Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

        

                       ЗАКОН УКРАЇНИ    

               Про внесення змін до Закону України
                  "Про музеї та музейну справу"

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 5, ст.45 )
 

     Верховна Рада України  постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про  музеї  та  музейну  справу"
( 249/95-ВР )  (Відомості Верховної Ради України,  1995 р.,  N 25,
ст.  191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 159; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни:

     1. Преамбулу викласти в такій редакції:

     "Цей Закон  регулює  суспільні  відносини  у  сфері  музейної
справи, визначає правові, економічні, соціальні засади створення і
діяльності музеїв України  та  особливості  наукового  формування,
вивчення,  обліку,  зберігання,  охорони  і використання Музейного
фонду України, його правовий статус.

     Цей Закон поширюється на всі види музеїв  та  заповідників  у
частині   їх   музеєфікації,   а   також   обліку,  зберігання  та
використання,   охорони,   консервації,    реставрації    музейних
предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення".

     2. Статті 1 і 2 викласти в такій редакції:

     "Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому
значенні:

     асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) -  приміщення
на підприємствах,  у яких зберігаються унікальні зібрання художніх
виробів,  наукові  колекції,  інші  колекції  або  окремі   зразки
виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність;

     зберігання -  один  з  основних  видів  діяльності музею щодо
створення  матеріальних   умов   і   правових   засад,   за   яких
забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій;

     консервація -  здійснення  комплексу організаційних,  науково
обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів
та   предметів   музейного   значення   від  подальших  руйнувань,
збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий
вигляд;

     культурні цінності   -   об'єкти   матеріальної  та  духовної
культури,  що мають художнє,  історичне,  етнографічне та  наукове
значення і підлягають збереженню,  відтворенню,  охороні,  перелік
яких  визначено  Законом  України  "Про  вивезення,  ввезення   та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14 );

     музеєфікація -  сукупність науково обґрунтованих заходів щодо
приведення об'єктів культурної спадщини до стану,  придатного  для
екскурсійного відвідування;

     музей -   науково-дослідний   та  культурно-освітній  заклад,
створений для вивчення,  збереження, використання та популяризації
музейних  предметів  та  музейних колекцій з науковою та освітньою
метою,  залучення громадян до  надбань  національної  та  світової
культурної спадщини;

     музейна колекція   -   сукупність   музейних   предметів,  що
об'єднані однією або кількома спільними ознаками;

     музейна справа    -    спеціальний    вид     наукової     та
культурно-освітньої   діяльності,   що   включає   комплектування,
зберігання,  охорону та використання музеями культурних  цінностей
та   об'єктів   культурної  спадщини  України,  в  тому  числі  їх
консервацію,   реставрацію,   музеєфікацію,   наукове    вивчення,
експонування та популяризацію;

     музейне зібрання  -  сукупність музейних колекцій та музейних
предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів,
каталогів та наукової документації музею;

     музейний облік  -  один з основних напрямів роботи музею,  що
здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому
числі   в   електронному  вигляді),  яка  містить  назву  предмета
(прізвище  автора  твору),  датування,   місце   створення,   дату
надходження  до музею,  матеріал,  техніку виготовлення,  короткий
опис,  наукову атрибуцію,  стан збереження, облікові позначення та
забезпечує  можливість їх ідентифікації,  правовий статус музейних
предметів і музейних колекцій;

     музейний предмет - культурна цінність,  якість  або  особливі
ознаки  якої  роблять  необхідним  для  суспільства її збереження,
вивчення та публічне представлення;

     Музейний фонд   України   -   сукупність   окремих   музейних
предметів,  музейних  колекцій,  музейних  зібрань,  які  постійно
зберігаються на території України,  незалежно від їх походження та
форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що
знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно
до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;

     охорона музеїв   -   система   правових,   організаційних  та
фінансово-економічних  заходів,  що  забезпечують  недоторканність
музейного приміщення і музейного зібрання;

     предмет музейного  значення  -  культурна цінність,  особливі
ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України
та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення
і публічного представлення;

     реставрація -  здійснення  комплексу  науково   обґрунтованих
заходів  щодо  зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього
вигляду,  розкриття  найбільш   характерних   ознак,   відновлення
втрачених   або   пошкоджених   елементів  музейних  предметів  та
предметів  музейного  значення  із  забезпеченням  збереження   їх
автентичності.

     Стаття 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв

     Музейна справа   уособлює   національну   музейну   політику,
музеєзнавство та музейну практику.

     Основними напрямами  діяльності  музеїв  є  науково-дослідна,
культурно-освітня  діяльність,  комплектування  музейних  зібрань,
експозиційна,  фондова,  видавнича,   реставраційна,   виставкова,
пам'яткоохоронна робота,  а також діяльність, пов'язана з науковою
атрибуцією,  експертизою,  класифікацією, державною реєстрацією та
усіма  видами  оцінки  предметів,  які  можуть бути визначеними як
культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України".

     3. Абзац другий частини другої  статті  3  викласти  в  такій
редакції:

     "збереження та державна підтримка Музейного фонду України".

     4. У статті 6:

     1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

     "За своїм    профілем   музеї   поділяються   на   природничі
(антропологічні,  біологічні,  ботанічні,  геологічні, зоологічні,
мінералогічні,   палеонтологічні),  історичні  (загальноісторичні,
військово-історичні,    історії    релігії,     історико-побутові,
археологічні, етнографічні), літературні, художні (образотворчого,
декоративно-прикладного,    народного,    сучасного    мистецтва),
мистецькі (театральні,  музичні,  музеї  кіно),  науково-технічні,
комплексні (краєзнавчі, екомузеї), галузеві тощо.

     На основі об'єктів культурної спадщини,  пам'яток природи, їх
територій  можуть  створюватися  музеї  просто неба та меморіальні
музеї-садиби";

     2) частину третю виключити;

     3) частину четверту викласти в такій редакції:

     "Музею, що є у державній чи комунальній власності,  який  має
музейні  колекції загальнодержавного значення,  набув міжнародного
визнання і є  провідним  культурно-освітнім  та  науково-дослідним
закладом  у відповідних профільних групах музейної мережі України,
у встановленому законодавством порядку  може  бути  надано  статус
національного музею України".

     5. У статті 7:

     1) доповнити новою частиною першою такого змісту:

     "Музеї можуть  засновуватися  на  будь-яких формах власності,
передбачених законами.  Засновниками музеїв можуть бути відповідні
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні
та фізичні особи".

     У зв'язку  з  цим  частини  першу-шосту  вважати   відповідно
частинами другою-сьомою;

     2) абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:

     "матеріальну базу   -  відповідно  обладнані  приміщення  для
зберігання,  консервації та реставрації  музейних  предметів,  для
експозицій і виставок,  для проведення культурно-освітньої роботи,
роботи  наукових  працівників  музею,  а  також   приміщення   для
забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів";

     3) після  частини  третьої  доповнити  новою  частиною такого
змісту:

     "Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють
у   складі   підприємств,   установ,   організацій  та  навчальних
закладів".

     У зв'язку з цим  частини  четверту-сьому  вважати  відповідно
частинами п'ятою-восьмою;

     4) частину восьму виключити.

     6. Статтю 9 викласти в такій редакції:

     "Стаття 9. Державна реєстрація музеїв

     Державна реєстрація   музеїв  незалежно  від  форм  власності
проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.

     Музеї, створені у складі підприємств,  установ,  організацій,
навчальних  закладів,  реєстрації  не  підлягають.  Порядок обліку
таких музеїв визначає центральний орган виконавчої влади  у  сфері
культури і туризму".

     7. У статті 10:

     1) частину другу викласти в такій редакції:

     "У разі  ліквідації  музеїв,  що  засновані  на  державній  і
комунальній формах власності,  порядок подальшого використання  їх
музейних  зібрань  визначає засновник за погодженням з центральним
органом виконавчої влади  у  сфері  культури  і  туризму.  У  разі
ліквідації підприємства,  установи та організації,  при (у складі)
яких діють музеї,  а також у разі ліквідації музеїв,  які діяли на
громадських засадах, їх музейні зібрання та колекції асортиментних
кабінетів,  окремі предмети музейного значення,  придбані за кошти
державного   та  місцевих  бюджетів,  передаються  до  відповідних
профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний
фонд України ( 1147-2000-п ). У разі ліквідації музеїв, заснованих
на  приватній  формі  власності,  переважне  право  на   придбання
музейних зібрань за інших рівних умов має держава";

     2) частину четверту виключити.

     8. Текст статті 11 викласти в такій редакції:

     "Територія, відведена   для   музею,   належить   до   земель
історико-культурного призначення.  На цій території та в  музейних
будівлях  (спорудах) забороняється діяльність,  що суперечить його
функціональному призначенню або може негативно  впливати  на  стан
зберігання  музейного  зібрання,  та інша діяльність,  несумісна з
діяльністю музею як закладу культури.

     Територія, відведена        для        музею,        підлягає
просторово-функціональному зонуванню.

     На території,  відведеній для музею, згідно із статутом музею
може бути виділено зони:

     заповідна -  для  зберігання  і   охорони   найбільш   цінних
історико-культурних, меморіальних комплексів та окремих об'єктів;

     експозиційна -      для      стаціонарного     демонстрування
великогабаритних   музейних    предметів    і    використання    в
культурно-пізнавальних цілях;

     наукова - для проведення науково-дослідної роботи;

     рекреаційна -   для   відпочинку  відвідувачів  музею  та  їх
обслуговування,  зокрема розташування музейних крамниць,  буфетів,
кафе,    інших   пунктів   громадського   харчування,   проведення
мистецьких,  культурно-освітніх  заходів,  гостьових   місць   для
паркування автомобілів;

     господарська -   для   розміщення   допоміжних  господарських
об'єктів,  місць для паркування  службових  автомобілів  та  інших
транспортних засобів".

     9. У статті 13:

     1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

     "Фінансування музеїв  залежно від форм власності здійснюється
за  рахунок  коштів  відповідно   державного   бюджету,   місцевих
бюджетів,  благодійних  внесків фізичних та юридичних осіб,  інших
джерел, не заборонених законодавством.

     Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел
фінансування  музеїв,  не підлягають вилученню протягом бюджетного
періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з
додаткових джерел фінансування,  не впливають на обсяги бюджетного
фінансування державних та комунальних музеїв";

     2) після  частини  другої  доповнити  новою  частиною  такого
змісту:

     "Сума витрат   на  забезпечення  охорони  музеїв  обов'язково
визначається в державному та  місцевих  бюджетах  і  вноситься  до
переліку захищених статей видатків загального фонду бюджетів".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     3) абзац   четвертий   частини  четвертої  викласти  в  такій
редакції:

     "прибутки від  реалізації  сувенірної  продукції,   предметів
народних художніх промислів, видавничої діяльності".

     10. У статті 14:

     1) частину другу викласти в такій редакції:

     "Приміщення музеїв,   що   є   у   державній  чи  комунальній
власності,  передаються їм на праві оперативного управління.  Воно
може бути вилучене лише за умови надання музею іншого рівноцінного
приміщення.  У разі вилучення приміщення  музею,  що  є  пам'яткою
культурної  спадщини,  рішення  про  його вилучення приймається за
погодженням  з  центральним  органом  виконавчої  влади  у   сфері
культури і туризму";

     2) у   частині  третій  слова  "пам'яток  культури"  замінити
словами "культурної спадщини";

     3) доповнити частиною четвертою такого змісту:

     "Музеям надається пріоритетне право на  використання  споруд,
комплексів   (ансамблів)  та  визначних  місць,  що  є  пам'ятками
культурної спадщини".

     11. Статтю 15 викласти в такій редакції:

     "Стаття 15. Музейний фонд України

     Музейний фонд України є національним багатством,  невід'ємною
складовою культурної спадщини України, що охороняється законом.

     Музейні предмети   Музейного   фонду  України  є  культурними
цінностями, що постійно зберігаються на території України та за її
межами  або згідно з міжнародними договорами підлягають поверненню
в Україну.

     Музеї, юридичні і  фізичні  особи  зобов'язані  забезпечувати
збереженість Музейного фонду України та сприяти його поповненню.

     Положення про  Музейний фонд України затверджується Кабінетом
Міністрів України.

     Музейні предмети,  музейні  колекції  та   музейні   зібрання
державної частини Музейного фонду України закріплюються за музеями
на праві оперативного управління".

     12. Доповнити статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:

     "Стаття 15-1. Склад Музейного фонду України

     Музейний фонд України складається з державної  і  недержавної
частини.

     До державної частини Музейного фонду України належать музейні
предмети,  музейні колекції,  музейні  зібрання,  що  є  державною
власністю,  зберігаються у державних музеях,  у тому числі музейні
предмети,  музейні колекції,  музейні зібрання,  що зберігаються в
музеях,   які   належать  до  сфери  управління  місцевих  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  а  також  у
музеях,  створених при підприємствах,  в установах, організаціях і
навчальних закладах державної та комунальної форм власності  чи  у
їх  складі.  До державної частини Музейного фонду України належать
також предмети  музейного  значення,  що  підлягають  внесенню  до
державної  частини  Музейного  фонду  України,  музейні  колекції,
музейні зібрання, що зберігаються на підприємствах, в установах та
організаціях державної і комунальної форм власності.

     До недержавної   частини  Музейного  фонду  України  належать
музейні  предмети,  музейні   колекції,   музейні   зібрання,   що
зберігаються в    музеях   приватної   форми   власності,   музеях
підприємств,  установ, організацій приватної форми власності та не
віднесені  або  не  підлягають  віднесенню  до  державної  частини
Музейного фонду України,  зокрема предмети музейного значення,  що
підлягають внесенню до недержавної частини Музейного фонду України
та є  власністю  релігійних  організацій,  громадян  та  об'єднань
громадян.

     Стаття 15-2. Особливості здійснення права власності
                  на музейні предмети, музейні колекції,
                  музейні зібрання, предмети музейного
                  значення Музейного фонду України

     Музейні предмети,   музейні   колекції,   музейні   зібрання,
віднесені   до  державної  частини  Музейного  фонду  України,  не
підлягають  відчуженню,  за  винятком  обміну  на   інші   музейні
предмети,  музейні колекції,  музейні зібрання.  Рішення про обмін
музейних  предметів,  музейних  колекцій,  музейних  зібрань,   що
належать до державної частини Музейного фонду України, приймається
центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму.

     У разі передачі майнових  комплексів  музеїв  з  державної  у
комунальну власність музейні предмети, музейні колекції та музейні
зібрання залишаються у державній власності і належать до державної
частини Музейного фонду України.

     Перелік музеїв  (у  тому  числі  музеїв  системи Національної
академії наук України,  Українського товариства  охорони  пам'яток
історії  та  культури,  Педагогічного  товариства  України,  інших
самоврядних організацій),  у яких зберігаються  музейні  предмети,
музейні  колекції,  музейні  зібрання,  що є державною власністю і
належать   до   державної   частини   Музейного   фонду   України,
затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Музейні предмети,  музейні  колекції,  музейні  зібрання,  що
належать до державної частини Музейного фонду України, та предмети
музейного  значення,  що  підлягають внесенню до державної частини
Музейного фонду України,  не підлягають приватизації та не  можуть
бути   предметом  застави.  Музейні  предмети,  музейні  колекції,
музейні зібрання,  що належать до  недержавної  частини  Музейного
фонду  України,  та  предмети  музейного  значення,  що підлягають
внесенню до недержавної частини Музейного фонду України, не можуть
бути   предметом   застави,   якщо  заставодержатель  -  іноземний
громадянин або особа без громадянства, яка не проживає в Україні.

     У разі  продажу  музейних   предметів,   музейних   колекцій,
музейних  зібрань,  що  належать  до недержавної частини Музейного
фонду України,  держава має переважне право на їх  придбання,  яке
реалізується центральним органом виконавчої влади у сфері культури
і туризму або уповноваженими ним державними музеями".

     13. Статтю 16 викласти в такій редакції:

     "Стаття 16. Музейні предмети Музейного фонду України
                 у складі Державного реєстру національного
                 культурного надбання

     Унікальні музейні   предмети,   музейні   колекції,   музейні
зібрання  Музейного  фонду України та предмети музейного значення,
що  підлягають  внесенню  до  Музейного  фонду  України  і   мають
виняткове  художнє,  історичне,  етнографічне та наукове значення,
незалежно  від  форми  власності  і  місця  зберігання   вносяться
центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму до
Державного реєстру національного культурного надбання.

     Положення про  Державний  реєстр  національного   культурного
надбання затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Порядок віднесення музейних предметів Музейного фонду України
до Державного реєстру національного культурного надбання та  умови
їх  зберігання затверджуються центральним органом виконавчої влади
у сфері культури і туризму".

     14. У статті 17:

     1) у  назві  і  тексті  слово  "збереження"  замінити  словом
"зберігання";

     2) після слів "відповідно до" доповнити словами "цього Закону
та".

     15. Статті 18-24 викласти в такій редакції:

     "Стаття 18. Формування державної частини
                 Музейного фонду України

     Формування державної    частини   Музейного   фонду   України
здійснюється шляхом:

     придбання в   установленому   порядку   предметів   музейного
значення  центральним  органом виконавчої влади у сфері культури і
туризму,  іншими  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої
влади,   органами   місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів
державного і місцевих бюджетів та  музеями  -  за  рахунок  коштів
державного  і  місцевих  бюджетів та інших джерел,  не заборонених
законодавством;

     безоплатної передачі     предметів     музейного     значення
підприємствами,  установами,  організаціями, об'єднаннями громадян
та громадянами;

     передачі обернених  відповідно  до  законодавства  України  у
дохід держави музейних предметів, предметів музейного значення;

     передачі в    установленому   порядку   предметів   музейного
значення,  виявлених   під   час   археологічних,   етнографічних,
науково-природничих та  інших експедицій,  будівельних,  ремонтних
або реставраційних робіт,  у тому числі з дорогоцінних  металів  і
дорогоцінних каменів, та скарбів;

     повернення в Україну розшуканих музейних предметів,  музейних
колекцій,  музейних зібрань та предметів музейного  значення,  які
були незаконно вивезені;

     передачі предметів музейного значення, вилучених на митниці;

     поповнення музейних  зібрань іншими способами,  передбаченими
законодавством.

     Віднесення предметів музейного значення  до  Музейного  фонду
України  здійснюється  у  порядку,  передбаченому  Положенням  про
Музейний фонд України (  1147-2000-п  ),  на  підставі  проведення
музеями відповідної наукової експертизи.

     Порядок віднесення  музейних  предметів,  музейних  колекцій,
музейних зібрань та  предметів  музейного  значення  до  державної
частини  Музейного  фонду України визначається Кабінетом Міністрів
України.

     Стаття 19. Облік музейних предметів та предметів
                музейного значення

     Музейні предмети   та   предмети   музейного   значення,  які
зберігаються  в   музеях   незалежно   від   форм   власності   та
підпорядкування,   а   також   предмети  музейного  значення,  які
зберігаються на підприємствах, в установах, організаціях державної
та  комунальної  форми  власності,  підлягають  обліку  в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Форми облікових документів затверджуються центральним органом
виконавчої влади у сфері культури і туризму.

     Фондово-облікова документація підлягає довічному зберіганню.

     Стаття 20. Переміщення музейних предметів
                та предметів музейного значення

     Переміщення музейних предметів  Музейного  фонду  України  та
предметів  музейного значення здійснюється відповідно до Положення
про Музейний фонд України ( 1147-2000-п ).

     Стаття 21. Збереження Музейного фонду України

     З метою збереження  музейних  предметів,  музейних  колекцій,
музейних  зібрань  та  предметів  музейного  значення власники або
уповноважені ними органи зобов'язані  створити  належні  умови,  у
тому  числі спеціальний науково обґрунтований режим їх зберігання,
та здійснювати консервацію і реставрацію.

     Вимоги до  умов  зберігання  та  обліку  музейних  предметів,
музейних  колекцій  визначає  центральний орган виконавчої влади у
сфері культури і туризму.

     Знищення музейних предметів та предметів  музейного  значення
Музейного фонду України забороняється.

     У разі втрати або руйнування музейних предметів,  що належать
до  державної  частини  Музейного  фонду  України,   вони   можуть
вилучатися  з  фондово-облікової  документації  лише  за  рішенням
центрального органу виконавчої влади у сфері культури і туризму на
підставі висновків експертно-фондової комісії.

     Стаття 22. Порядок вивезення за межі України
                музейних предметів, музейних колекцій,
                музейних зібрань, що належать до державної
                частини Музейного фонду України, та предметів
                музейного значення, що підлягають внесенню
                до державної частини Музейного фонду України

     Вивезення за  межі  України  музейних   предметів,   музейних
колекцій,  музейних  зібрань,  що  належать  до  державної частини
Музейного фонду  України,  та  предметів  музейного  значення,  що
підлягають  внесенню до державної частини Музейного фонду України,
забороняється,  крім  випадків  тимчасового  їх   перебування   за
кордоном для експонування на виставках, реставрації або проведення
наукової експертизи  на  підставі  свідоцтва  на  право  вивезення
(тимчасового  вивезення) культурних цінностей відповідно до Закону
України  "Про  вивезення,  ввезення   та   повернення   культурних
цінностей"  (  1068-14  )  та за погодженням з центральним органом
виконавчої влади у сфері культури і туризму.

     Стаття 23. Страхування музейних предметів, музейних колекцій,
                музейних зібрань Музейного фонду України
                та предметів музейного значення, що підлягають
                внесенню до Музейного фонду України

     Музейні предмети,    музейні   колекції,   музейні   зібрання
Музейного  фонду  України  та  предмети  музейного  значення,   що
підлягають  внесенню  до  Музейного  фонду України,  які тимчасово
вивозяться за  межі  України  для  експонування,  реставрації  або
проведення    наукової    експертизи,   підлягають   обов'язковому
страхуванню.

     Порядок встановлення  їх  оціночної  та  страхової   вартості
визначають  центральний  орган виконавчої влади у сфері культури і
туризму та центральний орган виконавчої влади з питань фінансів.

     Стаття 24. Консервація і реставрація музейних
                предметів Музейного фонду України

     Консервацію і  реставрацію музейних предметів Музейного фонду
України  здійснюють  спеціалізовані   установи   та   організації,
реставраційні підрозділи музеїв та окремі реставратори,  які мають
кваліфікаційну категорію за відповідною спеціальністю.

     Порядок їх консервації і реставрації визначається центральним
органом виконавчої влади у сфері культури і туризму.

     Держава сприяє  проведенню  реставрації  музейних  предметів,
предметів музейного значення недержавної частини  Музейного  фонду
України у державних реставраційних закладах.

     З метою  проведення  атестації реставраторів та присвоєння їм
відповідної  кваліфікаційної  категорії  утворюється   атестаційна
комісія.  Положення  про  атестаційну  комісію  та її персональний
склад затверджуються центральним органом виконавчої влади у  сфері
культури і туризму.

     Органи виконавчої  влади  та  органи місцевого самоврядування
сприяють підготовці реставраторів, розвитку мережі спеціалізованих
реставраційних закладів".

     16. Статтю 26 викласти в такій редакції:

     "Стаття 26. Державне управління музеями

     Центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму
у межах своїх повноважень:

     забезпечує формування  та  реалізацію  державної  політики  у
сфері музейної справи;

     формує вимоги  щодо  державного  статистичного обліку музеїв,
створених на території України;

     здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку
сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі,
створює спеціалізовані організаційні структури,  наукові  установи
для  науково-методичного  та  матеріально-технічного  забезпечення
музеїв;

     здійснює координацію робіт із створення єдиної  інформаційної
системи музеїв;

     організовує навчання  і  підвищення  кваліфікації працівників
музеїв;

     визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний
рівень  музейного  обслуговування  і  доступ громадян до Музейного
фонду України;

     здійснює контроль  за  діяльністю   музеїв,   заснованих   на
державній  та  комунальній  формах  власності,  за  станом обліку,
зберіганням,  охороною,  використанням  та  переміщенням  музейних
предметів  Музейного  фонду  України,  що  зберігаються  в  музеях
незалежно від форми власності;

     організовує проведення наукових досліджень у  сфері  музейної
справи;

     порушує перед   власником   музейних  предметів  та  музейних
колекцій питання щодо поліпшення умов зберігання;

     направляє запити з метою  отримання  інформації  про  музейні
предмети та музейні колекції;

     у разі  потреби сприяє передачі музейних предметів,  музейних
колекцій  та  предметів  музейного  значення,   що   належать   до
недержавної   частини   Музейного   фонду  України,  на  тимчасове
зберігання до державних музеїв;

     здійснює інші повноваження відповідно до закону.

     При центральному органі виконавчої влади у сфері  культури  і
туризму    створюється    Музейна    рада    (далі   -   Рада)   -
консультативно-дорадчий орган  з  питань  реалізації  національної
музейної  політики.  Рада діє на підставі положення.  Положення та
персональний  склад  Ради   затверджується   центральним   органом
виконавчої  влади у сфері культури і туризму.  До повноважень Ради
належать питання стратегічних пріоритетів розвитку музейної справи
в Україні, розгляд і схвалення програмних документів, у тому числі
концепцій  експозицій  національних  музейних  закладів,  а  також
прийняття    рішень    щодо   вилучення   музейних   предметів   з
фондово-облікової документації.

     Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та  органи
місцевого   самоврядування   здійснюють  керівництво  музеями,  що
перебувають у сфері їх управління.

     Місцеві органи   виконавчої   влади   та   органи   місцевого
самоврядування  несуть відповідальність за матеріально-технічне та
фінансове  забезпечення  музеїв,  що  перебувають   у   сфері   їх
управління".

     17. У статті 28:

     1) частину першу викласти в такій редакції:

     "Правовий і     соціальний    захист    працівників    музеїв
забезпечується  державою   і   засновниками   музеїв   згідно   із
законодавством";

     2) у частині другій:

     в абзаці  сьомому  слова  "Міністерством  культури і мистецтв
України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади  у
сфері культури і туризму";

     абзац восьмий викласти в такій редакції:

     "допомогу на  оздоровлення  при  наданні щорічної відпустки у
розмірі посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та
зразкове   виконання  трудових  обов'язків,  а  також  матеріальну
допомогу для вирішення соціально-побутових питань  та  доплату  за
вислугу  років  у  розмірах  та  порядку,  встановлених  Кабінетом
Міністрів України";

     в абзаці  одинадцятому  слова   "пам'яток   Музейного   фонду
України"  замінити словами "музейних предметів,  музейних колекцій
Музейного фонду України та предметів музейного значення".

     18. Статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

     "Держава гарантує забезпечення охорони  музеїв  державної  та
комунальної форм власності".

     19. У статті 30:

     1) у  назві  слова "Музейному фонду України" замінити словами
"музею або музейному зібранню";

     2) після  слова  "музею"  доповнити  словами  "або  музейному
зібранню".

     II. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім
абзаців третього і четвертого підпункту 2 пункту 17  розділу  I  у
частині  допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у
розмірі посадового окладу та доплати за вислугу років і пунктів  2
і 3 цього розділу, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.

     2. Кабінету  Міністрів  України у проектах Закону України про
Державний бюджет України на 2010 рік та наступні роки  видатки  на
охорону музеїв відносити до захищених статей бюджету.

     3. Рекомендувати   органам   місцевого   самоврядування   при
формуванні місцевих бюджетів на 2010 рік та наступні роки  видатки
на  охорону музеїв відносити до захищених статей місцевих бюджетів
з урахуванням частини третьої статті 76 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).

     4. Кабінету  Міністрів  України  протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим
Законом;

     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 5 листопада 2009 року
          N 1709-VI

 

Trascina file per caricare