Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministru kabineta noteikumi Nr.447

Rīgā 2001.gada 23.oktobrī (prot. Nr.52 3.§)

Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 25.punktu

1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk — nometne) organizēšanas un darbības kārtību.

2. Nometne ir mērķtiecīgs pasākumu kopums noteiktam laikposmam, kas paredzēti, lai saskaņā ar nometnes programmu sekmētu bērna personības vispusīgu attīstību.

3. Nometni ir tiesīgas organizēt valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās un fiziskās personas (turpmāk — nometnes organizētājs).

4. Nometnes vadītājs ir persona, kas īsteno nometnes programmu, vada nometnes darbu saskaņā ar nometnes organizētāja norādījumiem, ir apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu nometņu vadītāju kursu programmu (turpmāk — nometņu vadītāju kursi) un saņēmusi attiecīgu apliecību.

5. Atbilstoši nometnes programmai ir šādas nometnes:

5.1. jaunrades nometne;

5.2. sporta un tūrisma nometne;

5.3. darba un atpūtas nometne;

5.4. atpūtas un piedzīvojumu nometne;

5.5. reliģiskā nometne (nometne, kuru organizē reliģiskā organizācija vai kurā veic reliģisko darbību).

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

6. Atbilstoši nometnes iekārtojumam ir šādas nometnes:

6.1. stacionāra nometne — pastāvīgi iekārtota nometne;

6.2. periodiskas darbības nometne — izvietota uz laiku un darbojas saskaņā ar nometnes programmu tās mērķim piemērotās telpās;

6.3. lauku apstākļu nometne — periodiskas darbības nometne, kas izvietota un darbojas laukos.

7. Nometnes organizētājs ir atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību.

8. Noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei kontrolē tiesībaizsardzības iestādes un šādas uzraudzības institūcijas:

8.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

8.2. Veselības inspekcija;

8.3. Reliģisko lietu pārvalde — reliģiskajās nometnēs.

(MK 01.10.2002. noteikumu Nr.444 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.391)

9. Nometnes organizētājs:

9.1. pieņem darbā nometnes vadītāju un nometnes darbiniekus (turpmāk — darbinieki). Nometnes vadītājam un darbiniekiem pirms stāšanās darbā jāveic obligātā veselības pārbaude normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.2. slēdz līgumu ar nometnes dalībnieka (turpmāk — dalībnieks) vecākiem vai personu, kas viņus aizstāj (aizbildni), par bērna uzņemšanu nometnē;

9.3. nodrošina nometnes programmas izstrādi;

9.4. nodrošina, lai dalībniekiem un darbiniekiem, ja nepieciešams, tiktu sniegti primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi;

9.5. nodrošina, lai tiktu izstrādāti nometnes iekšējās kārtības noteikumi, peldēšanas noteikumi un noteikumi, kas jāievēro, braucot ar laivām;

9.6. nodrošina dalībniekiem un darbiniekiem iespēju izsaukt operatīvo dienestu.

10. Nometnes vadītājs:

10.1. nodrošina higiēnas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības un reliģisko darbību regulējošo normu ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.2. iepazīstina darbiniekus un dalībniekus ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un nodrošina to ievērošanu;

10.3. ir atbildīgs par dalībnieku veselību un dzīvību;

10.4. ir atbildīgs par izglītošanas, kultūras, sporta, tūrisma, atpūtas un citu pasākumu organizēšanu atbilstoši nometnes programmai;

10.5. kārto nometnes žurnālu (pielikums).

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

11. Dalībnieka tiesības un pienākumus nosaka šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētais līgums.

12. Dalībnieka vecāki vai persona, kas viņus aizstāj (aizbildnis), iesniedz nometnes organizētājam primārās veselības aprūpes ārsta izziņu par dalībnieka veselības stāvokli, kurā ir norādītas izdarītās vakcinācijas, kā arī informācija par kontaktu ar infekcijas slimniekiem, ja tāds ir bijis.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444; MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.169)

13. Dalībnieka vecāki vai persona, kas viņus aizstāj (aizbildnis), aizpildot anketu, sniedz šādu informāciju par dalībnieku:

13.1. vārds, uzvārds un personas kods;

13.2. izglītības iestāde un klase;

13.3. dzīvesvietas adrese;

13.4. vecāku vai personas, kas viņus aizstāj (aizbildnis), kontakttālrunis;

13.5. peldētprasme;

13.6. īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības;

13.7. iepriekšējā dalība nometnēs.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

14. Nometnes vadītājs ir atbildīgs par nodarbībās un brīvajā laikā izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, inventāra aprīkojuma un materiālu atbilstību dalībnieku vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu dalībnieku veselībai un dzīvībai, kā arī nometnes dalībnieku saudzīgu attieksmi pret vidi.

15. Nometnes organizēšanai ir nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā nometne tiks organizēta.

16. Lai saņemtu šo noteikumu 15.punktā minēto saskaņojumu, nometnes organizētājs vai tā pilnvarota persona vismaz 30 dienas pirms nometnes darbības sākšanas iesniedz pašvaldībā iesniegumu nometnes organizēšanai.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.169)

17. Iesniegumā norāda šādas ziņas un tam pievieno šādus dokumentus:

17.1. juridiskās personas:

17.1.1. nosaukums, juridiskā adrese, nometnes vadītāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

17.1.2. apliecība par nometņu vadītāju kursu programmas apguvi (kopija);

17.1.3. komersanta, biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai citas juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija un darbību regulējoša dokumenta (piemēram, statūtu, nolikuma, satversmes) kopija;

17.1.4. nometnes veids atbilstoši tās programmai un iekārtojuma veidam;

17.1.5. nometnes darbības ilgums;

17.1.6. nometnes vieta;

17.1.7. saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par nometnes vietas atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un saskaņojums ar Sabiedrības veselības aģentūru par nometnes atbilstību higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasībām vai no minētajām iestādēm attiecīgajā gadā saņemts atzinums (kopija) par iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām, ja nometni organizē izglītības iestādē. Reliģiskajām nometnēm papildus nepieciešams saskaņojums ar Reliģisko lietu pārvaldi;

17.1.8. dalībnieku skaits un vecums;

17.2. fiziskās personas:

17.2.1. vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;

17.2.2. apliecība par nometņu vadītāju kursu programmas apguvi (kopija);

17.2.3. nometnes veids atbilstoši tās programmai un iekārtojuma veidam;

17.2.4. nometnes darbības ilgums;

17.2.5. nometnes vieta;

17.2.6. saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par nometnes vietas atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un saskaņojums ar Sabiedrības veselības aģentūru par nometnes atbilstību higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasībām vai no minētajām iestādēm attiecīgajā gadā saņemts atzinums (kopija) par iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām, ja nometni organizē izglītības iestādē. Reliģiskajām nometnēm papildus nepieciešams saskaņojums ar Reliģisko lietu pārvaldi;

17.2.7. dalībnieku skaits un vecums.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444; MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.169; MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.391)

18. Ja nometnes darbībā ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, pašvaldība anulē nometnes organizēšanas saskaņojumu. Zaudējumus, kas dalībniekiem radušies, ja nometnes darbība ir pārtraukta, sedz nometnes organizētājs.

19. Nometnes organizētājs nodrošina ne mazāk kā divus darbiniekus uz 15 dalībniekiem diennakts nometnē vai, ja šādu nometni organizē izglītības iestāde saviem audzēkņiem, vienu darbinieku uz 10 dalībniekiem (neskaitot tehniskos darbiniekus).

(MK 01.10.2002. noteikumu Nr.444 redakcijā)

20. Nometnē redzamā vietā ir izvietota šāda informācija:

20.1. nometnes adrese;

20.2. nometnes organizētāja, nometnes vadītāja un ārstniecības personas tālruņa numurs un atrašanās vieta;

20.3. informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju;

20.4. dalībnieku skaits un viņu izvietojums nometnē;

20.5. reliģiskajās nometnēs — informācija par konfesijas ticības mācību.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

21. Nepiederošas personas (izņemot dalībnieka ģimenes locekļus) nometnes teritorijā var uzturēties tikai ar nometnes vadītāja atļauju.

22. Nometnes vadītājs nekavējoties informē dalībnieka vecākus vai personu, kas viņus aizstāj (aizbildnis) un attiecīgos operatīvos dienestus, ja tiek apdraudēta dalībnieka veselība vai dzīvība.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

23. Ja dalībnieku grupa dodas ārpus nometnes teritorijas, grupas vadītājam līdzi ir pārnēsājamā medicīniskā aptieciņa pirmās palīdzības sniegšanai un mobilais saziņas līdzeklis.

24. Ja nometnes laikā paredzēta peldēšanās, braukšana ar laivām vai citi pasākumi, dalībniekus iepazīstina ar drošības noteikumiem, kas jāievēro uz ūdens un kas izstrādāti, ievērojot attiecīgās ūdenskrātuves īpatnības, vai citiem īpašiem drošības noteikumiem. Dalībnieki ar ierakstu nometnes žurnālā apliecina, ka ir iepazinušies ar minētajiem noteikumiem.

25. Šo noteikumu 4.punktā, 17.1.2. un 17.2.2.apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā ar 2002.gada 1.maiju, bet attiecībā uz reliģisko nometņu vadītājiem — ar 2003.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministra vietā — kultūras ministre K.Pētersone

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.447

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2002. noteikumiem Nr.444)

Nometnes žurnāls

1. Darbinieki:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Amats nometnē

Dzīvesvietas adrese un
tālruņa numurs

Paraksts par iepazīšanos ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem (datums)

1

2

3

4

5

6

      
      

2. Dalībnieki:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads un datums

Dzīvesvietas
adrese un
tālruņa
numurs

Vecāku vai
personas,
kas viņus aizstāj (aizbildnis), vārds, uzvārds,
kontakttālrunis (mājās, darbā vai citur)

Izglītības
iestāde
un klase

Audzinātājs nometnē

Ieraksts par iepazīšanos ar

nometnes
iekšējās

kārtības noteikumiem (datums)

īpašiem
drošības noteikumiem (datums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         

Izglītības un zinātnes ministra vietā — kultūras ministre K.Pētersone

Riga il 23 ottobre 2001 (verbale n ° 52 § 3.) 

Trascina file per caricare