Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

A mellékletben szereplő táblázatok

2014. ÉVI I. TÖRVÉNY

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 

I. fejezet

Főösszegek

 

1.   § A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: országos egyház) költségvetésének 2014. évi

 

a) bevételi főösszegét 14.980.000.000,- forintban,

b) kiadási főösszegét 14.980.000.000,- forintban,

 

c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg.

 

2.   § (1) Az 1. §-ban megállapított főösszegek részletes számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) A zsinat a költségvetési tételek feletti rendelkezési jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jogosultságokkal kapcsolatos felelősséget az érintett által tett írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni.

 

(3) Az országos egyház költségvetése terhére 2014. évben a munkaviszony illetve szolgálati jogviszony keretében a 2. számú melléklet szerinti státuszokra lehet személyi kifizetést utalványozni.

 

(4) A 2015. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit és felelőseit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

 

(5) Az országos egyház költségvetését érintő, pénzügyi kötelezettségvállalást magában foglaló szerződéseket az országos iroda gazdasági vezetőjével előzetesen ellenjegyeztetni kell.

 

3. § (1) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot, hogy az országos egyház költségvetésének 2014. évi likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje.

 

(2) Az országos presbitérium 2014. szeptember 30-ig elkészíti a több évre szóló kötelezettségek és követelések terveit, a 2015-2017. évekre szóló költségvetések, intézményalapítások és megszüntetések, illetve országos egyház általi beruházások tervezhetősége érdekében.

 

II. fejezet

Tartalékok, célelőirányzatok

 

4. § (1) Az X7031013 „vis maior” tartalék olyan előre nem látható esetek elhárításának segítésére szolgál, amely azonnali beavatkozást igényel, s ahol a beavatkozás elmulasztása életveszéllyel vagy súlyos kárral járna. Az alapból az összegeket visszatérítendő támogatásként kell kifizetni.

 

(2)             Az X7031012 általános tartalék olyan esetekben használható fel, amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű. Nevesített tartalékként jelennek meg azok az elkülönített keretek, amelyek felhasználása meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges.

 

(3)             Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek felhasználásáról:

 

a) esetenként 500.000,-Ft-ot meg nem haladó igények ügyében, de összesen legfeljebb az éves keret 15%-áig az országos irodaigazgató,

 

b) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igények ügyében, de legfeljebb az éves keret 35 %-áig az országos felügyelő vagy az elnök püspök,

 

c) esetenként 1.000.000,- Ft feletti igények ügyében az országos presbitérium,

d) esetenként 200.000.000,- Ft feletti igények ügyében a zsinat határoz.

 

(4)             A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos keret elfogyott, vagy felhasználására az illetékes testület már határozatot hozott.

 

(5)             Az X7031001/4 soron lévő összeget az X7031001/1 és az X7031001/2 sorokon szereplő bevételek legalább 6 %-ából kell képezni, melyet az egyházunk hosszútávú önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni.

 

(6)             A tartalékok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium előtt.

5.   §    Célelőirányzat szolgál az alábbiakra:

a) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai

b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj

c) X7031005 pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás

d) X7040101/1 oktatási intézmények tartalék alap

e) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalék alap

f)   X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

g) X7040400 szociális alap

 

6.   § (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatározott tételek túllépéséről, költséghelyek közötti átcsoportosításáról, legfeljebb 10 %-os mértékig az országos presbitérium dönthet. Az 5. §-ban meghatározott célelőirányzatokból átcsoportosítani nem lehet.

 

(2) Az e törvény 2. sz. mellékletében meghatározott csoportok összlétszámától való eltérést csoportonként legfeljebb 10 %-os mértékig az országos presbitérium engedélyezheti.

 

(3) Terven felüli bevétel felhasználásáról – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – egyedileg

a) 250.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos iroda igazgatója,

b) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos felügyelő vagy az elnök-püspök,

c) 1.000.000,- Ft felett az országos presbitérium határoz.

 

III. fejezet

Kapcsolatok

 

Egyházközségek

 

7. § (1) A kártalanítási járadékban részesülő egyházközségek az országos egyház költségvetéséből – X7035001/1 sor szerint – az 1992. évi kártalanítási összeg valorizált értékét kapják. A kártalanítási valorizáció mértéke 2014-ben 3,2 %.

 

(2)             Egyes önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetben lévő egyházközségeket az országos egyház költségvetése – X7035001/2 sor szerinti – működési támogatásban részesíti. Ennek elosztásáról az egyházmegyei elnökségek véleményének figyelembe vételével az egyházkerületi elnökségek döntenek.

 

(3)             Az állami kártalanításból kimaradt egyházközségek részére az országos egyház költségvetése – X7035004 sor szerint – belső kártalanítási keretet határoz meg, amelynek elosztásáról az országos iroda nyilvántartása alapján az országos presbitérium dönt.

 

(4)             Az állami rendelkezések szerint – X7035001/6 sor alatt – kistelepülési illetménypótlékban részesülő egyházközségi lelkészek kiválasztását az egyházmegyei elnökség véleményének figyelembe vételével az egyházkerületi elnökségek végzik.

 

(5)             Egyházközségek, – a 11. §-ban foglaltak kivételével – az egyházi intézmények és szervezeti egységek, valamint az országos iroda és a püspöki hivatalok számára a 2014. évi bérfejlesztés javasolt átlagos mértéke 5 %.

 

(6)             Az egyházi lakások használati ellenértékét, amelyet az egyházi személyek járulékalapjának meghatározásakor kell figyelembe venni, a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

(7) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 56. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő összeg 2014-ben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér.

 

(8)             Az országos kötelező offertóriumok időpontjait és a felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati szintet az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

(9)             Az országos járulékfizetési kötelezettség a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2013. évi III. törvény hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt.

 

Egyházmegyék

 

8. § (1) Az egyházmegyék az országos egyház költségvetéséből támogatást kapnak az X7034001 sor szerint. Ezek felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt.

 

(2)             A támogatás tartalmazza az egyházmegyei tisztségviselők javadalmazását is. Az esperesi tiszteletdíj 2014-ben legalább 58.000,- Ft/hó.

 

(3)             Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei megvalósításának segítésére az egyházmegyék külön kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint.

 

Egyházkerületek

 

9. § (1) Az egyházkerületek – X7033101, X7033201, X7033301 sorok szerinti – működési költségeit az országos egyház költségvetése tartalmazza.

 

(2)             Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei megvalósításának segítésére az egyházkerületek külön kerettel rendelkeznek az X7033102, X7033202, X7033302 sorok szerint.

 

(3)             Az egyházkerület a (2) bekezdés szerinti keret terhére segítheti hitéleti célok megvalósítását is.

 

(4)             Az egyházkerület dönt az egyházmegyei működési (X7034001) és egyházmegyei felújítási keret (X7035002) egyházmegyék közötti felosztásáról.

 

Intézmények

 

10. § (1) Az intézmény a feladatellátással kapcsolatosan folyósított állami támogatással a célmeghatározás keretein belül szabadon gazdálkodik.

 

(2)             Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi kiegészítő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összege – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével –, valamint a működési támogatás a diakóniai, illetve az oktatási tartalékalapba kerül. A tartalékalapok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium előtt.

 

(3)             Az egyházközségi fenntartású diakóniai intézmény, illetve fenntartója az intézménnyel kapcsolatban az országos egyház költségvetéséből abban az esetben kérhet egyházi pályázati, illetve nem egyházi pályázathoz kapcsolódó visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a tartalékalaphoz való csatlakozás szándékáról az országos egyház és a fenntartó egyházközség között kötött határozatlan idejű megállapodásban nyilatkozik és a kiegészítő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összegének az országos presbitérium által évenként meghatározott részét a tartalékalapba befizette. Ebben az esetben az országos fenntartású intézményekkel egyenlő elbírálásban részesül.

 

11. § Az állami támogatásban részesülő intézményben közfeladat ellátására alkalmazottak munkaidejét és pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, illetve a 1992. évi XXXIII. törvény (55-80. §) szerint kell megállapítani. Ezt az alkalmazottal kötött munkaszerződésben, valamint az intézményi szervezeti és működési szabályzatban is rögzíteni kell.

 

IV. fejezet

Záró rendelkezések

 

12. §   (1) E törvény az elfogadása napján lép hatályba.

 

(2)             A 2015. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2015. évi költségvetési törvény elfogadásáig az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény és e törvény rendelkezése szerint kell eljárni.

 

(3)             A 2013. évi költségvetési sorok maradványainak felhasználásáról az országos egyház beszámolója rendelkezik.

 

(4)             A X7031001/2 költségvetési soron feltüntetett összegen túlmenő bevétel felosztásáról a zsinat határozatában dönt.

 

1.a sz. melléklet

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

 

Az elmúlt évben csak kis mértékben emelkedtek a szabadon felhasználható állami támogatások, miközben a finanszírozandó feladatok köre bővült. A járadék + kiegészítés 2013. évre kapott összegéhez képest 3,2%-os többlettel számolhatunk. Az 1%-os tényleges felajánlás összege 265.430.329,- Ft, az előző évhez képest 9,6%-kal azaz 23.177.729,- Ft-tal magasabb. A vatikáni megállapodás módosításának következményeként a kiegészítő támogatás számításának módszere megváltozott, melyet az állami törvényekben is átvezettek. A szabályozás megváltoztatásának következményeként a kiegészítő támogatás jelentősen csökkent. Az eredeti szabályozás szerint 390.594.478 Ft-ot kaptunk volna, míg az új szabályok szerint csak 290.106.880,- Ft-ot kapunk. A több mint 100.500.000,- Ft-os csökkentést egyházunk kifogásolta és jelenleg is tartanak a tárgyalások annak érdekében, hogy egyházunknak ne keljen elszenvednie ezt a veszteséget. A felajánlók száma az előző évi 55.163 főről 11,7%-kal, 61.620 főre nőtt.

 

A vatikáni megállapodásnak pozitív hatása, hogy a gyűjtemények támogatása az eddigi 53.000.000,- Ft-ról, mintegy 3,8 szeresére, azaz 202.000.000,- Ft-ra nő.

 

A kistelepülési illetménypótlék és a hittanoktatási támogatás mértéke még pontosan nem ismert. Az állami költségvetési keretszámokból kalkulálva a támogatási összegek emelkedésére nem számíthatunk.

 

Az előző évhez képest jelentősen csökkentenünk kellett a kamatbevétel terveinket a jegybanki alapkamat jelentős csökkentése miatt. A szabadon felhasználható kamat mértékét a pályázati előfinanszírozás címén intézményeknek, egyházközségeknek kiadott több százmillió Ft-os előfinanszírozási kifizetések miatt sem lehetett nagyobbra tervezni. Ez a „befektetés” a pályázati úton az intézményi, egyházközségi felújításokra elnyert milliárdos támogatás miatt többszörösen megtérül.

 

Tervezett kamatbevételek:

 

X7031001/3 Szabadfelhasználású:

15.000.000,- Ft

X7031001/4 Hosszútávú befektetés:

25.000.000,- Ft

X7040101/3 Oktatási tartalékalap:

60.000.000,- Ft

X7040201/3 Diakóniai tartalékalap:

10.000.000,- Ft

X7040301/1 Zelenka Pál alap:

20.000.000,- Ft

ÖSSZESEN:

130.000.000,- Ft

 

 

A 2013. évi költségvetés elfogadásakor a Zsinat határozatban rögzítette, hogy az alábbi költségvetési soroknál minimálisan hány Ft-ot kell tervezni a 2014. évi költségvetésben.

 

X7031005 Pályázati előkészítési és önrész támogatások:

300.000.000,- Ft

X7031012/2 Üllői úti épület felújítása:

50.000.000,- Ft

X7031152 Aszódi kastély/lágymányosi telek cseréje:

50.000.000,- Ft

ÖSSZESEN:

400.000.000,- Ft

 

Az 1%-os kiegészítő támogatás jelentős csökkenése miatt a lágymányosi telek használatának a kiváltását el kell halasztanunk. A halasztást az is indokolja, hogy a telekre tervezett Luther Otthon Szakkollégium beruházás finanszírozásának alapjául szolgáló Vizafogó utcai épületet csak jelentősen olcsóbban tudnánk eladni a korábbi évek ajánlata helyett. A Sarepta beruházásra tervezett 60.000.000,- Ft-os támogatását is át kell ütemeznünk a tervezett 2014. évi egyösszegű támogatással szemben 2014-2015. évi költségvetésekben fele-fele arányban tudjuk csak biztosítani.

 

Ha az 1%-os kiegészítő támogatással kapcsolatos tárgyalások eredménye pozitívan zárul az összeg nagyságától függően az alábbi költségvetési sorokhoz szükséges rendelni az alábbi sorrendben:

 

1.   X7040204 Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon – új épület építése 30.000.000,- Ft

 

2.   X7031012 Általános tartalékok között nevesítetten a Lágymányosi telek használati jogának kiváltása címen 50.000.000,- Ft

 

3.   X7031012 Általános tartalékok között – kötelezettséggel nem terhelt soron – maradék összeg

 

Az elmúlt négy évben csak 2012-ben volt 3%-os béremelés az Országos Egyháznál (püspöki hivatalok, országos gyűjtemények, országos iroda) dolgozó lelkészek és világi alkalmazottak esetében. Az Országos Elnökség 2014-ben 5% béremelést javasol mind az Országos Egyháznál, mind az egyházközségi, intézményi alkalmazottaknál (kivéve az oktatási, diakóniai dolgozókat, akik a közalkalmazotti bértábla illetve a pedagógusi előmeneteli rendszer szerint kapják fizetésüket).

 

Hosszú évek megoldatlan szabályozására tehettünk pontot, amikor 2013. novemberi ülésén a Zsinat elfogadta a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló törvényt, amely az egyházi személyekkel kapcsolatos járulékfizetési, nyugellátási és egyéb jóléti ellátásait szabályozza. A törvény értelmében egy függetlenített főállású alkalmazott látja el az adminisztrációs feladatokat. A törvény elfogadása sok költségvetési sort érintett. Megszűnt, a feladat átkerült az alapba:

 

X7031008 Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai

X7031010 Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás

X7031011 Nyugdíjba vonuló lelkészek lakásvásárlási támogatása

 

Új költségvetési sorok:

 

X7031012/7 Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

X7031016 Egyházi fenntartói járulék

X7035001/3 Egyházközségek - Járulékfizetési támogatás

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház költségvetését érintő tételek

 

költségvetési keret

2013.

2014.

 

kód

megnevezés

eddigi szabály szerint

új szabály

 

szerint

 

 

 

 

 

X7031001

Országos Egyház

 

 

3 900 000

X7031008

Egyházi személyek egészség és

165 000 000

175 000 000

 

nyugdíjbiztosítási járulékai

 

 

 

 

 

X7031010

Lelkésznők szülési szabadságára

9 000 000

9 000 000

 

járó ellátás

 

 

 

 

 

X7031011

Nyugdíjba vonuló lelkészek

3 500 000

5 000 000

 

lakásvásárlási támogatása

 

 

 

 

 

X7031012/7

Járulékfizetési kötelezettségre

 

 

12 000 000

 

elkülönített nevesített tartalék

 

 

 

X7031016

Egyházi fenntartói járulék

 

 

138 000 000

X7033000

Egyházkerületek

 

 

3 500 000

X7034001

Egyházmegyék

 

 

2 000 000

X7035001/3

Egyházközségek - Járulékfizetési

 

 

65 500 000

 

támogatás

 

 

 

X7040102/2

Evangélikus Hittudományi

 

 

3 000 000

 

Egyetem

 

 

 

X7040301

Nyugdíjalap működésére

32 000 000

32 000 000

 

 

Ö S S Z E S E N

209 500 000

221 000 000

224 000 000

 

Tervezés alatt van az információs központ létrehozása, melynek célja, hogy a média területén dolgozó különböző munkaágak egységes irányítás alatt összehangoltabban és hatékonyabban működjenek az egyház egészének érdekében. Nem eldöntött, hogy pontosan mikortól és milyen jogi keretek között kezdi el tevékenységét. Lehetséges megoldás a Luther Kiadó keretein belül, vagy önálló jogi személyiséggel is. Az információs központ zökkenőmentes beindítására a tartalékok között 11.000.000,- Ft-ot különítettünk el, melynek kifizetéséhez előzetesen az országos presbitérium jóváhagyása szükséges.

 

Az Országos Egyház könyveiben az adatfeldolgozás a költségvetési sorok mellett feltüntetett „X70…” kódokra történik. Ezen kívül a táblázatban használt, „/…” módon jelölt alábontás csak igény szerinti információ, melyet a rendszerből igény szerint szűkebb vagy bővebb formában is elő lehet állítani. Az egyes feladathoz kapcsolódó valamennyi tervadatot (bevételek, kiadások, beruházás) egy sorban találjuk.

 

Alábbiakban szöveges magyarázat olvasható a jelentősebb és az új költségvetési sorokhoz.

 

X7020300 Gyűjteményi tanács

 

A gyűjteményi támogatás jelentős emelkedésének köszönhetően az egyházközségi gyűjtemények, anyakönyvek restaurálására a tavalyi 13.000.000,- Ft-tal szemben 21.000.000,- Ft-ot tudunk szétosztani. A keret egyik része a vidéki szakgyűjtemények között kerül szétosztásra a másik része pályázati úton lesz meghirdetve.

 

X7020804 Szélrózsa találkozó

 

A 10. Szélrózsa találkozó kerül idén megrendezésre Soltvadkerten. A tervezet tartalmazza a várható pályázati forrásokat (eddig 3.000.000,- Ft értékű megnyert pályázatról számolhatunk be), támogatásokat és a jelentős tételt kitevő részvételi díjakat is. Az egyház 18.000.000,- Ft-tal járul hozzá a találkozó megrendezéséhez.

 

X7020910/2 Közép-Európai Keresztény Találkozó – Wroclaw

 

A kiemelt külügyi programok között 1.600.000,- Ft-os kerettel jelenik meg a Közép-Európai Keresztény Találkozó melyet Wroclawban rendeznek meg. A magyar résztvevők költségeire szükséges a keret tervezése.

X7021001 Reformációi emlékbizottság feladatai

 

A bizottság által tervezett különféle kiadványok megjelentetésére, kiállítások–ünnepségek szervezésére, szobor állításra 2013-2017. évekre 216.815.000,- Ft költségtervet állított össze. Az évekre szóló előzetes kötelezettségként a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdés a) pontjában került előírásra, melyből a 2014. évi költségvetést 23.177.000 Ft terheli.

 

X7021002 Luther rajzfilm

 

A reformációi emlékbizottság terveiben szerepel egy Lutherről szóló rajzfilm elkészítése. A teljes költség meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot. Az egyház által vállalt önrész évekre bontott tervezett összege a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pontjában található. 2012-2016. között összesen 29.000.000,- Ft, melyből a 2014. évi költségvetést 8.000.000 Ft terheli. A Lutheránus Világ Szövetség német nemzeti bizottsága idén 120.000 EUR-val támogatta a film elkészítését. A hiányzó rész finanszírozása külföldi támogatásokból és pályázati forrásból van tervezve.

 

X7031001/4 Hosszútávú befektetés

 

A költségvetési törvény értelmében az X7031001/4 soron lévő összeg az X7031001/1 és az X7031001/2 sorokon szereplő bevételek (járadék+kiegészítés valamint az 1%-os bevétel) legalább 6%-ából kell képezni, mely az egyházunk hosszútávú önfinanszírozásának megalapozására fordítható.

 

X7031113 Adatalapú döntéshozatal előkészítése

 

A megalapozott egyházvezetői döntéseket elősegítendő határozta el az országos elnökség, hogy egy adatbázist hoz létre egyházunkról. A rendszer kiépítésére, feltöltésére 4.000.000,- Ft keretet szükséges biztosítani.

 

X7031157 Egyéb állami támogatások

 

/1 Több címzett támogatás mellett az állam támogatást nyújt az oktatási, diakóniai és közgyűjteményi intézményekben Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók bérkompenzációs költségeire. A támogatás mértéke az előzetes igénylés alapján 100% intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

 

X7031158/3 Évkezdő lelkészkonferencia

 

Évekkel ezelőtt volt az első, idén ismét lesz egész egyházat lefedő évkezdő lelkészkonferencia, melynek szervezésére, lebonyolítására 3.000.000,- Ft-os támogatás szükséges.

 

X7031159 Országos – pályázatok

Az evangélikus egyház 3 pályázata fut jelenleg. Két turisztikai és az üllői úti központ felújítása.

 

/1 Turisztikai Közép-Dunántúl

8.500.000,- Ft

/2 Turisztikai Észak-Magyarország

327.000.000,- Ft

/3 Üllői úti energetikai korszerűsítés

197.600.000,- Ft

Ö S S Z E S E N:

533.100.000,- Ft

 

X7035001/5 Választható kötelező hit- és erkölcstan díjak

 

2013. szeptemberében indult a kötelező hittanoktatás az állami iskolákban. Ez a költségvetési keret tartalmazza az államtól kapott normatív alapon járó óradíj és hittan tankönyv támogatást, valamint a kiscsoportos kiegészítő támogatást.

 

X7040101 Oktatási intézményi állami támogatások

 

2013. szeptemberétől az oktatási intézmények finanszírozása megváltozott. Az eddigi normatív támogatást, a bérfinanszírozás váltotta fel, míg az egyházi kiegészítő támogatás helyébe a működési támogatás lép. Egy éven keresztül, hogy zökkenőmentesen lehessen átszervezni az intézmények működését, kiegészítő működési támogatásra is jogosult az egyház. A bérfinanszírozásra és a működési

támogatásra összességében 8.425.000.000,- Ft támogatásra számíthatunk. Ez az összeg a 2013. évi költségvetésben lévő összegnél 25,5%-kal, azaz 1.714.000.000,- Ft-tal magasabb.

 

/3 Oktatási intézmények tartalék alapja

 

Az alap a visszatartott egyházi kiegészítő normatívából, a kompenzációs támogatásból, és az alapban lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozat alapján lehet, az állami törvények betartásával.

 

X7040102/2 Evangélikus Hittudományi egyetem

 

Az egyetem működési támogatását 3.000.000,- Ft-tal kellett megemelni azért, hogy az új nyugdíjtörvény szerinti többletjárulék fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni úgy, hogy az ne veszélyeztesse a lelkészképzést.

 

X7040104 Oktatási intézmények – pályázatok

 

Az evangélikus egyház fenntartóként az alábbi intézményekre nyert pályázati úton támogatást, melyeket várhatóan 2014-ben fog megkapni összességében 395.800.000,- Ft értékben.

 

/3 Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: óvodaépület építésre

152.000.000,- Ft-ot.

 

/4 Evangélikus Roma Szakkollégium: működtetésre 75.100.000,- Ft-ot.

 

/5 Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola: óvodaépület fejlesztése 15.000.000,- Ft-ot.

 

/6 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium: Öveges laborfejlesztés 84.200.000,- Ft-ot.

 

/7 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium: Öveges laborfejlesztés 69.500.000,- Ft-ot.

 

X7040201 Diakóniai intézményi állami támogatások

 

Az állami támogatás %-ában van meghatározva az egyházi kiegészítő támogatás a diakóniai intézmények esetében. A 2013. évi 57,9% helyett 67,8%-ra növelte az állam az egyházi kiegészítés összegét. Az állami támogatás és az egyházi kiegészítő támogatásra összességében 1.855.000.000,- Ft támogatásra számíthatunk. Ez az összeg a 2013. évi költségvetésben lévő összegnél 17,3%-kal, azaz 274.200.000,- Ft-tal magasabb.

 

/3 Diakóniai intézmények tartalék alapja

 

Az alap a visszatartott egyházi kiegészítő normatívából, a kompenzációs támogatásból, és az alapban lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozat alapján lehet, az állami törvények betartásával.

 

X7040206 Diakóniai intézmények – pályázatok

Az evangélikus egyház fenntartóként az alábbi intézményekre nyert pályázati úton támogatást.

 

/2 Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat: alapszolgáltatás fejlesztésre 8.000.000,- Ft ot.

 

X7040301 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

 

Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy az új törvény értelmében megtervezett 2014. évi költségvetés számadatai hogyan változtak az előző évhez képest. A „szürke hátterű” cellákban lévő adatok 2013. évben az országos egyház költségei között szerepeltek.

 

A Nyugdíj alap/ Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap költségvetését érintő tételek

 
 

költségvetési keret X7040301

2013.

2014.

 
 

sor

 

megnevezés

bevétel kifizetések

bevétel

kifizetések

 
 

 

Országos Egyház - támogatás

32 000 000

 

 

 

 
 

/1

Kamatbevétel

25 000 000

 

20 000 000

 

 
 

/1

Működési költség

 

6 200 000

 

14 000 000

 
 

/1

Nyugdíj alap növelésre

 

82 700 000

 

85 000 000

 
 

/2

Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

127 000 000

 

138 000 000

 

 
 

/3

Szolgálatba állítók járuléka

15 000 000

 

138 000 000

 

 
 

/4

Egyházi fenntartói járulék

 

 

138 000 000

 

 
 

/5

Országos járulék

29 900 000

 

 

 

 
 

/7

Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

 

138 000 000

 

138 000 000

 
 

/8

Segélyfedezeti kifizetések

Árvaellátás

 

2 000 000

 

2 000 000

 
 

Szociális juttatás gyerekáldás idejére

9 000 000

9 000 000

 

9 000 000

 
 

/9

Egyéb kifizetések

Keresetpótló járadék

 

 

 

5 000 000

 
 

Tartási kötelezettség megszűnésére tekintettel adott egyszeri nyugdíj- kiegészítés, lakhatási támogatás

3 500 000

3 500 000

 

5 000 000

 
 

Betegszabadságra járó illetmény

 

 

 

1 000 000

 
 

Az egyházat terhelő, járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

165 000 000

165 000 000

 

175 000 000

 
 

 

Ö S S ZE S E N

406 400 000

406 400 000

434 000 000

434 000 000

 
 

 

 

X7040542 Gyűjtemények közös működés - Kötelezettséggel nem terhelt

 

Jelentős mértékben növekedett a támogatás 2014-ben az előző évekhez képest. A növekedés egy részének felhasználásáról a Gyűjteményi Tanács illetve az Országos Elnökség tesz javaslatot. A javaslatok elfogadásáról Gazdasági Bizottsági véleményezést követően az Országos Presbitérium dönt.

 

 

 

Csorba Gábor gazdasági osztályvezető

Budapest, 2014. február 2.

A mellékletben szereplő táblázatok

 

Trascina file per caricare