Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2002.gada 19.februārī (prot. Nr.8 6.§)

Kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatu par savu darbību

Izdoti saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 14.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz Reliģisko lietu pārvaldē pārskatu par reliģiskās organizācijas darbību attiecīgajā kalendāra gadā (turpmāk — pārskats).

2. Ja reliģiskā organizācija nepieder pie reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes, pārskatu iesniedz tās vadītājs vai viņa pilnvarota persona (1.pielikums).

3. Reliģiskā savienība (baznīca), kā arī diecēze par visām tās sastāvā esošajām draudzēm iesniedz pārskatu par reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes darbību (2.pielikums).

4. Ja reliģiskā organizācija pārskatu neiesniedz vai pārskatā nav sniegtas pieprasītās ziņas, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks rakstiski brīdina attiecīgās reliģiskās organizācijas vadību.

5. Ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas reliģiskā organizācija pārskatu neiesniedz, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu var ierosināt izskatīt tiesā jautājumu par attiecīgās reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 17.marta noteikumus Nr.95 “Kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatus par savu darbību” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 73./74.nr.; 2000, 331./333.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 19.februāra noteikumiem Nr.71

Annex