Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про затвердження нормативно-правових актів
щодо застосування Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"

(Постанова Кабінету Міністрів України №2066/1999)

 

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 22.08.2000)

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну (невійськову) службу та перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю (додаються).

2. Утворити Комісію у справах альтернативної (невійськової) служби України у складі згідно з додатком.

Надати голові Комісії право в разі потреби вносити зміни до її складу. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1305 від 22.08.2000 )

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992 р. № 360 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 166).

4. Державному комітетові статистики разом з Міністерством праці та соціальної політики внести відповідні зміни до державної статистичної звітності про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

 

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. № 2066

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проходження
альтернативної (невійськової) служби

I. Загальні питання

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" визначає порядок проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби (далі – альтернативна служба).

2. Громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до зазначених релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом, так і без його реєстрації.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути встановлені окремі обмеження цього права із зазначенням строку їх дії.

3. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни, які відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок та військову службу" звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на термін дії відстрочки).

II. Направлення на альтернативну службу

4. Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі – комісія) за місцем проживання. Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України.

5. Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додається копія документа про освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з місця роботи або навчання.

У разі порушення громадянином установленого строку подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання.

6. Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта. Відсутність паспорта є підставою для відмови у прийнятті заяви.

7. Заява про направлення на альтернативну службу реєструється в Журналі реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання проходження альтернативної (невійськової) служби, що ведеться за зразком згідно з додатком 1.

8. Комісія протягом календарного місяця вивчає заяву громадянина про направлення на альтернативну службу і у разі потреби в межах наданих їй повноважень перевіряє повідомлені заявником дані.

9. Про дату явки громадянина на засідання комісії, на якому розглядатиметься питання про направлення його на альтернативну службу, комісія повідомляє письмово та пропонує громадянинові подати на засідання комісії у разі потреби додаткове підтвердження істинності релігійних переконань в документальній або іншій формі (зокрема запросити представників релігійної організації тощо).

10. Повідомлення про дату явки на засідання комісії оформляється за зразком згідно з додатком 2. Воно є підставою для звільнення громадянина відповідно до законодавства від навчання, а також від роботи на цей час із збереженням середньомісячного заробітку.

11. Громадянин зобов'язаний прибути на засідання комісії у строк, зазначений у повідомленні.

Поважними причинами неявки громадянина на засідання комісії можуть бути визнані документально підтверджені:
– хвороба громадянина;
– смерть або тяжка хвороба близького родича – дружини, батьків, дітей, братів, сестер, дідусів, бабусь;
– перешкода стихійного характеру або інші обставини, внаслідок яких громадянин не зміг особисто прибути на засідання комісії.

12. У разі визнання причин неявки громадянина на засідання комісії поважними розгляд заяви переноситься на наступне засідання, про що письмово повідомляється заявникові.

13. Заява громадянина про направлення на альтернативну службу розглядається комісією протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина. У разі потреби на засідання запрошуються представники релігійних організацій, громадськості та вживаються в межах законодавства інші заходи для встановлення належності громадянина до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, та істинності його релігійних переконань.

14. Рішенням комісії громадянинові може бути відмовлено у направленні на альтернативну службу в разі:
– несвоєчасного подання заяви про направлення на альтернативну службу;
– відсутності підтвердження істинності релігійних переконань;
– неявки громадянина без поважних причин на засідання комісії.

Інші причини не можуть бути підставою для відмови в направленні на альтернативну службу.

15. Рішення комісії про направлення громадянина на альтернативну службу або про відмову в направленні на альтернативну службу протягом п'яти календарних днів видається заявникові та надсилається у військовий комісаріат, в якому громадянин перебуває на військовому обліку.

16. Громадянин, щодо якого комісія прийняла відповідне рішення, повинен звернутися протягом п'яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він перебуває на військовому обліку.

17. Після проходження призовної комісії відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п'яти календарних днів повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про рішення призовної комісії. У цей же період громадянин повинен звернутися до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

18. Протягом оголошеного періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії та виходячи з наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях, визначених Кабінетом Міністрів України для проходження альтернативної служби та в патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України (далі - підприємства, установи, організації), комісія приймає рішення про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 22.08.2000 )

У разі відсутності вільних робочих місць період визначення місця проходження альтернативної служби громадянином може бути продовжений, як виняток, за рішенням комісії, але не більше ніж на три місяці.

Місце проходження альтернативної служби визначається переважно в межах населеного пункту за місцем проживання громадянина або у місцевості, звідки він має можливість щоденно повертатися до місця проживання. Приймаючи рішення про місце проходження громадянином альтернативної служби, комісія може також враховувати його фахову підготовку та рівень кваліфікації, підтверджені відповідними документами.

19. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби видається громадянинові на підставі рішення комісії не менш як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби за формою згідно з додатком 3, а також надсилається власникові відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу. Про видачу громадянинові зазначеного направлення повідомляється військовий комісаріат, де громадянин перебуває на військовому обліку.

20. Військовий комісаріат знімає громадянина з військового обліку у зв'язку з проходженням альтернативної служби і видає йому військовий квиток з відміткою: "Знятий з військового обліку у зв'язку з рішенням комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "___" _________ р. № __ про проходження альтернативної служби. Протокол призовної комісії від "___" _______ ___ р. № ___.

21. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби є підставою для припинення трудового договору з власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, де громадянин працює.

22. З дня прийняття комісією рішення про направлення для проходження альтернативної служби громадянин підлягає обліку, який веде комісія.

23. Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, оформлюється комісією за зразком згідно з додатком 4.

Книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, є документом суворої звітності. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана головою комісії та скріплена печаткою. Допуск до роботи з книгою повинен бути суворо обмежений. Записи у книзі веде відповідальний секретар комісії.

На кожного громадянина відводиться в книзі не менш як 4-5 рядків. Записи робляться чорнилом розбірливо і акуратно. Виправлення та доповнення також вносяться чорнилом, підписуються головою комісії (у разі його відсутності – заступником) та скріплюються печаткою. Книга зберігається 75 років.

24. На кожного громадянина, щодо якого комісією прийнято рішення про направлення на альтернативну службу, ведеться особова справа. Номер особової справи повинен відповідати обліковому номеру в Книзі обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

В особовій справі громадянина, направленого для проходження альтернативної служби, мають зберігатися:

– заява громадянина про направлення на альтернативну службу;

– документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань;

– документ про освіту;

– довідка про склад сім'ї;

– довідка з місця роботи чи навчання;

– витяги з рішень комісії, прийнятих стосовно громадянина;

– витяг з рішення призовної комісії;

– інші документи у разі потреби.

Особова справа громадянина, направленого для проходження альтернативної служби, зберігається протягом 45 років.

Окрема справа ведеться також на громадян, яким відмовлено у направленні на альтернативну службу.

III. Проходження альтернативної служби

25. Громадянин зобов'язаний з'явитися для проходження альтернативної служби у визначені в направленні місце і строки.

У разі неприбуття громадянина без поважних причин на місце проходження альтернативної (невійськової) служби протягом трьох календарних днів власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган повинен негайно повідомити про це відповідну комісію.

26. У разі одержання зазначеного повідомлення комісія протягом десяти календарних днів разом із власником підприємства, установи, організації, де громадянин повинен проходити службу, або уповноваженим ним органом з'ясовує всі обставини неприбуття або несвоєчасного прибуття громадянина на місце проходження альтернативної служби та приймає відповідне рішення.

27. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний укласти з громадянином, який прибув для проходження альтернативної служби, в установленому порядку письмовий строковий трудовий договір на строк альтернативної служби, забезпечити його зазначеною в направленні роботою і протягом п'яти календарних днів письмово повідомити про це відповідну комісію та надіслати до комісії, яка видала направлення, корінець направлення.

28. У разі несвоєчасної явки громадянина для проходження альтернативної служби, що не перевищує семи календарних днів з дня, зазначеного у направленні, з поважних причин трудовий договір укладається з дня фактичної явки громадянина на підприємство, в установу, організацію.

Документи, що підтверджують причини несвоєчасної явки, негайно надсилаються до комісії.

29. Громадянинові, який проходить альтернативну службу не за місцем проживання, а в місцевості, звідки він не має можливості щоденно повертатися до місця проживання, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний надати з першого дня роботи місце в гуртожитку або інше впорядковане тимчасове житло.

30. Громадянинові, який перебуває на альтернативній службі, може бути надано роботу за професією, що відповідає визначеним у розділах кваліфікації професій 2-9 Класифікатора професій (ДК 003-95), затвердженого Держкомстандартом.

У разі коли робота, зазначена в направленні для проходження альтернативної (невійськової) служби, потребує відповідної кваліфікації, громадянин може її виконувати тільки за наявності документа, що підтверджує відповідну освіту та рівень кваліфікації.

31. Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може бути призначений на посаду, що передбачає виконання функцій представників органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків.

32. У трудовому договорі під час визначення режиму праці та відпочинку громадянина, який проходить альтернативну службу, враховуються, якщо це можливо, особливості його віросповідання стосовно роботи у вихідні дні без зменшення кількості встановлених робочих днів.

33. Строк альтернативної служби становить 27 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації (інститут, консерваторію, академію, університет з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра), – 18 місяців.

34. Початком альтернативної служби вважається день, коли громадянин фактично приступив до роботи на підприємстві, в установі, організації, зазначених у направленні.

У разі направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за місцем проживання, а в місцевість, звідки він не може щоденно повертатися до місця проживання, строк альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхідного для переїзду до місця служби та у зворотному напрямку.

35. До строку альтернативної служби не зараховуються відпустка з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, відпустка у зв'язку з навчанням у середніх або вищих закладах освіти з вечірньою або заочною формою навчання, час перебування під адміністративним арештом, прогулів та скорочення тривалості робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на невідпрацьований час.

36. Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

37. У разі потреби професійна підготовка та перепідготовка громадян під час проходження альтернативної служби проводяться індивідуально безпосередньо на виробництві.

38. У разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, де громадянин проходить альтернативну службу, скорочення чисельності або штату працівників власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити комісію не пізніше ніж за два календарні місяці про дострокове розірвання трудового договору, а в разі виникнення потреби в наданні відпустки з ініціативи адміністрації або скороченні тривалості робочого часу – протягом п'яти календарних днів.

У такому разі комісія визначає громадянинові інше місце подальшого проходження альтернативної служби.

39. Місце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспільних потреб може бути змінено комісією у будь-який час.

40. Під час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до комісії з умотивованою заявою щодо зміни місця проходження альтернативної служби, а також дострокового звільнення з неї на підставах, передбачених Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

41. У разі самовільного припинення альтернативної служби або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язків у зв'язку з проходженням альтернативної служби власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має право звернутися до комісії з клопотанням про дострокове розірвання трудового договору.

Питання про зміну місця проходження громадянином альтернативної служби розглядається комісією протягом місяця, у разі потреби визначається інше місце проходження альтернативної служби і відповідно до цього Порядку громадянинові видається нове направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби.

42. Під час проходження альтернативної служби громадянинові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців.

За письмовою заявою громадянина відпустка без збереження заробітної плати із зарахуванням до строку проходження альтернативної служби може бути надана йому в разі смерті дружини, батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), рідних братів, сестер, дідусів і бабусь тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, а у разі хвороби перелічених осіб, які за висновком медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. (Абзац другий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 22.08.2000)

43. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права ухилятися від її проходження, брати участь у страйках, займатися підприємницькою діяльністю, навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формою навчання.

Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

– неприбуття без поважних причин на місце проходження альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із запізненням більше ніж на три календарні дні;
– самовільне припинення виконання службових обов'язків;

– несвоєчасне (пізніше ніж за п'ять календарних днів) повідомлення комісії про роботу в умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, надання відпустки з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

44. Власник підприємства, установи, організації, на якому громадянин проходить альтернативну службу, або уповноважений власником орган зобов'язаний негайно повідомляти комісію про всі випадки, наслідком яких є припинення, переривання або продовження строку проходження альтернативної служби.

45. У трудовій книжці громадянина, який проходить альтернативну службу, в графі 3 розділу "Відомості про роботу" робляться відповідні записи за зразком згідно з додатком 5.

46. Для контролю за проходженням громадянином альтернативної служби власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган щокварталу подає до комісії відомості про використання ним робочого часу за підписами табельника та керівника підрозділу, в якому громадянин працює, за формою згідно з додатком 6.

47. Час проходження громадянином альтернативної служби зараховується до його загального трудового стажу.

Цей час зараховується також до безперервного трудового стажу і стажу роботи за спеціальністю за умови, що громадянин не пізніше ніж через три календарні місяці після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

IV. Припинення альтернативної служби

48. Альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням комісії.

49. Комісія визначає день закінчення проходження альтернативної служби, враховуючи використання громадянином робочого часу протягом усього періоду служби.

Днем закінчення проходження альтернативної служби вважається останній день роботи за строковим трудовим договором.

У разі прийняття комісією рішення про продовження строку проходження альтернативної служби на невідпрацьований громадянином час власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган переукладає строковий трудовий договір з громадянином на визначений комісією строк.

50. Якщо громадянин, який проходить альтернативну службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, він звертається до комісії з відповідною заявою про дострокове припинення альтернативної служби.

На підставі заяви громадянина та повідомлення військового комісаріату про прийняття призовною комісією рішення щодо його призову на строкову військову службу комісія приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.

При цьому строк альтернативної служби, визначений з урахуванням використання громадянином робочого часу протягом проходження служби, зараховується до строку військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної служби за один місяць строкової військової служби.

51. Альтернативна служба може бути достроково припинена у зв'язку з визнанням громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби.

За зверненням громадянина, який проходить альтернативну службу, стосовно його придатності за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби комісія видає йому відповідне направлення до військового комісаріату для огляду військово-лікарською комісією.

У разі визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби комісія на підставі висновків постанови військово-лікарської комісії приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.

52. Якщо у громадянина виникає передбачене законодавством про військовий обов'язок і військову службу право на відстрочку від проходження військової служби внаслідок зміни сімейних обставин, він звертається до комісії з заявою про дострокове припинення альтернативної служби. До заяви додаються документи, що підтверджують його право на відстрочку, на підставі яких комісія приймає відповідне рішення.

53. У разі виїзду сім'ї громадянина, який проходить альтернативну службу, за кордон на постійне місце проживання проходження ним альтернативної служби може бути припинено за рішенням комісії за наявності відповідних документів, що підтверджують його виїзд разом із сім'єю. Копія рішення видається громадянинові та надсилається до відповідного військового комісаріату для видачі довідки встановленого зразка для оформлення виїзних документів.

54. У разі засудження громадянина, який проходить альтернативну службу, до позбавлення волі комісія на підставі рішення суду приймає рішення про дострокове її припинення.

55. Альтернативна служба припиняється достроково також за рішенням комісії у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, передбачених пунктом 43 цього Порядку, про що протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляється громадянин та військовий комісаріат.

У такому разі громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної служби строк проходження альтернативної служби не зараховується до строку військової служби.

56. Громадянин після звільнення з альтернативної служби протягом п'яти календарних днів зобов'язаний стати на облік у військовому комісаріаті та в комісії у справах альтернативної служби за місцем проживання. У такому ж порядку в зазначений строк громадянин стає на облік і у разі зміни місця проживання.

57. Громадянин перебуває на обліку у військовому комісаріаті та в комісії за місцем проживання до досягнення ним 40 років.

V. Звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори

58. Громадяни, які пройшли альтернативну службу, не призиваються на військові (навчальні та спеціальні) збори (далі - збори).

59. У разі призову на збори громадянина, який після проходження строкової військової служби набув релігійних переконань і належить до діючої релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, він особисто не пізніше семи календарних днів від дня одержання виклику військового комісаріату про призов на збори подає до комісії заяву про звільнення від цього призову.

60. Заява громадянина про звільнення від призову на збори розглядається комісією протягом 14 календарних днів з дня її реєстрації у порядку, передбаченому для розгляду заяв про порядок направлення на альтернативну службу.

Книга реєстрації заяв громадян про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від призову на збори ведеться за зразком згідно з додатком 7.

Громадяни, які звільнені від призову на збори, перебувають на обліку комісії до досягнення ними 40 років.

61. На кожного громадянина, щодо якого прийнято рішення про звільнення від призову на збори, ведеться особова справа, яка зберігається протягом 45 років. Номер особової справи повинен відповідати обліковому номеру в книзі реєстрації заяв громадян про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від призову на збори.

В особовій справі громадянина, звільненого від призову на збори, має бути:
– заява громадянина про звільнення від призову на збори;

– витяги з рішень комісії, прийнятих стосовно громадянина, звільненого від призову на збори;
– витяг з рішення призовної комісії;

– інші документи у разі потреби.

На громадян, яким відмовлено у звільненні від призову на збори, заводиться окрема справа.


(ПОЛОЖЕННЯ має 7 додатків, які тут не наведено. – Ред.)

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066

ПЕРЕЛІК
релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю

 

Адвентисти-реформісти

Адвентисти сьомого дня

Євангельські християни

Євангельські християни-баптисти

Покутники

Свідки Єгови

Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)

Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)

Християни євангельської віри

Товариство Свідомості Крішни

 

Цією ж Постановою № 2066 затверджено „Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби” і „Перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу”, які тут не наведено.

Постанова містить Додаток „Склад Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України”. –

 

Trascina file per caricare