 

 

III.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Реден

број

Назив на работното место

Звање

Посебни услови

Број на

извршители

25.

Раководител на Одделението за човечки ресурси

Раководител на одделение

Правни науки VII1  степен или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државна служба;

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

1

26.

Помлад соработник  за водење на лични досиеа 

 

Помлад соработник 

Филозофски Факултет- хуманистички студии  VII1  степен  или најмалку 240 кредити според ЕКТС;

Без работно искуство;

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- знаење на работа со бази на податоци

- флексибилност / адаптибилност

  - ефикасност / ефективност

  - способност за објективно разгледување и развивање на нови реше­ни­ја за одредени прашања и проблеми

 

1

 

Trascina file per caricare