Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ МОЛДАВСЬКОЇ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка (АМСРР), увіходячи до складу Української Соціялістичної Радянської Республіки, здійснює на своїй території державну владу трудящих Молдавії на підставах, цією Конституцією визначених.

2. Влада трудящих Молдавії здійснюється на території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки через Ради Робіт­ничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів, їхні з'їзди й органи, що їх вони утворюють.

3. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка бере участь в утворенні верховних органів влади УСРР, через своїх делегатів на З'їздах Рад УСРР, а також в Раді Національностей Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР через своїх представників.

4. Законодавчі акти й постанови центральних органів влади Союзу РСР і Української Соціялістичної Радянської Республіки: З'їздів Рад, Центральних Виконавчих Комітетів (їхніх Президій), Рад Народніх Комісарів СРСР і УСРР, а також Ради Праці та Оборони і Української Економічної Наради поширюються на Автономну Молдавську Соціялістичну Радянську Республіку, за винятком випадків:

а) якщо в них є вказівка, що вони не поширюються на територію Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, і

б) що до законодавства Української Соціялістичної Радянської Республіки, якщо верховні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки в межах прав, цією Конституцією наданих, свої самостійні закони видадуть.

5. Верховні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радян­ської Республіки мають право:

А. Видавати самостійні законодавчі акти в таких справах;

а) що до організації необ'єднаних народніх комісаріятів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, а також місцевих виконавчих комітетів і їхніх відділів, відповідно до загальних принципів організації тих самих органів в Українській Соціялістичній Радянській Республиці;

б) що до встановлення штатів і мережі місцевих установ необ'єднаних наркоматів так на державному, які і на місцевому бюджеті утримуваних;

в) що до справи про мову; відповідно до цієї Конституції;

г) в справах народньої освіти, відповідно до основи засад Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.

Примітка. Відступати від законодавства Української Соціялі­стичної Радянської Республіки в усіх инших випадках, крім зазначених у цьому артикулі, можна тільки з дозволу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Примітка 2. Будова органів юстиції Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, в тому числі Головного Суду АМСРР, а також організацію Прокуратури, визначається особливими законами, що їх видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет відповідно до розділу V цієї Конституції.

Б. Видавати додаткові до законодавства УСРР декрети й постанови в усіх галузях управління необ'єднаних народніх комісаріятів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки (Внутрішніх Справ, Охорони Здоров'я, Народньої Освіти, Соціяльного Забезпечення, Юстиції, Земельних Справ).

6. Верховна влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радян­ської Республіки здійснює право часткової амністії (помилування) в спра­вах, які вирішили судові й адміністративні установи АМСРР відповідно До законів, що їх видає в цій справі Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

7. Незалежно від перелічених вище найвищих повноважень, вищі центральні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки в царині місцевого управління й місцевих фінансів мають усі права, що їх надало законодавство Союзу РСР і УСРР губерніяльним з їздам рад і губерніяльним виконавчим комітетам.

8. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка має при Уряді УСРР свого постійного представника, що має право дорадчого голосу в усіх центральних органах УСРР.

9. За найрозповсюдженіші мови в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці визнаються мови: молдавська, ук­раїнська й російська.

10. Мови всіх національностей, що залюднюють територію Автоном­ної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, рівноправні. Кожному громадянинові в Автономній Молдавській Соціялістичній Ра­дянській Республіці забезпечується змогу в його зносинах із державними органами й у зносинах державних органів з ним користатися рідною мо­вою, також як і користатися нею на засіданнях з'їздів рад, на всіх инших з'їздах, засіданнях і ріжних прилюдних виступах.

 

II. ПРО ВЕРХОВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ АМСРР

11. За верховні органи влади Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки є:

а) Молдавський З'їзд Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів;

б) Молдавський Центральний Виконавчий Комітет Рад і його Пре­зидія.

12. Молдавський З'їзд Рад є найвища влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, і постанови його можуть скасувати тільки Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет, або Всеу­країнський З'їзд Рад.

13. Молдавські З'їзди Рад бувають чергові й надзвичайні. Чергові З'їзди Рад скликає Молдавський Центральний Виконавчий Комітет один раз на рік.

Надзвичайні З'їзди скликаються на пропозицію Президії Всеу­країнського Центрального Виконавчого Комітету, Президії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету з власного почину або на вимогу рад місцевостей, що об'єднують не менш одної третини всієї людности Авто­номної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

14. Норми представництва й порядок обрання на З'їзди Рад установ­лює Молдавський Центральний Виконавчий Комітет і затверджує Всеу­країнський Центральний Виконавчий Комітет.

15. Молдавський З'їзд Рад дає загальний напрямок діяльності Робітничо-Селянського Уряду й усіх органів влади Автономної Мол­давської Соціялістичної Радянської Республіки з тим, що зміну й допов­нення Конституції Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, зміну її території, затвердження рокового бюджету АМСРР і звіти про його виконання обов'язково належить подавати на розгляд Мол­давському З'їздові Рад.

Примітка. Якщо не можна вчасно провести бюджет АМСРР че­рез Молдавський З'їзд Рад, Молдавський Центральний Виконавчий Комітет подає його безпосередньо до належних органів Української Соціялістичної Радянської Республіки, наступне доповідаючи найближчо­му Молдавському З'їздові Рад.

16. Молдавського Центрального Виконавчого Комітету обирає черго­вий Молдавський З'їзд Рад в числі членів, що його визначає Молдавсь­кий З'їзд Рад, на строк до дальшого чергового Молдавського з’їзду Рад.

17. У періоді між Молдавськими З'їздами Рад, Молдавський Цент­ральний Виконавчий Комітет є вища влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

18. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет розглядає на­лежні до його компетенції справи на сесійних засіданнях або в складі Пре­зидії.

19. Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету бувають чергові й надзвичайні.

Чергові Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скликає Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету не рідше, як тричі на рік.

Надзвичайні Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скликаються на пропозиції Президії Всеукраїнського Центрального Вико­навчого Комітету, з власної ініціятиви Президії Молдавського Централь­ного Виконавчого Комітету і на вимоги Ради Народніх Комісарів АМСРР.

20. На розгляд і затвердження Сесій Молдавського Центрального Виконавчого Комітету його Президія обов'язково подає:

а) справи про зміну й доповнення Конституції АМСРР;

б) про зміну кордонів АМСРР;

в) проекти кодексів, а також усіх постанов, що визначають загальні норми політичного й економічного життя АМСРР, або впроваджують корінні зміни в існуючу практику державних органів Республіки;

г) роковий бюджет АМСРР і звіти про його виконання;

д) усі справи місцевих фінансів, що належать, в силу загального зако­нодавства про місцеві фінанси, до розгляду й затвердження губерніяльних з'їздів рад, а в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Рес­публіці розглядувані й затверджувані Молдавським З'їздом Рад.

Примітка. У виняткових випадках справи, зазначені в п. «в» цьо­го артикулу, може розв'язувати Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету, наступне подаючи на затвердження Сесії Мол­давського Центрального Виконавчого Комітету.

21. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет відповідає за свою діяльність так перед Молдавським З'їздом Рад, як і перед Всеу­країнським Центральним Виконавчим Комітетом. Його постанови може скасувати виключно Молдавський З'їзд Рад і Всеукраїнський Централь­ний Виконавчий Комітет.

22. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет обирає зі свого складу Президію в числі, що його встановлює З'їзд Рад АМСРР.

У періоді між Сесіями Молдавського Центрального Виконавчого Комітету його Президія є вищий орган влади АМСРР і діє від імені Молдавського Центрального Виконавчого Комітету.

 

III. ПРО РАДУ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ І НАРОДНІ КОМІСАРІЯТИ АМСРР

23. Раду Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки утворює Центральний Виконавчий Комітет АМСРР у складі:

Голови Ради Народніх Комісарів і Народніх Комісарів, що стоять на чолі окремих Народніх Комісаріятів АМСРР.

1) Народнього Комісара Внутрішніх Справ,

2) Народнього Комісара Юстиції,

3) Народнього Комісара Освіти,

4) Народнього Комісара Соціяльного Забезпечення,

5) Народнього Комісара Охорони Здоров'я,

6) Народнього Комісара Земельних Справ,

7) Народнього Комісара Фінансів,

8) Народнього Комісара Внутрішньої Торгівлі,

9) Народнього Комісара Робітничо-Селянської Інспекції,

10) Народнього Комісара Праці, й

11) Голови Ради Народнього Господарства.

Примітка. Ті чи инші з перечислених у цьому артикулі Нарко­матів можуть бути об'єднані в одному апараті на підставі постанови Мол­давського Центрального Виконавчого Комітету, що її затвердив Всеу­країнський Центральний Виконавчий Комітет.

24. Уповноважені загальносоюзних Народніх Комісаріятів при УСРР мають при АМСРР своїх представників, безпосередньо їм підпорядкова­них. Зазначені представники увіходять до Ради Народніх Комісарів АМСРР з дорадчим голосом.

25. При Раді Народніх Комісарів АМСРР організується на правах об'єднаних народніх Комісаріятів Статистичне Управління й Державне Політичне Управління; особи, що стоять на чолі їх, увіходять з правом до­радчого голосу до Ради Народніх Комісарів АМСРР.

26. У склад Ради Народніх Комісарів АМСРР Молдавський Цент­ральний Виконавчий Комітет може вводити з правом ухвального або до­радчого голосу й инших осіб.

27. Рада Народніх Комісарів АМСРР відповідає за свою діяльність так перед Молдавським Центральним Виконавчим Комітетом, як і перед Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом, і здійснює свою діяльність так під керівництвом Центрального Виконавчого Комітету Ав­тономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, як і Всеу­країнського Центрального Виконавчого Комітету, Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради.

28. Постанови Ради Народніх Комісарів АМСРР може касувати так Молдавський Центральний Виконавчий Комітет, як і Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

Примітка. Раді Народніх Комісарів УСРР належить право при­пиняти постанови Ради Народніх Комісарів АМСРР, подаючи про ска­сування цих постанов до Президії Всеукраїнського Центрального Вико­навчого Комітету.

29. Народні Комісаріяти АМСРР розподіляються на:

а) необ'єднані, що до числа їх належать Народні Комісаріяти: Внутрішніх Справ, Охорони Здоров'я, Земельних Справ, Народньої Освіти, Соціяльного Забезпечення і Юстиції;

б) об'єднані з однойменними народніми Комісаріятами УСРР, що до числа цих наркоматів належать Народні Комісаріяти: Внутрішньої Торгівлі, Праці, Робітничо-Селянської Інспекції, Фінансів, Рада Народ­ного Господарства й на правах народних Комісаріятів — Статистичне Уп­равління й Державне Політичне Управління.

ЗО. Народніх Комісарів, що стоять на чолі необ'єднаних Народніх Комісаріятів АМСРР: Внутрішніх Справ, Охорони Здоров'я, Земельних Справ, Народньої Освіти, Соціяльного Забезпечення й Юстиції обирає Молдавський Центральний Виконавчий Комітет з тим, що Народнього Комісара Юстиції і Прокурора АМСРР — за згодою з Народнім Комісаріятом Юстиції УСРР.

51. Необ'єднані Народні Комісаріяти Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки підпорядковані безпосередньо Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комісарів АМСРР і здійснюють свою діяльність під їхнім керівництвом.

Необ'єднані Народні Комісаріяти Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки відповідним однойменним не­об'єднаним Народнім Комісаріятам УСРР не підпорядковані, але повинні виконувати окремі завдання останніх, що не ламають внутрішньої авто­номії АМСРР, а також подавати їм всі жадані відомості й звіти.

Примітка. Межі й порядок підлеглости Прокурора Республіки АМСРР Прокуророві Республіки УСРР установляється особливим за­коном, що його видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

32. Обіжники, що їх видають необ'єднані Народні Комісаріяти УСРР на тлумачення законів УСРР, які чинні також на території АМСРР (арт. 4-й цієї конституції), обов'язкові для необ'єднаних Народніх Комісаріятів АМСРР, але їх може припинити Молдавський Центральний Виконавчий Комітет (і його Президія) в разі явної невідповідности законові. Про таке припинення Молдавський Центральний Виконавчий Комітет негайно оповіщає Раді Народніх Комісарів УСРР і відповідним Народнім Комісаріятам УСРР.

33. Народніх Комісарів Внутрішньої Торгівлі, Праці, Робітничо-Се­лянської Інспекції, Фінансів, Голову Ради Народнього Господарства, Керовничого Статистичного Управління й Голову Державного Політичного Управління, що стоять на чолі об'єднаних Народніх Комісаріятів і цент­ральних установ АМСРР, обирає Молдавський Центральний Виконав­чий Комітет за погодженням з відповідними однойменними об'єднаними Народніми Комісаріятами УСРР.

34. Об'єднані Народні Комісаріяти АМСРР, підлягаючи Молдавсь­кому Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комі­саріятів АМСРР, здійснюють у своїй діяльності директиви й завдання відповідних об'єднаних Народніх Комісаріятів УСРР і підконтрольні їм.

35. Обіжники, постанови й розпорядження об'єднаних Народніх Комісаріятів УСРР є обов'язкові для об'єднаних Народніх Комісаріятів АМСРР.

Зазначені обіжники, постанови й розпорядження може припинити Молдавський Центральний Виконавчий Комітет (і його Президія) в разі, якщо вони явно не відповідають законам Союзу РСР або УСРР. Про та­ке припинення Молдавський Центральний Виконавчий Комітет негайно оповіщає Раді Народніх Комісарів УСРР і відповідним Народнім Комісаріятам УСРР.

Примітка. Всі розпорядження й завдання об'єднаних Народніх Комісаріятів УСРР належить провадити через відповідні об'єднані На­родні Комісаріяти АМСРР.

36. Звання Народнього Комісара АМСРР належить виключно чле­нам Ради Народніх Комісарів АМСРР, перечисленим у арт, 23 Консти­туції, і ніяким иншим представникам влади в АМСРР надане бути не мо­же.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ У АМСРР

37. За органи влади на місцях у Автономній Молдавській Соціялістичній Радянської Республіці є:

а) Ради Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів (міські й сільські),

6) З'їзди Рад (районові) і Виконавчі Комітети (виконкоми), що їх во­ни обирають.

38. Вибори до місцевих органів влади провадяться на підставі загаль­ного виборчого закону УСРР.

39. Адміністративно-територіальний поділ Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки встановлює Молдавський Цент­ральний Виконавчий Комітет і затверджує Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

 

V. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ АМСРР

40. Судові органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянсь­кої Республіки засновуються й вони діють на підставах, законами Союзу РСР і УСРР і правилами цієї Конституції установлених.

41. На території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки засновується Головний Суд, що діє на підставі особливого про нього положення, затвердженого Всеукраїнським Центральним Виконав­чим Комітетом.

42. На Головний Суд Автономної Молдавської Соціялістичної Ра­дянської Республіки покладається:

а) загально тлумачити (пленумом) місцеві закони в справах судової практики;

б) розвязувати прохання про перегляд справ, що їх розвязали народні суди АМСРР на підставі знову виявлених обставин;

в) касувати, порядком погляду, присуди й вироки народніх судів АМСРР;

г) розглядати, касаційно-ревізійним порядком, присуди й вироки на­родніх судів АМСРР з правом їх касувати й виправляти в межах і випад­ках Положенням про Головний Суд АМСРР, передбачених;

д) розвязувати, як судові першої інстанції, справи особливої важливости, а також що до звинувачення вищих урядових осіб АМСРР у злочи­нах по посаді, з винятком тих випадків, коли такі справи спеціяльною по­становою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету передано на розгляд Найвищому Судові УСРР;

е) розвязувати инші справи, згідно з Положенням про Головний Суд АМСРР.

43. З касаційно-ревізійного погляду Головний Суд АМСРР підлягає контролі Найвищого Суду УСРР.

44. Адміністративно-організаційні функції, що до судових установ, що знаходяться на території АМСРР, покладаються на Народній Комісаріят Юстиції АМСРР.

 

VI. ПРО БЮДЖЕТ АМСРР

45. Державні прибутки й видатки Автономної Молдавської Соціялі­стичної Радянської Республіки об'єднуються в Ті державному бюджеті, що входить у склад бюджету Української Соціялістичної Радянської Рес­публіки.

46. Державний бюджет Автономної Молдавської Соціялістичної Ра­дянської Республіки після того, як його розгляне й затвердить Молдавсь­кий З'їзд Рад, або у випадках у примітці до артикулу 15 цієї Конституції зазначених. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет подає вста­новленим порядком на затвердження Всеукраїнському Центральному Ви­конавчому Комітетові і його включається в склад державного бюджету Української Соціялістичної Радянської Республіки.

Примітка. Докладно бюджетові права Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, а також порядок складання, за­твердження й виконання її бюджету визначається особливим законом, що його видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

47. Місцевий бюджет Автономної Молдавської Соціялістичної Ра­дянської Республіки регулюється тимчасовим Положенням про місцеві фінанси.

 

VII. ПРО ГЕРБ І ПРАПОР АМСРР

48. Молдавська Соціялістична Радянська Республіка має свій дер­жавний герб і прапор, що їх установлює Молдавський Центральний Вико­навчий Комітет і затверджує Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

Балта. 23 квітня 1925 р.

Голова Першого Молдавського З'їзду Рад Старий

Секретар Першого Молдавського З'їзду Рад Бочачер

Харків, дня 10 травня 1925 р.

Голова IX Всеукраїнського З'їзду Рад Петровський

Секретар IX Всеукраїнського З'їзду Рад А.Буценко

 

Історія української Конституції. / Упорядники Слюсаренко А., Томенко В. – К.: Видавництво «Право», 1997. – С.182-191.

 

Trascina file per caricare