Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 14 лютого 2007 р. N 201
                               Київ

                  Про затвердження Положення про
               Державний комітет України у справах
                    національностей та релігій

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1347 (
1347-2007-п ) від 21.11.2007
           N  101 ( 
101-2008-п ) від 27.02.2008
           N  810 ( 
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
                        зупинено згідно з Указом Президента
                     N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009
           N  559 ( 
559-2010-п ) від 07.07.2010 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Положення  про  Державний  комітет  України  у
справах національностей та релігій, що додається.

     2. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2005 р.  N 770 (
770-2005-п ) "Про
затвердження  Положення  про  Державний  департамент   у   справах
релігій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2047).

     3. Державному комітетові у справах національностей та релігій
подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів  Кабінету
Міністрів України у відповідність із цією постановою.

     4. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2007 року.
 

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 201

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України у
справах національностей та релігій
 

     1. Державний комітет України  у  справах  національностей  та
релігій   (Держкомнацрелігій)  є  центральним  органом  виконавчої
влади,  діяльність якого спрямовується і  координується  Кабінетом
Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

     Держкомнацрелігій   є  спеціально  уповноваженим  центральним
органом  виконавчої  влади  у справах міграції в межах, визначених
законодавством  про біженців. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою  КМ N 1347 (
1347-2007-п ) від 21.11.2007; абзац другий
пункту   1  втратив  чинність  на  підставі  Постанови  КМ  N  810
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента  N  675/2009  ( 
675/2009  ) від 27.08.2009; дію абзацу
другого   пункту  1  відновлено  згідно  з  Постановою  КМ  N  559
(
559-2010-п ) від 07.07.2010 }

     2. Держкомнацрелігій    у    своїй    діяльності    керується
Конституцією (
254к/96-ВР ) та законами України,  а також  указами
Президента   України   та   постановами  Верховної  Ради  України,
прийнятими відповідно до Конституції   (
254к/96-ВР )  та  законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

     3. Основними завданнями Держкомнацрелігій є:

     участь  у  формуванні  та  забезпечення  реалізації державної
політики  у  сфері  міжнаціональних відносин, забезпечення захисту
прав  національних  меншин  України,  депортованих за національною
ознакою  осіб,  які  повернулися  в  Україну  (далі  -  особи, які
повернулися),  а  також  у  сфері  релігії,  відносин із церквою і
релігійними  організаціями;  {  Абзац  другий пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  810  ( 
810-2009-п  ) від
29.07.2009   -  дію  змін  зупинено  згідно  з  Указом  Президента
N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     управління у  зазначеній  сфері,  міжгалузева  координація та
функціональне  регулювання  з  питань,   що   належать   до   його
компетенції;

     координація   роботи   з  підготовки  і  здійснення  органами
виконавчої   влади   заходів   щодо   забезпечення   захисту  прав
національних  меншин,  осіб,  які  повернулися;  { Абзац четвертий
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою  КМ  N 810
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     участь у  забезпеченні  розвитку  зв'язків  із   закордонними
українцями   та   їх  громадськими  організаціями,  у  тому  числі
національно-культурними  автономіями,  товариствами,  земляцтвами,
координація заходів, здійснюваних у цій сфері, що належать до його
компетенції;

     узагальнення практики застосування законодавства з питань, що
належать   до   його   компетенції,  розроблення  пропозицій  щодо
вдосконалення цього законодавства та їх внесення  в  установленому
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

     забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до
його компетенції;

     створення умов для вільного розвитку мов корінних  народів  і
національних меншин України;

     сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб,
розвитку етнічної самобутності корінних  народів  та  національних
меншин України;

     організація прийому,  облаштування  та  адаптації  осіб,  які
повернулися;

     сприяння зміцненню   взаєморозуміння  релігійних  організацій
різних  віросповідань,  вирішенню  відповідно   до   законодавства
спірних   питань,   що   виникають   у   відносинах   між   такими
організаціями;

     сприяння у  вирішенні  питань,   пов'язаних   з   поверненням
релігійним  організаціям  культових  будівель,  споруд  та  іншого
майна.

     4. Держкомнацрелігій  відповідно  до  покладених   на   нього
завдань:

     1)  готує  пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики  у  сфері  міжнаціональних відносин, етномовної політики,
забезпечення  захисту  прав національних меншин України, осіб, які
повернулися,  а  також  у  сфері  релігії,  відносин  із церквою і
релігійними організаціями;

{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N  810  (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з
Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     2) бере участь у розробленні проектів Державного  бюджету  та
Державної  програми  економічного  і соціального розвитку України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів  України,  інших  державних
програм та забезпечує їх виконання у межах своїх повноважень;

     3)   вивчає  та  аналізує  проблеми  осіб,  які  повернулися,
тенденції  етнонаціонального  та культурного розвитку національних
меншин  України,  етномовних  та  релігійних  процесів  у державі,
розробляє  поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;
{ Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 810 (
810-2009-п )
від  29.07.2009  -  дію  змін  зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     4)  забезпечує  взаємодію  органів  виконавчої  влади під час
здійснення   ними   заходів   щодо   забезпечення   захисту   прав
національних меншин України, осіб, які повернулися;

{ Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N  810  (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з
Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     5)  сприяє  реалізації  в установленому порядку прав осіб, що
належать до національних меншин України, осіб, які повернулися;

{ Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N  810  (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з
Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }
 

     {  Підпункт  6  пункту 4 виключено на підставі  Постанови  КМ
N  810  (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з
Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }
 

     7) вживає    заходів   з   реалізації   Європейської   хартії
регіональних мов або мов меншин (
994_014 ) в частині забезпечення
задоволення етномовних потреб національних меншин України;

     8) сприяє:

     діяльності громадських   організацій  національних  меншин  в
Україні;

     проведенню благодійних  акцій  та  заходів,  спрямованих   на
розвиток етнічної самобутності національних меншин України,  осіб,
які повернулися;

     9) залучає  в  установленому  порядку  кошти  міжнародних  та
неурядових  організацій,  установ  іноземних держав для проведення
благодійних   акцій   та   виконання   програм,   спрямованих   на
забезпечення захисту прав національних меншин України,  осіб,  які
повернулися;

{ Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N  810  (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з
Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     10) надає організаційно-методичну та консультаційну  допомогу
органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування у
вирішенні питань, що належать до його компетенції;

     11) вживає  заходів  щодо  запобігання  проявам  розпалювання
міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі;

     12) подає  в установленому порядку пропозиції щодо приведення
законодавства України у відповідність із  міжнародними  нормами  і
стандартами з питань, що належать до його повноважень;

     13) координує  діяльність  органів  виконавчої влади з питань
формування  і  регулювання  відносин  між  державою,  церквою   та
релігійними організаціями;

     14) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів
(положень) релігійних центрів,  управлінь,  монастирів, релігійних
братств,  місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних)
навчальних закладів;

     15) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи  статутів
релігійних  організацій за участю їх представників,  представників
наукових установ, учених-релігієзнавців та фахівців інших галузей;

     16) веде облік (реєстр) релігійних організацій,  що  діють  в
Україні,  та  культових  будівель,  споруд  та  іншого майна,  які
належать релігійним організаціям та/або використовуються  ними,  а
також  колишніх  культових будівель,  споруд та іншого майна,  які
використовуються не за призначенням;

     17) сприяє:

     вирішенню питань,  пов'язаних з передачею у  користування  та
повернення  у власність релігійних організацій культових будівель,
споруд та іншого майна;

     установленню релігійними   організаціями   України    ділових
контактів   з  міжнародними  релігійними  центрами  та  іноземними
релігійними організаціями;

     організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

     досягненню на прохання релігійних  організацій  домовленостей
між   ними   та  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування;

     18) забезпечує роз'яснення, в тому числі за допомогою засобів
масової    інформації,   змісту   державної   політики   у   сфері
міжнаціональних   відносин,   етномовної  політики,  захисту  прав
національних  меншин  України,  осіб,  які  повернулися, а також у
сфері   релігії,   церкви,  релігійних  організацій,  застосування
відповідного законодавства;

{  Підпункт  18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     19) співпрацює   в   установленому   порядку   з   державними
установами,  громадськими організаціями іноземних держав,  а також
міжнародними організаціями;

     20) організовує   проведення  наукових  досліджень  з  питань
міжнаціональних відносин,  забезпечення захисту прав  національних
меншин України, осіб, які повернулися, реалізації права на свободу
світогляду   і  віросповідання,  діяльності  церкви  і  релігійних
організацій;

{  Підпункт  20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     21) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними
установами  і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи
щодо  проведення  наукових  досліджень  з  формування і реалізації
державної  політики  з питань міжнаціональних відносин, етномовної
політики,  забезпечення  захисту прав національних меншин України,
осіб,  які  повернулися,  а  також  релігії,  церкви  і релігійних
організацій;

{  Підпункт  21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     22) бере  участь у розробленні проектів міжнародних договорів
України з питань,  що належать  до  його  компетенції,  забезпечує
виконання визначених міжнародними договорами зобов'язань України;

     23)  подає  в установленому порядку пропозиції щодо зупинення
дії  або  скасування  актів  центральних органів виконавчої влади,
місцевих  держадміністрацій,  рішень, прийнятих органами місцевого
самоврядування,   посадовими   особами   підприємств,   установ  і
організацій  усіх  форм власності, що суперечать законодавству про
міжнаціональні  відносини,  забезпечення захисту прав національних
меншин   України,   осіб,  які  повернулися,  свободу  совісті  та
релігійні організації;

{  Підпункт  23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     24) організовує   і   бере  участь  у  проведенні  конгресів,
форумів,  конференцій,  семінарів,  нарад, інших заходів, здійснює
інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його
компетенції;

     25)  розглядає  в  установленому порядку звернення фізичних і
юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

{  Підпункт  25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     26) організовує    в    установленому    порядку   професійну
підготовку,  перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників
свого   центрального   апарату,   відповідних  органів  Автономної
Республіки  Крим,  структурних  підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій;

{  Підпункт  26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно
з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

     27) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами   державної   власності,   що  належать  до  сфери  його
управління,  та  контроль  за  ефективністю   використання   таких
об'єктів;

     28) розподіляє    відповідно   до   законодавства   кошти   і
матеріальні  ресурси  та  контролює  їх  використання;  затверджує
відповідно   до   законодавства  кошториси  витрат  на  проведення
заходів,  необхідних   для   реалізації   своїх   завдань,   плани
капітального будівництва об'єктів; виконує в установленому порядку
функції замовника під час закупівлі товарів  (робіт,  послуг)  для
державних потреб;

     29) реалізує  у  межах  своїх повноважень державну політику у
сфері охорони державної таємниці,  конфіденційної інформації, що є
власністю держави;

     30) забезпечує  у межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

     31) виконує інші функції відповідно до  покладених  на  нього
завдань.

     5. Держкомнацрелігій має право:

     представляти Кабінет  Міністрів  України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під   час   укладення   міжнародних
договорів України;

     залучати в  установленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,   підприємств,   установ   і
організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

     утворювати в   разі   потреби   за   погодженням   з   іншими
заінтересованими органами виконавчої влади комісії,  експертні  та
консультаційні ради, робочі групи;

     отримувати в  установленому  порядку  від  органів виконавчої
влади,  органів місцевого самоврядування інформацію,  документи  і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     звертатися у випадках,  передбачених законодавством,  до суду
із заявами про припинення діяльності релігійних організацій;

     скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.

     6. Держкомнацрелігій здійснює свої повноваження безпосередньо
та  через відповідні органи Автономної Республіки Крим, структурні
підрозділи   обласних,   Київської   та  Севастопольської  міських
держадміністрацій.  {  Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою КМ N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію
змін  зупинено  згідно з Указом Президента N 675/2009 (
675/2009 )
від 27.08.2009 }

     Комітет під   час   виконання  покладених  на  нього  завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими  органами  виконавчої
влади,   органами   влади  Автономної  Республіки  Крим,  органами
місцевого  самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  а   також   з
відповідними органами іноземних держав.

     7. Держкомнацрелігій у межах своїх повноважень,  на основі та
на виконання  актів  законодавства  видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.

     У випадках,  передбачених  законодавством,  рішення Комітету,
прийняті в межах його повноважень,  є обов'язковими для  виконання
органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами,  установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.

     Комітет у   разі   потреби   може  видавати  разом  з  іншими
центральними  та  місцевими  органами  виконавчої  влади   спільні
нормативні акти.

     Нормативно-правові акти   Комітету  підлягають  реєстрації  в
порядку, встановленому законодавством.

     8. Держкомнацрелігій очолює Голова, якого призначає на посаду
і   звільняє  з  посади  Кабінет  Міністрів  України  за  поданням
Прем'єр-міністра України.

     Голова має  заступників,  які  призначаються  на   посаду   і
звільняються  з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів
України.

     Розподіл  обов'язків між своїми заступниками здійснює Голова.
{  Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 101 (
101-2008-п ) від 27.02.2008 }

     9. Голова Держкомнацрелігій:

     1) здійснює    керівництво    Комітетом,   несе   персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів  України  за  виконання
покладених  на Комітет завдань,  визначає ступінь відповідальності
своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

     2) подає  в  установленому  порядку   на   розгляд   Кабінету
Міністрів   України  проекти  законів  України,  актів  Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;

     3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Комітету;

     4) представляє  Комітет  у  відносинах  з  іншими   органами,
установами, організаціями в Україні та за її межами;

     5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів,  головним
розпорядником яких є Комітет;

     6) приймає рішення про утворення,  реорганізацію і ліквідацію
за  погодженням  з  Віце-прем'єр-міністром  України територіальних
органів  Держкомнацрелігій,  а  також   підприємств,   установ   і
організацій, що належать до сфери управління Комітету;

     7) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  працівників
центрального  апарату  Комітету; { Підпункт 7 пункту 9 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  101  ( 
101-2008-п  ) від
27.02.2008 }

     8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

     9) розглядає  в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам Комітету відповідних рангів державних  службовців,  їх
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

     10) веде  особистий прийом громадян з питань,  що належать до
компетенції Комітету;

     11) підписує накази Комітету;

     12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

     10. Для  погодженого  вирішення  питань,   що   належать   до
компетенції Держкомнацрелігій,  обговорення найважливіших напрямів
його діяльності може утворюватися колегія у складі Голови  (голова
колегії), заступників Голови, інших керівних працівників.

     У разі  потреби  до  складу  колегії Держкомнацрелігій можуть
входити в установленому порядку інші особи.

     Персональний склад колегії затверджує Голова.

     Організаційною формою    роботи    колегії    є    засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою.

     Рішення колегії      проводяться     в     життя     наказами
Держкомнацрелігій.

     11. Для    здійснення     релігієзнавчої     експертизи     у
Держкомнацрелігій    утворюється    експертна   рада   за   участю
представників наукових установ,  учених-релігієзнавців та фахівців
з інших галузей.

     Склад експертної ради та положення про неї затверджує Голова.

     У Держкомнацрелігій      можуть      утворюватися     наукова
(науково-консультаційна) рада,  інші  дорадчі  та   консультаційні
органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова.

     12. Граничну    чисельність   працівників   Держкомнацрелігій
затверджує Кабінет Міністрів України.

     Структуру центрального апарату Комітету затверджує Голова  за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

     Штатний розпис  і  кошторис  Комітету  затверджує  Голова  за
погодженням з Мінфіном.

     Положення про  структурні  підрозділи  центрального   апарату
Комітету затверджує Голова.

     13. Держкомнацрелігій  є  юридичною  особою,  має самостійний
баланс,  рахунки в органах  Державного  казначейства,  печатку  із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare