Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
               "Про загальний військовий обов'язок
                       і військову службу"

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 38, ст.324 )
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     Внести зміни  до  Закону  України  "Про  загальний військовий
обов'язок і військову службу" (  2232-12  )  (Відомості  Верховної
Ради України,  1999 р., N 33, ст. 270; 2000 р., N 4, ст. 27, N 30,
ст.  235; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 4, ст. 34, N 5, ст. 37,
N 15, ст. 108, N 27, ст. 209, N 29, ст. 234; 2004 р., N 8, ст. 67,
N 10,  ст.  94,  N 36,  ст.  444;  2005 р.,  N 16,  ст. 259, N 20,
ст. 276,  N  27, ст. 361; 2006 р., N 14, ст. 116), виклавши його в
такій редакції:

                    "З А К О Н   У К Р А Ї Н И

           Про військовий обов'язок і військову службу
 

     Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між  державою
і  громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного
обов'язку щодо захисту Вітчизни.

                           Г л а в а  I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Військовий обов'язок

     1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов'язком громадян України.

     2. Військовий обов'язок  установлюється  з  метою  підготовки
громадян   України  до  захисту  Вітчизни,  забезпечення  особовим
складом  Збройних  Сил  України,  інших  утворених  відповідно  до
законів  України  військових  формувань,  а  також  правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної  спеціальної  служби
транспорту   (далі  -  Збройні  Сили  України  та  інші  військові
формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

     3. Військовий обов'язок включає:

     підготовку громадян до військової служби;

     приписку до призовних дільниць;

     прийняття в добровільному порядку (за контрактом)  та  призов
на військову службу;

     проходження військової служби;

     виконання військового обов'язку в запасі;

     проходження служби у військовому резерві;

     дотримання правил військового обліку.

     4. Громадяни   України   мають   право  на  заміну  виконання
військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно
з Конституцією  України  (  254к/96-ВР  )  та Законом України "Про
альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ).

     5. Від  виконання  військового  обов'язку  громадяни  України
звільняються на підставах, визначених цим Законом.

     6. Військовий  обов'язок  не поширюється на іноземців та осіб
без громадянства, які перебувають в Україні.

     7. Виконання  військового   обов'язку   громадянами   України
забезпечують  державні  органи,  органи  місцевого самоврядування,
утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування,
підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування
і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та
районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові
комісаріати  (далі  -  районні  (міські)  військові  комісаріати),
військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст
Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній
Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та
містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

     8. Порядок утворення та повноваження територіальних  центрів,
філіалів   комплектування   військовослужбовцями   за   контрактом
визначаються положенням,  яке затверджується  Кабінетом  Міністрів
України.

     9. Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються
на такі категорії:

     допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних
дільниць;

     призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

     військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

     військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для
комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань
на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення
оборони держави;

     резервісти -  військовозобов'язані,   які   у   добровільному
порядку  проходять  службу  у  військовому  резерві  Збройних  Сил
України та інших військових формувань.

     10. Громадяни України,  які приписані до  призовних  дільниць
або перебувають у запасі Збройних Сил України, зобов'язані:

     прибувати за   викликом   районного   (міського)  військового
комісаріату   для   оформлення   військово-облікових   документів,
приписки,  проходження медичного огляду, направлення на підготовку
з   метою   здобуття   або    вдосконалення    військово-облікової
спеціальності,   призову   на   військову   службу  або  на  збори
військовозобов'язаних;

     проходити медичний      огляд      та       лікування       в
лікувально-профілактичних  закладах  згідно  з рішеннями комісії з
питань  приписки,  призовної  комісії   або   військово-лікарської
комісії районного (міського) військового комісаріату;

     проходити підготовку до військової служби, військову службу і
виконувати військовий обов'язок у запасі;

     виконувати правила    військового     обліку,     встановлені
законодавством.

     11. Жінки,   які   мають   фах,   споріднений  з  відповідною
військово-обліковою   спеціальністю,   визначеною   в    переліку,
затвердженому   Кабінетом   Міністрів   України,  та  придатні  до
проходження  військової  служби  за  станом  здоров'я,  віком   та
сімейним      станом,     беруться     на     військовий     облік
військовозобов'язаних.

     12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути
призвані  на  військову  службу чи залучені для виконання робіт із
забезпечення оборони держави у воєнний час.  У  мирний  час  жінки
можуть  бути  прийняті  на військову службу тільки в добровільному
порядку (за контрактом).

     Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку
               в запасі

     1. Військова служба є державною службою особливого характеру,
яка полягає у професійній діяльності придатних до  неї  за  станом
здоров'я   і   віком  громадян  України,  пов'язаній  із  захистом
Вітчизни.  Час   проходження   військової   служби   зараховується
громадянам  України  до їх страхового стажу,  стажу роботи,  стажу
роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

     2. Порядок проходження громадянами України військової служби,
їх  права  та  обов'язки  визначаються  цим Законом,  відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України,
які     затверджуються     Президентом    України,    та    іншими
нормативно-правовими актами.

     3. Військова служба в  Україні  організується  з  дотриманням
конституційної   вимоги  про  відокремлення  церкви  і  релігійних
організацій від держави.

     4. Види військової служби:

     строкова військова служба;

     військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і
старшинського складу;

     військова служба   (навчання)   курсантів   (слухачів)  вищих
військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів,
які   мають   у  своєму  складі  військові  інститути,  факультети
військової підготовки,  кафедри військової підготовки (далі - вищі
військові  навчальні  заклади  та  військові  навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів);

     військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

     військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

     5. Строкову  військову  службу  громадяни  України  проходять
відповідно  до  законів  України у Збройних Силах України та інших
військових  формуваннях  з  метою   здобуття   військово-облікової
спеціальності,  набуття  практичних  навичок і умінь для збройного
захисту Вітчизни.

     6. Виконання  військового  обов'язку  в  запасі   полягає   в
дотриманні  військовозобов'язаними  порядку  і  правил військового
обліку,  проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань,
навичок  і  умінь,  необхідних для виконання обов'язків військової
служби в особливий період.

     7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити
службу  у  військовому  резерві  Збройних  Сил  України  або інших
військових формувань. Порядок відбору, умови і порядок проходження
служби   у   військовому   резерві   визначаються   цим   Законом,
відповідними  положеннями  про  проходження  громадянами   України
служби  у  військовому  резерві,  які  затверджуються  Президентом
України, та іншими нормативно-правовими актами.

     8. Структура   військового    резерву    людських    ресурсів
установлюється  Міністерством  оборони  України  та затверджується
Кабінетом Міністрів України.

     9. Громадяни України,  які призвані або добровільно  вступили
на  військову  службу,  складають  Військову  присягу  на вірність
Українському народу.

     10. Громадяни  України,   які   приписуються   до   призовних
дільниць,  направляються  для  підготовки  до  військової  служби,
призиваються   або   приймаються   на   військову    службу,    та
військовозобов'язані,  які  проходять службу у військовому резерві
або  призначені   для   комплектування   посад   за   відповідними
військово-обліковими    спеціальностями    під    час   проведення
мобілізації,  проходять  обов'язковий  медичний   огляд.   Порядок
проходження  медичного огляду затверджується Міністерством оборони
України,  а також  центральними  органами  виконавчої  влади,  які
відповідно    до   закону   здійснюють   керівництво   військовими
формуваннями,  за погодженням  з  центральним  органом  виконавчої
влади  в  галузі  охорони  здоров'я.  Перелік  військово-облікових
спеціальностей затверджується Міністерством оборони України.

     Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової
               служби

     1. Правовою основою військового обов'язку і військової служби
є Конституція України ( 254к/96-ВР ),  цей  Закон,  Закон  України
"Про оборону  України"  (  1932-12  ),  "Про Збройні Сили України"
( 1934-12  ),  "Про  мобілізаційну   підготовку   і   мобілізацію"
( 3543-12 ),  інші закони України,  а також прийняті відповідно до
них укази Президента України та інші нормативно-правові акти  щодо
забезпечення   обороноздатності   держави,  виконання  військового
обов'язку,    проходження    військової    служби    та    статусу
військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил
               України та інших військових формувань

     1. Збройні   Сили   України   та  інші  військові  формування
комплектуються військовослужбовцями шляхом:

     призову громадян України на військову службу;

     прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

     2. Порядок  комплектування  Збройних  Сил  України  та  інших
військових   формувань   військовослужбовцями  встановлюється  цим
Законом та прийнятими  відповідно  до  нього  нормативно-правовими
актами.

     3. Для   доукомплектування  Збройних  Сил  України  та  інших
військових  формувань  військовослужбовцями  на  особливий  період
проводиться   планомірна  військова  підготовка  і  забезпечується
перебування в запасі та військовому резерві  необхідної  кількості
військовонавчених громадян.

     4. Генеральний  штаб  Збройних Сил України проводить розподіл
призовників за станом здоров'я та рівнем  освіти  пропорційно  між
Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.

     Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних.
               Військові звання

     1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються  на
рядовий  склад,  сержантський  і старшинський склад та офіцерський
склад.

     2. Встановлюються такі військові звання:

------------------------------------------------------------------

|          Армійські         |            Корабельні             |

|----------------------------------------------------------------|

|                          Рядовий склад                         |

|----------------------------------------------------------------|

|солдат                      |матрос                             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|старший солдат              |старший матрос                     |

|----------------------------------------------------------------|

|                Сержантський і старшинський склад               |

|----------------------------------------------------------------|

|молодший сержант            |старшина 2 статті                  |

|----------------------------+-----------------------------------|

|сержант                     |старшина 1 статті                  |

|----------------------------+-----------------------------------|

|старший сержант             |головний старшина                  |

|----------------------------+-----------------------------------|

|старшина                    |головний корабельний старшина      |

|----------------------------+-----------------------------------|

|прапорщик                   |мічман                             |

|----------------------------+-----------------------------------|

|старший прапорщик           |старший мічман                     |

|----------------------------------------------------------------|

|                        Офіцерський склад                       |

|----------------------------------------------------------------|

|                   Молодший офіцерський склад                   |

|----------------------------------------------------------------|

|молодший лейтенант          |молодший лейтенант                 |

|----------------------------+-----------------------------------|

|лейтенант                   |лейтенант                          |

|----------------------------+-----------------------------------|

|старший лейтенант           |старший лейтенант                  |

|----------------------------+-----------------------------------|

|капітан                     |капітан-лейтенант                  |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Старший офіцерський склад                   |

|----------------------------------------------------------------|

|майор                       |капітан 3 рангу                    |

|----------------------------+-----------------------------------|

|підполковник                |капітан 2 рангу                    |

|----------------------------+-----------------------------------|

|полковник                   |капітан 1 рангу                    |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Вищий офіцерський склад                     |

|----------------------------------------------------------------|

|генерал-майор               |контр-адмірал                      |

|----------------------------+-----------------------------------|

|генерал-лейтенант           |віце-адмірал                       |

|----------------------------+-----------------------------------|

|генерал-полковник           |адмірал                            |

|----------------------------+-----------------------------------|

|генерал армії України       |                                   |

------------------------------------------------------------------

     3. До військових звань осіб офіцерського складу  медичної  та
юридичної служб   Збройних   Сил   України   та  інших  військових
формувань,  військових судів і прокуратур,  які  мають  відповідну
освіту  та  займають  відповідну  штатну  посаду,  додаються слова
"медичної служби" і "юстиції".

     4. До військових звань громадян України,  які  перебувають  у
запасі чи у відставці,  додаються слова відповідно "запасу" або "у
відставці".

     5. Присвоєння та позбавлення військових звань,  пониження  та
поновлення     у     військовому    званні    військовослужбовців,
військовозобов'язаних      та      резервістів,      переатестація
військовозобов'язаних, які мають спеціальні звання, для присвоєння
військових  звань  здійснюються  в  порядку, визначеному статутами
Збройних  Сил  України,  положеннями  про  проходження  військової
служби    громадянами   України,   положеннями   про   проходження
громадянами України служби у військовому резерві.
 

     Стаття 6. Військові посади

     1. Військові  посади (штатні посади,  що підлягають заміщенню
військовослужбовцями)   і   відповідні   їм    військові    звання
передбачаються  у  штатах  (штатних  розписах)  військових частин,
кораблів,  органів військового управління,  установ,  організацій,
вищих  військових  навчальних  закладів  та  військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів.

     2. Перелік посад,  що підлягають заміщенню вищим  офіцерським
складом,   затверджується   Президентом  України,  а  посад  інших
військовослужбовців - Міністерством оборони України.

     3. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на
умовах   строкового   трудового  договору)  цивільними  особами  в
порядку, встановленому Міністерством оборони України.

     4. Військові посади,  передбачені штатами воєнного часу,  при
переведенні  Збройних  Сил України,  інших військових формувань на
організацію   і   штати   воєнного   часу   підлягають   заміщенню
резервістами   або   іншими   військовозобов'язаними   в  порядку,
визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України.

     5. Співвідношення   чисельності   офіцерського   складу    за
військовими   званнями   та   граничні   строки  перебування  осіб
офіцерського складу на посадах у Збройних Силах України  та  інших
військових  формуваннях  встановлюються  відповідно  Міністерством
оборони України,  іншими центральними органами  виконавчої  влади,
які   відповідно  до  закону  здійснюють  керівництво  військовими
формуваннями.

     6. Порядок призначення  на  військові  посади  встановлюється
Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  Законом України "Про Збройні
Сили України" ( 1934-12 ),  іншими  законами  та  положеннями  про
проходження військової служби громадянами України.

     7. Військові  посади в підрозділах Збройних Сил України,  які
направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих
операціях  у  складі  миротворчих  контингентів  або  миротворчого
персоналу відповідно до міжнародних договорів  України,  згода  на
обов'язковість  яких  надана Верховною Радою України,  заміщаються
військовослужбовцями,   які   проходять   військову   службу    за
контрактом.

     8. Порядок        проходження        військової        служби
військовослужбовцями,    які   не   займають   військових   посад,
установлюється   положеннями  про  проходження  військової  служби
громадянами України.

     9. Військовослужбовці   Збройних   Сил   України   та   інших
військових  формувань можуть бути відряджені до державних органів,
установ і організацій для виконання завдань  в  інтересах  оборони
держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.  Перелік
посад,  які  можуть  бути  заміщені  військовослужбовцями  в   цих
державних   органах,   установах  і  організаціях,  затверджується
Президентом України.

     10. Військовослужбовці  Збройних   Сил   України   та   інших
військових  формувань  відповідно до міжнародних договорів України
можуть  бути  направлені  для  проходження  військової  служби  на
посадах  у  багатонаціональних  органах військового управління,  а
також  у   закордонних   дипломатичних   установах   України.   Ці
військовослужбовці  утримуються за рахунок відповідно Міністерства
оборони України,  інших військових формувань у межах  затвердженої
законом  чисельності.  Порядок  направлення  та строки перебування
військовослужбовців   на   зазначених    посадах    встановлюються
Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями.

     Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки
               військовослужбовців

     1. Для  військовослужбовців  установлюються  військова  форма
одягу, знаки розрізнення та відзнаки.

     2. Резервісти  та  військовозобов'язані  під  час проходження
зборів забезпечуються військовою формою одягу.

     3. Зразки  військової  форми  одягу,  знаків  розрізнення  та
відзнак  військовослужбовців,  правила  їх  носіння  розробляються
Міністерством  оборони  України,  іншими   центральними   органами
виконавчої влади,  які відповідно до закону здійснюють керівництво
військовими формуваннями,  та затверджуються  Кабінетом  Міністрів
України, а надалі патентуються в установленому порядку.

     4. Носіння  військової  форми  одягу,  знаків  розрізнення  і
відзнак військовослужбовців особами,  які не мають  на  це  права,
забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

                           Г л а в а  II

         ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 8. Підготовка до військової служби

     1. Підготовка громадян України до військової  служби  включає
патріотичне    виховання,    допризовну   підготовку,   підготовку
призовників з  військово-технічних  спеціальностей,  підготовку  у
військових  оркестрах,  військових  ліцеях  та  ліцеях з посиленою
військово-фізичною  підготовкою,  підготовку  до  вступу  у   вищі
військові  навчальні  заклади  та  військові  навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів, військову підготовку у вищих навчальних
закладах   за   програмою   підготовки  офіцерів  запасу,  фізичну
підготовку,   лікувально-оздоровчу   роботу,   підвищення    рівня
освітньої підготовки, вивчення державної мови.

     2. Відповідальність  за  організацію та проведення підготовки
громадян  України  до  військової  служби  в   межах   повноважень
покладається  на  Міністерство  оборони  України,  інші центральні
органи  виконавчої  влади,  Раду  міністрів  Автономної Республіки
Крим,    місцеві    державні   адміністрації,   органи   місцевого
самоврядування,  органи  Товариства  сприяння  обороні України. До
цієї  роботи можуть залучатись інші об'єднання громадян відповідно
до їх статутів.

     3. Порядок  організації  та проведення допризовної підготовки
та підготовки  призовників  з  військово-технічних  спеціальностей
визначається  Положенням  про  допризовну підготовку та Положенням
про підготовку призовників з  військово-технічних  спеціальностей,
які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     4. Контроль   за   організацією   і  проведенням  допризовної
підготовки  та  підготовки   призовників   з   військово-технічних
спеціальностей,   програмним   і   методичним  забезпеченням  цієї
підготовки здійснюється Міністерством оборони  України  та  іншими
центральними   органами   виконавчої  влади,  яким  підпорядковані
навчальні заклади,  Радою міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
місцевими   державними   адміністраціями   та  органами  місцевого
самоврядування.

     Стаття 9. Допризовна підготовка

     1. Допризовна підготовка включається до Державного  стандарту
повної  середньої  освіти  професійно-технічних і загальноосвітніх
навчальних закладів,  а також вищих навчальних  закладів  у  разі,
якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі
базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими
з Міністерством оборони України.

     Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних
                спеціальностей

     1. Підготовка    з     військово-технічних     спеціальностей
проводиться таким чином:

     призовників - учнів професійно-технічних навчальних закладів,
які   навчаються   в   них   за   професіями,    спорідненими    з
військово-обліковими   спеціальностями,   -  безпосередньо  в  цих
закладах;

     призовників, які працюють,  і тих, хто тимчасово не працює, а
також   учнів   професійно-технічних   навчальних   закладів,  які
навчаються   в   них   за   професіями,    не    спорідненими    з
військово-обліковими  спеціальностями,  -  у  професійно-технічних
навчальних  закладах  міністерств,   інших   центральних   органів
виконавчої  влади  та  у  навчальних  закладах Товариства сприяння
обороні України.

     2. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного
віку,   придатні  за  станом  здоров'я  до  військової  служби  та
підлягають призову на строкову військову службу  після  закінчення
навчання.

     3. Кількість   призовників,   які   підлягають  підготовці  з
військово-технічних спеціальностей,  та перелік цих спеціальностей
визначаються   Міністерством   оборони   України  разом  з  іншими
заінтересованими  центральними   органами   виконавчої   влади   і
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою
                підготовки офіцерів запасу

     1. Військова  підготовка  громадян   України   за   програмою
підготовки   офіцерів   запасу   проводиться  у  вищих  військових
навчальних закладах та у військових навчальних  підрозділах  вищих
навчальних закладів.

     2. Військову  підготовку  за  програмою  підготовки  офіцерів
запасу на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних
закладів  III  або  IV рівня акредитації з денною формою навчання,
придатні   до   військової   служби   за   станом   здоров'я    та
морально-діловими якостями.

     3. Порядок  проведення  військової підготовки студентів вищих
навчальних  закладів  за  програмою  підготовки  офіцерів   запасу
визначається  Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади
в галузі освіти і науки.

     4. Військова  підготовка  за  програмою  підготовки  офіцерів
запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу
як  окрема  навчальна  дисципліна.  Програми військової підготовки
розробляються  згідно  з  вимогами  кваліфікаційних  характеристик
офіцерів  запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних  характеристик
офіцерів  запасу  та програм військової підготовки офіцерів запасу
визначається Міністерством оборони України.

     5. Громадянам   України,   які   здобули   вищу   освіту   за
освітньо-кваліфікаційним  рівнем  не  нижче  спеціаліста,  пройшли
повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів
запасу,  склали  встановлені  іспити та атестовані до офіцерського
складу,  присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера
запасу.  У  разі  потреби вони за наказом Міністра оборони України
можуть  бути  призвані  для  проходження  військової  служби  осіб
офіцерського складу.

     6. Громадяни   України,  які  не  атестовані  для  присвоєння
військового звання офіцерського  складу  після  закінчення  вищого
навчального  закладу  і  не  пройшли  строкової військової служби,
підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням,  за
можливості,  фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі,
або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

     7. Перелік  військово-облікових  спеціальностей,   за   якими
ведеться   військова  підготовка  громадян  України  за  програмою
підготовки  офіцерів  запасу,  визначається  Кабінетом   Міністрів
України  за  поданням  Міністерства оборони України,  погодженим з
центральним органом виконавчої влади  в  галузі  освіти  і  науки.
Обсяг   підготовки   офіцерів   запасу   за   військово-обліковими
спеціальностями  визначається  Генеральним  штабом  Збройних   Сил
України.

     8. Перелік вищих навчальних закладів, студенти яких проходять
підготовку за програмою підготовки офіцерів  запасу,  визначається
Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням  Міністерства  оборони
України,   погодженим   з   відповідними   центральними   органами
виконавчої  влади.  Військові  навчальні підрозділи є структурними
підрозділами цих вищих навчальних закладів. Рішення про створення,
реорганізацію  та  ліквідацію  військових  навчальних  підрозділів
приймається Кабінетом Міністрів України за  поданням  Міністерства
оборони  України,  погодженим  з  центральними органами виконавчої
влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

     9. Міністерство оборони України  за  погодженням  з  ректором
вищого  навчального  закладу  здійснює добір і призначення осіб на
посади  науково-педагогічних  (наукових)  працівників  військового
навчального  підрозділу  та  контроль  за  організацією підготовки
студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

     10. Під  час  навчальних  зборів  (стажування),  передбачених
програмами  підготовки офіцерів запасу,  на громадян України,  які
проходять  таку  підготовку,  поширюються  права   та   обов'язки,
встановлені   актами   законодавства   для  військовозобов'язаних,
призваних на збори.

     Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні
                заклади та військові навчальні підрозділи вищих
                навчальних закладів

     1. Громадяни України,  які виявили бажання вступити до  вищих
військових    навчальних   закладів   та   військових   навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів,  можуть проходити попередню
підготовку  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  військових
ліцеях,  ліцеях  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою,  у
військових оркестрах, навчальних закладах громадських організацій,
на підготовчих курсах при вищих військових навчальних закладах або
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

     2. Фізична    підготовка    допризовників    та   призовників
організовується у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах,  спортивних товариствах і клубах
за  програмою  курсу  фізичної  культури   центральними   органами
виконавчої  влади  в  галузі  освіти і науки,  фізичної культури і
спорту.

     3. Лікувально-оздоровча робота  з  громадянами  України,  які
готуються   до  вступу  у  вищі  військові  навчальні  заклади  та
військові  навчальні   підрозділи   вищих   навчальних   закладів,
організовується за місцем їх проживання (перебування) відповідними
закладами охорони здоров'я.

     4. Медичні  огляди  громадян   України   15-17-річного   віку
проводяться  щороку  лікарями-спеціалістами,  які  залучаються  до
медичного  огляду   призовників.   У   разі   потреби   громадянам
призначається   необхідне   лікування   з  проведенням  оздоровчих
заходів.

     5. Органи управління освітою забезпечують освітню  підготовку
допризовної  та  призовної  молоді,  за необхідності організовують
додаткові заняття для вивчення державної мови громадянами,  які не
володіють або недостатньо володіють нею.

     Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять
                підготовку до військової служби

     1. За  громадянами  України,  які  проходять   підготовку   з
військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва,  на
весь час підготовки,  включаючи час проїзду до місця підготовки та
у зворотному напрямку,  зберігаються місце роботи, а також займана
посада  та  середній  заробіток  на  підприємстві,   в   установі,
організації, незалежно від підпорядкування і форм власності.

     2. Витрати,  пов'язані  з  наймом  житла  на  період навчання
зазначених у частині першій цієї статті громадян України,  оплатою
вартості  проїзду  до  місця навчання (зборів) і назад та виплатою
середнього заробітку за основним місцем  роботи,  здійснюються  за
рахунок  коштів  Міністерства  оборони України та інших військових
формувань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     3. Відвідування громадянами України,  направленими  районними
(міськими)  військовими  комісаріатами  для  проходження  занять з
підготовки до військової служби та інших  заходів,  що  стосуються
підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.

                          Г л а в а  III

         ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ,
              ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

     Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

     1. Приписка  громадян  України  чоловічої  статі до призовних
дільниць проводиться  з  метою  взяття  їх  на  військовий  облік,
визначення  наявних  призовних  ресурсів,  ступеня  придатності до
військової  служби,  встановлення   освітнього   рівня,   здобутої
спеціальності  або професії,  рівня фізичної підготовки,  вивчення
особистих якостей.

     2. Для  проведення  приписки  громадян  України   у   районах
(містах) утворюються призовні дільниці.

     3. До  призовних  дільниць  щороку  протягом  січня - березня
приписуються допризовники,  яким  у  рік   приписки   виповнюється
17 років.  Приписка  проводиться  районними (міськими) військовими
комісаріатами за місцем проживання.

     4. Не підлягають приписці  до  призовних  дільниць  громадяни
України,  які  відбувають покарання в установах виконання покарань
або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

     5. Керівники       житлово-експлуатаційних       організацій,
підприємств,  установ та організацій незалежно від підпорядкування
і форм власності,  які здійснюють  експлуатацію  будинків,  органи
місцевого  самоврядування,  на  які  покладено  ведення первинного
обліку військовозобов'язаних  і  призовників,  а  також  керівники
інших   підприємств,  установ,  організацій,  навчальних  закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності  щороку  в  строки,
встановлені  Кабінетом Міністрів України,  зобов'язані подавати до
відповідних  районних  (міських)  військових  комісаріатів  списки
громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

     6. Для  приписки  до  призовної  дільниці  громадяни  України
зобов'язані особисто прибути до районного  (міського)  військового
комісаріату  в строк,  зазначений у повістці,  та подати необхідні
документи,  перелік  яких  установлюється  Міністерством   оборони
України.

     7. Для  проведення  приписки  громадян  України  до призовних
дільниць у районних (міських) військових комісаріатах  утворюються
комісії з питань приписки у такому складі:

     голова комісії - районний (міський) військовий комісар;

     члени комісії:

     представник районного (міського) органу управління освітою;

     представник структурного   підрозділу   районного  (міського)
органу внутрішніх справ, який проводить роботу з неповнолітніми;

     лікар, який  організовує   роботу   медичного   персоналу   з
медичного огляду громадян України, які підлягають приписці;

     психолог соціальної  служби  районної державної адміністрації
(виконавчого органу міської ради);

     секретар комісії.

     8. Персональний склад районної  (міської)  комісії  з  питань
приписки,  порядок  її  проведення  затверджуються  щороку головою
районної  державної  адміністрації  (виконавчого  органу   міської
ради).

     9. На    районні   (міські)   комісії   з   питань   приписки
покладаються:

     організація і проведення медичного огляду допризовників,  які
викликаються на комісію,  визначення їх придатності для військової
служби;

     виявлення і попередній відбір кандидатів для  направлення  до
вступу  на  навчання  у  вищих  військових навчальних закладах або
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

     направлення призовників,  придатних за  медичними  та  іншими
показниками,  для  проходження  підготовки  з  військово-технічних
спеціальностей;

     направлення для  медичного  огляду   до   призовної   комісії
Автономної   Республіки   Крим,  обласних  або  Київської  міської
призовних  комісій  призовників,  яких  визнано  непридатними   до
військової служби за станом здоров'я, та таких, що виявили незгоду
з результатами медичного огляду;

     прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за  місцем
проживання   громадян  України,  яких  визнано  під  час  приписки
тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та
таких,   що   потребують   обстеження   або   медичного   нагляду.
Відвідування лікувально-профілактичних закладів згідно з  рішенням
комісії з питань приписки для громадян-допризовників обов'язкове;

     прикріплення до   відповідних  навчальних  закладів  громадян
України,  які мають низьку освітню підготовку або не володіють  чи
недостатньо володіють державною мовою;

     організація роботи  з  вивчення  особистості призовників,  їх
морально-ділових якостей та сімейного стану;

     зняття з  військового  обліку  призовників   та   взяття   на
військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких:

     - за  станом  здоров'я  визнано  непридатними  до  військової
служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

     - раніше було засуджено до позбавлення волі,  обмеження волі,
арешту  чи  виправних  робіт  за  вчинення  злочину  невеликої або
середньої тяжкості,  у тому числі із  звільненням  від  відбування
покарання;

     виключення з військового обліку громадян, яких:

     - за  станом  здоров'я  визнано  непридатними  до  військової
служби з виключенням з військового обліку;

     - раніше було  засуджено  до  позбавлення  волі  за  вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     10. За  результатами медичного огляду громадянина України і з
урахуванням рівня його освітньої  підготовки,  особистих  якостей,
роду  діяльності  та  спеціальності комісія з питань приписки може
прийняти одне з таких рішень:

     придатний для військової служби та попередньо призначений  до
служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

     тимчасово непридатний    до   військової   служби,   потребує
лікування;

     підлягає направленню  на  додаткове  медичне  обстеження   та
проведення   повторного  медичного  огляду  (із  зазначенням  дати
проведення);

     непридатний до  військової  служби  в  мирний  час,  обмежено
придатний    у    воєнний    час,   підлягає   взяттю   на   облік
військовозобов'язаних;

     непридатний до військової служби з виключенням з  військового
обліку, підлягає виключенню з військового обліку;

     підлягає взяттю  на військовий облік військовозобов'язаних як
такий,  що був раніше засуджений до  позбавлення  волі,  обмеження
волі,  арешту,  виправних  робіт за вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості,  у тому числі із  звільненням  від  відбування
покарання;

     підлягає виключенню  з  військового  обліку як такий,  що був
раніше засуджений до позбавлення  волі  за  вчинення  тяжкого  або
особливо тяжкого злочину.

     11. Громадянам  України,  приписаним  до  призовних дільниць,
видаються  посвідчення  про  приписку,  роз'яснюються   права   та
обов'язки,  правила  військового  обліку  та  відповідальність  за
порушення цих правил.

     Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову
                військову службу

     1. На  строкову  військову  службу  в мирний час призиваються
придатні для цього за станом здоров'я громадяни України  чоловічої
статі, яким  до  дня  відправлення у військові частини виповнилося
18 років,  та старші особи,  які не досягли 25-річного віку  і  не
мають  права  на звільнення або відстрочку від призову на строкову
військову службу (далі - громадяни призовного віку).

     2. Громадяни призовного віку в добровільному  порядку  можуть
бути  прийняті  на  військову  службу  за  контрактом  на  умовах,
передбачених частиною першою статті 20 цього Закону, та в порядку,
визначеному   положеннями   про   проходження   військової  служби
громадянами України.

     3. Призов  громадян  України  на  строкову  військову  службу
включає  проходження  ними призовної комісії та відправлення їх до
військових частин.

     4. Організація  підготовки  та  проведення  призову  громадян
України   на   строкову  військову  службу  здійснюється  міськими
(районними)  державними  адміністраціями   (виконавчими   органами
міських  рад)  у  взаємодії  з  міськими  (районними)  військовими
комісаріатами.

     5. Порядок  організації  підготовки  та  проведення   призову
громадян  України  на  строкову  військову службу визначається цим
Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

     6. Строки проведення призову (призовів) громадян  України  на
строкову  військову  службу  на  наступний рік визначаються Указом
Президента України, який публікується в засобах масової інформації
не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.

     7. Чисельність  громадян  України,  які підлягають призову на
строкову військову  службу,  та  обсяги  видатків  для  проведення
чергового призову визначаються Кабінетом Міністрів України.

     8. Після  набрання  чинності  Указом  Президента України щодо
проведення чергового призову:

     призовники, яким  надійшла  повістка   районного   (міського)
військового  комісаріату  на  прибуття  до  призовної дільниці для
проходження призовної комісії,  зобов'язані прибути в  пункт  і  у
строк, зазначені в повістці;

     у разі  якщо  за  будь-яких  обставин  повістка  не надійшла,
громадяни  призовного  віку  зобов'язані  з'явитися  до  призовної
дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового
призову, визначеного Указом Президента України;

     призовники, які  змінили  місце  проживання,  зобов'язані   в
семиденний  строк  прибути  до  районного  (міського)  військового
комісаріату за новим місцем проживання для  взяття  на  військовий
облік;

     керівники підприємств,   установ,  організацій  і  навчальних
закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу
військових  комісаріатів  забезпечують своєчасне прибуття громадян
призовного віку до призовних дільниць.

     9. У  ході   проведення   чергового   призову   зміна   місця
військового  обліку  громадян призовного віку не допускається,  за
винятком  підтверджених  відповідними  документами  випадків,  які
передбачають:

     переведення на роботу в іншу місцевість;

     переїзд на нове місце проживання;

     прийняття до  навчального закладу і вибуття в іншу місцевість
для продовження навчання;

     направлення за розподілом на роботу в іншу  місцевість  після
закінчення навчального закладу.

     10. У  разі неявки призовника без поважних причин за викликом
районного (міського) військового комісаріату на  призовну  комісію
він несе відповідальність, установлену законом.

     11. Поважними  причинами  неприбуття призовників до призовних
дільниць  у  строк,  установлений  військовим  комісаріатом,   які
підтверджені відповідними документами, визнаються:

     перешкода стихійного  характеру,  хвороба призовника або інші
обставини,  які  позбавили  його  можливості  особисто  прибути  у
зазначені пункт і строк;

     смерть його   близького  родича  (батьків,  дружини,  дитини,
рідних брата,  сестри,  діда,  баби)  або  близького  родича  його
дружини.

     Стаття 16. Призовні комісії

     1. Для   проведення  призову  громадян  України  на  строкову
військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у
такому складі:

     голова комісії   -   заступник   голови   районної  державної
адміністрації (виконавчого органу міської ради);

     члени комісії:

     районний (міський) військовий комісар;

     заступник керівника районного  (міського)  органу  управління
освітою;

     заступник начальника  районного  (міського) органу внутрішніх
справ;

     лікар, який   організовує  роботу  медичного  персоналу  щодо
медичного огляду призовників;

     психолог соціальної  служби  районної державної адміністрації
(виконавчого органу міської ради);

     представники Збройних  Сил  України   та   інших   військових
формувань,   громадських   організацій,   підприємств,  установ  і
організацій за попереднім узгодженням з головою комісії;

     секретар комісії.

     2. Персональний склад районної (міської)  призовної  комісії,
графік   засідань   призовної   комісії,   порядок  проведення  та
забезпечення заходів з організації  призову  громадян  України  на
строкову   військову   службу   затверджуються   головою  районної
державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).

     3. На районні (міські) призовні комісії покладається:

     організація медичного огляду призовників та  призов  громадян
України  на строкову військову службу з призначенням їх для служби
у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

     надання призовникам  відстрочки  від  призову   на   строкову
військову  службу  на  підставах,  передбачених  статтею  17 цього
Закону;

     звільнення призовників  від  призову  на  строкову  військову
службу на підставах,  передбачених статтею 18 цього Закону, взяття
їх на облік військовозобов'язаних  або  виключення  з  військового
обліку;

     направлення призовників,  які  виявили  бажання  вступити  до
вищих військових навчальних  закладів  або  військових  навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань
та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову  в
такому направленні;

     направлення до  лікувально-профілактичних  закладів за місцем
проживання  (перебування)   громадян,   яких   визнано   тимчасово
непридатними до військової служби;

     організація роботи  з  вивчення особистостей призовників,  їх
морально-ділових якостей та сімейного стану;

     направлення до відповідних правоохоронних органів  матеріалів
на  призовників,  які ухиляються від призову на строкову військову
службу;

     виключення з  військового  обліку  призовників   громадян   у
зв'язку   з   направленням   їх   для  проходження  альтернативної
(невійськової) служби;

     внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня  клопотань
щодо надання громадянам України відстрочок від призову на строкову
військову службу у випадках, не передбачених цим Законом.

     4. У разі втрати (зміни)  підстав  щодо  надання  призовникам
відстрочки від призову на строкову військову службу,  передбачених
цим Законом,  призовна комісія  може  скасувати  (змінити)  раніше
прийняте нею рішення.

     5. Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином
України до призовної комісії вищого рівня або до суду  в  порядку,
передбаченому законом.

     6. Для   керівництва   і   контролю  за  діяльністю  районних
(міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях
та  місті Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної
Республіки Крим,  обласні та  Київська  міська  призовні  комісії.
Персональний  склад  призовної комісії Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської міської призовних комісій, порядок проведення
та   забезпечення  роботи  з  організації  призову  затверджуються
відповідно Головою Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим  та
головами обласних, Київської міської державних адміністрацій.

     7. На призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та
Київську міську призовні комісії покладаються:

     керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій;

     організація медичного огляду громадян  України,  які  визнані
районними  (міськими)  комісіями  з  питань приписки або районними
(міськими)  призовними  комісіями   непридатними   або   тимчасово
непридатними до військової служби за станом здоров'я,  та громадян
України,  які заявили про незгоду з результатами медичного  огляду
чи  рішеннями  районних  (міських)  комісій  з питань приписки або
районних  (міських)  призовних  комісій,  а  також  громадян,  які
призвані  на  строкову  військову  службу  безпосередньо  перед їх
відправленням у військові частини;

     перевірка підстав  щодо  надання  відстрочки  або  звільнення
громадян України від призову на строкову військову службу;

     контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби
у Збройних  Силах  України  чи  іншому  військовому  формуванні  з
урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих
можливостей;

 

Trascina file per caricare