Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Държавен вестник , брой 227 от 16.X

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ОТ ДВАТА ПОЛА

Обн. ДВ. бр.227 от 16 Октомври 1944г.

Материята е преуредена - виж чл. 72 от Конституцията на Народна република България от 1947 г.

Член единствен. Лицата от двата пола се ползуват с равни права във всички области на стопанския, държавния, културния и обществено-политическия живот.

Съответно се изменят и важат за лицата от двата пола всички постановления в съществуващите закони и правилници, в които се говори или разбира, че се отнасят до права или задължения само за лица от мъжки пол.

Горното не се отнася до постановленията в законите и правилниците, отнасящи се до военната повинност.

Наредбата-закон е одобрена от Регентите на България с Указ № 30 от 13 октомври 1944 г.

Trascina file per caricare