Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про Положення
про Державний комітет України у справах релігій

(Указ Президента України № 1229/2000)


1. Затвердити Положення про Державний комітет України у справах релігій (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 14 листопада 2000 року№ 1229/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 листопада 2000 року
№ 1229/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України у справах релігій

1. Державний комітет України у справах релігій (Держкомрелігій України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

Держкомрелігій України вносить у встановленому порядкупропозиції з питань формування державної політики щодо релігії, церкви і релігійних організацій, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координаціюта функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

2. Держкомрелігій України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-вр ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом Міністра юстиції України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Держкомрелігій України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держкомрелігій України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомрелігій України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики щодо релігії, церкви і релігійних організацій;

забезпечення відповідно до законодавства реалізації права кожного на свободу світогляду і віросповідання, додержання принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від церкви, формування та регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

запобігання втручанню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у здійснювану відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян;

сприяння участі релігійних організацій України у міжнародних релігійних рухах, форумах, у здійсненні ділових контактів з міжнародними релігійними центрами та іноземними релігійними організаціями;

здійснення відповідно до законодавства реєстрації статутів (положень) релігійних організацій;

участь у вирішенні питань, пов'язаних з передачею релігійним організаціям об'єктів державної і комунальної власності.

4. Держкомрелігій України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє механізм забезпечення реалізації державної політики щодо релігії, церкви і релігійних організацій, координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань формування та регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

2) надає організаційно-методичну та консультативну допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, релігійним організаціям з питань застосування законодавства України про свободу совісті та релігійні організації, інших питань, що належать до компетенції Держкомрелігій України;

3) вивчає і аналізує тенденції в релігіях, розробляє поточні та довгострокові прогнози з питань релігійних процесів в Україні, формування та регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

4) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;

5) проводить за дорученням Кабінету Міністрів України переговори з вітчизняними та іноземними релігійними центрами і управліннями з питань, що належать до його компетенції, сприяє організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

6) сприяє на прохання релігійних організацій досягненню домовленості між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування;

7) здійснює в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) навчальних закладів;

8) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з передачею у користування чи у власність релігійних організацій культових будівель, споруд, майна, інших об'єктів права державної власності, а за пропозиціями органів місцевого самоврядування - комунальної власності;

9) сприяє релігійним організаціям у будівництві, ремонті та реставрації культових будівель і споруд, а також у створенні ними відповідно до законодавства своєї матеріальної бази для здійснення релігійної, добродійної та іншої діяльності;

10) забезпечує здійснення релігієзнавчої експертизи за участю представників релігійних організацій, наукових установ, учених релігієзнавців та фахівців інших галузей;

11) здійснює облік релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель і споруд, які належать або використовуються цими організаціями;

12) розглядає в установленому порядку звернення громадян і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у таких зверненнях питань, проводить прийом громадян і представників юридичних осіб;

13) роз'яснює, в тому числі за допомогою засобів масової інформації, зміст державної політики щодо релігії, церкви, релігійних організацій, а також питання застосування законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;

14) організовує в установленому порядку професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Держкомрелігій України;

15) організовує проведення наукових досліджень з питань реалізації права на свободу світогляду і віросповідання, діяльності церкви і релігійних організацій;

16) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом у проведенні наукових досліджень із формування і реалізації державної політики щодо релігії, церкви і релігійних організацій;

17) подає в установленому порядку пропозиції про зупинення дії або скасування нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, актів місцевих державних адміністрацій, рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування, посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що суперечать законодавству України про свободу совісті та релігійні організації;

18) організовує проведення форумів, конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

19) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

20) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у Держкомрелігій України;

21) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Держкомрелігій України має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

звертатися у випадках, передбачених законодавством, до суду із заявами про припинення діяльності релігійних організацій.

6. Держкомрелігій України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомрелігій України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомрелігій України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомрелігій України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомрелігій України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями та громадянами.

8. Держкомрелігій України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомрелігій України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держкомрелігій України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомрелігій України.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомрелігій України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомрелігій України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомрелігій України.

10. Для здійснення релігієзнавчої експертизи у Держкомрелігій України утворюється експертна рада за участю представників наукових установ, учених релігієзнавців та фахівців інших галузей.

Склад експертної ради та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У Держкомрелігій України можуть утворюватися наукова (науково-консультативна) рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держкомрелігій України.

11. Гранична чисельність працівників Держкомрелігій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомрелігій України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держкомрелігій України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомрелігій України затверджує Голова.

12. Держкомрелігій України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації

Президента України В. ЛИТВИН

Trascina file per caricare