Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛА 

 Обн. ДВ. бр.77 от 23 Септември 1994г., отм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Преобразува Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет в Дирекция по вероизповеданията като звено в администрацията на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Точка 3 на чл. 3 от Постановление № 125 на Министерския съвет от 1990 г. се изменя така:

"3. извършва регистрация на централните ръководни органи на изповеданията и води регистър на признатите от Министерския съвет изповедания."

 

 

Trascina file per caricare