Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Положення про Державну реєстраційну службу України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року №401/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну реєстраційну службу України

 1. Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України та входить до системи органів виконавчої влади.
  Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
 2. Укрдержреєстр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра юстиції України.
 3. Основними завданнями Укрдержреєстру є:
  1. реалізація державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
  2. внесення на розгляд Міністра юстиції України пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.
 4. Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань:
  1. координує та контролює діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
  2. здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
  3. надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;
  4. забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, та надання в межах повноважень інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;
  5. надає адміністративну послугу щодо проставлення апостиля на офіційних документах, виданих Укрдержреєстром та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  6. розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України:
   • а) правила проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;
   • б) порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану;
   • в) порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану та порядок передачі цих книг до державного архіву;
  7. здійснює методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;
  8. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
  9. здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
  10. здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;
  11. розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України:
   • а) порядок ведення архіву реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
   • б) зразок рішення про відмову у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно;
   • в) порядок доступу нотаріусів при здійснені нотаріальних дій до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
   • г) порядок доступу банків до інформації про іпотеку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  12. здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;
  13. здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  14. погоджує кандидатуру на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видає посвідчення і печатку державного реєстратора;
  15. розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України:
   • а) форми реєстраційних карток, довідки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
   • б) вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу;
   • в) описи бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також порядок їх оформлення;
  16. видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  17. забезпечує безперешкодний доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  18. здійснює реєстрацію релігійних організацій;
  19. здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об’єднань громадян; реєстрацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, міжнародних організацій роботодавців, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні; здійснює державну реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації; здійснює реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, Будівельної палати України, Аудиторської палати України; здійснює реєстрацію адвокатських об’єднань, статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами; статуту територіальної громади міста Києва, реєстрацію всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування; здійснює відповідно до законодавства легалізацію на відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань; реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань, реєструє зміни до статутів; здійснює державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
  20. здійснює державну реєстрацію символіки громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій;
  21. здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначені законом заходи у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; здійснює контроль за додержанням громадськими організаціями положень статуту, застосовує стягнення або вносить до суду подання щодо застосування до громадських організацій стягнень за порушення законодавства; здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю благодійних організацій; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;
  22. забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані/легалізовані об’єднання громадян, політичні партії, благодійні організації та інші громадські формування, інформації про відмову в реєстрації об’єднань громадян;
  23. забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій; Реєстру адвокатських об’єднань;
  24. надає органам державної влади передбачену законодавством інформацію з реєстрів, функціонування яких забезпечує Укрдержреєстр;
  25. організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  26. забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, облік бланків та звітність щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  27. розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України порядок ведення діловодства в апараті Укрдержреєстру;
  28. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укрдержреєстру;
  29. здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень з питань легалізації місцевих громадських організацій, державної реєстрації актів цивільного стану;
  30. здійснює управління об’єктами державної власності;
  31. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
  32. взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до його компетенції;
  33. організовує і бере участь у проведенні конгресів, форумів, семінарів, нарад, інших заходів, здійснює інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;
  34. інформує громадськість про свою діяльність та про стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності;
  35. здійснює інші повноваження, передбачені законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.
 5. Укрдержреєстр з метою організації своєї діяльності:
  1. забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
  2. здійснює добір кадрів в апарат Укрдержреєстру та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;
  3. контролює діяльність структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  4. організовує планово-фінансову роботу в апараті Укрдержреєстру, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
  5. здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;
  6. організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;
  7. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрдержреєстру;
  8. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
 6. Укрдержреєстр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
  1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;
  2. одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
  3. скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
  4. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 7. Укрдержреєстр здійснює свої повноваження безпосередньо та через структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.
 8. Укрдержреєстр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.
 9. Укрдержреєстр у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Укрдержреєстру.
 10. Укрдержреєстр очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозиції Міністра юстиції, та звільняє з посади Президент України.
  Голова Укрдержреєстру:
  1. очолює Укрдержреєстр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укрдержреєстр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
  2. вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності та розроблені Укрдержреєстром проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
  3. вносить на розгляд Міністру юстиції України розроблені Укрдержреєстром проекти нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань, що належать до сфери діяльності Укрдержреєстру;
  4. забезпечує виконання Укрдержреєстром Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції України;
  5. затверджує за погодженням з Міністром юстиції України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Укрдержреєстру, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;
  6. звітує перед Міністром юстиції України про виконання річного плану роботи Укрдержреєстру та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрдержреєстру, структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
  7. вносить пропозиції Міністру юстиції України щодо кандидатур на посади своїх заступників;
  8. затверджує за погодженням з Міністром юстиції України структуру апарату Укрдержреєстру;
  9. затверджує положення про структурні підрозділи апарату Укрдержреєстру;
  10. затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;
  11. вносить Міністру юстиції України подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  12. призначає на посади за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, їх заступників та керівників відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції;
  13. звільняє з посад за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, або керівників відповідних управлінь юстиції їх заступників та керівників відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції;
  14. вносить Міністру юстиції України подання та погоджує подання керівників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо заохочення керівників структурних підрозділів відповідних головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  15. вносить Міністру юстиції України подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів відповідних головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
  16. вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, або керівників відповідних головних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників відповідних структурних підрозділів головних управлінь юстиції;
  17. вирішує за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, або керівників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції;
  18. здійснює керівництво Укрдержреєстром, структурними підрозділами територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, та методичне забезпечення їх діяльності;
  19. погоджує структуру та штатний розпис структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, а також положення про них;
  20. вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Укрдержреєстру;
  21. забезпечує взаємодію Укрдержреєстру із визначеним Міністром юстиції України структурним підрозділом Мін’юсту України;
  22. забезпечує дотримання встановленого Міністром юстиції України порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції України та Укрдержреєстром, вчасність її подання;
  23. призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром юстиції України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Укрдержреєстру, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Укрдержреєстру;
  24. здійснює інші повноваження відповідно до цього положення та законодавства.
 11. Голова Укрдержреєстру має двох заступників, у тому числі одного першого.
  Першого заступника, заступника Голови Укрдержреєстру призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Укрдержреєстру, погоджених із Міністром юстиції України.
  Першого заступника, заступника Голови Укрдержреєстру звільняє з посад Президент України.
 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Укрдержреєстрі може утворюватись колегія.
  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Укрдержреєстру.
  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрдержреєстрі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрдержреєстру.
 13. Положення про Укрдержреєстр затверджує Президент України.
  Граничну чисельність державних службовців та працівників Укрдержреєстру затверджує Кабінет Міністрів України.
  Структуру апарату Укрдержреєстру затверджує Голова Укрдержреєстру за погодженням із Міністром юстиції України.
  Штатний розпис, кошторис апарату Укрдержреєстру затверджує Голова Укрдержреєстру за погодженням із Міністерством фінансів України.
  Укрдержреєстр є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. 
Trascina file per caricare