Print Friendly, PDF & Email

Il provvedimento è disponibile nelle seguenti lingue:

Објавено 17 April 2012 - 10:10 AM

Вероисповеста во законската регулатива на Република Македонија

Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи ги врши работите што се однесуваат на правната положба на верските заедници и религиозните групи, како и работите во врска со односите меѓу државата, весрките заедници и религиозните групи.
Слободата на вероисповест на човекот и граѓанинот, како една од темел­ните вредности на нашиот уставен поредок, како и правата на верските заед­ници и религиозни групи како субјекти во системот се регулирани во следните чле­нови од Уставот на Република Македонија.Организациони облици на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи

Во Комисијата постојат следните организациони облици:

1. Сектор за прашања на односите со верските заедници и религиозни гру­пи со две одделенија и тоа:

1.1. Одделение за утврдување на правната положба на верските заедници и ре­лигиозните групи;

1.2. Одделение за утврдување на односите помеѓу државата, верските заед­ни­ци и религиозните групи.

 

Објавено 17 April 2012 - 10:12 AM

Статусот на комисија за односи со верските заедници и религиозни групи од 1943 година до денес


За првпат како служба која е основана за верски работи се јавува во периодот од 1944 до 1945 год. како верско поверенство. Потоа, од 1945 до 1951 год. овој орган се наоѓа во состав на тогашниот Секретаријат за внатрешни работи. Од 1951 год. па до денес постои како самостоен државен орган, а во изминатите го­дини го ме­нуваше само својот назив.

Така, од 1951-62 год. постои како Коми­си­ја за верски прашања, од 1963-76 год. како Републичка комисија за верски прашања, од 1977-2000 год. како Републичка комисија за односи со верските заедници, а од 2000-та година до денес, како Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. За целиот овој период до 2000-та година, со органот раководи функцио­нер на ниво на потпретседател на Влада, односно министер, а со законските ре­ше­нија од 2000 година па наваму, претседател / директор, именуван од Владата на РМ.

 

 

Објавено 17 April 2012 - 10:18 AM

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 2010 ГОДИНА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи


Правилникот за внатрешна организација на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи


Врз основа на член 12 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија бр.58/2000“), а во врска со член 3 став 2 и член 3-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонијабр.114/09) и член 34 од Правилникот за содржината и начинот на подготвување на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места (“Службен весник на Република Македонијабр.142/2009) а согласно со член 13 од Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонијабр.105/2007), Директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи на ден 16.06.2010 година, донесе

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на

Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ


Член 1

Со овој Правилник се уредува внатрешната организација и начинот на работа на Ко­ми­си­јата за односи со верските за­ед­ни­ци и религиозни групи (во натамошниот текст: Коми­си­ја), како и организационите облици и нивниот делокруг на работење.

Член 2

Во Правилникот за внатрешна организација на Комисијата се применуваат следните на­че­ла:

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и зада­чи­те,

- еднобразност и хиерархиска поставеност на организационите единици и

- меѓуресорска и меѓусекторска координација.

Примената на начелата од став 1 се засновуваат на следните критериуми:

- надлежноста на Комисијата утврдена со закон и

- видот,обемот, сложеноста на работите и задачите и нивната меѓусебна срод­ност и по­вр­заност.

Член 3

Со Правилникот за внатрешна организација се уредуваат:

- видот и бројот на организациските единици на Комисијата,

- делокругот на работа на организациските единици, нивната одговорност и меѓусебни односи,

- начините и формите на раководење (Колегиум) и неговата надлежност и одговорност.

Составен дел на Правилникот за внатрешна организација е графичкиот приказ на орга­ни­зацијата на Комисијата (органограм)


ИИ. ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ


Член 4

Во Комисијата се формираат организациски единици: сектори и одделенија.

Член 5

Сектори

Заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани функции од надлежност на Комиси­ја­та, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на од­деле­нијата во негов состав и унапредување на нивната меѓусебна соработка, се формира сектор.

Во Комисијата се формираат два сектори.

Во состав на еден сектор влегуваат две одделенија.

Со секторот раководи раководител на сектор, кој за својата работа му одговара на Ди­ректорот на Комисијата.


Член 6

Заради непосредно извршуваење на: нормативно правни, управување со човечки ресур­си, стручно-аналитички,управни, информативно-документарни, информативно-комуника­ци­ски, оперативни, материјално-финансиски, стручно-административни, како и други работи, во Ко­­ми­­­сијата се формираат одделенија.

Со одделението раководи раководител на одделението, кој за својата работа му одго­ва­ра на раководителот на секторот.


Член 7

Сектор за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол

Секторот за соработка со црква, верска заедница и религиозна група и протокол, ги пла­ни­ра, програмира и организира се вкупните активности во Комисијата што се однесуваат на:

- прославите по повод чествувањето на верските празници во црковните објекти на сите рели­гии кои опстојуваат во РМ,

- поставувањето на камен темелници на црковни објекти, осветување на црковни објекти во земјата и во странски црковни епархии, јубилејни прослави, годишнини, присуство за време на значајни верски празници и настани на црквите, верските заедници и религиозни групи,

- средби со јавни медиуми и одржување на контакти со домашна и меѓународна јавност,

- евиденции на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи,

- воспоставување на дијалог и постојана соработка на црквите, верските заедници и ре­ли­­ги­­озни групи со државата и државните институции.

1. Одделение за соработка со црква, верска заедница и религиозна група

Одделението за соработка со црква, верска заедница и религиозна група ги подготвува, обез­бедува, насочува и контролира следните работи:

- стратешкиот план и годишната програма на Комисијата,

- средби со јавните медиуми и одржување на контакти со домашната и меѓународната јав­ност,

- водење на евиденции за регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи,

- почитување на идентитетот на црквата, верската заедница и религиозна група и дру­гите облици на религиозно здружување,

- анализи и информации за црквите, верските заедници и религиозни групи,

2. Одделение за протокол, организација и одбележување на верски празници

Одделението за протокол, организација и одбележување на верските празници ги под­гот­вува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:
- поставување на камен темелници на црковни објекти, осветување на објекти и присуство на јубилејни прослави и годишнини,
- присуство на преставници од Комисијата на значајни верски празници и настани,
- учество по повод чествувањето на повеќе верски празници во црковни објекти од сите религии кои се присутни во државата,
- инцијативи и предлози за одбележување на верски празници,
- следење на верскиот печат и литература.

Член 8
Сектор за правни и финансиски прашања и соработка со државни институции и документација

Секторот зза правни и финансиски прашања и соработка со државни институции, ги планира, програмира и организира се вкупните активности во Комисијата што се одне­су­ваат на:
- создавање на услови за непречено извршување на активностите на црквата, верската заедница и религиозна група,
- дава мислење од црквите, верските заедници и религиозни групи при подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верско­то образование,
- благовремен одговор за престој на странски државјанин во РМ за настава во верска об­разовна установа,
- учествува во изработка на материјално финансиски документи,
- реализација на буџетски средства планирани со буџетот.

1. Одделение за односи со јавност и соработка со државни институции и документација

Одделението за односи со јавност и соработка со државни институции ги подготвува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:
- следењето на реализацијата на Програмата на Владата за прашања од надлежност на Комисијата,
- подготовка на мислења за материјали за седници на Влада од надлежност на Коми­си­јата,
- грижа за воспоставување на постојан дијалог и развивање на облици на постојана со­работка на државните органи и институции со црквите, верските заедници и рели­ги­озни гру­пи,
- обезбедува поголема транспарентност во работата на Комисијата преку организирање на средби со медиумите,
- мислења за согласности за донации и спонзорства кога постои јавен интерес кај црк­ви­те, верските заедници и религиозни групи.

2. Одделение за финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

- следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и

материјално - финансиското работење

-управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и

изворите на средствата на Комисијата утврдени со буџетот

-подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот на

Комисијата

- контрола на подготовката и извршувањето на буџетот на Комисијата

- спроведување еџ-анте и еџ-пост финансиска контрола

- изготвување на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен,

квартален и годишен) на Комисијата

-следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на

Комисијата

-сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување на

годишна сметка

-подготовка на Годишен финансиски извештај

-благајничко работење

-подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената

документација

- пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот

Одделение за човечки ресурси

Одделението за човечки ресурси ги подготвува, обезбедува, насочува и контролира следните работи:
- организациски развој на Комисијата во планирањето, развојот на вработените, задржу­ва­ње на вработени, справување со промени,
- правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките ресурси,
- мерки и политики за управување со човечки ресурси,
- водење и одржување на база на податоци за државните службеници во Комисијата и бла­­говремени известувања за настанати промени во Регистерот на државни службе­ни­ци.
- планирање на потреби за човечки ресурси во Комисијата.

ИИИ. РАКОВОДЕЊЕ СО КОМИСИЈАТА

Член 9
За поселосно остварување на целите и задачите на Комисијата и остварување на соработката со дравните органи и институции и црквите, верските заедници и религиозни гру­пи се формира Колегиум.

Член 10
Колегиумот го сочинуваат:
Директорот и Зам.Директорот
Раководителите на секторите
Пом.раководителите на секторите и
Раководителите на одделенијата
По потреба се повикуваат и други стручни лица, кои се експерти по одредени стручни прашања.
Стручниот колегиум го свикува и со него раководи Директорот.

ИВ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за внатрешна организација на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи бр.01-78/1 од 05.03.2008 год.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се применува по добиената писмена согласност од Агенцијата за државни службеници.

Правилникот се објавува на огласната табла, како и на интернет страницата на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.


ДИРЕКТОР

м-р Валентина Божиновска

 

Објавено 17 April 2012 - 10:25 AM

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗВАЊА и органограм 2010

Надлежности и активности на Комисијата

Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи е само­сто­­ен орган на државната управа, надлежен за односите помеѓу верските заедници и ре­­ли­гиозните групи и државата.

Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во Република Маке­донија и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.

Активностите на Комисијата произлегуваат од нејзи­ни­те ов­ла­стув­ања од Законот за државната управа, Законот за верските заедници и ре­ли­гиозни гру­пи, како и од обврските кои Комисијата ги има или од неа се бараат да бидат исполнети од стра­­на на Со­бра­­нието на РМ и од страна на Владата на Република Маке­донија, а се од­ви­­ваат спо­­ред ут­врдена програма за работа на Комисијата.
Комисијата ја следи работата на 26 цркви, верски заедници и религиоз­ни гру­пи во РМ.

 

Објавено 17 April 2012 - 10:30 AM

Контакт податоци


Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бб, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail: rkovz@t-home.mk web: http://www.kovz.gov.mk/

ВЕРСКИ АЛМАНАХ

ворд верзија - http://www.kovz.gov.... Word doc-1.doc
пдф верзија - http://www.kovz.gov.... cel najnov.pdf

 

Објавено 17 April 2012 - 11:02 AM

Законска регулатива

Oдносите помеѓу верските заедници и религиозните групи со државата се регу­ли­рани со Уставот на Република Македонија, Законот за органите на државната управа и Законот за црква, верска заедница и религиозна група.

Со член 19 од Уставот на Република Македонија е регулирано дека Ма­­­ке­донската православна црква, како и Исламската верска заедница, Като­лич­ката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и дру­ги­те верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се една­кви пред закон. Од ова јасно произлегува дека во Република Македонија нема др­жав­на религија.

Државата е секуларна и религијата е одвоена од неа. Тоа зна­чи дека државата не­ма право да се меша во црковните работи, ниту пак црк­ва­та да се меша во др­жавните работи. Со Законот за органите на државната управа е основана Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи како посебен орган на државната управа. Овој орган има статус на правно лице. Во член 29 од овој За­кон е пропишано дека Комисијата за односи со вер­ските заедници и рели­ги­озните групи се грижи за правната положба на вер­ските заедници и религи­оз­ните групи и за односите меѓу државата, вер­ските заедници и религиозните групи.


Имајќи предвид дека во текот на важењето на овој закон, Уставниот суд на РМ укина неколку од неговите членови, истиот стана неприменлив во повеќе сегменти и создаде обврска да се понудат нови законски решенија. Како дополнение на аргументацијата беа и уставните амандмански измени и дополнувања на Уставот од 2001 година и потребата од прилагодување на нашето законодавство со меѓународните норми и стандарди заради што на 05.09.2007 година беше донесен новиот Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група.

 

 

 

 

 

Comitato Relazioni comunità religiose e gruppi religiosi

Immagine Rilasciato

Lo Stato è laico e la religione è separata da esso. Ciò significa che lo Stato non ha alcun diritto di interferire negli affari della chiesa, né la chiesa di interferire negli affari di stato. Secondo la legge sulla commissione per l'amministrazione dello Stato per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi è un organo stato speciale.

Questa entità dotata di personalità giuridica. Art. 29 della legge prevede che la Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi preoccuparti per lo status giuridico delle comunità religiose e dei gruppi religiosi e le relazioni tra le comunità statali e religiose e gruppi religiosi.

Per la prima volta come un servizio fondato su questioni religiose, la

Commissione si verifica nel periodo 1944-1945 come un comitato fiduciario religiosa.

Poi, 1945-1951 questo corpo si trova all'interno l'allora Segretario degli Interni.

Dal 1951 ad oggi esistere come organismo statale indipendente che negli anni passati ha appena cambiato il suo nome Vale a dire, l'anno 1951-1962 come una Commissione per gli affari religiosi,

1963-76, come le commissioni nazionali per le questioni religiose,

1977-2000 come un anno, della Commissione Nazionale per i Rapporti con le comunità religiose, e

dal 2000 in poi, come Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi.

Durante tutto questo periodo fino al 2000, il corpo gestisce il livello ufficiale di vice presidente del governo o ministro, e le decisioni legali

a partire dal 2000, Presidente / CEO, nominato dal Governo.

I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose e il lavoro di comunità religiose sono sempre stati oggetto di valutazione globale e una valutazione da parte dello Stato. Torna nel 1946 ha approvato una legge che vieta e causando, odio e discordia razziale etnica e religiosa, e che, nonostante nazionale, e l'uguaglianza religiosa assicura che contengono l'uguaglianza e le comunità religiose. Poi seguire la legge dal 1953, il decreto 1961 per svolgere talune disposizioni della legge sullo status giuridico delle comunità religiose, e le leggi del 1977, 1997 e 2007. In tutte queste leggi enfasi posta sulla libertà di coscienza e di religione come un fatto privato; separazione delle comunità religiose e lo stato della libertà nell'esercizio delle attività religiose e rituali religiosi; divieto di abuso della religione per scopi politici; capacità delle comunità religiose di acquistare e di possedere immobili; capacità delle comunità religiose alle scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti; uguaglianza dei cittadini nei diritti e doveri indipendentemente dalla loro origine religiosa, razziale e nazionale, ecc .. Tutti i credenti sono garantiti il diritto alla libera espressione dei sentimenti religiosi, ma non è consentito alcun uso della religione per scopi antidrzhavni.

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi si occupa di pubblica amministrazione che si riferiscono allo sviluppo e alla promozione della libertà religiosa, la cooperazione delle chiese statali, comunità religiose e gruppi religiosi e rafforzare la loro posizione nella società, cooperazione le diocesi della Chiesa ortodossa macedone all'estero, sviluppare e promuovere i valori delle culture religiose, lo sviluppo dell'istruzione e dell'assistenza nel sistema di educazione religiosa, fornendo assistenza nella costruzione di edifici sacri e la tutela del patrimonio culturale chiesa, aiutando realizzare i loro diritti giuridicamente definiti, mantenendo un registro di chiese, comunità religiose e gruppi religiosi, e altre attività stabilite dalla legge.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, la Commissione collabora con diverse agenzie statali. Pertanto, la Commissione, in collaborazione con il Ministero delle Finanze esercita i diritti delle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi della legge di restituzione; e il Fondo per le pensioni e invalidità per trovare una soluzione al clero di assicurazione pensionistica. Poi la Commissione collabora con il Ministero della Cultura per quanto riguarda l'uso e la ristrutturazione di oggetti di culto in Macedonia, così come l'organizzazione del mondo e conferenze internazionali nel campo della cultura e della religione. Il Ministero della Giustizia della Commissione cooperano nella preparazione di report in enti e organizzazioni internazionali, così come per le donazioni che diverse imprese danno alle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi. La Commissione collabora con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza in relazione all'introduzione dell'etica del curriculum religione per l'istruzione elementare, nonché l'integrazione di istituti di istruzione superiore della Chiesa ortodossa macedone e la comunità islamica all'interno Ss. Cirillo e Metodio. Inoltre, la Commissione svolge attività connesse alle domande essenziali della vita delle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi, come i contatti con i ministeri, dipartimenti, enti e commissioni religione di altri paesi e agenzie internazionali nel nostro paese, e con la nostra missioni diplomatiche all'estero. In questo senso, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

Particolarmente importante considerazione è legato all'esercizio della libertà di religione nelle questioni relative all'ordine pubblico e alla pace, con le prestazioni di riti religiosi, o questioni che sono di competenza del Ministero degli Interni. Commissione, in collaborazione con il corpo permette la realizzazione dei diritti dei cittadini in relazione alla performance di riti religiosi, l'ordine pubblico, e agire su questioni relative al soggiorno dei missionari stranieri per svolgere riti religiosi, su invito di una Chiesa particolare, comunità religiosa o gruppo religioso.

Con il cambiamento del sistema politico, economico e giuridico nel nostro paese e l'introduzione nel 1991 del pluralismo e del sistema multipartitico, democrazia parlamentare e l'economia negozio, fornire una completa libertà di azione delle comunità religiose nel Paese. Pertanto, l'adozione di una legge speciale sulle comunità religiose e gruppi religiosi, che è stato adottato nel 1997. tentativo di attuare i diritti e le libertà di religione derivanti dagli accordi multilaterali, determinando con precisione i diritti e le libertà delle comunità religiose di azioni, i diritti e le libertà dei credenti, e il rapporto dello Stato nei confronti delle comunità religiose. Tuttavia, dopo che la Corte Costituzionale della Repubblica nel 1998 e nel 1999 ha abolito una serie di disposizioni, era inapplicabile in molti segmenti e creare un impegno per offrire una nuova legislazione. Oltre agli argomenti erano emendamento costituzionale che modifica la Costituzione del 2001 e la necessità di adeguare la nostra legislazione con le norme e gli standard per la quale nel 2007 ha adottato la legge attuale sullo status giuridico delle Chiese, comunità religiose e gruppi religiosi internazionali che che implementa pienamente tutte le norme giuridiche internazionali in materia di libertà di religione e di non discriminazione per motivi di religione.

Oggi la Commissione ha seguito il lavoro di 29 chiese, comunità religiose e gruppi religiosi in Macedonia, di cui cinque (Chiesa ortodossa macedone, la comunità islamica, la Chiesa cattolica, della Chiesa Metodista e la comunità ebraica) sono elencati nella Costituzione della Repubblica di Macedonia.
Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 2 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink per pubblicare un # 2] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi

     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 10:10
La religione nella legislazione della Repubblica di Macedonia

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi svolgere attività legate allo status giuridico delle comunità religiose e dei gruppi religiosi, così come le questioni riguardanti i rapporti tra i gruppi delle comunità statali e religiose vesrkite.
La libertà di religione dell'uomo e del cittadino, come uno dei valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, e dei diritti delle comunità religiose e dei gruppi religiosi come entità nel sistema sono definite nei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica di Macedonia.

Forme organizzative della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi

Nella Commissione sono le seguenti forme organizzative:

Questioni 1 Dipartimento delle relazioni con le comunità religiose e gruppi religiosi con due dipartimenti:

1.1. Dipartimento per determinare lo status giuridico delle comunità religiose e dei gruppi religiosi;

1.2. Dipartimento di definire i rapporti tra lo Stato e le comunità religiose e gruppi religiosi.

Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 3 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink al post # 3] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi
     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 10:12
Lo stato della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi Gruppi dal 1943 in poi


Per la prima volta come un servizio fondato su questioni religiose si verifica nel periodo 1944-1945. come comitato fiduciario religiosa. Poi, 1945-1951. questo corpo si trova all'interno del Segretario degli Interni. Dal 1951. fino ad oggi esistere come un'autorità stato indipendente, e negli anni passati ha appena cambiato il suo nome.

Così, l'anno 1951-1962. come una Commissione per gli affari religiosi, l'anno 1963-1976. le commissioni nazionali per le questioni religiose degli anni 1977-2000. come commissioni nazionali per le relazioni con le comunità religiose, e dal 2000 in poi, come la Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi. Durante tutto questo periodo fino al 2000, il corpo gestisce il livello ufficiale di vice presidente del governo o ministro, e le decisioni legali a partire dal 2000, Presidente / CEO, nominato dal Governo.

Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 4 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink al post # 4] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi
     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 10:18
Regolamento di organizzazione interna 2010 - MACEDONIA

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi


Regolamento sull'organizzazione interna della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosiAi sensi degli articoli 12 e 55 comma 2 della legge sulla organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione dello Stato ("Gazzetta Ufficiale N. 58/2000"), in collegamento con l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 3 della legge Modifica della legge sul pubblico impiego ("Gazzetta Ufficiale" No.114 / 09) e l'articolo 34 del regolamento sul contenuto e le modalità di preparazione di atti di organizzazione interna e la sistematizzazione dei posti di lavoro ("Gazzetta ufficiale della Repubblica Macedonia "No.142 / 2009), ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sui principi di organizzazione interna dell'Amministrazione statale (" Gazzetta Ufficiale "No.105 / 2007), direttore della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi gruppi di 16/06/2010, passarono

Regolamento di organizzazione interna

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Tali norme disciplinano l'organizzazione interna e il metodo di lavoro della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi (in prosieguo: la Commissione), e le forme organizzative e il loro campo di attività.

Articolo 2

Il regolamento sull'organizzazione interna della Commissione applica i seguenti principi:

- Legittimità, competenza, efficienza ed economia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti,

- Ednobraznost e la gerarchia delle unità organizzative e

- Inter-ministeriale e il coordinamento intersettoriale.

Applicando i principi del paragrafo 1 si basano sui seguenti criteri:

- La competenza della Commissione istituita dalla legge e

- Tipo, dimensioni, complessità dei compiti e dei doveri e la loro affinità reciproca e la connessione.

Articolo 3

Il Regolamento sull'organizzazione interna regola:

- Tipo e numero di unità organizzative della Commissione,

- Ambito di lavoro delle unità organizzative, la loro responsabilità e le relazioni reciproche

- I modi e le forme di gestione (personale) e la sua autorità e responsabilità.

Parte integrante del Regolamento di organizzazione interna di organizzazione grafica della Commissione (organigramma)

II. unità organizzative

Articolo 4

La Commissione ha istituito unità organizzative: le divisioni e dipartimenti.

Articolo 5

Settori

Per l'unificazione delle diverse funzioni interconnessi sotto l'autorità della Commissione, nonché per l'organizzazione, il coordinamento e il monitoraggio delle funzioni dei dipartimenti all'interno della propria struttura e migliorare la loro cooperazione, stabilire settore.

La Commissione ha istituito due settori.

All'interno di un settore include due unità.

Il settore gestito dal capo del dipartimento, che descrive il suo lavoro si inserisce il direttore della Commissione.


Articolo 6

Per immediata izvrshuvaenje Normativi, risorse umane legale, esperto-analitica, amministrativi, documentari informativi, di comunicazione informativo, operativo, materiali e cose finanziarie, professionali e amministrative, e le altre, le unità di forma Commissione.

L'unità è gestita dal Capo del Dipartimento, per il loro lavoro che si inserisce il capo del dipartimento.

Articolo 7

Dipartimento per la cooperazione con una chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso e protocollo
Dipartimento per la cooperazione con una chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso e il protocollo, la pianificazione, la programmazione e le attività complessive sono organizzati in seno alla Commissione in materia di:

- Celebrazioni per la celebrazione di feste religiose nelle chiese di tutte le religioni che esistono in RM

- Impostare i capisaldi di edifici di culto, la consacrazione di edifici di culto nel paese e diocesi della chiesa straniera, celebrazioni giubilari, anniversari, la presenza durante le principali festività e manifestazioni a chiese, comunità religiose e gruppi religiosi,

- Incontri con i media pubblici e mantenere i contatti con la pubblica nazionale e internazionale

- Record di iscritti chiese, comunità religiose e gruppi religiosi,

- Istituzione di un dialogo permanente e la collaborazione di chiese, comunità religiose e gruppi religiosi nelle istituzioni statali e statali.

1 Dipartimento per la cooperazione con una chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso

Dipartimento per la cooperazione con una chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso prepara, fornisce, dirige e controlla il seguente:

- Il piano strategico e il programma annuale della Commissione,

- Incontri con i media e mantenere contatti con pubblico nazionale e internazionale

- Tenuta dei registri di chiese registrate, comunità religiose e gruppi religiosi,

- Rispettare l'identità della chiesa, comunità religiose e gruppi religiosi e di altre forme di appartenenza religiosa,

- Analisi e informazioni per le chiese, le comunità religiose e gruppi religiosi,

2 Dipartimento di protocollo, l'organizzazione e la celebrazione delle feste religiose

Dipartimento di protocollo, l'organizzazione e la celebrazione delle feste religiose prepara, fornisce, dirige e controlla il seguente:
- Impostare i capisaldi di edifici di culto, strutture e santificare la presenza delle celebrazioni giubilari e anniversari
- La presenza di rappresentanti della Commissione su importanti festività ed eventi religiosi
- Partecipazione, in occasione della celebrazione di tante vacanze in edifici di culto di tutte le religioni presenti nel paese,
- Iniziative e suggerimenti per celebrare le feste religiose,
- Monitorare la stampa e la letteratura religiosa.

Articolo 8
Dipartimento per le questioni legali e finanziarie e la cooperazione con le istituzioni statali e la documentazione

Questioni legali e finanziarie Dipartimento zza e la cooperazione con le istituzioni statali, la pianificazione, la programmazione e organizzare le attività totali della Commissione relativa a:
- Creare le condizioni per le attività senza ostacoli della chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso
- Un chiese di opinione, comunità religiose e gruppi religiosi nello sviluppo di curriculum che determina soggetto elettivo nel campo dell'educazione religiosa
- Risposta tempestiva al cittadino straniero residente in Macedonia per l'insegnamento in una scuola religiosa,
- Partecipare alla redazione dei documenti contabili materiali
- Realizzazione di fondi di bilancio previsti dal budget.

1 Dipartimento di Pubbliche Relazioni e cooperazione con le istituzioni statali e la documentazione

Dipartimento di Pubbliche Relazioni e cooperazione con le istituzioni statali prepara, fornisce, dirige e controlla il seguente:
- Monitorare l'attuazione del programma del Governo su questioni di competenza della Commissione,
- Preparazione di opinioni su materiali per le riunioni del governo sotto l'autorità della Commissione,
- Per garantire l'instaurazione di un dialogo permanente e lo sviluppo di forme di cooperazione permanente di organi statali e delle istituzioni con le chiese, le comunità religiose e gruppi religiosi,
- Fornisce una maggiore trasparenza nel lavoro della Commissione, organizzando incontri con i media,
- Messaggi di consenso per le donazioni e sponsorizzazioni, quando vi è un interesse pubblico nelle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi.

2 Dipartimento degli Affari Finanziari

Dipartimento per gli Affari finanziari devono:

- Il monitoraggio e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di bilancio e

materiale - performance finanziaria

la governance, il monitoraggio e il controllo della situazione e il movimento di fondi e

fonti di finanziamento della Commissione stabiliti dal bilancio

-podgotvuvanje, esecuzione e rendicontazione di esecuzione del bilancio

commissione

- Controllo della preparazione e dell'esecuzione del bilancio della Commissione

- Attuare ex-ante e di controllo finanziario ex-post

- Preparazione di un piano finanziario per l'esecuzione del bilancio (mensile,

trimestrale e annuale) della Commissione

-sledenjeto la realizzazione dei ricavi e dei costi di esecuzione

commissione

-smetkovodstveno di registrazione per l'esecuzione del bilancio e la preparazione di

Annual Accounts

-Preparazione la Relazione Finanziaria Annuale

operazione -blagajnichko

-Preparazione, ricezione, rimozione e controllo della contabilità

documentazione

- Calcolo e pagamento degli stipendi dei dipendenti della entità

Dipartimento delle Risorse Umane

Il dipartimento risorse umane prepara, fornisce, dirige e controlla il seguente:
- Commissione Sviluppo Organizzativo nella progettazione, sviluppo del personale, mantenimento dei dipendenti, gestione dei cambiamenti,
- La corretta applicazione di leggi e regolamenti in materia di risorse umane,
- Misure e politiche per le risorse umane,
- Funzionamento e manutenzione del database dei funzionari della Commissione e le comunicazioni tempestive dei cambiamenti avvenuti nel Registro dei dipendenti pubblici.
- Esigenze di pianificazione di risorse umane in seno alla Commissione.

III. COMITATO DI GESTIONE

Articolo 9
Poselosno per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi della Commissione e stabilisce la cooperazione con le autorità dravnite e le istituzioni e le chiese, le comunità religiose e gruppi religiosi formano una squadra.

Articolo 10
Il Collegio è composto da
Direttore e Zam.Direktorot
Capi dei dipartimenti
Settori Pom.rakovoditelite e
Capi dei dipartimenti
Se necessario, fare riferimento a altri professionisti, esperti in questioni tecniche specifiche.
Dell'organo esecutivo è convocata e gestita da un direttore.

IV. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11

All'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento relativo all'organizzazione interna della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi br.01-78 / 1 del 05.03.2008 anno.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione, e verrà attuata dopo aver ricevuto l'approvazione scritta da parte dell'Agenzia per i dipendenti pubblici.

Le regole vengono affissi in bacheca e il sito web della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi.

DIRETTORE

MA Valentina Bozhinovska

Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 5 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink per pubblicare un # 5] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi

     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 10:25
Regolamento sulla sistematizzazione dei posti di lavoro della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi

Tabella di posti di lavoro e titoli e organigramma 2010

Responsabilità e attività della Commissione

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi è un organo statale indipendente responsabile per le relazioni tra le comunità religiose e gruppi religiosi e lo Stato.

Il compito principale della Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi per aiutare a risolvere i problemi che possono sorgere tra le comunità religiose e gruppi religiosi nelle autorità nazionali e statali, cioè, appare come punto in comune tra Stato e Chiesa.

Le attività della Commissione derivano i suoi poteri dalla legge dello Stato, la legge sulle comunità religiose e gruppi religiosi, e gli obblighi che la Commissione ha o abbia l'obbligo a carico del Parlamento e del Governo della Repubblica Macedonia, e prendendo un apposito programma di lavoro della Commissione.

La Commissione controlla il lavoro di 26 chiese, comunità religiose e gruppi religiosi in Macedonia.

Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 6 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink al post # 6] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi

     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 10:30

dati di contatto

Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi

Bull. Goce Delchev bb, edificio MRTV, 18 piano,
1000 Skopje, R. Macedonia
tel. + 389 2 3226-777;
Fax +389 2 3226-353


e-mail: rkovz@t-home.mk
web: http://www.kovz.gov.mk/

Ora con i clienti
Martedì: 10:00-12:00
Giovedi: od10.00-12.00 pm


RELIGIOSA Almanacco

versione Word - http: //www.kovz.gov .... Word doc-1.doc
pdf version - http: //www.kovz.gov .... najnov.pdf cel

Immagine Rilasciato

> La havle ve la kuvvete illa billah <

"Get uniti ... sono venuto qui non per dividere ma per unire"

# 7 [Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e religiosi grupiLink al post # 7] External Network-Padisah

     Sultan Ulu - l Ebsar
     IZ Administracija
     8977 Messaggi

     Località: Rumeli

Inviato 17 aprile 2012 - 11:02
legislazione

Odnosite tra le comunità religiose e gruppi religiosi nello stato sono regolati dalla Costituzione della Repubblica di Macedonia, la legge sulla Administration Act e la chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso di Stato.

L'articolo 19 della Costituzione della Repubblica di Macedonia è disciplinato che la Chiesa ortodossa macedone, la Comunità Islamica Religiosa, la Chiesa cattolica, United Methodist Church, la comunità ebraica e di altre comunità religiose e gruppi religiosi sono separati dallo Stato e uguali davanti alla legge. Questo mostra chiaramente che la Repubblica di Macedonia non ha religione di stato.

Lo Stato è laico e la religione è separata da esso. Ciò significa che lo Stato non ha alcun diritto di interferire negli affari della chiesa, né la chiesa di interferire negli affari di stato. La legge sul Comitato di Amministrazione statale è stato fissato per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi come organo separato dell'amministrazione statale. Questa entità dotata di personalità giuridica. L'articolo 29 della presente legge stabilisce che la Commissione per i Rapporti con le comunità religiose e gruppi religiosi preoccuparti per lo status giuridico delle comunità religiose e dei gruppi religiosi e le relazioni tra le comunità statali e religiose e gruppi religiosi.


Considerando che durante la validità di questa legge, la Corte Costituzionale della Repubblica abolito molti dei suoi membri, è diventato inapplicabile in molti segmenti e creare un impegno per offrire una nuova legislazione. Oltre agli argomenti erano emendamento costituzionale che modifica la Costituzione del 2001 e la necessità di adeguare la nostra legislazione con le norme e gli standard internazionali per il 05.09.2007 ha approvato la nuova legge sullo status giuridico delle Chiese, delle comunità religiose e gruppi religiosi .

Trascina file per caricare