Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Държавен вестник , брой 103 от 30.XI

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ И ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

 

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 1994г., изм. ДВ. бр.77 от 23 Септември 1994г., отм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г. Отменено с § 1, т. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 209 на Министерския съвет от 25 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. Закрива от 1 януари 1991 г. Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове при Министерството на външните работи.

 

Чл. 2. Образува от 1 януари 1991 г. Дирекция по вероизповеданията при Министерския съвет.

 

Чл. 3. Дирекцията по вероизповеданията:

1. осъществява връзката между вероизповеданията и държавата;

2. оказва съдействие на вероизповеданията пред централните и местните органи на властта за решаване на въпроси, които са от тяхната компетентност;

3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 1994 г.) извършва регистрация на централните ръководни органи на изповеданията и води регистър на признатите от Министерския съвет изповедания;

4. подпомага вероизповеданията при откриване на средни и висши духовни училища за подготовка на свещенослужители и съдействува за изпращане в чужбина от вероизповеданията на български граждани за обучение в духовни учебни заведения;

5. подпомага вероизповеданията за издаване и придобиване на религиозна литература;

6. допринася за създаването и поддържането на климат на доверие, укрепването на взаимното разбирателство и уважение между различните вероизповедания;

7. осъществява контакти и координационни връзки с аналогични учреждения в чужбина, с международни религиозни организации и центрове;

8. (нова - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) осъществява надзора по смисъла на чл. 143 от Закона за лицата и семейството по отношение на сдруженията с религиозна и религиознопросветна цел.

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) (1) Към Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет се създава Постоянна работна група по религиозните въпроси като консултативен и координиращ орган, който дава становища по искания за регистрация на нови вероизповедания и съдейства при упражняване на контрола върху дейността на вероизповеданията.

(2) Утвърждава състава на постоянната работна група от представители на ведомствата, определени от съответните ръководители, съгласно приложението.

 

Приложение

 

(Ново - ДВ, бр. 14 от 1994 г.)

 

Състав на Постоянната работна група по религиозните въпроси

 

Председател - директорът на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.

Членове: представители на:

Министерството на външните работи,

Министерството на правосъдието,

Министерството на здравеопазването,

Министерството на науката и образованието,

Министерството на вътрешните работи,

Министерството на отбраната

и Комитета за младежта и спорта.

За работа в постоянната работна група може да бъде привличан и представител на отдел "Местна администрация и обществен ред" на Министерския съвет.

Trascina file per caricare