Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 286

Rīgā 2001.gada 3.jūlijā (prot. Nr.31, 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā reliģiskajām organizācijām un sabiedriskajām organizācijām (fondiem) izsniedz vai atsauc atļaujas saņemt humānās palīdzības kravas"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par humānās palīdzības sūtījumiem" 2.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā reliģiskajām organizācijām un sabiedriskajām organizācijām (fondiem) izsniedz vai atsauc atļaujas saņemt humānās palīdzības kravas" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 57./59.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2. un 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;

4.3. organizācijas statūtu (nolikuma vai satversmes) oriģināls vai notariāli apliecināta kopija;".

2. Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts pārskats par organizācijas darbību pirmstaksācijas gadā;".

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto dokumentu neiesniedz, ja organizācija reģistrāciju veicošā iestādē, kura atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, reģistrēta pēc 2001.gada 12.janvāra."

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Reliģiskās organizācijas neiesniedz šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto informāciju."

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja šo noteikumu 4.2., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētajos dokumentos ir izdarīti grozījumi, organizācija 20 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas iesniedz Finansu ministrijā grozījumu kopiju. Ja grozījumi ir izdarīti šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajā dokumentā, organizācija 20 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas iesniedz Finansu ministrijā notariāli apliecinātu grozījumu kopiju."

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā -

ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 7.jūliju.

Trascina file per caricare