Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2009.gada 12.maijā (prot. Nr.31 16.§)

Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likuma 16.panta pirmo daļu,
Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likuma 16.panta pirmo daļu,
Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likuma 13.panta pirmo daļu,
Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likuma 13.panta pirmo daļu,
Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likuma 14.panta trešo daļu,
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likuma 18.panta pirmo daļu un
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likuma 16.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība, Latvijas Baptistu Draudžu Savienība, Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca, Latvijas Pareizticīgā Baznīca, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca un Rīgas ebreju reliģiskā draudze (turpmāk – reliģiskā savienība (baznīca)) iesniedz Tieslietu ministrijā informāciju par reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku sarakstā (turpmāk – baznīcas garīdznieku saraksts) iekļautajiem garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus, kā arī iekļaujamās informācijas saturu, tās iesniegšanas un aktualizācijas kārtību.

2. Reliģiskā savienība (baznīca) likumā noteiktajā termiņā iesniedz Tieslietu ministrijā baznīcas garīdznieku sarakstu (1.pielikums), iekļaujot tajā ziņas par ieceltajiem vai ievēlētajiem garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus. Baznīcas garīdznieku sarakstam pievieno to garīdznieku paraksta paraugus (2.pielikums), kuriem ir piešķirtas tiesības laulāt.

3. Ja pieņemts lēmums par izmaiņām baznīcas garīdznieku sarakstā, reliģiskā savienība (baznīca) divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemša­nas iesniedz Tieslietu ministrijā informāciju par izmaiņām baznīcas garīdznieku sarakstā (3.pielikums) un to garīdznieku paraksta paraugus (saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu), kuriem ir piešķirtas tiesības laulāt.

4. Ja baznīcas garīdznieku sarakstu vai informāciju par izmaiņām tajā reliģiskās savienības (baznīcas) vārdā paraksta persona, kura nepārstāv reliģisko savienību (baznīcu) saskaņā ar likumu, tā iesniedz pilnvaru, kas apliecina minētās personas tiesības parakstīt dokumentus.

5. Ja Tieslietu ministrija konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai sniegta nepilnīga informācija, tā nosaka divu nedēļu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Baznīcas garīdznieku saraksts vai informācija par izmaiņām tajā ir uzskatāmi par iesniegtiem pēc Tieslietu ministrijas konstatēto trūkumu novēršanas.

6. Ja reliģiskā savienība (baznīca) likumā noteiktajā termiņā baznīcas garīdznieku sarakstu neiesniedz, Tieslietu ministrija par to rakstiski informē reliģisko savienību (baznīcu).

7. Lai informācija par baznīcas garīdznieku sarakstu būtu publiski pieejama, Tieslietu ministrija mēneša laikā pēc baznīcas garīdznieku saraksta saņemšanas ievieto baznīcas garīdznieku sarakstu vai informāciju par izmaiņām tajā Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv).

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumus Nr.341 “Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 79.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 12.maija noteikumiem Nr.425

 

Annex

Trascina file per caricare