Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Komisija za odnosi so verskite zaednici

i religiozni grupi

 

PRAVILNIK 

за систематизација на работните места во
Komisijata za odnosi so verskite zaednici i  religiozni grupi

 

Vrz osnova na ~len 12 i 55 stav 2 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija“ br.58/2000“), a vo vrska so  ~len 27 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija“ br.114/2009)  i ~len 34 od Pravilnikot za sodr`inata i na~inot na podgotvuvawe na aktite za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta ( „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija“ br. 114/2009) , Direktorot na Komisijata za odnosi so verskiтe zaednici i religiozni grupi na den  16.06.2010 godina, donese

 

PRAVILNIK
за
 систематизација на работните места во
Komisijata za odnosi so verskite zaednici i  religiozni grupi
 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

^len  1

Со овој Правилник се утврдува вкупниот број, nazivot na rabotnite mesta i zvawata, распоредot na rabotnite mesta po organizacionite edinici vo Komisijata za odnosi so verskite zaednici i religiozni grupi (natamu: Komisija) описot  на работните места , како и посебните услови за работа на органот.

 

^len  2 

Работните места се утврдуваат врз основа на видот, сродноста и поврзаноста на работ­ни­те должности.

Звањата за одделните работни места во Komisijata се определуваат врз основа на обе­мот, тежината и сложеноста на работните должности, во согласност со Законот за државните службеници и Уредбата за описот на звањата на државните службеници.

 

Член 3 

Работните места утврдени со овој Правилник се основа за вработување и за распореду­ва­ње на државни службеници.

 

Член 4

Табеларниот преглед на работните места е составен дел на овој Правилник. 

 

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

 

Член 5 

Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 26 (dvaeset i шест) работни места, ра­с­поредени по организациски единици согласно Правилникот за внатрешна организација на  Ko­misijata za odnosi so verskite zaednici i religiozni grupi  број 01-78/1 од 05.03.2008  година:

 

I. Sektor za sorabotka so crkva, verska zaednica i religiozna grupa i protokol

Реден број и назив на работно место:1. Раководител на секторот za sorabotka so crkva, verska zaednica и religiozna grupa i  protokol
Звање за работното место:Раководител на сектор
Одговорен пред:Direktor
 Општина каде е лоцирано раб.место:Centar
Цел на работното место:Rakovodewe, organizirawe, razvivawe obedinuvawe i koordinacija na rabotite od delokrugot na upravuvawe so sektorot.

Работнидолжности

-  Rakovodi so sektorot, ja оrganizira, naso~uva i koordinira rabotata na sektorot i gi rasporeduva rabotite i zada~ite na vrabotenite vo sektorot,

-  neposredno go kontrolira i nadgleduva izvr{uvaweto na rabotite i zada~ite vo sektorot, kako i sledewe, vrednuvawe i ocenuvawe na ostvarenite rezultati na rabotata na rakovoditelite na oddelenijata,

-  ги rasporeduva rabotite i zada~ite na rakovoditelite na oddelenijata,

-  dava stru~na pomo{ i soveti vo raboteweto na  rakovodi­te­li­te na oddelenijata i dr`avnite slu`beni­ci vo sektorot vo vr{eweto na najslo`enite raboti i zada~i i go sledi tekot na nivnoto izvr{uvawe

-  се gri`и za stru~noto usovr{uvawe i rabotnata disciplina na vrabotenite vo sektorot,

-  izgotvuva programa za rabota na sektorot i se gri`i za negovata realizacija,

-  izgotvuva predlozi za programata  za rabota  i buxetot na Komisijata od delokrugot na sektorot so koj rakovodi i se gri`i za realizacija na programata,

-  дава incijativi za re{avawe na oddelni pra{awa i problemi od de­lokrug na oddelenieto,

-  go organizira sledeweto na izdanijata i propisi od crkvite, verskite zaednici i religiozni grupi i vrz osnova na toa организира изготвување на analizi, procenki, gradi stavovi i predlaga merki,

-  se gri`i crkvite, verskite zaednici, religioznite grupi i drugite oblici na religiozno zdru`uvawe da vospostavuvaat di­ja­log i postojana sorabotka so dr`avata i dr`avnite insti­tucii,

-  се gri`и za u~estvoto na Direktorot i Zam.direktorot na pro­sla­vi po povod ~estvuvaweto na verskite praznici vo crkovnite objekti na site religii koi opstojuvaat vo RM,

-  organizira u~estvo na Direktorot i Zam. Direktorot na razni konferencii (republi~ki, balkanski, svetski), seminari, ra­bot­ni masi, oficijalni priemi, rabotni sredbi so prestav­ni­ci od drugi zemji nad­le`ni za religiite,

-  organizira u~estvo pri postavuvawe na kamen temelniци na crkovni objekti, osvetuvawe na crkovni ob­jekti vo zemjata i vo stranskite crkovni eparhii, jubilejni proslavi, godi{nini, prisustvo za vreme na zna~ajni verski praznici i nastani na crk­vite, verskite zaednici i religiozni grupi,

-  podgotвува materijali za razgleduvawe na Kolegiumot, so­ra­bo­tuva so drugite rakovoditeli na sektori vo Komisijata, kako i so rakovoditeli na sektori od drugite organi, za pra{a­wa od delokrug  na sektorot,

-  odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa..

Посебни услови потребни за вршење на работата:
Вид на образование:Filozofski  ili Filolo{ki  Fakultet -VII1 степеn ili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струката:Најмалку 5 години od koi 2 godini vo dr`avnata slu`ba
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:

- одлични организациски и комуникациски способности

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност i sposobnost za rabota vo uslovi na pritisok, sposobnost za re{avawe na konflikti

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работно место:2. Помошник раководител на секторот za sorabotka so crk­va, verska zaednica и religiozna grupa i protokol
Звање за работното место:Помошник раководител на сектор
Одговорен пред:Раководителот на сектор
Општина каде е лоцирано раб.место:Centar
Цел на работното место:Pomagawe vo raboteweto na rakovoditelot na sektorot и vo sproveduvaweto na zada~ite koi baraat pogolema odgovornost, stru~nost i samostojnost vo rabotata.

Работни должности

-   Podgotvuva materijali i dokumenti so inicijativi za re{ava­we na oddelni pra{awa i problemi od  delokrugot na sektorot,

-   dava mislewa i podgotvuva analizi za pra{awa povrzani so odredeni politiki i so ostvaruvawe na pro­gramata za rabota na sektorot,

 

-   dava potrebna stru~na pomo{ vo rabotata i vr{eweto na slo­`e­nite raboti i zada~i,

-   дава predlozi za plan нa rabota na sektorot i oddelenijata,

-   дава predlozi za politiki po na~elni pra{awa od delokrug na sek­torot,

-   inicira, u~estvuva i ги koordinira podgotovkite na pregle­di­te, informaciite i bele{kite za rabo­teweto na crkvite, ver­ski­te zaednici i religiozni grupi i protokol,

-   u~estvuva vo izgotvuvawe na predlog-programata za organiza­ci­ja i odbele`uvawe  na verskite praznici,

-   dava stru~na pomo{ i soveti vo raboteweto na rakovoditelite na oddelenijata i dr`avnite slu`benici vo sektorot,

-  odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa..

Посебни услови потребни за вршење на работата:
Вид на образование:Filozoфski ili Filolo{ki fakultet VII1 степеn sili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струката:Најмалку 4 години  od koi 1 godina vo dr`avnata slu`ba
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

I.1. Oddelenie за sorabotka so crkva, verska zaednica i religiozna grupa

Реден број и назив на работно место:3. Раководител на одделениеto za sorabotka so crkva, verska zaed­nica i religiozna grupa
Звање за работното место:Раководител на одделение
Одговорен пред:Раководителот на сектор
Општина каде е лоцирано раб.место:Centar
Цел на работното место:Razvivawe i obedinuvawe na politikite vo ramkite na delo­kru­got na oddelenieto, koordinirawe и sproveduvawe na takvite po­­li­tiki preku kontrola vrz programite za rabota i poddr`u­vawe na rabotata na rakovoditelot na sektorot

 

 

Работни должности

- Гo podgotvuva strate{kiot plan  i godi{nata programa na Ko­mi­sijata,

- gi podgotvuva izve{taite za rabota na Komisijata (mese~ni, {es­tomese~ni i godi{ni),

- obezbeduva usoglasenost na strate{kiot plan i buxetskiot cir­kular,

- se gri`i za organizirawe na sostanoci i sredbi so javnite me­diu­mi i dava nasoki i sugestii vo odr`u­vaweto na kontaktite so doma{nata i me|unarodnata javnost,

- se gri`i za obezbeduvawe pogolema transparentnost vo rabo­ta­­ta na Komisijata,

- ја organizira, naso~uva i kordinира rabotata,

- neposrednо го kontrolирa i nadгледува izvr{uvaweto na rabo­tite i evidenciite za registriranata crkva, verska zaednica i religi­ozna grupa,

- ги rasporeduva rabotite i zada~ite na dr`avnite slu`beni­ci vo oddelenieto,

- dava stru~na pomo{ i soveti vo raboteweto na dr`avni­te slu`­benici vo oddelenieto,

- се gri`и za stru~no usovr{uvawe i rabotnata disciplina na vra­botenite vo oddelenieto,

- podgotvuva predlog-plan za rabota na oddelenieto,

- podgotvuva izve{taj  za napredokot vo sproveduvaweto na pro­gramata za rabota na oddelenieto,

- дава predlozi i incijativi za politiki po na~elni pra{awa od de­lo­krug na oddelenieto,

- дава incijativi za re{avawe na oddelni pra{awa i problemi od de­lokrug na oddelenieto,

- go organizira sledeweto na izdanijata i propisi od crkvite, verskite zaednici i religiozni grupi i vrz osnova na toa pravi analizi, procenki, gradi stavovi i predlaga merki,

- se gri`i crkvite, verskite zaednici, religioznite grupi i drugite oblici na religiozno zdru`uvawe da vospostavuvaat di­ja­log i postojana sorabotka so dr`avata i dr`avnite insti­tucii,

- vr{i ocenuvawe na dr`avnite slu`benici vo oddelenieto,

- sorabotuva so drugiot rakovoditel na oddelenieto vo sekto­rot, kako i so pomo{nik rakovoditelot na sektorot

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa..

 
 Посебни услови потребни за вршење на работата: 
 Вид на образование:Фilozofski Fakultet или Филолошки Факултет VII1  степен ili 300 krediti spored EKTS 
 Работно искуство во струката:Најмалку 4 години  od koi 1 godina vo dr`avnata slu`ba. 
 

Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:

 

 

 

 

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

 
 

 

 

  
 Реден број и назив на работното место4. Советник за следење на активностите на црквата, верската заедница и религиозната група 
 Звање на работното местоСоветник 
 Одговорен предРаководителот на одделението 
 Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар 
 Цел на работното местоСпроведување на одредени функции од делокруг на одделението и са­мо­стојно извршување на најсложените работи и задачи 
 

Работни должности

-  Подготвува аналитички, надзорни, стручно-оперативни работи во врска со работењето на црквите, верските заедници и религиозните групи

-  развива постојана комуникација и развива облици на постојана соработка со црквите, верските заедници и рели­ги­озни групи,

-  ги следи црквите, верските заеници и религиозните групи дали своите активности ги вршат согласно законските прописи на Република Македонија, како и меѓународните декларации и конвенции за слободата на вероисповедта и изразувањето на верата,

-  подготвува предлози за планот за работа на одделението,

-  дава извештај за напредокот во спроведувањето на правото на слобода на уверување како и слободата на манифестирање на својата вера или убедување,

-  дава стручен совет и предлог во кои случаи може да се ограничи слободата на изразување на религијата и убедувањето,

-  дава стручна помош и совети на помладите државни службеници во од­делението,

-  odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 
 Посебни услови потребни за вршење на работата 
 Вид на образованиеФилозофски факултет  или Филолошки факултет VII1 ili најмалку 240 krediti spored EKTS 
 Работно искуство во струкатаНајмалку 3 години работно искуство во струката 
 Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 
    
 Реден број и назив на работно место:5. Сorabotnik зa издавање на одобренија 
 Звање за работното место:Sorabotnik 
 Одговорен пред:Раководителот на одделението 
 Општина каде е лоцирано раб.место:Centar 
 Цел на работното место:- Сproveduvawe na rutinski raboti i zada~i kako poddr{ka na rakovoditelot na oddelenieto, vo soglasnost so negovite upat­stva i nasoki za rabota i pod negov nadzor 
 

Работни должности

- Сproveduva rutinski raboti i zada~i kako poddr{ka na odre­deni funkcii od delokrugot na oddele­nie­to,

- u~estvuva vo izvr{uvaweto na stru~no-operativni raboti,

- pribira podatoci, informacii  i materijali od zna~ewe za iz­got­vuvaweto na strate{kiot plan na Ko­misijata,

- подготвува решенија за давање на одобренија за вршење на религиозен култ, богослужба и други манифестации на верата во верски објект на странски државјани

- podgotvuva informacii, zapisnici, bele{ki, pisma i drugi materijali i u~estvuva vo podgotovka na ma­terijali i dokumen­ti za raboteweto na crkvite, verskite zaednici i religiozni grupi,

- прави stru~ni analizi i informacii za verskite objekti,

- дава predlozi za planot za rabota na oddelenieto,

- прибира документација потребна за одлучување по доставено барање за изведување на богослужба, молитва, верски обред, верска поука и изведување на верска настава вов ерска образовна устанува од страна на странски државјанин

- дава предлог за донесување на соодветно решение за одобрение за престој на странски државјанин

- води евиденција за издадени решенија за одобренија за престој на странски државјанин

- го води регистарот во управна постапка за донесени решенија за престој на странски државјани

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawа .

 

 

 
 Посебни услови потребни за вршење на работата: 
 Вид на образование:Фilozofski ili Filоlo{ki Fakultet  VII1  степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS 
 Работно искуство во струката:Најмалку 1 godina 
    
 

Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:

 

 

 

 

 

Реден број и назив на работното место                          

Звање на работното место             

Одговорен пред

Општина каде  елоцирано раб.место

Цел на работното место

 

 

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

6.        Помлад соработник за анализи

Помлад соработник

Раководителот на одделението

Центар

Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокругот на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението

 
 

Работни должности

 

- Помага во извршувањето на одредени аналитички, тековни и струч­но оперативни работи,

- прибира податоци и информации неопходни за подготовка на мате­ријали и документи за црквите, верските заедници и религиозни гру­пи,

- врши преведувачки работи  и задачи врзани со црквите, верските за­едници и религиозни групи, од албански и македонски и на еден странски јазик,

- го следи верскиот печат и литература и врши превод од албански на македонски и обработно,

- ја следи верската пропаганда, публицистичка и акциона активност на црквите, верските заедници и религиозни групи и врши превод,

- врши преведувачки работи од пишаните медиуми од албански на македонски јазик,

- по потреба врши и симултан превод на разни јавни форуми кои ги ор­ганизира Комисијата,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

 

 

 
Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеФилолошки или Филозофски факултет VIIстепен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатабез работно искуство
Други професионални квалификации, спо­собности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

   
        

 

 

 

 

 

Реден број и назив на работно место:

 

 

 

7. Тehni~ki sekretar

Звање за работното место:samostoen referent
Одговорен пред:Раководителот на одделението
Општина каде е лоцирано раб.место:Centar
Цел на работното место:Пodдr`uvawe na sproveduvaweto na funkciite od delokrug na oddelenieto, preku vr{ewe na slo`eni administrativni zada~i vo soglasnost so upatstvata na rakovoditelot na oddelenieto

Работни должности

- Иzvr{uva zada~i od oblasta na arhivski, informativni-doku­men­tacioni i stru~no-operativni raboti,

- извршува sekretarski i drugi tehni~ki raboti,

- ja prima i rasporeduva po{tata i se gri`i za nejzino raspo­re­duvawe,

- rakuva so pe~ati i {tembili i se gri`i za nivna upotreba i ~uvawe,

- prima i pra}a faksovi,

- ја сreduva dokumentacijata na Komisijata,

- prima i upatuva stranki {to baraat priem kaj Direktorot i Zam.direktorot,

- vodi evidencija i pravi raspored na zaka`anite sostanoci na Direktorot i Zam.direktorot,

- vodi gri`a za komunikacija so stranki kaj rakovoditelite na sekto­ri­te,

- vodи strogo doverlivi raboti i doverliv protokol,

- vodi gri`a za bezbedno ~uvawe na bibliotekata i arhivskiot material,

- u~estvuva vo rabotata na Komisijata za uni{tuvawe na izvle­~e­niot registratorski materiјal, po iste­kot na utvrdenite ro­ko­vi za negovo ~uvawe,

- organizira materijali za sostanoci,

- podgotvuva podatoci potrebni za izrabotka na informacii i izve{tai

- - odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvaw

 
Вид на образование:            Vi{о ili sredno obrazovanie
Работно искуство во струката:     најмалку  3 години работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- познаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

I.2. Oddelenie za protokol, organizacija i odbele`uvawe na verski praznici

Реден број и назив на работното место8. Rakovoditel na oddelenie za protokol, organizacija i odbe­le­`uvawe na verski praznici
Звање на работното местоRakovoditel na oddelenie
Одговорен предrakovoditelot na sektorot
Општината каде е лоцирано раб.место Centar
Цел на работното местоСпроведување на одредени функции од делокруг на оделението и извршување на сложени работи и задачи

Работни должности

- Ја организира, насочува и координира работата на одделението,

- врши контрола и надзор над извршувањето на работите,

- ги распоредува работите и задачите на државните службеници во одде­лението,

- дава стручна помош и совети во работењето на државните служ­бе­ни­ци во одделението

- се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина во одде­ле­нието

- го подготвува предлог-планот за работа на оделението и извештајот за спроведувањето на програмата за работа на одделението

- се грижи за учество на Директорот и Зам. Директорот на поставува­ње­то на камен темелници на црковни објекти, осветување на објекти , јубилејни прослави игодишнини

- се грижи за присуство на преставници од Kомисијата на значајни верски празници и настани

- се грижи за учество на директорот и Зам. Директорот на прослави по повод чествувањето на повеќе верски празници во црковни објек­ти од сите религии кои се присутни во државата

- се грижи да се организира учество на Директорот и Зам. Дирек­то­рот на разни конференции (републички, бал­кан­ски, светски), семи­на­ри, работни маси, официјални пријеми, работни ручеци и вечери

- дава иницијативи и предлози за одбележување на верски празници

- соработува со другиот раководител на одделението и со помошник раководителот на сектор

-  odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvaw

.
Вид на образование:Филозофски или Фilolo{ki Fakultet  VIIстепен ili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струката:Најмалку 4 години  od koi 1 godina vo dr`avnata slu`ba.
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

  

 

Реден број и назив на работното место9. Vi{ sorabotnik za verski praznici
Звање на работното местоВi{ sorabotnik
Одговорен предrakovoditelot na oddelenie
Општината каде е лоцирано раб.место Centar
Цел на работното местоСproveduvawe na odredeni funkcii od delokrug na oddelenie­to и izvr{uvawe na slo`eni raboti i zada~i.

Работни должности

- Иzvr{uva analiti~ki, upravno-nadzorni, normativno-pravni, stru~no-operativni raboti,

- pravi stru~ni analizi i informacii za crkvite, verskite za­ed­nici  religiozni grupi,

- pravi predlog na  plan za rabota na oddelenieto,

- go organizira u~estvoto na Direktorot i Zam.direktorot pri postavuvaweto na kamen-temelnik na crkovni objekti,

- go organizira prisustvoto na Direktorot i Zam direktorot pri osvetuvaweto na crkovni objekti vo dr`avata i stranskite zemji kade ima eparhii,

 

- go organizira prisustvoto na rakovodnite lica od Komisijata na jubilejni proslavi, godi{nini,

- go organizira prisustvoto na Direktorot i Zam.direktorot za vreme na zna~ajni verski praznici, nastani i proslavi po povod ~estvuvaweto na pove}e verski praznici vo crkovni ob­jekti,

- go organizira учеството на Директорот и Зам. директорот на разни конференции (државни, балкански, светски), семинари,

- ги организира официјалните приеми, работни маси, работни ручеци и вечери,

- договара средби на Директорот и Зам директорот со преставници од други држави надлежни за религиите,

- ги следи прописите за црквите, верските заедници и релогиозни гру­пи и меѓународните договори на кои Репуб­лика Македонија им пристапила,

- соработува со раководителот на одделението

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата:
Вид на образование:Фilolo{ki Fakultet  VIIстепен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струката:Најмалку 2 godinи
Други професионални квалификации, спо­­собности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

  

 

 

 
Реден број и назив на работното место10. Соработник za водење на евиденција за осветување на црковни објекти во земјата и во странски епархии и јубилејни прослави и годишнини
Звање на работното местоСorabotnik
Одговорен предrakovoditelot na oddelenie
Општината каде е лоцирано раб.место Centar
Цел на работното местоСproveduvawe na odredeni funkcii od delokrug na oddelenie­to и izvr{uvawe na slo`eni raboti i zada~i.

Работни должности

- прибира податоци и информации и учествува во подготовка на материјали и документи за поставување на камен темелници на црковни објекти во земјата и во странски црковни епархии,

- води евиденција за присуство на претставници од Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи на значајни верски празници и настани на црквите, верските заедници и религиозните групи,

- дава predlog na  plan za rabota na oddelenieto,

- дава извештај за напредокот во одбележуваето на јубилејни прослави и годишнини,

- соработува со раководителот на одделението

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

Посебни услови потребни за вршење на работата:
Вид на образование:Фilolo{ki Fakultet и Филозофски факултет VIIстепен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струката:Најмалку 1 godina работно искуство во струката
Други професионални квалификации, спо­­собности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

Реден број и назив на работното место11. Помлад соработник за преведувачки работи
Звање на работното местоПомлад соработник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општината каде е лоцирано раб.место Центар
Цел на работното местоСпроведување на наједноставни рутински работи и задачи како под­дршка на раководителот на одделението, под надзор и контрола на ра­ко­водителот на одделението

Работни должности

- Помага во извршувањето на одредени аналитички, тековни и струч­но оперативни работи,

- прибира податоци и информации неопходни за подготовка на мате­ријали и документи за црквите, верските заедници и религиозни гру­пи,

- врши преведувачки работи  и задачи врзани со црквите, верските за­едници и религиозни групи, од албански и македонски и на еден странски јазик,

- го следи верскиот печат и литература и врши превод од албански на македонски и обработно,

- ја следи верската пропаганда, публицистичка и акциона активност на црквите, верските заедници и религиозни групи и врши превод,

- врши преведувачки работи од пишаните медиуми од албански на македонски јазик,

- по потреба врши и симултан превод на разни јавни форуми кои ги ор­ганизира Комисијата,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеФилозофски факултет или Факултет за теолошки науки VIIстепен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатабез работно искуство
Други професионални квалификации, спо­собности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место12. Самостоен референт за канцелариско и архивско работење
Звање на работното местоСамостоен референт
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано раб.местоЦентар
Цел на работното местоПодржување на спроведувањето програмата за работа и функциите на од­делението, преку вршење сложени административни задачи, во со­глас­ност со упатствата на раководителот на одделението

Работни должности

- Води евиденции за кои Комисијата е надлежна

- ја контролира целокупната документација од архивското и канцелариското  работење,

- ги архивира предметите според планот на архивските знаци

- учествува во работата на Комисијата за уништување на извлечениот ре­гистратурски материјал по истекот на утврдените рокови за негово чување,

- врши попис на архивската граѓа од трајна вредност која се предава на надлежниот архив,

- собира, средува и обработува архивскли материјали,

- подготвува и обработува статички податоци.

- подготовува податоци потребни за изработка на информации и из­веш­таи,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеsredno obrazovanie
Работно искуство во струката најмалку 3 години работно искуство во струката

Други професионални квалификации, спо­соб­ности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

 

 

- способност за тимско работење и кооперативност

- познаење на англиски или друг светски јазик

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

II. Сектор за правни и фининансиски прашања и соработка со државни институции и документација

Реден број и назив на работното место13. Раководител на сектор за правни и финансиски прашања и со­ра­бот­ка со државни  институции и документација
Звање на работното местораководител на сектор
Одговорен пред Директорот
Општината каде е лоцирано раб.местоЦентар
Цел на работното местоRakovodewe,organizirawe, razvivawe obedinuvawe i koordinacija na rabotite od delokrugot  na upravuvawe so sektorot.

Работни должности

- Rakovodi so sektorot, ja оrganizira, naso~uva i koordinira rabotata na sektorot i gi rasporeduva rabotite i zada~ite na vrabotenite vo sektorot,

- neposredno go kontrolira i nadgleduva izvr{uvaweto na rabotite i zada~ite vo sektorot, kako i sledewe, vrednuvawe i ocenuvawe na ostvarenite rezultati na rabotata na rakovoditelite na oddelenijata,

- ги rasporeduva rabotite i zada~ite na rakovoditelite na oddelenijata,

- dava stru~na pomo{ i soveti vo raboteweto na  rakovodi­te­li­te na oddelenijata i dr`avnite slu`beni­ci vo sektorot vo vr{eweto na najslo`enite raboti i zada~i i go sledi tekot na nivnoto izvr{uvawe

- се gri`и za stru~noto usovr{uvawe i rabotnata disciplina na vrabotenite vo sektorot,

- izgotvuva programa za rabota na sektorot i se gri`i za negovata realizacija,

- izgotvuva predlozi za programata  za rabota  i buxetot na Komisijata od delokrugot na sektorot so koj rakovodi i se gri`i za realizacija na programata,

- sorabotuva so Osnovniot sud Skopje II Skopje kako nadle`en sud za vodewe na Edinstveniot sudski re­gi­star na crkvite, ver­ski­te zaednici i religiozni grupi,  vo vrska so vodeweto na evi­dencijata za izvr­{ena registracija na crkva, verska zaed­ni­ca i religiozna grupa,

- dava nasoki i sugestii na Direktorot vo odnos na slu~uvawata i procesite vo javnosta povrzani so crk­vite, verskite zaednici i religiozni grupi,

- vr{i непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите,

- ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделе­ни­јата,

- дава стручна помош и совети во работењето на раководителите на одделенијата и државните службеници во сек­торот,

- ги оценува на државните службеници во секторот,

- се грижи Комисијата во рамките на своите надлежности и овласту­ва­ња да создава услови за непречено извршу­ва­ње на активностите на црквата, верската заедница и религиозна група,

- се грижи Комисијата да биде консултирана и даде мислење од црк­ви­те, верските заедници и религиозни групи при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верското образование,

- се грижи Комисијата да достави благовремено мислење до црквата, вер­ската заедница и религиозна група, по известувањето за основање на верска образовна установа  со актот за целите и внатрешната орга­ни­зација на учи­лиш­тето и наставниот план и програма,

- се грижи да се достави благовремен одговор за престој на странски државјанин во Република Македонија за нас­та­ва во верска образовна установа,

- дава правно мислење  за примена на актите донесени од Комисијата,

- се грижи за подготвување на правните акти од надлежност на Коми­сијата,

- подготвува предлог-план за работа на секторот и извештај за спро­ведување на програмата за работа на секторот,

- дава инцијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од дело­круг на секторот,

- дава правна помош и посредува за некои барања и проблеми со кои се соочуваат црквите, верските заедници и религиозни групи,

- соработува со другиот раководител на сектор како и со раководи­тели на сектори од другите органи,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa..

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеПравни студии, VII1  степен, ili 300 krediti spord EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 5 години od koi 2 godini vo dr`avnata slu`ba
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- одлични организациски и комуникациски способности

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место14. Помошник раководител на сектор за правни и финансиски прашања и соработка со државни институции и документација
Звање на работното местоПомошник раководител на сектор
Одговорен пред Раководителот на сектор
Општината каде е лоцирано раб.местоЦентар
Цел на работното местоПомагање во работењето на раководителот на секторот во спроведу­вањето на задачите кои бараат поголема одговорност, стручност и самостојност во работата

Работни должности

- Подготвува материјали и документи со инцијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од делокруг на секторот,

- дава мислења и анализи за прашања поврзани со одредени политики и со остварувањето на програмата за работа,

- дава предлози за план за работа на секторот и одделенијата,

- дава стручна помош и совети во работењето на раководителите на од­де­ленијата и државните службеници во секторот,

- ја следи публицистичката и акциона активност на црквите, верските заед­ни­ци и религиозни групи,

- подготвува мислења и информации за раководителот на секторот ко­га ќе забележи пропусти, кај верските субјекти,

- иницира и учествува при изготвувањето на правната регулатива во сек­торот,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa..

Посебни услови за вршење на работата
Вид на образованиеПравни студии или Економски факултет, VII1ili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 4 години od koi 1 godina vo dr`avna slu`ba
Други професионални квалификации, спо­соб­ности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- одлични интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

II.1. Oddelenie za odnosi so javnost i sorabotka so dr`avni institucii и докуметнација

Реден број и назив на работното место15. Раководител на одделение за односи со јавност и соработка со државни институции и документација
Звање на работното местоРаководител на одделение
Одговорен предРаководителот на сектор
Општина каде е лоцирано раб.местоЦентар
Цел на работното местоРазвивање и обединување на политиките во рамките и делокругот на одделението, координирање и спроведување на програмата за работа, подржување на работата на раководителот на секторот

Работни должности

- Ја организира, насочува и координира работата во одделението,

- go obezbeduva sledeweto na realizacijata na Programata na Vladata za pra{awata od nadle`nost na Komisijata,

- go oranizira i koordinira protokot na materijali za podgo­tov­ka na sednicite na Kolegiumot na dr`av­nite sekretari, komi­sii­te na Vladata i sednicite na Vladata, koga se razgle­du­vaat materijali vo ostvaru­va­weto na funkcijata na Komisijata,

- ja koordinira podgotovkata na mislewa za materijali za sed­ni­ci na Vladata od nade`nosta na Komisi­ja­ta,

- obezbeduva sledewe na realizacijata na zaklu~ocite od sedni­cite na Vladata,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите vo oddelenieto,

- ги распоредува работите и задачите на државните службеници во одделението,

- дава стручна помош и совети во работењето на државните службени­ци во одделенито,

- подготвува предлог-план за работа на одделението и извештај за спро­ведување на програмата за работа на одделе­нието,

- се грижи за воспоставување на постојан дијалог и соработка со државните органи и институции и со црквите, верските заедници и религиозните групи

- се грижи за обезбедување поголема транспарентност во работата на Комисијата,

- подготвува правни акти што се во надлежност на Комисијата  (Пра­вилници, решенија, одлуки),

- се грижи за благовремено издавање на согласности за изведување на  верско образование во воспитнообразовните установи при подготву­ва­ње­то на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верското образование,

- се грижи за благовремено издавање мислења за согласности за дона­ции и спонзорства кога постои јавен интерес za црквите, верските за­ед­ници и религиозни групи,

- врши оценување на државние службеници во одделението,

- соработува со другиот раководител во секторот,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата

Вид на образованиеPravни студии ili Filozoфski Факултет VII1  степен ili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 4 години od koi 1 godina vo dr`avna slu`ba
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место16. Советник за односи со медиуми
Звање на работното местоСоветник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на одредени функции од делокруг на одделението и са­мо­стојно извршување на најсложените работи и задачи

Работни должности

- Извршува аналитички , надзорни , тековни и стручно оперативни ра­боти,

- подготвува стручни анализи и информации за работата на црквите, верските заедници и религиозни групи и се  грижи за постојан дијалог и облици на постојана соработка со црквите, верските заедници и ре­ли­гиозни групи,

- во постојана комуникација е со црквите, верските заедници и рели­ги­озни групи и ја следи нивната верска пропаганда и публицистичка активност,

- му помага на раководителот за одржување на контактите на Ко­ми­си­јата со јавноста,

- организира состаноци и средби со медиумите,

- помага при оформувањето на програмските содржини за работа и на­с­­тап,

- постојано ги следи случувањата во јавноста поврзани со црквите, верските заедници и религиозни групи,

- се грижи за обезбедување на поголема транспаретност во работата на Комисијата,

- ги издава  мислењата за согласностите за донации и спонзорства кога постои јавен интерес кај црквите, верските заедници и религиозни гру­пи

- врши стручни работи поврзани со постапката за давање на мислење за организирање на верско образование во воспитно образовните ус­та­нови како изборен предмет при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на вер­ско­то образование,

- дава стручна помош и совети на помладите државни службеници во од­делението,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеПравни студии   VII1 ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 3 години работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 Реден број и назив на работното место  17. Соработник за евиденција и документација на верски објекти и верски обележја
 Звање на работното местоСоработник
 Одговорен предРаководителот на одделението
 Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работ местоСпроведување на рутински работи и задачи како подршка на одредени функции од делокруг на одделението, во согласност со упатствата на раководителот на одделението и под негов надзор

Работни должности

- Учествува во извршувањето на аналитички, тековни и стручно опе­ра­тивни работи,

- прибира податоци и информации и учествува во подготовка на ма­теријали и документи за стручни анализи  за прашања од работата на црквите, верските заедници и религиозни групи,

- подготвува стручни анализи, информации и други материјали за потребите на одделението,

- води евиденција на постојните верски објекти на црквите, веските зедници и религиозните групи,

- води документација на називите и официјалните обележја на регистрираните цркви, верски зедници и религиозни групи,

- подготвува предлог за план за работа на одделението,

- ја следи верската пропаганда и публицистичка активност,

- ја проучува филозофијата и доктрината на црквите, верските заед­ни­ци и религиозни групи,

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеFiloloшki ili Filozofski Факултет VII1  степен ili најмалку  240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 1 година работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место18. Помлад соработник за водење на евиденција на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи
Звање на работното местоПомлад соработник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општината каде е лоцирано работ.местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на наедноставни рутински работи и задачи како под­дршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението

Работни должности

- Помага во извршувањето на одредени аналитички, тековни и стручни работи,

- прибира документи и податоци неопходни за оформување на про­грам­ските содржини за работата на црквите, верските заедници и ре­ли­гиозни групи

- води евиденција на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи по добивање на решение од Основниот суд Скопје II Скопје

- го води уписникот за претстапки и предлози

- врши подготвителни работи врзани со прибирање на податоци за вер­ските објекти кои ги поседуваат црквите, верските заедници и ре­ли­гиозни групи,

- прибира податоци и информации за предлози за планот за работа на одделението,

- ја следи верската пропаганда

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеPravни студии , Filozofski ili Pedagoшki Fakultet VII1   степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатабез работно искуство

Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

 

 

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

  
 
Реден број и назив на работното место19. Помлад соработник за обработка на статистички податоци
Звање на работното местоПомлад соработник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општината каде е лоцирано работ.местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на наедноставни рутински работи и задачи како под­дршка на одредени функции од делокруг на одделението, под надзор и контрола на раководителот на одделението

Работни должности

- Помага во извршувањето на одредени аналитички, тековни и стручни работи,

- дава извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа

-подготвува и обработува статистички и други податоци потребни за изработка на информации и извештаи за црквите, верските заедници и религиозните групи

- прибира податоци и информации за предлози за планот за работа на одделението,

- ја следи верската пропаганда

- odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеPravни студии или  Filozofski Fakultet VII1   степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатабез работно искуство

Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

 

 

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

II.2. Oddelenie za finansiski pra{awa

Реден број и назив на работното место20. Раководител на одделение за финансиски прашања
Звање на работното местоРаководител на одделение
Одговорен пред Раководителот на сектор и директорот
Општина каде е лоцирано раб. местоЦентар
Цел на работното местоРазвивање и обединување на политиките, во рамките и делокруг на од­делението, координирање, спроведување и контрола врз програмата за работа и подржување на работата на раководителот на секторот

Работни должности

•           Ја организира, насочува и координира работата во одде­ле­нието,

•          следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално - финансиското работење

•          управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот

•          подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за Комисијата

•          подготовка на стратешкиот план на Комисијата

•          измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на Комисијата

•          контрола на подготовката и извршувањето на буџетот

•          спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола

•          изготвувањето на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) за Комисијата

•          следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на Комисијата

•          сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување на годишна сметка

•          подготовка на Годишен финансиски извештај

•          благајничко работење

•          подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација

•          пресметувањето и исплатата на платите на вработените во Комисијата

•          примената на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки

•          следењето и согледувањето на потребите од набавки во Комисијата со органите и подрачните единици во негов состав

•          други работи од областа на финансиското управување и контрола

•          врши оценување на државние службеници во одделението,

•          соработува со другиот раководител во секторот,

•          odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

Посебни услови потреби за вршење на работата
Вид на образованиеЕкономски Fакултет   VII1 степен ili 300 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 4 години работно искуство во струката od koi 1година  vo dr`avna slu`ba и 3 години во областа на финансиите
 

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место21. Советник за буџетска координација
Звање на работното местоСоветник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на рутински работи и задачи како подршка на одредени функции од делокруг на одделението  во согласност со упатствата на раководителот на одделението и под негов надзор

Работни должности

-          Подготовка на буџетот на субјектот и негова измена и дополнување

-          Подготовка на стратешкиот план на Комисијата и негова измена и дополнување

-          Следење на извршувањето на буџетот на Комисијата

-          Изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот

-          Следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење

-          Изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на Комисијата

-          Подготовка на извештај за реализирани програми, проекти и договори, согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола

-      Подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола

-          следи и применува одделни прописи од областа на метеријалното и финансиското работење

-          odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеЕкономски факултет или Филолошки факултет VII1  степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 3 години работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

 

 

 

 

 
Реден број и назив на работното место22. Советник за буџетска контрола
Звање на работното местоСоветник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на рутински работи и задачи како подршка на одредени функции од делокруг на одделението  во согласност со упатствата на раководителот на одделението и под негов надзор

Работни должности

- Следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упатства) од областа на финансиската контрола

-   Подготовка на записници и извештаи за извршените контроли

-  Вршење на проценки на ризик на процесите на финансиското управување и контрола

-  Вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените самопроценки,

-  Математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки

-  Изготвува статисктички извештаи

-  Целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето

odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеЕкономски факултет VII1  степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 3 години работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

Реден број и назив на работното место23. Советник одговорен сметководител
Звање на работното местоСоветник
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работното местоСпроведување на рутински работи и задачи како подршка на одредени функции од делокруг на одделението  во согласност со упатствата на раководителот на одделението и под негов надзор

Работни должности

-          Следење и примена на законската регулатива од областа на сметководствено, материјално и финансиско       работење

-          Секојдневно водење на благајнички работи и трезор

-          Пресметка и исплата на платите на вработените

-          Изготвува требување на девизни средства

-          Подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на субјектот

-          Подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки/образложение кон финансиските извештаи

-          Сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на субјектот

-          Исплата по сметководствена документација

-          Подготовка на извештај за планирани и потрошени средства по ставки (споредбен табелрен приказ)

-          odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

 

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеЕкономски факултет VII1  степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 3 години работно искуство во струката
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

 

Реден број и назив на работното место24. Самостоен референт -благајник
Звање на работното местоСамостоен референт
Одговорен предРаководителот на одделението
Општина каде е лоцирано работ. местоЦентар
Цел на работното местоПодржување на спроведувањето програмата за работа и функциите на од­делението, преку вршење сложени административни задачи, во со­глас­ност со упатствата на раководителот на одделението
 

 

 

Работни должности

-          го води благајничкото работење и сите уплати и исплати и ги книжи во книгата на благајната,

-          ја предлага висината благајничкиот максимум,

-          подига готови пари за намирување на патни налози, готовински сметки, за ситни набавки на материјали и сл.,

врши нивна исплата и ги евидентира во книгата на балгајаната

-       odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

 

 
 Посебни услови потребни за вршење на работата 
 Вид на образованиеВишо или sredno економско obrazovanie 
 Работно искуство во струката најмалку 3 години работно искуство во струката 
 

Други професионални квалификации, спо­соб­ности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

 

 

- способност за тимско работење и кооперативност

- познавање на англиски или друг светски јазик

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 
     

 

III.Одделениезачовечкиресурси

 

 

Реден број и назив на работното место

 

 

 

 

25. Раководител на одделение за човечки ресурси

Звање на работното местоРаководител на одделение
Одговорен предДиректорот
Општина каде е лоцирано раб.местоЦентар
Цел на работното местоУправување со секојдневното работење на одделението и спрове­ду­ва­ње на надлежностите во развојот на Комисијата, информативниот сис­­тем за човечки ресурси, односи меѓу вработените, обука и развој, мо­ти­вација, организациски развој и вработување.

Работни должности

-    Го подготвува предлог-планот за работа на одделението и програ­ма­та за работа врз основа на предлозите од вработените,

-    остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на чо­веч­ки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган,

-    учествува во спроведувањето на организацискиот развој на Комиси­ја­та, во планирањето, развојот на вработените, задржување на врабо­тени, справување со промените,

-    го следи развојот на организациската култура во Комисијата во функ­ција на остварувањето на целите од работата на Комисијата,

-    се грижи за правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките ресурси, вклучувајќи ги и оние поврзани со пра­вичната застапеност на заедниците,

-    предлага политики за управување со човечки ресурси,

-    претседава со Комисијата за водење на дисциплинска постапка за утвр­дување на дисциплинска одговорност и со Комисијата за утвр­ду­вање на материјалната одговорност на државните службеници,

-    континуирано ја следи состојбата со човечките ресурси и организира состаноци со раководителите на секторите за планирање на потребите за човечки ресурси во органот,

-    соработува со другите раководители на одделенијата во Комисијата за прашања од управувањето со човечките ресурси,

-    врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работ­ните места.

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеПравни студии VII1  степен ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаНајмалку 4 години od koi 1 godina vo dr`avna slu`ba
Други професионални квалификации, спо­собности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- добри организациски и комуникациски способности

- добри интерперсонални и насочувачки способности

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

 

 

 

 

Реден број и назив на работното место

 

 

 

 

26. Помлад соработник  за водење на лични досиеа

Звање на работното местоПомлад соработник
Одговорен предРаководителот на одделение
Општина каде е лоцирано раб.местоЦентар

Работни должности

-    Развива содржини поврзани со управувањето со човечки ресурси, кои се дел од интернет страницата на Комисијата и се гричи за нивно постојано ажурирање,

-    ги води личните досиеа и ги одржува базата на податоци за држав­ни­те службеници и доставува известувања за настанатите промени во Регистарот на државни службеници,

-    соработува со одделението за правни и финансиски прашања и доку­ментација,во одржувањето на базта на податоци за платите на држав­ните службеници,

-    прибира податоци и информации за предлог-планот за работа на одделенито и извештај за негово спроведување,

-    odgovara za svojata rabota vo ramkite na svoite ovlastuvawa

Посебни услови потребни за вршење на работата
Вид на образованиеФилозофски Факултет- хуманистички студии  VII1  степен  ili најмалку 240 krediti spored EKTS
Работно искуство во струкатаbez rabotno iskustvo
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети

- способност за тимско работење и кооперативност

- ефективна орална и писмена комуникација

- знаење на англиски или друг светски јазик

- познавање на основни компјутерски програми

- знаење на работа со бази на податоци

- флексибилност / адаптибилност

- ефикасност / ефективност

- способност за објективно разгледување и развивање на нови реше­ни­ја за одредени прашања и проблеми

 

 

 PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

 

^len 6 

Распоредувањето на работниците на работните места утврдени со овој Правилник ќе се изврши во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

 

^len  7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работни места на Komisijata za odnosi so verski zaednici и reli­gi­oz­ni grupi, бр.01-78/1 од 05.03.2008 година.

 

^len  8 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото усвојување,, а започнува да се  применува по добивње на согласност од „Агенцијата на дражвни службеници“.

Правилникот се објавува на огласната табла, како и на интернет страницата на  Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

 

DIREKTOR

м-р Валентина Божиновска

 

Trascina file per caricare