Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Komisija za odnosi so verskite zaednici

i religiozni grupi

 

правилникот за внатрешна организација

na

Komisijata za odnosi so verskite zaednici

i religiozni grupi

 

Vrz osnova na ~len 12 i 55 stav 2 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.58/2000“), a vo vrska so ~len 3 stav 2 i ~len 3-a od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija “br.114/09) i ~len 34 od Pravilnikot za sodr`inata i na~inot na podgotvuvawe na aktite za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” br.142/2009) a  soglasno so ~len 13 od Uredbata za na~elata za vnatre{na organizacija na organite na dr`avnata uprava („Sлужбен весник на Република Македонија“ бр.105/2007), Direktorot na Komisijata za odnosi so verskite zaednici i religiozni grupi na den 16.06.2010 godina, donese

 

PRAVILNIK
за внатрешна организација на

Komisijata za odnosi so verskite zaednici i  religiozni grupi

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1                         

Со овој Правилник се уредува внатрешната организација и начинот на работа на Ко­ми­си­јата за односи со версkite za­ed­ni­ci i religiozni grupi (во натамошниот текст: Komi­si­ja), како и организационите облици и нивниот делокруг на работење.

 

Член 2                         

Во Правилникот за внатрешна организација на Комисијата се применуваат следните на­че­ла:

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и зада­чи­те,

- еднобразност и хиерархиска поставеност на организационите единици и

- меѓуресорска и меѓусекторска координација.

 

Примената на начелата од став 1 се засновуваат на следните критериуми:

- надлежноста на Комисијата утврдена со закон и

- видот,обемот, сложеноста на работите и задачите и нивната меѓусебна срод­ност и по­вр­заност.

  

Член 3                         

Со Правилникот за внатрешна организација се уредуваат:

- видот и бројот на организациските единици на Комисијата,

- делокругот на работа на организациските единици, нивната одговорност и меѓусебни односи,

- начините и формите на раководење (Колегиум) и неговата надлежност и одговорност.

Составен дел на Правилникот за внатрешна организација е графичкиот приказ на орга­ни­зацијата на Комисијата (органограм)

 

II. ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ

 

Член 4                         

Во Комисијата се формираат организациски единици: сектори и одделенија.

 

 

Член  5 

Сектори

Заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани функции од надлежност на Комиси­ја­та, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на од­деле­нијата во негов состав и унапредување на нивната меѓусебна соработка, се формира сектор.

Во Комисијата се формираат  два сектори.

Во состав на еден сектор влегуваат две одделенија.

Со секторот раководи раководител на сектор, кој за својата работа му одговара на Ди­ректорот на Комисијата.

  

Член  6

            Заради непосредно извршуваење на: нормативно правни, управување со човечки ресур­си, стручно-аналитички,управни, информативно-документарни, информативно-комуника­ци­ски, оперативни, материјално-финансиски, стручно-административни, како и други работи, во Ко­­ми­­­сијата се формираат одделенија.

            Со одделението раководи раководител на одделението, кој за својата работа му одго­ва­ра на раководителот на секторот.

 

 

Член  7

            Сектор за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол

 Секторот за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол, ги пла­ни­ра, програмира и организира се вкупните активности во Комисијата што се однесуваат на:

- прославите по повод чествувањето на верските празници во црковните објекти на сите рели­гии кои опстојуваат во РМ,

- поставувањето на камен темелници на црковни објекти, осветување на црковни објекти во земјата и во странски црковни епархии, јубилејни прослави, годишнини, присуство за време на значајни верски празници и настани на црквите, верските заедници и религиозни групи,

- средби со јавни медиуми и одржување на контакти со домашна и меѓународна јавност,

 - евиденции на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи,

 - воспоставување на дијалог и постојана соработка на црквите, верските заедници и ре­ли­­ги­­озни групи  со државата и државните институции.

                                               

1. Одделение за соработка со црква, верска заедница и религиозна група

 

 Одделението за соработка со црква, верска заедница и религиозна група ги подготвува, обез­бедува, насочува и контролира следните работи:

- стратешкиот план и годишната програма на Комисијата,

- средби со јавните медиуми и одржување на контакти со домашната и меѓународната јав­ност,

- водење на евиденции за регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи,

- почитување на идентитетот на црквата, верската заедница и религиозна група и дру­гите облици на религиозно здружување,

- анализи и информации за црквите, верските заедници и религиозни групи,

 

2. Одделение за протокол, организација и одбележување на верски празници

 

 Одделението за протокол, организација и одбележување на верските празници ги под­гот­вува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:

- поставување на камен темелници на црковни објекти, осветување на објекти  и присуство на јубилејни прослави и годишнини,

- присуство на преставници од Комисијата на значајни верски празници и настани,

- учество по повод чествувањето на повеќе верски празници во црковни објекти од сите религии кои се присутни во државата,

- инцијативи и предлози за одбележување на верски празници,

- следење на верскиот печат и литература.

 

Член  8

Сектор за правни и финансиски прашања и соработка со државни институции и документација

 Секторот зза правни и финансиски прашања и соработка со државни институции, ги планира, програмира и организира се вкупните активности во Комисијата што се одне­су­ваат на:

- создавање на услови за непречено извршување на активностите на црквата, верската заедница и религиозна група,

- дава мислење од црквите, верските заедници и религиозни групи при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верско­то образование,

- благовремен одговор за престој на странски државјанин во РМ за настава во верска об­разовна установа,

- учествува во изработка на материјално финансиски документи,

- реализација на буџетски средства планирани со буџетот.

 

1. Одделение за односи со јавност и соработка со државни институции и документација

 

Одделението за односи со јавност и соработка со државни институции ги подготвува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:

- следењето на реализацијата на Програмата на Владата за прашања од надлежност на Комисијата,

- подготовка на мислења за материјали за седници на Влада од надлежност на Коми­си­јата,

- грижа за воспоставување на постојан дијалог и развивање на облици на постојана со­работка на државните органи и институции со црквите, верските заедници и рели­ги­озни гру­пи, 

- обезбедува поголема транспарентност во работата на Комисијата преку организирање на средби со медиумите,

- мислења за согласности за донации и спонзорства кога постои јавен интерес кај црк­ви­те, верските заедници и религиозни групи.

 

2. Одделение за финансиски прашања

 

 Одделението за финансиски прашања ги  врши следните работи:

- следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално - финансиското работење

-управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на Комисијата утврдени со буџетот

-подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот на Комисијата

- контрола на подготовката и извршувањето на буџетот на Комисијата

- спроведување ex-ante и ex-post финансиска контрола

- изготвување на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) на Комисијата

-следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на Комисијата

-сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување на годишна сметка

-подготовка на Годишен финансиски извештај

-благајничко работење

-подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација

- пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот

 

Одделение за човечки ресурси

 Одделението за човечки ресурси ги подготвува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:

- организациски развој на Комисијата во планирањето, развојот на вработените, задржу­ва­ње на вработени, справување со промени,

- правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките  ресурси,

- мерки и политики за управување  со човечки ресурси,

- водење и одржување на база на податоци за државните службеници во Комисијата и бла­­говремени известувања за настанати промени во Регистерот на државни службе­ни­ци.

- планирање на потреби  за човечки ресурси во Комисијата.

           

III. РАКОВОДЕЊЕ СО КОМИСИЈАТА

 

Член  9

            За поселосно остварување на целите и задачите на Комисијата и остварување на соработката со дравните органи и институции и црквите, верските заедници и религиозни гру­пи се формира Колегиум.

 

 

Член  10

            Колегиумот го сочинуваат:

            Директорот и Зам.Директорот

            Раководителите на секторите

            Пом.раководителите на секторите и

            Раководителите на одделенијата

            По потреба се повикуваат и други стручни лица, кои се експерти по одредени стручни прашања.

            Стручниот колегиум го свикува и со него раководи Директорот.

 

 

IV. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

 

^len  11

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи  Правилникот за внатрешна организација на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи бр.01-78/1 од 05.03.2008 год.

 

^len  8

Овој Правилник влегува во сила со денот на usvojuvaweto, а ќе se  применува по добиената писмена согласност од Агенцијата за државни службеници.

Pravilnikot се објавuva на огласната табла, како и на интернет страницата на  Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

 

 

DIREKTOR

                         m-r Valentina B o`inovska

 

 

Trascina file per caricare