Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 23.februārī Noteikumi Nr. 64

Rīgā (prot. Nr. 14, 12.§)

Kārtība, kādā reliģiskajām organizācijām un sabiedriskajām organizācijām (fondiem) izsniedz vai atsauc atļaujas saņemt humānās palīdzības kravas

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par humānās palīdzības sūtījumiem"

2.panta pirmo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā reliģiskajām organizācijām un sabiedriskajām organizācijām (fondiem) (turpmāk - organizācija), kas darbojas izglītības, kultūras, zinātnes, sociālajā, labdarības, sporta, veselības un vides aizsardzības jomā, izsniedz vai atsauc atļauju saņemt humānās palīdzības kravas (turpmāk - atļauja).

2. Atļauju organizācijai izsniedz vai atsauc Finansu ministrija.

3. Finansu ministrija organizācijai izsniedz rakstisku atļauju kārtējam kalendāra gadam. Atļauju reģistrē, piešķirot tai kārtas numuru atļauju izsniegšanas secībā.

4. Finansu ministrija izskata jautājumu par atļaujas izsniegšanu attiecīgajai organizācijai, ja Finansu ministrijā ir iesniegti šādi dokumenti:

4.1. pieteikums, kurā norādīts humānās palīdzības saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, norēķinu rekvizīti un par kravu saņemšanu atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs);

4.2. notariāli apliecināta organizācijas reģistrācijas apliecības kopija. Ja uzrāda reģistrācijas apliecības oriģinālu, reģistrācijas apliecības kopijai notariālais apliecinājums nav nepieciešams;

4.3. notariāli apliecināta organizācijas statūtu (nolikuma vai satversmes) kopija. Ja uzrāda statūtu (nolikuma vai satversmes) oriģinālu, statūtu (nolikuma vai satversmes) kopijai notariālais apliecinājums nav nepieciešams;

4.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

4.5. informācija par sabiedriskās organizācijas dibinātājiem (fiziskajām personām - vārds, uzvārds un personas kods, juridiskajām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, ja statūtos (nolikumā vai satversmē) nav šādu ziņu);

4.6. informācija par organizācijas vadītāju un pārvaldes institūciju locekļiem (vārds, uzvārds, personas kods un amats);

4.7. finansiālās darbības deklarācija par iepriekšējo kalendāra gadu, uz kuras ir Valsts ieņēmumu dienesta iestādes atzīme par tās saņemšanu;

4.8. pārskats par iepriekšējā kalendāra gadā saņemtajiem humānās palīdzības sūtījumiem (pielikums);

4.9. ieteikuma vēstule no valsts vai pašvaldības pārvaldes institūcijas, kas pārzina attiecīgo darbības jomu.

5. Ja iesniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, Finansu ministrija var jautājuma izskatīšanu atlikt un pieprasīt organizācijai papildu informāciju.

6. Reliģiskās organizācijas šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz kārtībā, kāda noteikta sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanai.

7. Organizācija, kurai iepriekšējā kalendāra gadā ir izsniegta atļauja humānās palīdzības kravu saņemšanai, šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā minētos dokumentus atkārtoti neiesniedz.

8. Organizācija, kurai attiecīgajā kalendāra gadā ir izsniegta atļauja ziedojumu saņemšanai no ziedotājiem, kuriem saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantu piemērojama uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide, vai arī organizācija, kurai Finansu ministrija ir pagarinājusi atļaujas derīguma termiņu kalendāra gadam, šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.7.apakšpunktā minētos dokumentus atkārtoti neiesniedz.

9. Ja šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētajos dokumentos ir izdarīti grozījumi, organizācija 20 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas iesniedz Finansu ministrijā notariāli apliecinātu grozījumu kopiju. Ja uzrāda grozījumu oriģinālu, grozījumu kopijai notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

10. Finansu ministrija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ņemot vērā:

10.1. organizācijas statūtos norādīto mērķu un darbības virzienu atbilstību likuma "Par humānās palīdzības sūtījumiem" 2.pantā noteiktajām prasībām;

10.2. Valsts ieņēmumu dienesta iestādes atzinumu par iepriekšējā kalendāra gadā saņemto humānās palīdzības kravu izmantošanu organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un likuma "Par humānās palīdzības sūtījumiem" un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu;

10.3. organizācijas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;

10.4. to valsts vai pašvaldību pārvaldes institūciju ieteikumu, kas pārzina organizācijas darbības jomu.

11. Lēmumu par atļaujas piešķiršanu Finansu ministrija pieņem mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

12. Finansu ministrija atsauc atļauju kārtējam kalendāra gadam vai neizsniedz to nākamajam kalendāra gadam, ja:

12.1. organizācijas mērķi, darbības virzieni un metodes neatbilst likuma "Par humānās palīdzības sūtījumiem" 2.pantā minētajām darbības jomām;

12.2. ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta iestādes atzinums par normatīvo aktu pārkāpumiem vai humānās palīdzības kravu izmantošanu statūtos neparedzētiem mērķiem;

12.3. ir saņemts valsts vai pašvaldības pārvaldes institūcijas iesniegums ar motivētu lūgumu atsaukt atļauju.

13. Ja atļauja ir atsaukta, organizācija to var saņemt atkārtoti tikai pēc visu attiecīgo pārkāpumu novēršanas.

14. Ja organizācija atkārtoti neievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības, atļauju atsauc bez tiesībām saņemt to kārtējā kalendāra gadā.

15. Finansu ministrija katru ceturksni publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to organizāciju sarakstu, kurām atļauja ir piešķirta vai atsaukta.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumus Nr.225 "Noteikumi par humānās palīdzības kravu saņēmējiem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 182./183., 336.nr.);

16.2. Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumus Nr.429 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.225 "Noteikumi par humānās palīdzības kravu saņēmējiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 336.nr.).

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 

Trascina file per caricare