Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministru kabineta noteikumi Nr.57

Rīgā 2000.gada 15.februārī (prot. Nr.8 6.§)

Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.pantu

1. Šie noteikumi nosaka šādas valsts nodevas likmes (latos) par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju Tieslietu ministrijā:

1.1. reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija - 25

1.2. reliģisko organizāciju un to iestāžu nosaukuma grozījumu reģistrācija - 10

1.3. reliģisko organizāciju un to iestāžu statūtu grozījumu reģistrācija - 10

1.4. reģistrācijas apliecības atkārtota izsniegšana - 10

1.5. reliģisko organizāciju un to iestāžu pārreģistrācija -

2. Valsts nodevu maksā pirms reģistrācijas vai pārreģistrācijas dokumentu iesniegšanas.

3. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

Trascina file per caricare