Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 5, ст.62)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5073-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.252
№ 5515-VI від 06.12.2012, ВВР, 2013, № 5-6, ст.60}

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
[…]

3. У Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277; 1994 р., № 13, ст. 66):

1) у частині першій статті 13 слова "з  моменту реєстрації її статуту (положення)" замінити ловами "з  дня її державної реєстрації";

2) у статті 14:

у частині першій слова "Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи" замінити словами "Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади", а слова "у Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим" замінити словами "в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

у частині другій слова "державного органу України у справах релігій" замінити словами  "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії";

у частині четвертій слова "виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";

3) у частині п’ятій статті 21 слова "виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";

4) статті 29 та 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації здійснюють у межах компетенції центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері релігії, інші центральні органи виконавчої влади, органи прокуратури, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, забезпечує проведення державної політики щодо релігій і церкви шляхом:

здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, а також змін і доповнень до них;

офіційного погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

здійснення контактів і координаційних зв’язків із відповідними органами інших держав;

забезпечення релігієзнавчої експертизи за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

сприяння участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами та зарубіжними релігійними організаціями";

5) у статті 31 слова "Службові особи і громадяни" замінити словом "Особи".

4. У Законі України "Про національні меншини в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 529):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України здійснюють центральні органи виконавчої влади, визначені  Президентом України.

У разі необхідності місцеві ради можуть створювати постійні комісії з питань міжнаціональних відносин, місцеві державні адміністрації - відповідний структурний підрозділ";

2)  у статті  9 слова "і регіонального" виключити;

3) частину другу статті 14 виключити.

[…]
Trascina file per caricare