Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21 43.§)

Ielūgumu apstiprināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu un 13.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apstiprināmi ielūgumi vīzas pieprasīšanai (turpmāk - ielūgums), kā arī vienotās vīzu informācijas sistēmas sadaļā par ielūgumiem (turpmāk - ielūgumu datu bāze) iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.69 redakcijā)

2. Lēmumu par ielūguma apstiprināšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - pārvalde) amatpersona.

3. Pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai (turpmāk - pieprasījums) pārvaldē iesniedz šo noteikumu 5.punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk - uzaicinātājs).

4. Iesniedzot vīzas pieprasījumu Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai tās Šengenas līguma dalībvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ar kuru noslēgta vienošanās par pārstāvību (turpmāk - pārstāvniecība), ielūgumā norādītā persona informē attiecīgo pārstāvniecību par pārvaldē apstiprinātu un ielūgumu datu bāzē reģistrētu ielūgumu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.69 redakcijā)

II. Ielūguma apstiprināšana

5. Dokumentus ielūguma apstiprināšanai iesniedz:

5.1. pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

5.2. pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

5.3. pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, - tikai laulātā, bērnu vai vecāku uzaicināšanai uz laiku, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu;

5.4. Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestāde;

5.5. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas vai ārvalstu juridiska persona.

6. Pieprasījumu var iesniegt uzaicinātāja pilnvarota persona:

6.1. fiziskas personas pilnvarotā persona iesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru;

6.2. šo noteikumu 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētās juridiskās personas pilnvarojumu fiziskai vai juridiskai personai noformēt ielūgumu iekļauj juridiskās personas iesniegumā vai noformē atsevišķu pilnvaru.

7. Fiziskā persona, iesniedzot pieprasījumu:

7.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

7.2. sniedz šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto informāciju par uzaicināmo ārzemnieku, viņa plānoto uzturēšanās vietu Latvijas Republikā un ieceļošanas mērķi;

7.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

8. Juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, iesniedzot pieprasījumu:

8.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

8.2. iesniedz iesniegumu, kurā ir šāda informācija:

8.2.1. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā informācija par uzaicināmo ārzemnieku;

8.2.2. ārzemnieka plānotā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

8.2.3. ieceļošanas mērķis;

8.2.4. apliecinājums, ka juridiskā persona uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktā laikā;

8.2.5. apliecinājums, ka juridiskā persona, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus;

8.2.6. apliecinājums, ka juridiskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un tai nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests;

8.3. (svītrots ar MK 09.08.2005. noteikumiem Nr.590);

8.4. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

(Grozīts ar MK 09.08.2005. noteikumiem Nr.590)

9. Ja šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajai juridiskajai personai ir nodokļu maksājumu parāds, pieprasījumu var iesniegt, ja pieprasītājs saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta piekrišanu.

10. Ja uzaicinātājs, iesniedzot pieprasījumu, norāda, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, viņš uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, kā arī ar parakstu apliecina, ka segs minētos izdevumus. Šādus dokumentus pārvaldes amatpersona var nepieprasīt, ja tiek uzaicināts laulātais, viņa augšupējie vai lejupējie radinieki un viņu laulātie un uzaicinātājs ar parakstu apliecina, ka viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un uzaicinātais ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, nekļūs par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai.

(Grozīts ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.484; MK 09.08.2005. noteikumiem Nr.590)

11. Uzaicinātājs pieprasījumā norāda šādu informāciju:

11.1. tālruņa numurs vai cita informācija, kas nodrošina saziņas iespējas (piemēram, e-pasta adrese);

11.2. par uzaicināmo ārzemnieku:

11.2.1. vārds (vārdi), uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, vai atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām, ja vārds (vārdi), uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā nav norādīts;

11.2.2. valstiskā piederība, statuss norādītajā valstī;

11.2.3. dzimšanas datums;

11.2.4. dzimšanas vieta;

11.2.5. dzīvesvietas adrese mītnes valstī;

11.2.6. paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta.

(Grozīts ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.484; MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.383)

12. Vienā pieprasījumā var norādīt vairākus uzaicināmos ārzemniekus, ja tiem ir kopīgs ieceļošanas mērķis un vīzas pieprasījumu tie iesniegs vienā pārstāvniecībā.

(MK 18.05.2004. noteikumu Nr.484 redakcijā)

13. Ielūgumā, kurā norādīti vismaz pieci ārzemnieki, uzaicinātājs var nenorādīt šo noteikumu 11.2.4. un 11.2.5.apakšpunktā minēto informāciju.

14. Ja nepieciešama papildu informācija, lai pieņemtu lēmumu par ielūguma apstiprināšanu, pārvaldes amatpersona intervē uzaicinātāju un pieprasa papildu dokumentus, kas apliecina uzaicinātāja saistību ar uzaicināmo ārzemnieku, kā arī ārzemnieka nepieciešamību ieceļot Latvijas Republikā, lai īstenotu deklarēto ieceļošanas mērķi, un to, ka uzaicinātājam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai segtu visus ar uzaicināmā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, kā arī, ja nepieciešams, segtu izdevumus, kas saistīti ar uzaicināmā ārzemnieka medicīnisko aprūpi un atgriešanos mītnes zemē.

15. Ja juridiskā persona vēlas uzaicināt ārzemnieku, kura ieceļošanas mērķis ir reliģiska darbība, tā pieprasījumu pirms iesniegšanas pārvaldē saskaņo ar Reliģisko lietu pārvaldi. Šāds saskaņojums nav nepieciešams evaņģēliski luteriskās baznīcas, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesiju pieprasījumam.

15.1Ja ārzemnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, vēlas saņemt vīzu un darba atļauju, lai kļūtu par nodarbināto Latvijas Republikā, uzaicinātājs ielūguma apstiprināšanai:

15.11. (svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.279);

15.12. iesniedz darba līguma, uzņēmuma līguma vai cita civiltiesiska līguma kopiju;

15.13. sniedz darba atļaujas izsniegšanai nepieciešamās ziņas:

15.13.1. par ārzemnieka nodarbinātības nozari;

15.13.2. par ārzemnieka specialitāti, profesiju vai amatu;

15.13.3. par darba laiku stundās nedēļā;

15.13.4. par darba algu mēnesī;

15.13.5. par darba izpildes vietu (adresi).

(MK 18.05.2004. noteikumu Nr.484 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.383)

16. Amatpersona lēmumu par ielūguma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams iegūt papildu informāciju, lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā.

(MK 11.04.2006. noteikumu Nr.279 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.279.)

18. Amatpersona apstiprina ielūgumu tāda veida vīzas saņemšanai un uz tādu termiņu, kāds nepieciešams deklarētā ieceļošanas mērķa īstenošanai.

19. Ielūgumu neapstiprina vai apstiprinātu ielūgumu atceļ šādos gadījumos:

19.1. Imigrācijas likuma 16.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 12., 13. vai 15.punktā minēto iemeslu dēļ;

19.2. uzaicinātājs atsakās vai nevar sniegt šo noteikumu 7., 8., 11. vai 14.punktā pieprasītos dokumentus vai informāciju, vai atsakās sniegt nepieciešamos paskaidrojumus par ārzemnieka uzaicināšanas mērķi, uzaicināmo ārzemnieku un tā uzturēšanos Latvijas Republikā;

19.3. ja, pārbaudot uzaicinātāja iesniegtos dokumentus un sniegto informāciju, konstatē, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

19.4. ir saņemts kompetentas valsts iestādes negatīvs atzinums par ielūguma apstiprināšanu;

19.5. ja, pārbaudot uzaicinātāja sniegto informāciju, konstatē, ka uzaicinātā ārzemnieka rīcībā nav Latvijas Republikā atzīta ceļošanas dokumenta. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja uzaicinātā ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīta ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem;

19.6. ja pārvaldē saņemtā informācija neliecina par ārzemnieka noturīgu saikni ar viņa mītnes zemi un ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālas imigrācijas risku;

19.7. ja, pārbaudot pieejamo informāciju, konstatē, ka par uzaicināto ārzemnieku Šengenas informācijas sistēmā iekļauts ziņojums, kas saistīts ar ieceļošanas atteikumu. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja uzaicinātā ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīta ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

(Grozīts ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.484; MK 09.08.2005. noteikumiem Nr.590; MK 11.04.2006. noteikumiem Nr.279; MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.383; MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.69)

19.1Ja, pārbaudot šo noteikumu 8.2.6.apakšpunktā minēto informāciju, konstatē, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas, pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu šai juridiskajai personai uzaicināt ārzemniekus turpmāko sešu mēnešu laikā.

(MK 09.08.2005. noteikumu Nr.590 redakcijā)

20. Ja ielūgumu neapstiprina, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un valsts nodevu neatmaksā.

III. Ielūgumu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība

21. Amatpersona ielūgumu reģistrē ielūgumu datu bāzē. Ielūgumu datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

21.1. par uzaicinātāju - fizisku personu:

21.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

21.1.2. personas kods;

21.1.3. valstiskā piederība;

21.1.4. uzrādītā personu apliecinošā dokumenta dati;

21.1.5. dzīvesvietas adrese;

21.1.6. tālruņa numurs;

21.1.7. nodarbošanās;

21.1.8. informācija par to, ka uzaicinātājs sedz visus ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus;

21.1.9. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir);

21.2. par uzaicinātāju - juridisku personu:

21.2.1. reģistrācijas numurs;

21.2.2. nosaukums;

21.2.3. persona, kura paraksta iesniegumu (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un amats);

21.2.4. juridiskā adrese;

21.2.5. tālruņa numurs;

21.2.6. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir);

21.3. par uzaicināto ārzemnieku:

21.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

21.3.2. valstiskā piederība, statuss norādītajā valstī;

21.3.3. dzimšanas datums;

21.3.4. dzimšanas vieta;

21.3.5. dzīvesvietas adrese;

21.3.6. ieceļošanas mērķis;

21.3.7. paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

21.3.8. paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;

21.4. ielūguma reģistrācijas numurs;

21.5. dati par valsts nodevas samaksu;

21.6. pieprasītās vīzas veids un derīguma termiņš;

21.7. piezīmes, kurās norāda juridiskās personas iesniegumā sniegtās ziņas vai fiziskās personas papildus sniegtās ziņas;

21.8. dienesta atzīmes:

21.8.1. informācija Drošības policijai par nepieciešamību veikt papildu pārbaudi;

21.8.2. papildu informācija pārstāvniecības amatpersonai, kuras kompetencē ietilpst vīzu pieprasījumu izskatīšana;

21.9. par lēmumu:

21.9.1. pieņemtais lēmums. Ja pieņemts lēmums ielūgumu neapstiprināt vai atcelt apstiprinātu ielūgumu, norāda atbilstošo Imigrācijas likuma 16.panta pirmās daļas punktu vai šo noteikumu 19.punkta apakšpunktu;

21.9.2. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu (vārds (vārdi), uzvārds, amats);

21.9.3. lēmuma pieņemšanas datums;

21.10. (svītrots ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.383);

21.11. ielūguma statuss.

(Grozīts ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.484; MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.383)

21.1Par papildu pārbaudi Drošības policijas amatpersona ielūgumu datu bāzē izdara dienesta atzīmes.

(MK 12.06.2007. noteikumu Nr.383 redakcijā)

22. Pēc datu ievades ielūgumu datu bāzē amatpersona izdrukā ielūguma pieprasījuma veidlapu. Ielūguma pieprasījumā:

22.1. uzaicinātājs vai viņa pilnvarota persona ar parakstu apliecina ielūgumā norādīto ziņu pareizību;

22.2. uzaicinātājs - fiziska persona - ar parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktā laikā, kā arī, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus;

22.3. uzaicinātājs vai viņa pilnvarota persona ar parakstu apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka personas dati, kas iekļauti ielūgumu datu bāzē un ielūgumā, tiks iekļauti vīzu informācijas sistēmā un būs pieejami Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un to Šengenas līguma dalībvalstu pārstāvniecībām, ar kurām noslēgtas vienošanās par pārstāvību. Ja nepieciešams, minētie dati tiks apstrādāti, lai pieņemtu lēmumu par uzaicinātā ārzemnieka vīzas pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.69)

22.1Pēc uzaicinātāja vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma izsniegt apstiprinātu ielūgumu vai gadījumā, ja vīzas pieprasījumu paredzēts iesniegt citas Šengenas līguma dalībvalsts pārstāvniecībā, amatpersona izdrukā otru ielūguma pieprasījuma veidlapu, ko paraksta uzaicinātājs vai viņa pilnvarota persona. Pēc lēmuma pieņemšanas amatpersona otro veidlapas eksemplāru apstiprina ar pārvaldes zīmogu un izsniedz uzaicinātājam vai viņa pilnvarotajai personai.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.69 redakcijā)

23. Ielūgumu datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu nodrošina pārvalde.

24. Ielūgumu datu bāzē iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, pārstāvniecības, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, Valsts policija un valsts drošības iestādes.

25. Ielūgumu datu bāzē iekļautajai informācijai ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

26. Ielūgumu datu bāzes uzturēšanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

IV. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

28. Ielūgumi, kas apstiprināti līdz 2003.gada 30.aprīlim, derīgi vīzas pieprasījuma iesniegšanai pārstāvniecībā līdz tajos norādītajam termiņam.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Trascina file per caricare