Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Положення про Раду  Церков

13 березня 2008.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗІ ЗМІНАМИ

 

 

 

на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8 від 11.12.2007 р.

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 

про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій

1. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах.

2. Рада утворюється з метою об'єднання зусиль релігійних організацій по національне-духовному відродженню України: координації міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участі в розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань відносин між державою та релігійними організаціями; здійснення колективних заходів добродійного характеру.

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поважною ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх офіційно діючих в Україні релігійних організацій.

4. Рада є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських формувань та їх керівних центральних органів.

Рада не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій.

5. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими актами законодавства та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій.

6. Основні завдання Ради:

 • обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій;
 • об'єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності;
 • сприяння міжконфесійному взаємопорозумінню та злагоді;
 • активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспільства;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
 • сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами масової інформації.

7. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада:

 • входить до центральних і місцевих державних органів, а також до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями;
 • одержує в установленому порядку від органів державної виконавчої влади всіх рівнів інформацію з питань, які вносяться на розгляд Ради;
 • звертається за необхідною інформацією до керівних органів громадських і релігійних організацій;
 • залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів – правників, інших фахівців з питань, що вносяться на розгляд Ради;
 • приймає звернення до громадськості;
 • використовує для підготовки питань, що вносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи рекомендаційного характеру;
 • створює на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямів діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди, видавництва та зв’язків із засобами масової інформації тощо).

8. Членство у Раді. Порядок набуття, припинення та призупинення членства. (Пункт 8 у редакції, затвердженої рішеннями Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 3 від 25 жовтня 2001 року, протокол № 8 від 11 грудня 2007 року.)

8.1. У роботі Ради можуть брати участь наступні категорії учасників:

 • члени Ради;
 • спостерігачі;
 • запрошені особи.

8.2. Членами Ради є релігійні центри діючих в Україні релігійних об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, представлені в Раді своїми керівниками.

8.2.1. Членство в Раді є добровільним. Підставою для вступу до складу Ради є письмова заява релігійного об’єднання (конфесії), яка розглядається членами Ради на засіданні Ради. Заява має бути подана до Секретаріату Ради.

До заяви повинні бути додані:

А. Довідка про релігійне об’єднання (конфесію) із зазначенням наступних відомостей:

- офіційної назви об’єднання (конфесії);

- відомостей про державну реєстрацію власного статуту (положення);

- відомостей про власну організаційну структуру та кількість членів;

- відомостей про основні положення власного віровчення;

- стислий опис історії діяльності об’єднання (конфесії) в Україні.

Б. Копії своїх статутних документів, зареєстрованих у Державному органі України у справах релігій.

8.2.2. Рішення щодо поданої заяви про членство вирішується членами Ради на засіданні Ради.

Питання про надання статусу члена певному релігійному об’єднанню (конфесії) вирішується чинними членами Ради шляхом консенсусу.

8.2.3. Вихід релігійних об’єднань (конфесій) із складу Ради є вільним.

8.2.4. Призупинення членства в Раді. (Доповнено підпунктом 8.2.4 відповідно до рішення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 8 від 11 грудня 2007 року).

8.2.4.1. Членство у Раді релігійного об’єднання (конфесії) – члена Ради може бути призупинено за рішенням Ради у випадку безпідставної відсутності уповноваженого представника члена Ради на трьох чергових засіданнях Ради поспіль, про що Головуючий у Раді письмово повідомляє керівництво відповідного Члена Ради.

8.2.4.2. Член Ради, членство якого призупинено, не враховується у загальному складі Ради під час визначення кворуму на засіданнях Ради та не бере участь у голосуваннях Ради.           

8.2.4.3. Кожен член Ради, членство якого призупинено в порядку п. 8.2.4.1 цього Положення, може відновити своє членство в Раді у повному обсязі шляхом виголошення на черговому засіданні Ради заяви про такій свій намір, про що негайно робиться відповідний запис у протоколі засідання Ради.

8.3. Права та обов’язки членів. (Підпункт 8.3 у редакції, затвердженої рішенням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 8 від 11 грудня 2007 року.)

8.3.1. Керівники релігійних об’єднань (конфесій), які є членами Ради мають право:

 • особисто або через своїх повноважних представників брати участь у засіданнях Ради та інших органів Ради;
 • делегувати своїх представників до Секретаріату Ради та інших робочих органів Ради;
 • отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується діяльності Ради;
 • бути проінформованими та письмово запрошеними на засідання Ради та інші заходи, що здійснюються за участю Ради;
 • інформувати Секретаріат Ради та чинного Головуючого про святкові дні своєї конфесії;
 • мати інші права, що випливають з цього Положення та чинного законодавства України.

8.3.2. У випадку неможливості особистої участі керівника об’єднання (конфесії) – члена Ради в її роботі, член Ради може бути представлений своїм повноважним представником, про що має бути повідомлений чинний Головуючий.

8.4. Обов’язки членів Ради.

8.4.1. Дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства України.

8.5. Запрошені особи – представники релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради або не отримали статус спостерігача, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.

9. Представники релігійних центрів, які не входять до складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, можуть отримати статус спостерігача на підставі відповідної заяви та рішення Ради.

Спостерігачі мають право дорадчого голосу. (Доповнено пунктом 9 відповідно до рішення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 2 від 29 травня 2001 року).

10. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

На засіданні Ради можуть бути присутні – члени Ради, спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації. (Пункт доповнено частиною другою відповідно до рішення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 3 від 25 жовтня 2001 року.)

Головують на засіданнях члени Ради почергово.

Засідання Ради не можуть призначатися на п’ятницю, суботу та неділю, а також дні релігійних свят кожної конфесії – члена Ради, за умови, що зацікавлений член Ради письмово повідомить Головуючого або Секретаріат Ради про конкретну дату такого релігійного свята не пізніше ніж за місяць до його початку. (Пункт доповнено частиною четвертою відповідно до рішення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій:  протокол № 8 від 11 грудня 2007 року.)

11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо усі члени Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів та дотримано умови частини четвертої статті 10 цього Положення. (Частина перша пункту 11 в редакції, затвердженої рішенням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: протокол № 8 від 11 грудня 2007 року.)

Рада приймає ухвали, які мають рекомендаційний характер.

Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усіма керівниками (повноважними представниками) релігійних організацій – членів Ради, шляхом консенсусу).

Секретар Ради обирається на одному із її чергових засідань.

12. Для організаційного забезпечення роботи члени Ради делегують повноважних представників для утворення Секретаріату Ради

Trascina file per caricare