Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O STRANCIMA

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Predmet zakona

Član 1

         Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak stranaca na teritoriju Republike Crne Gore  (u daljem tekstu: Crna Gora), kretanje i boravak stranaca u Crnoj Gori.

 

Područje primjene zakona

Član 2

         Ovaj zakon ne primjenjuje se:

         1) na lica koja su podnijela zahtjev za dobijanje azila (tražioci azila);

         2) na lica kojima je u Crnoj Gori priznat status izbjeglice, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

         3) na lica koja po međunarodnom pravu uživaju privilegije i imunitete.

         Na lica bez državljanstva primjenjuju se odredbe Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, ako je to za njih povoljnije.

 

Ulazak, kretanje i boravak

Član 3

         Stranac može ulaziti u Crnu Goru i boraviti na njenoj teritoriji s važećom putnom ispravom u koju je unijeta viza ili odobrenje boravka, ukoliko ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

         Bez važeće putne isprave, dozvoljen je ulazak strancima koje je Crna Gora obavezna da prihvati na osnovu međunarodnih ugovora, ako to zahtijevaju humanitarni i drugi razlozi.

 

Ulazak i izlazak na osnovu zajedničke putne isprave

Član 4

         Stranac koji je upisan u putnu ispravu drugog lica može ulaziti i izlaziti iz Crne Gore samo s licem u čijoj je putnoj ispravi upisan.

         Stranci koji imaju zajedničku putnu ispravu mogu ulaziti i izlaziti iz Crne Gore samo zajedno.

         Lica koja su upisana u zajedničku putnu ispravu moraju imati ispravu s fotografijom, na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet.

         Vođa grupe mora imati lični pasoš.

 

Ograničenje ili zabrana kretanja

Član 5

         Strancu će se ograničiti ili zabraniti kretanje na određenom prostoru u Crnoj Gori, ako to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka.

 

Poštovanje zakona

Član 6

         Stranac je dužan da se, za vrijeme kretanja i boravka u Crnoj Gori, pridržava propisa i odluka državnih organa.

 

Kretanje stranaca u uniformi

Član 7

         Stranac može da se kreće u stranoj vojnoj, policijskoj ili carinskoj uniformi pod uslovima propisanim ovim zakonom.

 

Shodna primjena propisa

Član 8

         U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca primjenjuju se odredbe propisa o opštem upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Značenje izraza

Član 9

         Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

         1) stranac je svako lice koje nije državljanin Srbije i Crne Gore;

         2) lice bez državljanstva je stranac koga država porijekla ne smatra svojim državljaninom;

         3) izbjeglica je stranac čiji je status utvrđen u skladu sa Ženevskom Konvencijom o statusu izbjeglica iz jula 1951. godine i Protokolom iz Njujorka o statusu izbjeglica iz  januara 1967. godine (u daljem tekstu: Konvencija), odnosno stranac koji se zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rasne, vjerske, nacionalne pripadnosti, pripadnosti nekoj socijalnoj grupi ili političkog mišljenja ne nalazi u državi čiji je državljanin i ne može ili zbog takvog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države gdje je imalo prebivalište, a koje zbog takvog straha ne želi ili ne može da  se vrati u tu državu;

         4) ulaskom u Crnu Goru smatra se prelazak preko državne granice, odnosno mjesta obavljanja granične kontrole. Zadržavanje stranaca u tranzitnom prostoru u vazduhoplovnom pristaništu i sidrištu luke ili pristaništu ne smatra se, u smislu ovog zakona, ulaskom u Crnu Goru;

         5) tranzit je prelazak preko teritorije Crne Gore;

         6) granična kontrola je kontrola koja se vrši prilikom namjeravanog prelaska ili neposredno nakon prelaska državne granice;

         7) strana putna isprava je važeći pasoš (lični ili porodični), zajednički pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, pomorska knjižica, brodarska knjižica i druga putna isprava priznata po međunarodnim ugovorima, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog nosioca, kojoj rok važenja nije istekao i koja je izdata po propisima o izdavanju putnih isprava strane države;

         8) putna isprava za strance je putna isprava za izbjeglice, putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za strance;

         9) važeća putna isprava je isprava koju je izdao nadležni organ i iz koje se nesporno može utvrditi rok važnosti isprave i istovjetnost vlasnika;

         10)  viza je klauzula koja se u formi naljepnice unosi u putnu ispravu;

         11) prevoznik je privredno društvo i preduzetnik koji obavlja djelatnost prevoza putnika na kopnu, moru i u vazduhu;

         12) lična karta za stranca je isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu ili strancu na privremenom boravku, a koji nema važeću putnu ispravu;

         13) prihvatiliše za strance je objekat za smještaj stranaca koje nije moguće odmah prinudno udaljiti ili utvrditi identitet, kao i stranaca kojima je priznat status izbjeglice.

 

II. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA

 

Kontrola na graničnom prelazu

Član 10

         Stranac je dužan da se, prilikom ulaska i izlaska iz Crne Gore, podvrgne graničnoj kontroli.

         Granična kontrola stranaca vrši se u skladu sa posebnim zakonom. 

         Kontrola stranaca na graničnom prelazu prilikom ulaska u Crnu Goru obuhvata i provjeru uslova propisanih u članu 12 ovog zakona.

 

Granična propusnica

Član 11

         Izuzetno od člana 3 ovog zakona, strancu koji nema važeću putnu ispravu, a dolazi radi turističke ili poslovne posjete, organ uprave nadležan za poslove nadzora i zaštite državne granice (u daljem tekstu: granična policija) može da izda graničnu propusnicu, na osnovu putne isprave iz koje se može utvrditi njegov identitet.

         Strancu na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom, riječnom ili vazdu-šnom saobraćaju granična propusnica može se izdati i na osnovu spiska putnika koji je ovjerio zapovjednik plovila, odnosno zapovjednik vazduhoplova.

         Spisak putnika iz stava 2 ovog člana sadrži: ime i prezime, godinu rođenja, državljanstvo i broj putne isprave, odnosno broj druge isprave kojom se dokazuje identitet putnika.

         Granična propusnica izdaje se s rokom važenja do 30 dana.

         Granična propusnica neće se izdati strancu, ako postoje razlozi iz člana 12 ovog zakona.

 

Zabrana ulaska

Član 12

         Ulazak u Crnu Goru neće se dozvoliti strancu, ako:

         1) ne ispunjava uslove iz člana 3 ovog zakona;

         2) nema dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme boravka u Crnoj Gori i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu;

         3) je u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;

         4) je na snazi zaštitna mjera udaljenja ili mjera bezbjednosti protjerivanja;

         5) nema potvrdu o vakcinisanju, a dolazi s područja na kome vlada epidemija zaraznih bolesti;

         6) to zahtjevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka;

         7) postoji osnovana sumnja da će za vrijeme boravka počiniti krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti;

         8) se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;

         9) postoje osnovi sumnje da boravak neće koristiti u namjeravanu svrhu.

         Zabrana ulaska upisuje se u putnu ispravu stranca.

 

Nezakoniti prelazak državne granice

Član 13

         Nezakonitim prelaskom državne granice, u smislu ovog zakona, smatra se:

         1) prelazak ili pokušaj prelaska državne granice van mjesta ili vremena određenog za prelazak državne granice;

         2) izbjegavanje ili pokušaj izbjegavanja granične kontrole;

         3) upotreba tuđe, nevažeće, odnosno neispravne putne ili druge isprave;

         4) davanje neistinitih podataka graničnoj policiji;

         5) ulazak u državu za vrijeme trajanja zaštitne mjere udaljenja ili mjere bezbjed-nosti protjerivanja.

 

Boravak bez vize

Član 14

         Stranac kome za ulazak u Crnu Goru nije potrebna viza može boraviti najviše 90 dana u vremenskom periodu od šest mjeseci.

         Rok iz stava 1 ovog člana računa se od prvog ulaska u Crnu Goru, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

 

Izlazak

Član 15

         Stranci mogu slobodno izlaziti iz Crne Gore.

         Izuzetno od stava 1 ovog člana, izlazak se neće dozvoliti strancu, ako:

         1) posjeduje tuđu, nevažeću, odnosno neispravnu putnu ili drugu ispravu;

         2) ne ispunjava uslove za ulazak u drugu državu;

         3) postoji osnovana sumnja da namjerava izbjeći krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izdržavanje kazne, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze;

         4) to zahtjevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka.

         Po prestanku razloga iz stava 2 ovog člana strancu će se dopustiti izlazak iz Crne Gore.

 

III. VIZE

 

Vize, vizni režim, nadležnost za izdavanje

Član 16

         Viza je odobrenje koje strancu omogućava ulazak, boravak i tranzit preko teritorijie Crne Gore, pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom.

         Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) propisuje vizni režim.

         Stranac je dužan da pribavi vizu prije ulaska u Crnu Goru.

 

Organi nadležni u postupku izdavanja viza

Član 17

         Zahtjev za izdavanje vize razmatra i po njemu donosi odluku:

         - diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu, i  

         - organ uprave nadležan za poslove boravka stranaca.

         Vizu izdaju:

         - diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu, i

         - organ uprave nadležan za poslove boravka stranaca.

 

Rok važenja

Član 18

         Viza se izdaje strancu koji ima važeću putnu ispravu.

         Viza se izdaje na rok koji je kraći od roka važenja putne isprave.

 

Vrste viza

Član 19

         Vrste viza su: aerodromsko – tranzitna (viza A); tranzitna (viza B); viza za kratki boravak (viza C) i viza za duži boravak (viza D).

 

Aerodromsko-tranzitna viza (viza A)

Član 20

         Strancu koji za vrijeme međupristajanja u vazduhoplovnom pristaništu u Crnoj Gori ne napušta vazduhoplovno-tranzitni prostor i vazduhoplov nije potrebna viza.

         Izuzetno od stava 1 ovog člana, Vlada može odrediti kojim strancima na određenim putnim pravcima je potrebna aerodromsko-tranzitna viza, ako to zahtijevaju razlozi iz člana 5 ovog zakona.

         Strancu se, na njegov zahtjev, može izdati aerodromsko-tranzitna viza, za jedan ili više prolazaka kroz međunarodni tranzitni prostor vazduhoplovnog pristaništa, za vrijeme prekida putovanja ili transfera izmedju dvije faze medjunarodnog leta, bez stvarnog ulaska na teritoriju Crne Gore.

 

Tranzitna viza (viza B)

Član 21

         Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Crne Gore kako bi doputovao do područja neke treće države.

         Tranzitna viza izdaje se s rokom važenja do šest mjeseci.

         Na osnovu tranzitne vize stranac može da boravi u Crnoj Gori najduže pet dana.

         Tranzitna viza može se izdati strancu koji ima ulaznu vizu države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije odre-đeno.

         Tranzitna viza se može izdati i grupi putnika koja je formirana prije nego što je donijeta odluka o putovanju, koji zajedno prelaze preko teritorije Crne Gore. U tom slučaju ona se unosi u grupni pasoš.

         Viza iz stava 5 ovog člana može se izdati grupi od najmanje pet, a najviše 50 lica, pri čemu je lice koje vodi grupu obavezno da posjeduje svoj lični pasoš i, kada je to neophodno, posebnu vizu.

         Izuzetno, ako to zahtijevaju humanitarni, profesionalni ili lični razlozi, tranzitnu vizu za jedan tranzit može izdati granična policija.

 

Viza za kratki boravak (viza C)

Član 22

         Viza za kratki boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka na teritoriju Crne Gore.

         Viza iz stava 1 ovog člana izdaje se za turistička, poslovna, lična ili druga puto-vanja.

         Naprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastupnih boravaka stranaca s vizom za kratki boravak u Crnoj Gori ne smije biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.

         Viza za kratki boravak sa više ulazaka izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

         Viza za kratki boravak, s rokom važenja dužim od jedne godine, može se, uz uslov reciprociteta, izdati osoblju diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države u Crnoj Gori.

         Viza za kratki boravak može se izdati i grupi putnika koja je formirana prije nego što je donijeta odluka o putovanju, ukoliko članovi te grupe zajedno ulaze na teritoriju Crne Gore, borave u njoj i napuštaju teritoriju kao grupa. Rok važenja ove vize ne može biti duži od 30 dana.

         Viza iz stava 6 ovog člana unosi se u grupni pasoš i može se izdati grupi od najmanje pet, a najviše 50 lica, pri čemu je lice koje vodi grupu obavezno da posjeduje svoj lični pasoš i, kada je to neophodno, posebnu vizu.

 

Viza za duži boravak (viza D)

Član 23

         Viza za duži boravak izdaje se strancu koji namjerava da na teritoriji Crne Gore neprekidno boravi najduže do godinu dana, računajući od dana početka važenja vize.

 

Produženje roka važenja vize za kratki boravak

Član 24

         Rok važenja vize za kratki boravak se ne može produžavati.

         Izuzetno od stava 1 ovog člana, rok važenja vize za kratki boravak može se produžiti, ako to nalažu humanitarni, profesionalni ili lični razlozi i viša sila.

         Zahtjev za produženje roka važenja vize za kratki boravak podnosi se organu uprave nadležnom za poslove boravka stranaca (u daljem tekstu: nadležni organ).

 

Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i poništavanje vize

Član 25

         Nadležni organ neće izdati vizu, ako:

         1) postoji neka od smetnji iz člana 12 ovog zakona;

         2) se stranac lično ne odazove na poziv diplomatskog ili konzularnog pred-stavništva u inostranstvu.

         Izuzetno od stava 1 ovog člana, viza se može izdati iz humanitarnih razloga, ako je to u interesu Crne Gore ili ako to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze.

         U slučaju iz stava 2 ovog člana, granična policija može da odredi da se strancu dozvoli ulazak samo na određenom graničnom prelazu.

         Granična policija će poništiti vizu, ako utvrdi da postoji neka od smetnji iz člana 12 ovog zakona.

         Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje vize može se izjaviti žalba ministarstvu  nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

         O žalbi iz stava 5 ovog člana odlučuje Ministarstvo u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Obaveze prevoznika

Član 26

         Prevoznik može na granični prelaz dovesti stranca samo ako ispunjava uslove iz člana 3 ovog zakona.

         Prevoznik je dužan da bez odlaganja, o sopstvenom trošku, odveze i naknadi troškove boravka u Crnoj Gori strancu koji ne ispunjava uslove iz člana 3 ovog zakona.

         Organizator turističkih ili poslovnih putovanja dužan je da strancima, kojima pruža navedene usluge, naknadi troškove udaljenja iz Crne Gore i troškove boravka, ako su stranci prisilno udaljeni iz razloga navedenih u članu 3 ovog zakona, a te troškove ne mogu sami snositi.

 

IV. BORAVAK STRANACA

 

Vrste boravka

Član 27

         Boravak stranca, u smislu ovog zakona, je:

         1) boravak do 90 dana;

         2)privremeni boravak;

         3) stalno nastanjenje.

         Boravkom iz stava 1 tačke 1 ovog člana, smatra se boravak stranca bez vize, s vizom ili s graničnom propusnicom, ukoliko ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

 

Privremeni boravak

Član 28

         Privremeni boravak može se odobriti strancu:

         1) koji namjerava da boravi duže ali ne iz razloga zbog kojih je viza izdata;

         2) posjeduje vizu, a namjerava da boravi duže od 90 dana iz razloga navedenih u članu 31 ovog zakona.

         Privremeni boravak ne mora imati stranac, ukoliko je to utvrđeno posebnim zako-nom ili međunarodnim ugovorom.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 29

         Zahtjev za prvi privremeni boravak, podnosi se diplomatskom ili konzularnom pred-stavništvu u inostranstvu.

         Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana stranac je dužan da pri-loži važeću putnu ispravu, kao i druge dokaze o opravdanosti razloga zbog kojih traži izdavanje odobrenja za privremeni boravak.

         Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana ne može mijenjati razlog boravka za vrijeme trajanja postupka.

         Stranac, kome za ulazak u Crnu Goru nije potrebna viza, zahtjev za prvi privremeni boravak može da podnese i nadležnom organu.

         Zahtjev za produženje privremenog boravka stranac podnosi nadležnom organu, najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja privremenog boravka.

         O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje nadležni organ, uz prethodnu sagla-snost organa državne uprave u čijoj nadležnosti je provjera navoda o opravdanosti zahtje-va za privremeni boravak.

 

Rok važenja odobrenja

Član 30

         Privremeni boravak izdaje se s rokom važenja do jedne godine, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

         Privremeni boravak može se produžavati najduže do dvije godine, ako ovim zako-nom nije drukčije određeno.

         Privremeni boravak unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

         Izuzetno, strancu koji nema važeću putnu ispravu privremeni boravak može se produžiti rješenjem.

 

 

 

Izdavanje odobrenja

Član 31

         Privremeni boravak može se izdati strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori, radi:

         1) zaposlenja i rada, obavljanja privredne ili preduzetničke djelatnosti;

         2) studiranja i školovanja, specijalizacije ili stručnog osposobljavanja, učestvovanja u programima međunarodne razmjene studenata ili drugim programima mladih;

         3) sezonskog rada;

         4) spajanja porodice;

         5) drugih opravdanih razloga određenih zakonom ili međunarodnim ugovorom.

         Stranac kome je odobren privremeni boravak iz razloga utvrđenih u stavu 1 ovog člana može da boravi u Crnoj Gori u skladu sa namjerom zbog koje mu je odobren privre-meni boravak.

         Stranac kome je odobren privremeni boravak iz razloga utvrđenih u stavu 1 ovog člana, osim stranca koji boravi radi sezonskog rada i stranca kome za rad u Crnoj Gori nije potrebna radna dozvola, može se odobriti boravak iz drugih razloga, ako namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 30 dana.

 

Uslovi za izdavanje odobrenja

Član 32

         Strancu se može odobriti privremeni boravak, ako:

         1) ima sredstva za izdržavanje;

         2) ima zdravstveno osiguranje;

         3) ne postoje smetnje iz člana 38 ovog zakona;

         4) je priložio dokaz o opravdanosti zahtjeva za privremeni boravak.

         Uz zahtjev za prvi privremeni boravak stranac je dužan da priloži odgovarajuću ispravu da nije osuđivan.

         Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za odobrenje privremenog boravka može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

         O žalbi iz stava 3 ovog člana odlučuje Ministarstvo. 

 

Privremeni boravak radi zaposlenja i rada

Član 33

         Privremeni boravak radi zaposlenja i rada, obavljanja privredne ili preduzetničke djelatnosti može da se odobri strancu:

         1) kome je prethodno izdata radna dozvola od strane javne službe za zapo-šljavanje;

         2) koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 30 dana, ako ispunjava druge uslove propisane ovim zakonom, a nije mu potrebna radna dozvola.

         Privremeni boravak za stranca iz stava 1 ovog člana izdaje se na rok određen u radnoj dozvoli, odnosno na rok iz člana 30 stav 2 ovog zakona.

 

Privremeni boravak radi studiranja i školovanja

Član 34

         Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak radi školovanja, stu-diranja, specijalizacije ili stručnog osposobljavanja, osim dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 32 ovog zakona, stranac je, dužan da priloži potvrdu o školovanju ili studiranju.

         Odobrenje za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, studiranja, specijalizacije ili stručnog usavršavanja.

 

Privremeni boravak radi spajanja porodice

Član 35

         Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak radi spajanja porodice podnosi stranac – član uže porodice crnogorskog državljanina ili stranca kome je odobren stalni ili privremeni boravak ili priznat status izbjeglice.

         Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad.

         Izuzetno, članom uže porodice može se smatrati i drugi rođak, ako postoje pose-bni, lični ili humanitarni razlozi za spajanje porodice u Crnoj Gori.

 

Produženje privremenog boravka

Član 36

         Strancu, članu uže porodice crnogorskog državljanina, može se produžiti privre-meni boravak na vrijeme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje.

         Strancu, članu uže porodice, privremeni boravak se može produžiti i u slučaju da je crnogorski državljanin iz člana 35 stav 1 ovog zakona umro i u slučaju prestanka braka koji je u Crnoj Gori trajao najmanje tri godine.

 

Privremeni boravak djeteta rođenog na teritoriji Crne Gore

Član 37

         Djetetu rođenom na  teritoriji Crne Gore, koje nema crnogorsko državljanstvo, privremeni boravak se produžava na vrijeme koje je određeno za privremeni boravak jednog od roditelja ili staratelja djeteta.

 

Otkaz boravka

Član 38

         Strancu u Crnoj Gori, kome je odobren boravak do 90 dana i strancu kome je odobren privremeni boravak u Crnoj Gori, nadležni organ će otkazati boravak, ako:

         1) postoje razlozi iz člana 12 ovog zakona;

         2) zapošljava se i radi bez važeće radne ili poslovne dozvole, odnosno suprotno ovom zakonu;

         3) boravi suprotno namjeri radi koje mu je izdato odobrenje;

         4) ugrozi javni poredak ili druge vrijednosti zaštićene zakonom.

         Prilikom odlučivanja o otkazu boravka  stranca posebno se cijene sljedeći razlozi:

         1) trajanje boravka;

         2) lične, porodične, ekonomske i druge okolnosti;

         3) rok u kome stranac mora napustiti Crnu Goru, s tim da ovaj rok ne može biti duži od 30 dana;

         4) vrijeme za koje ne može ponovo ući u Crnu Goru.

         Otkaz boravka i zabrana ulaska upisuje se u putnu ispravu.

 

Prestanak boravka

Član 39

         Strancu prestaje privremeni boravak:

         1) ako mu je otkazan boravak do 90 dana i privremeni boravak;

         2) ako mu je izrečena zaštitna mjera udaljenja ili  mjera bezbjednosti protjerivanja;

         3) istekom roka na koji je privremeni boravak odobren.

 

Stalno nastanjenje

Član 40

         Stalno nastanjenje može se odobriti strancu:

         1) koji je do dana podnošenja zahtjeva za stalno nastanjenje boravio neprekidno pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak;

         2) koji je najmanje tri godine u braku sa crnogorskim državljaninom ili strancem koji ima stalno nastanjenje i ima odobren privremeni boravak;

         3) maloljetnom licu na privremenom boravku u Crnoj Gori, ako je jedan od roditelja stranac koji ima odobreno stalno nastanjenje, uz saglasnost drugog roditelja;

         4) koji je crnogorskog porijekla;

         5) članu uže porodice crnogorskog državljanina ili stranca koji u Crnoj Gori ima stalno nastanjenje ili priznat status izbjeglice.

         Izuzetno od stava 1 ovog člana, stalno nastanjenje se može odobriti i drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili bi to predstavljalo interes za Crnu Goru.

         Vrijeme koje je potrebno za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje ne računa se u vrijeme koje je stranac proveo na izdržavanju kazne zatvora.

 

Nadležnost

Član 41

         Zahtjev za stalno nastanjenje podnosi se nadležnom organu.

         Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za stalno nastanjenje može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

         O žalbi iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

         Stalno nastanjenje unosi se u putnu ispravu stranca.

 

Odbijanje zahtjeva

Član 42

         Stalno nastanjenje neće se odobriti strancu:

         1) koji je osuđen za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je za takvo krivično djelo pokrenut postupak;

         2) koji nema sredstava za izdržavanje;

         3) koji nema zdravstveno osiguranje;

         4) koji nema mjesto stanovanja;

         5) ako to nalažu razlozi bezbjednosti i javnog poretka.

 

Otkazivanje stalnog nastanjenja

Član 43

         Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori otkazaće se boravak, ako:

         1) je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;

         2) to zahtjevaju razlozi bezbjednosti, javnog poretka ili zaštite životne sredine;

         3) se utvrdi da postoje razlozi za poništenje stalnog boravka;

         4) je dao lažne podatke o svom identitetu ili prikrio okolnosti koje su od značaja za izdavanje odobrenja.

         Na otkazivanje boravka shodno se primjenjuju odredbe člana 38 st. 2 i 3 ovog zakona.

 

Prestanak prava na stalno nastanjenje

Član 44

         Strancu prestaje pravo na stalno nastanjenje, ako:

         1) mu je izrečena zaštitna mjera udaljenja ili mjera bezbjednosti  protjerivanja;

         2) se utvrdi da se stranac iselio iz Crne Gore ili neprekidno boravio duže od jedne godine u inostranstvu, a o tome nije obavijestio nadležni organ;

         3) mu je otkazano stalno nastanjenje;

         4) se odrekao od stalnog nastanjenja, danom izjave o tome;

         5) je stekao crnogorsko državljanstvo.

         Rješenje o prestanku stalnog nastanjenja iz stava 1 tačke 2 ovog člana donosi nadležni organ.

         Rješenje se može donijeti i bez prethodne izjave stranca.

         Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

         O žalbi iz stava 4 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

 

V. NEZAKONITI BORAVAK

 

Dužnost stranca da napusti Crnu Goru zbog nezakonitog boravka

Član 45

         Nezakonitim boravkom u Crnoj Gori smatra se boravak bez vize ili odobrenja boravka.

         Stranac koji nezakonito boravi u Crnoj Gori mora napustiti njenu teritoriju odmah ili u roku koji mu je određen.

         Smatra se da je stranac napustio Crnu Goru ulaskom u drugu državu u koju mu je ulazak odobren.

         Stranac koji je blagovremeno podnio zahtjev za produženje privremenog boravka može ostati u Crnoj Gori do donošenja pravosnažnog rješenja po zahtjevu.

 

Rok za napuštanje Crne Gore

Član 46

         Nadležni organ će rješenjem odrediti rok u kome je stranac obavezan da napusti teritoriju Crne Gore, a po potrebi može mu se odrediti i mjesto prelaska državne granice i prijavljivanje službenom licu granične policije.

         Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

         O žalbi iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

         Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

         Prilikom određivanja roka iz stava 1 ovog člana nadležni organ će uzeti u obzir vrijeme u kome to stranac može učiniti, pri čemu taj rok ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja rješenja.

         Strancu koji iz opravdanih razloga nije napustio Crnu Goru u roku iz stava 5 ovog člana, nadležni organ može, na zahtjev stranca ili po službenoj dužnosti, odrediti novi rok.

         Strancu kome je izrečena zaštitna mjera udaljenja ili mjera bezbjednosti protjeri-vanja i strancu koga treba vratiti na osnovu međunarodnog ugovora odrediće se rok za napuštanje države samo ako postoje opravdani razlozi.

 

Izvršenje zaštitne mjere udaljenja ili mjere bezbjednosti protjerivanja

Član 47

         Prilikom odlučivanja o izricanju zaštitne mjere udaljenja ili mjere bezbjednosti pro-tjerivanja shodno se primjenjuju odredbe člana 38 stav 2 ovog zakona.

         Protiv rješenja područnog organa za vođenje prekršajnog postupka stranac može da izjavi žalbu u roku od osam dana.

         Organ iz stava 2 ovog člana može odrediti da žalba ne odlaže izvršenje, ako postoji opasnost da bi stranac mogao onemogućiti izvršenje rješenja.

 

Obaveza obavještavanja o nezakonitom boravku stranca

Član 48

         Državni organ, pravna i fizička lica su dužna da bez odlaganja obavijeste nadležni organ o strancu koji nezakonito boravi ili za koga postoje uslovi za otkaz boravka u Crnoj Gori.

         Organ koji je pokrenuo prekršajni ili krivični postupak dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti nadležni organ. 

 

VI. PRINUDNO UDALJENJE

 

Rok za prinudno udaljenje

Član 49

         Nadležni organ će prinudno udaljiti stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori ili ne napusti Crnu Goru u roku koji mu je određen.

         Stranac kome je izrečena zaštitna mjera udaljenja ili mjera bezbjednosti protjerivanja i stranac koga treba vratiti  na osnovu međunarodnog ugovora odmah će se prinudno udaljiti.

Zabrana prinudnog udaljenja

Član 50

         Prinudno se ne smije udaljiti stranac u državu gdje bi mu bio ugrožen život ili sloboda zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti, pripadnosti posebnoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja ili u kojoj bi mogao biti podvrgnut mučenju, neljudskom i ponižavajućem postupanju i kažnjavanju.

         Zabrana prinudnog udaljenja stranca ne odnosi se na stranca za koga postoje opravdani razlozi da bi mogao ugroziti javni poredak ili nacionalnu bezbjednost ili ako je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

 

Zadržavanje u Prihvatilištu

Član 51

         Izuzetno, ako to nalažu razlozi obezbjeđenja prinudnog udaljenja, stranac se može zadržati u prostorijama nadležnog organa, ali ne duže od 12 časova.

         Na zadržavanje stranaca shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju policijski poslovi.

         Strancu koga nije bilo moguće odmah prinudno udaljiti i strancu kome nije utvrdjen identitet ograničiće se sloboda kretanja smještajem u Prihvatilište za strance nadležnog organa (u daljem tekstu: Prihvatilište).

         Izuzetno od stava 3 ovog člana, strancu koji ima zdravstvene ili druge posebne potrebe ili razloge obezbijediće se drugi odgovarajući smještaj.

 

Trajanje smještaja u Prihvatilištu

Član 52

         Smještaj u Prihvatilištu traje do prinudnog udaljenja stranca. Ukupno vrijeme bora-vka u Prihvatilištu ne može biti duže od 90 dana.

         Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana stranac se može ponovo smjestiti u       Prihvatilište, ako:

         1) je u toku postupak utvrđivanja identiteta ili prikupljanja podataka;

         2) to zahtjevaju bezbjedonosni razlozi;

         3) je tokom postupka prinudnog udaljenja stranac podnio zahtjev za priznavanje statusa azilanta.

         Strancu se može odobriti napuštanje Prihvatilišta, ako se opravdano očekuje da se neće moći prinudno udaljiti.

         Boravak stranca izvan Prihvatilišta ne uračunava se u vrijeme smještaja u Prihva-tilištu.

 

Pridržavanje pravila boravka u Prihvatilištu

Član 53

         Stranac je dužan da se pridržava pravila boravka u Prihvatilištu i ne smije ga napuštati bez odobrenja.

         Strancu za koga postoje osnovi sumnje da će se ponašati na način suprotan  stavu 1 ovog člana odrediće se pojačani nadzor unutar Prihvatilišta.

 

Rješenje o određivanju smještaja u Prihvatilištu

Član 54

         Smještaj u Prihvatilištu određuje rješenjem nadležni organ.

         Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

         O žalbi iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

         Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 

Prestanak smještaja u Prihvatilištu

Član 55

         Smještaj u Prihvatilištu prestaje:

         1) odlaskom stranca iz Crne Gore;

         2) istekom roka na koji je smještaj određen.

 

Boravak u određenom mjestu

Član 56

         Strancu koji ima obezbijeđen smještaj i sredstva za izdržavanje, a ne može se prinudno udaljiti, može se u cilju izvršenja te mjere, odrediti boravak u određenom mjestu boravišta.

         Boravište iz stava 1 ovog člana određuje nadležni organ po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranca.

         Vrijeme u određenom mjestu boravišta može trajati najduže šest mjeseci.

 

 

 

 

 

Ograničenje kretanja u određenom mjestu boravišta

Član 57

         Stranac iz člana 56 ovog zakona dužan je da boravi na određenoj adresi u mjestu boravka i da se redovno javlja najbližem nadležnom organu. 

         Boravak, u smislu stava 1 ovog člana, može trajati najduže šest mjeseci.

         Određivanje boravka iz člana 56 ovog zakona ne oslobađa stranca dužnosti da napusti Crnu Goru.

         Prestanak boravka u određenom mjestu boravišta se upisuje u putnu ispravu stranca.

         Strancu koji nema putnu ispravu izdaje se isprava s fotografijom.

 

Prestanak boravka u određenom mjestu boravišta

Član 58

         Boravak u određenom mjestu boravišta prestaje:

         1) odlaskom stranca iz Crne Gore;

         2) protekom roka iz člana 56 ovog zakona;

         3) poništenjem.

         Boravak u određenom mjestu boravišta može se poništiti, ako su prestali razlozi iz čl. 56 i 57 stav 1 ovog zakona, kao i u slučaju kada se stranac ne pridržava zakona i međunarodnih ugovora. 

 

Smještaj maloljetnog lica u Prihvatilište

Član 59

         Maloljetno lice smješta se u Prihvatilište zajedno s roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, osim ako se procijeni da je za njega povoljniji drugi smještaj.

         Izuzetno, pojačan nadzor unutar Prihvatilišta može se odrediti i maloljetnom stran-cu koji nije navršio 16 godina života, samo ako je sa roditeljima ili drugim zakonskim za-stupnikom.

         Maloljetno lice se ne smije vratiti u zemlju porijekla ili u treću državu koja ga je spremna prihvatiti sve dok mu se ne obezbijedi odgovarajući prijem.

         Nadležni organ ne smije vratiti maloljetnog stranca u zemlju porijekla ili u treću državu koja ga je spremna prihvatiti ako je to suprotno čl. 3, 5 i 8 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih i nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka sa Dopunskim protokolom 2 i čl. 9 i 37 Konvencije o pravima djeteta.

 

Nadležnost za donošenje rješenja o određivanju

boravka u određenom mjestu

Član 60

         Rješenje o određivanju boravka stranca u određenom mjestu donosi nadležni organ.

         Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

         Ministarstvo će odlučiti po žalbi najkasnije u roku od osam dana.

 

Naplata troškova

Član 61

         Troškovi sprovođenja do diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili do Prihvatilišta  ili do državne granice padaju na teret stranca koji se sprovodi.

         Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja i lice koje se obavezalo da će snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori dužni su da snose troškove iz stava 1 ovog člana, ako stranac nema sredstava za izdržavanje. 

         Troškovi koje nije moguće naplatiti na način utvrđen st. 1 i 2 ovog člana padaju na teret budžeta Crne Gore.

 

Oduzimanje isprava i predmeta

Član 62

         Radi obezbjeđenja izvršenja zaštitne mjere prinudnog udaljenja strancu se mogu privremeno zadržati putne i druge isprave i putne karte.

         O oduzetim ispravama i predmetima iz st. 1 i 2 ovog člana izdaje se potvrda.

 

VII. POSEBNE ODREDBE O LEGALIZACIJI BORAVKA STRANACA

 

Član 63

         U cilju zaštite ljudskih prava stranaca za koje se osnovano pretpostavlja da su žrtve krivičnog djela trgovine ljudima, nadležni organ će, izuzetno od čl. 28, 30, 31 i 32 ovog zakona, omogućiti strancu ostanak na teritoriji Crne Gore i odobriti boravak iz humanitarnih razloga.

 

Član 64

         Strancu iz člana 63 ovog zakona, izuzetno od čl. 40 do 44 ovog zakona, nadležni organ će izdati odobrenje za stalno nastanjenje, ako:

         1) to zahtijevaju razlozi humanosti;

         2) bi bio izložen ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, tjelesni integritet ili slobodu.

 

Član 65

         Odredbe čl. 63 i 64 ovog zakona, shodno se primjenjuju i na maloljetna lica.

 

Član 66

          Strancima iz čl. 63, 64 i 65 ovog zakona, za koje postoji opravdani strah da bi davanjem iskaza bili izloženi ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, tjelesni integritet ili slobodu, obezbjeđuje se zaštita po odredbama posebnog zakona kojim se uređuje zaštita svjedoka.

Član 67

         Strance iz člana 63 ovog zakona nadležni organ ne smije prinudno udaljiti zbog nezakonitog ulaska ili boravka u Crnoj Gori.

 

VIII. PUTNE ISPRAVE ZA STRANCA

 

Vrste putnih isprava

Član 68

         Putne isprave za stranca, u smislu ovog zakona, su strana putna isprava i putna isprava za stranca.

 

Uslovi za izdavanje putne isprave

Član 69

         Putna isprava za stranca izdaje se licu koje je navršilo 16 godina života.

         Lice mlađe od 16 godina života upisuje se u putnu ispravu jednog od roditelja.

         Izuzetno, kad za to postoje opravdani razlozi, putna isprava za stranca može se izdati i licu mlađem od 16 godina života.

 

Nadležnost

Član 70

         Putnu ispravu za stranca izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu ili nadležni organ.

         Putna isprava za stranca izdaje se s rokom važenja do jedne godine.

 

Putni list

Član 71

         Putni list za stranca izdaje se strancu koji nema važeću putnu ispravu, ako:

         1) mu je prestalo crnogorsko državljanstvo – za odlazak u inostranstvo;

         2) je izgubio stranu putnu ispravu ili je na drugi način ostao bez nje, a država čiji je državljanin nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu, niti njene interese zastupa druga država - za odlazak u inostranstvo;

         3) je u inostranstvu izgubio putnu ispravu za stranca koju je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu ili nadležni organ – za povratak u Crnu Goru.

         Putni list za stranca može se izdati i drugom strancu, ako za to postoje opravdani razlozi.

 

Nadležnost

Član 72

         Putni list za stranca izdaje:

         1) u slučajevima iz člana 71 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona – nadležni organ;

         2) u slučajevima iz člana 71 stav 1 tačka 3 ovog zakona – diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa;

         3) u slučajevima iz člana 71 stav 2 ovog zakona – nadležni organ ili diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa.

 

Odbijanje zahtjeva

Član 73

         Strancu se neće izdati putna isprava, ako:

         1) se protiv njega vodi krivični, odnosno prekršajni postupak, osim ako ne postoji saglasnost organa koji vodi postupak;

         2) je osuđen na kaznu zatvora ili novčanu kaznu, dok kaznu ne izdrži, odnosno ne plati novčanu kaznu;

         3) nije izmirio svoju dospjelu imovinsko pravnu obavezu za koju postoji pravo-snažno rješenje na zahtjev nadležnog suda;

         4) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka.

 

Oduzimanje putne isprave

Član 74

         Nadležni organ će privremeno oduzeti putnu ispravu od stranca sve dok postoje razlozi koji su uslovili njeno oduzimanje.

         Nadležni organ je dužan da izda potvrdu o oduzimanju putne isprave.

 

IX. ISPRAVE ZA DOKAZIVANJE IDENTITETA

 

Namjena isprava i zabrana davanja na poslugu

Član 75

         Stranac dokazuje svoj identitet putnom ispravom, ličnom kartom za stranca, posebnom ličnom kartom ili drugom javnom ispravom koja sadrži fotografiju.

         Stranac je dužan da, na zahtjev službenog lica nadležnog organa, pokaže ispravu o identitetu.

         Stranac ne smije ispravu o svom identitetu davati na poslugu drugom licu, niti se smije služiti nevažećom ili tuđom ispravom kao svojom.

         Stranac je dužan da se služi ličnim imenom koje je upisano u putnu ispravu ili drugu ispravu o identitetu.

 

Lična karta za stranca

Član 76

         Lična karta za stranca može se izdati strancu kome je odobreno stalno nastanjenje, odnosno strancu kome je odobren privremeni boravak, a nema važeću putnu ispravu.

         Lična karta za stranca može se izdati i strancu s odobrenim privremenim boravkom koji ima važeću putnu ispravu, na njegov zahtjev ili zahtjev diplomatskog ili konzularnog predstavništva države čiji je državljanin.

         Strancu koji je član diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države ili član druge misije koja ima diplomatski status izdaje se posebna lična karta.

 

Podnošenje zahtjeva

Član 77

         Zahtjev za izdavanje lične karte za stranca može da podnese stranac koji je navršio 16 godina života.

         Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da, u roku od 30 dana od dana dolaska u mjesto boravka, podnese zahtjev za izdavanje lične karte za stranca.

 

Nadležnost

Član 78

         Ličnu kartu za stranca iz člana 76 st. 1 i 2 ovog zakona izdaje nadležni organ.

         Posebnu ličnu kartu za stranca iz člana 76 stav 3 ovog zakona izdaje organ državne uprave nadležan za inostrane poslove.

 

 

Rok važenja

Član 79

         Lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje se s rokom važenja od pet godina.

         Lična karta za stranca kome je odobren privremeni boravak izdaje se na rok na koji mu je odobren privremeni boravak.

 

Zamjena lične karte

Član 80

         Lična karta za stranca mora se zamijeniti, ako je oštećena ili dotrajala, ako fotografija više ne odgovara izgledu stranca ili kada iz drugih razloga ne može da služi svojoj namjeni.

         Stranac je dužan da, u roku od osam dana od dana nastupanja razloga iz stava 1 ovog člana, podnese nadležnom organu zahtjev za zamjenu lične karte za stranca.

 

Obaveza vraćanja lične karte

Član 81

         Stranac je dužan da nadležnom organu vrati ličnu kartu, ako:

         1) je stekao crnogorsko državljanstvo;

         2) se iseljava iz Crne Gore;

         3) mu je otkazan boravak , odnosno stalno nastanjenje saglasno čl. 38 i 44 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

 

Nestanak ili gubitak isprava za strance

Član 82

         Stranac je dužan da o nestanku ili gubitku isprava za dokazivanje identiteta, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ ili najbliže diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inostranstvu.

         Organi iz stava 1 ovog člana su dužni da strancu izdaju potvrdu o nestanku ili gubitku putne isprave.

         Gubitak ili nestanak isprava za dokazivanje identiteta oglašava se u "Službenom listu RCG", o trošku stranca.

         Nadležni organ je dužan da izda potvrdu o prijavi gubitka, nestanka ili krađe isprava iz stava 1 ovog člana.

 

Privremeno zadržavanje isprava za dokazivanje identiteta

Član 83

         Nadležni organ će privremeno zadržati ispravu za dokazivanje identiteta od stranca:

         1) za koga postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili da je počinio prekršaj;

         2) koji nije izvršio svoju dospjelu imovinsko pravnu obavezu na zahtjev nadležnog suda;

         3) ako to zahtjevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili zaštite životne sredine.

         Isprave iz stava 1 ovog člana zadržavaju se dok postoje razlozi koji su uslovili privremeno zadržavanje.

         O privremenom zadržavanju isprava iz stava 1 ovog člana nadležni organ izdaje potvrdu.

 

X. BORAVIŠTE I PREBIVALIŠTE STRANCA

 

Pojam prebivališta i boravišta

Član 84

         Boravište je mjesto u kome stranac boravi do 90 dana i mjesto u kome stranac privremeno boravi.

         Prebivalište je mjesto u kome se stranac kome je odobreno stalno nastanjenje nastanio s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Shodna primjena drugog zakona

Član 85

         Na prijavu, odnosno odjavu prebivališta i promjenu adrese stana, prijavu odnosno odjavu boravišta i promjenu adrese stana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje prebivalište i boravište.

 

XI. PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

 

Član 86

         Nadležni organ može da prikuplja lične podatke o strancima od organa državne uprave, privrednih društava i preduzetnika i od samog stranca, ako je to:

         1) u interesu stranca, a on se tome ne protivi;

         2) potrebno radi provjeravanja podataka o strancu.

         Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da na zahtjev nadležnog organa dostave tražene podatke.

         Prikupljanje i obrada ličnih podataka vrši se u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

XII. KRETANJE STRANCA U UNIFORMI

 

Uslovi za nošenje strane vojne uniforme

Član 87

         Za vrijeme boravka stranac se može kretati u stranoj vojnoj uniformi, ako:

         1) boravi kao član diplomatske misije, odnosno konzularnog predstavništva strane države ili druge misije koja u Crnoj Gori ima diplomatski status u svojstvu vojnog pred-stavnika, dok misija traje;

         2) je član strane vojne misije ili strane vojne delegacije za vrijeme službene posjete Crnoj Gori;

         3) se nalazi na školovanju u vojnoj školi;

         4) je član strane vojne misije ili strane vojne delegacije, s diplomatskom ili službenom putnom ispravom, za vrijeme prelaska preko teritorije Crne Gore;

         5) je učesnik u vojnoj vježbi i obuci.

 

Uslovi za nošenje strane policijske ili carinske uniforme

Član 88

         Za vrijeme boravka u Crnoj Gori stranac može da nosi stranu policijsku ili carinsku uniformu, ako:

         1) kao član delegacije stranih policijskih ili carinskih organa boravi u službenoj posjeti;

         2) vrši poslove zajedničke kontrole prelaska državne granice na dijelu graničnog prelaza koji pripada Crnoj Gori;

         3) se nalazi na školovanju u policijskoj školi;

         4) kao član stranih policijskih ili stranih carinskih delegacija, s diplomatskom ili službenom putnom ispravom, prelazi preko teritorije Crne Gore.

 

XIII. NADZOR

 

Član 89

         Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

 

XIV. KAZNENE ODREDBE

 

Član 90

         Novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj stranac, ako:

         1) ne napusti  Crnu Goru u roku koji mu je određen (član 45 stav 2 i član 46 stav 1);

         2) napusti Prihvatilište bez odobrenja ili se ne pridržava pravila boravka u Prihvatilištu (član 53);

         3) napusti mjesto boravka koje mu je odredio nadležni organ ili se redovno ne javlja nadležnom organu (član 57).

         Strancu se za prekršaj iz stava 1 ovog člana može izreći zaštitna mjera protjeri-vanja, samostalno ili uz novčanu kaznu.

 

Član 91

         Novčanom kaznom od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se stranac, ako:

         1) ulazi u Crnu Goru i boravi u njenoj teritoriji bez važeće putne isprave u koju je unijeta viza ili odobrenje boravka (član 3);

         2) se kreće ili boravi na određenoj teritoriji na kojoj mu  je kretanje ili boravak ograničen ili zabranjen (član 5);

         3) boravi u  Crnoj Gori suprotno namjeni za koju mu je izdata viza (član 22 stav 2);

         4) boravi u Crnoj Gori suprotno namjeni za koju mu je odobren privremeni boravak (član 31);

         5) nezakonito boravi u Crnoj Gori (član 45 stav 1);

         6) odbije da službenom licu nadležnog organa pokaže ispravu kojom dokazuje svoj identitet (član 75 stav 2);

         7) da na poslugu trećem licu svoju ispravu o identitetu, odnosno ako se služi nevažećom  ili tuđom ispravom kao svojom (član 75 stav 3);

         8) se služi ličnim imenom suprotno članu 75 stav 4 ovog zakona.

         Za prekršaj iz stava 1 ovog člana strancu se može izreći zaštitna mjera protjeri-vanja, samostalno ili uz novčanu kaznu.

 

Član 92

         Novčanom kaznom od jednostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se stranac, ako:

         1) u roku od 30 dana od dana dolaska u mjesto boravka ne podnese zahtjev nadležnom organu za izdavanje lične karte za stranca (član 77 stav 2);

         2) u propisanom roku ne podnese zahtjev nadležnom organu za zamjenu lične karte za strance (član 80 stav 2);

         3) ne vrati ličnu kartu nadležnom organu u slučajevima utvrđenim članom 81 ovog zakona;

         4) ne prijavi nadležnom organu nestanak ili gubitak isprava  (član 82);

         5) za vrijeme boravka u  Crnoj Gori nosi stranu vojnu, policijsku ili carinsku uniformu suprotno čl. 87 i 88 ovog zakona.

 

Član 93

         Novčanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se prevoznik, ako na  granični prelaz dovede stranca ili bez odlaganja o sopstvenom trošku ne odveze i ne nadoknadi troškove boravka strancu koji ne ispunjava uslove iz člana 3 ovog zakona (član 26).   

         Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori odgovorno lice u privrednom društvu (prevozniku).

         Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana.

 

XV.  EVIDENCIJE

 

Vrste i nadležnost za vođenje

Član 94

         O stalno nastanjenim strancima, o strancima koji privremeno borave ili prolaze preko teritorije Crne Gore, strancima kojima je otkazan boravak, zabranama ulazaka i izlazaka stranaca, o izdatim putnim ispravama i vizama, izdatim ličnim kartama za strance, prijavljenim i nestalim putnim i drugim ispravama, privremeno zadržanim putnim ispravama, izdatim graničnim propusnicama, prijavi i odjavi boravišta, odnosno prebivališta i promjeni adrese stana, vodi se evidencija.

         Evidencije iz stava 1 ovog člana, u okviru svog djelokruga, vode nadležni organ, organ državne uprave nadležan za inostrane poslove, kao i diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

 

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Donošenje podzakonskih propisa

Član 95

         Ministarstvo će donijeti propise o:

         1) postupku izdavanja putnih isprava i viza, odobravanja privremenog boravka i stalnog nastanjenja;

         2) obrascima putnih isprava, viza, graničnih propusnica, ličnih karata za stranca, odobrenjima za privremeni boravak i stalno nastanjenje, obrascima zaštitne ili mjere bezbjednosti protjerivanja, otkazu boravka, obrascima potvrda o oduzetim novčanim sredstvima, potvrdama o naplati troškova prinudnog udaljenja, potvrdama o privremenom oduzimanju isprava i predmeta radi obezbjeđenja prinudnog udaljenja;

         3) načinu pružanja zaštite i tretmana i uslovima legalizacije boravka stranih držav-ljana-žrtava trgovine ljidima;

         4) sadržaju i načinu vođenja evidencija iz člana 94 ovog zakona;

         5) prinudnom udaljenju i smještaju u Prihvatilište.

 

Rješavanje po započetim postupcima

Član 96

         Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se  po odred-bama Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ" br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 i "Službeni list SRJ", br. 24/94 i 28/96), ako je to za stranca povoljnije.

         Isprave izdate prije stupanja na snagu ovog zakona važe godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Prestanak stalnog nastanjenja strancima koji nijesu regulisali status po odredbama dosadašnjeg zakona

Član 97

         Licima iz člana 31 stav 1 Zakona o kretanju i boravku stranaca, koja nijesu reguli-sala status u Crnoj Gori po odredbama tog zakona prestaje stalno nastanjenje po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

         Lica iz stava 1 ovog člana ne moraju da ispunjavaju uslove propisane u članu 42 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.

 

Zadržavanje statusa stranaca utvrđenog po odredbama dosadašnjeg zakona

Član 98

         Stranci kojima je izdato odobrenje za stalno nastanjenje, privremeni boravak i priznat status izbjeglice prije stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju taj status.

 

Prestanak važenja pojedinih odredbi dosadašnjeg zakona

Član 99

         Danom početka primjene ovog zakona prestaje primjena Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ", br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 i "Službeni list SRJ", br. 24/94 i 28/96), osim odredaba čl. 44 do 60, koje će se primjenjivati do donošenja posebnog zakona.

         Do donošenja propisa za sprovođenje ovog zakona primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ", br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 i "Službeni list SRJ", br. 24/94 i 28/96), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Stupanje na snagu zakona

Član 100

         Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom listu Republike Crne Gore''.

 

Trascina file per caricare