Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

З А К О Н   У К Р А Ї Н И


Про Збройні Сили України

06.12.1991 № 1934-XII


  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР
    N 1935-XII ( 1935-12 ) від 06.12.91, ВВР, 1992, N 9, ст.109 }

  { Із змінами, внесеними згідно із Законом
    N 3548-XII ( 3548-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.421 }

  { В редакції Закону
    N 2019-III ( 2019-14 ) від 05.10.2000, ВВР, 2000, N 48, ст.410 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст. 8
  N 1740-IV ( 1740-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст. 405
  N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.188
  N  328-V  (  328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519
  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
   N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
  N  803-VI (  803-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.258
  N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.513
  N 2526-VI ( 2526-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N  4, ст.27
  N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
  N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.264
  N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.499 }

{ Щодо втрати чинності Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010
  додатково див. Закон N 763-VII ( 763-18 ) від  23.02.2014,  ВВР,
  2014, N 12, ст.189 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1127-VII ( 1127-18 ) від 17.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.595
  N 1190-VII ( 1190-18 ) від 08.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.871
  N 1313-VII ( 1313-18 ) від 05.06.2014 }
Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони,  усвідомлюючи свою відповідальність  у  справі підтримання  міжнародної  стабільності,  як суверенна і незалежна, демократична,  соціальна, правова держава має Збройні Сили України

із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.



     Цей Закон  визначає  функції,  склад  Збройних  Сил  України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.
[…]

Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах України Військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та професійних спілках на період військової служби.

Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби.

Організація військовослужбовцями та резервістами під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві страйків і участь в їх проведенні не допускаються.

( Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1127-VII від 17.03.2014 )

Військовослужбовці, резервісти на час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації відповідно до закону.

( Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1127-VII від 17.03.2014 )

Працівники зупиняють членство у політичних партіях на період роботи у Збройних Силах України.

( Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI від 25.12.2008 )

Функціонування професійних спілок працівників, які уклали трудовий договір із Збройними Силами України, здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Організація працівниками Збройних Сил України страйків і участь в їх проведенні не допускаються.

Кожному військовослужбовцю та резервісту гарантується право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.

( Частина восьма статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1127-VII від 17.03.2014 )

Військовослужбовцям та резервістам надається можливість відправляти, одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням вимог Конституції України та законів України.

( Частина дев'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1127-VII від 17.03.2014 )

[…]

Trascina file per caricare

Trascina file per caricare

Trascina file per caricare