Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Положення про Комiсiю з питань соціального служіння ВРЦiРО

01 грудня 2007.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій,
протокол № 4 від 26 січня 2006 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань соціального служіння
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

1. Комісія з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Комісія) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим робочим органом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Ради), що утворюється рішенням Ради і діє на громадських засадах.

2. Метою діяльності Комісії є обговорення актуальних соціальних проблем в українському суспільстві та підготовка взаємоузгоджених пропозицій по участі Церков і релігійних організацій у їх вирішенні.

 

3. Основні завдання Комісії:

 1. узгодження, представлення та відстоювання спільної позиції Церков та релігійних організацій України у соціальній сфері і донесення цієї позиції до громадськості;
 2. обмін досвідом, координація спільних дій та об’єднання зусиль у соціальному служінні, сприяння розробці та реалізації благодійних і соціальних програм;
 3. сприяння всебічному висвітленню соціального служіння Церков та релігійних організацій в Україні засобами масової інформації.

 

4. Комісія керується у своїй діяльності Положенням про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, цим Положенням та рішеннями Ради.

5. Для забезпечення виконання своїх завдань Комісія, за дорученням Ради, може:

 1. організовувати та проводити наради, семінари, конференції;
 2. виходити до центральних і місцевих державних органів влади, до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями;
 3. делегувати своїх представників до дорадчих структур при державних органах влади та заслуховувати їх звіти на своїх засіданнях;
 4. одержувати в установленому порядку віл органів державної виконавчої влади всіх рівнів інформації з питань, які виносяться на розгляд Комісії;
 5. звертатися за необхідною інформацією до керівних органів громадських і релігійних організацій;
 6. створювати на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямів діяльності (проблем поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, медико-етичних питань, питань виховання та праці з дітьми і молоддю та ін.).
 7. готувати проекти звернень до громадськості, які виносяться на затвердження Ради.

 

6. Членами Комісії є представники членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Членство в Комісії є добровільним. Підставою для праці в Комісії є належно засвідчене письмове уповноваження від Церкви/релігійної організації – члена Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

7. Повноважні представники релігійних об’єднань (конфесій) мають право:

 1. особисто брати участь у засіданнях Комісії;
 2. отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується діяльності Комісії;
 3. бути проінформованими та письмово запрошеними на засідання Комісії та інші заходи, що здійснюються за участі Комісії.

 

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

На засіданні Комісії, за згодою її членів, можуть бути присутні спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних центрів, державних органів влади, громадських організацій та засобів масової інформації.

Головують на засіданнях члени Комісії почергово. Між засіданнями координація діяльності здійснюється згідно рішення Комісії.

9. Комісія приймає ухвали, які мають рекомендаційний характер.

Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усіма присутніми повноважними представниками релігійних організацій – членів Комісії, шляхом консенсусу.

Рішення Комісії підлягають затвердженню черговим головуючим Ради.

 

Trascina file per caricare