Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах національностей та релігій обласної, відділ у справах національностей та релігій Севастопольської міської державної адміністрації

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 171/2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(П О С Т А Н О В А  від 12 березня 2008 р. N 171 Київ)

      Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Типове  положення  про  управління  (відділ) у
справах національностей та  релігій  обласної,  відділ  у  справах
національностей  та  релігій  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     Типове положення про управління у справах  релігій  Київської
міської державної адміністрації, відділ у справах релігій обласної
та Севастопольської міської державної  адміністрації,  затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1547
( 1547-2000-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2000  р.,  N   42,
ст. 1787),  у  частині,  що  стосується  відділу у справах релігій
обласної та Севастопольської міської державної адміністрації;

     Типове положення   про   управління   (відділ)   у    справах
національностей  обласної,  Київської  та Севастопольської міської
державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від  26  травня  2004  р.  N 696( 696-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1443), у частині, що стосується
управління (відділу)   у   справах   національностей  обласної  та
Севастопольської міської державної адміністрації.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 12 березня 2008 р. N 171

                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління (відділ) у справах національностей
              та релігій обласної, відділ у справах
           національностей та релігій Севастопольської
                 міської державної адміністрації


     1. Управління  (відділ)  у справах національностей та релігій
обласної,   відділ   у   справах   національностей   та    релігій
Севастопольської  міської  держадміністрації  (далі  - управління,
відділ) є структурним підрозділом  відповідної  держадміністрації,
що утворюється її головою.

     Управління, відділ  є  підзвітним  та  підконтрольним  голові
відповідної держадміністрації та Держкомнацрелігій.

     2. У   своїй   діяльності   управління,   відділ    керується
Конституцією(   254к/96-ВР   )   та   законами  України,  указами
Президента  України  і   постановами   Верховної   Ради   України,
прийнятими відповідно  до  Конституції (  254к/96-ВР ) та законів
України,   актами    Кабінету    Міністрів    України,    наказами
Держкомнацрелігій,      розпорядженнями      голови      обласної,
Севастопольської міської  держадміністрації,  актами  відповідного
органу   місцевого   самоврядування,   прийнятими   в  межах  його
компетенції, а також положенням про управління, відділ.

     3. Основними завданнями управління, відділу є:

     реалізація державної   політики   у   сфері   міжнаціональних
відносин,  сприяння  консолідації  та  розвитку української нації,
забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу
світогляду і віросповідання;

     сприяння гармонізації міжнаціональних відносин,  збереженню і
розвитку  етнічної  самобутності  національних  меншин,  а   також
задоволенню    національно-культурних    потреб   українців,   які
проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

     здійснення заходів  щодо  розселення   та   облаштування   на
відповідній території осіб,  депортованих за національною ознакою,
які повернулися в Україну,  сприяння їх адаптації та інтеграції  в
українське суспільство;

     сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;

     забезпечення дотримання  законодавства щодо прав національних
меншин, свободи світогляду і віросповідання.

     4. Управління,  відділ  відповідно  до  покладених  на  нього
завдань:

     1) вивчає   та   аналізує   тенденції   етнонаціонального  та
етнокультурного   розвитку   регіону,   розробляє    поточні    та
довгострокові  прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних
відносин;

     2) координує взаємодію місцевих органів виконавчої  влади  та
органів  місцевого  самоврядування  з  питань  міжнаціональних  та
міжконфесійних відносин;

     3) контролює дотримання законодавства щодо прав  національних
меншин,  свободи  світогляду  і  віросповідання  та  про релігійні
організації, узагальнює практику його застосування;

     4) вивчає релігійну ситуацію та процеси,  що  відбуваються  у
релігійному  середовищі,  готує  і  подає  відповідні інформаційні
матеріали    на    розгляд     голови     держадміністрації     та
Держкомнацрелігій;

     5) вживає  у  межах  своєї компетенції заходів до запобігання
проявам розпалювання міжетнічної,  расової та релігійної ворожнечі
у регіоні;

     6) надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади
та  органам  місцевого  самоврядування   з   питань   застосування
законодавства щодо забезпечення прав національних меншин,  свободи
світогляду і віросповідання та про релігійні організації;

     7) сприяє:

     збереженню та  розвитку  етнічної,   культурної,   релігійної
самобутності  корінних народів і національних меншин,  задоволенню
їх національно-культурних потреб,  а також  потреб  у  літературі,
мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

     діяльності національно-культурних    об'єднань    та    інших
громадських організацій національних  меншин,  підтримує  розвиток
національно-культурних традицій;

     проведенню благодійних акцій,  інших заходів,  спрямованих на
розвиток етнічної самобутності національних меншин;

     доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і
звичаїв корінних народів та національних меншин;

     забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб
українців,  які  проживають  за   межами   України,   налагодженню
співпраці  з  державними  установами,  громадськими,  культурними,
національними центрами іноземних держав з питань,  що належать  до
його компетенції;

     налагодженню взаєморозуміння  між  релігійними  організаціями
різних  віросповідань,  вирішенню  спірних  міжцерковних   питань,
проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій,
а також паломництву віруючих;

     участі релігійних організацій (на їх прохання) у  міжнародних
релігійних   форумах,  налагодженню  їх  зв'язків  із  зарубіжними
релігійними організаціями;

     будівництву, ремонту  та  реставрації   культових   будівель,
створенню  релігійними  організаціями  своєї матеріальної бази для
релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

     роботі комісії  у   справах   альтернативної   (невійськової)
служби;

     8) вживає   відповідно   до   своєї  компетенції  заходів  до
запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів;

     9) здійснює у межах своєї  компетенції  заходи  з  реалізації
Європейської  хартії  регіональних  мов або мов меншин,  координує
діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень, подає голові
держадміністрації та Держкомнацрелігій відповідну інформацію;

     10) вживає  в  межах  своєї  компетенції заходів до вирішення
питань  розселення   та   облаштування   осіб,   депортованих   за
національною ознакою,  які повернулись в Україну,  готує та подає,
голові держадміністрації та Держкомнацрелігій свої  пропозиції  із
зазначених питань, у тому числі щодо залучення інвестицій;

     11) здійснює   попередній   розгляд   поданих  на  реєстрацію
статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до
них,  перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції
голові держадміністрації;

     12) веде облік (реєстр) релігійних організацій,  що  діють  в
регіоні,  та  культових  будівель  і приміщень,  пристосованих під
молитовні,   що   належать    релігійним    організаціям    та/або
використовуються ними;

     13) розглядає    в   установленому   законодавством   порядку
звернення фізичних і юридичних осіб з питань,  що належать до його
компетенції;

     14) організовує та проводить конференції, семінари, наради та
інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

     15) інформує  населення  про  свою  діяльність  через  засоби
масової інформації,  проводить роз'яснювальну роботу з питань,  що
належать до його компетенції;

     16) здійснює відповідно до  законодавства  інші  функції,  що
випливають з покладених на нього завдань.

     5. Управління, відділ має право:

     одержувати в  установленому порядку статистичну інформацію та
інші матеріали з питань,  що належать  до  його  компетенції,  від
структурних      підрозділів      держадміністрації,      районних
держадміністрацій,  органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій;

     залучати спеціалістів     інших    структурних    підрозділів
держадміністрації,  районних держадміністрацій,  органів місцевого
самоврядування,    підприємств,   установ   та   організацій   (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до
його компетенції;

     подавати в  установленому  порядку пропозиції щодо скасування
прийнятих місцевими органами виконавчої влади,  органами місцевого
самоврядування,    їх   посадовими   особами   рішень   з   питань
міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та
права   громадян   на  свободу  світогляду  і  віросповідання,  що
суперечать законодавству.

     6. Управління,  відділ під час здійснення  своїх  повноважень
взаємодіє  з  іншими  структурними підрозділами держадміністрації,
районними держадміністраціями,  органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.

     7. Управління, відділ очолює начальник, який призначається на
посаду  і  звільняється  з  посади  головою  держадміністрації  за
погодженням з Держкомнацрелігій.

     Начальник управління,  відділу може мати заступника, якого за
поданням начальника управління,  відділу  призначає  на  посаду  і
звільняє  з  посади  голова  держадміністрації  за  погодженням  з
Держкомнацрелігій.

     8. Начальник управління, відділу:

     здійснює керівництво  діяльністю  управління,  відділу,  несе
персональну    відповідальність   за   виконання   покладених   на
управління, відділ завдань;

     визначає ступінь відповідальності  заступника  начальника  та
інших працівників управління, відділу;

     затверджує в   установленому  порядку  структуру  управління,
відділу;

     розробляє та подає на затвердження  голови  держадміністрації
кошторис та штатний розпис управління, відділу;

     призначає на   посаду   і   звільняє   з  посади  працівників
управління, відділу;

     розподіляє обов'язки між працівниками управління, відділу;

     контролює стан  трудової   та   виконавської   дисципліни   в
управлінні, відділі;

     видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і
контролює їх виконання;

     розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.

     9. Управління,   відділ   утримується   за   рахунок   коштів
державного бюджету.

     Граничну чисельність,    фонд    оплати   праці   працівників
управління,  відділу в межах виділених асигнувань визначає  голова
держадміністрації.

     Кошторис та  штатний  розпис  управління,  відділу затверджує
голова держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим
управлінням держадміністрації.

     10. Управління,  відділ  є юридичною особою,  має самостійний
баланс,  реєстраційні рахунки в органах  Державного  казначейства,
печатку   із   зображенням   Державного  Герба  України  та  своїм
найменуванням і бланки.

 

Trascina file per caricare