Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES

LĒMUMS

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu

 

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Apstiprināt Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvās padomes nolikumu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 17. jūlijā

 

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes

1990. gada 17. jūlija lēmumu

 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvās padomes

NOLIKUMS

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvā padome ir pastāvīgi darbojošās konfesiju pārstāvības institūcija, kas darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

2. Reliģijas lietu konsultatīvās padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt ar reliģijas lietām un reliģisko organizāciju darbību saistīto jautājumu demokrātisku izlemšanu, ievērojot visu Latvijas Republikā reģistrēto konfesiju intereses.

3. Reliģijas lietu konsultatīvā padome sadarbojas ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes pastāvīgajām komisijām visos jautājumos, kas skar konfesiju un reliģisko organizāciju tiesības un intereses.

 

II. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvās padomes uzdevumi un tiesības

4. Reliģijas lietu konsultatīvā padome:

1) piedalās likumdošanas aktu izstrādāšanā, kas skar reliģiju, konfesiju un reliģisko organizāciju interešu tiesisko nodrošinājumu;

2) likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedz priekšlikumus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei jautājumos, kas saistīti ar iedzīvotāju ticības brīvības nodrošināšanu, konfesiju un reliģisko organizāciju brīvas darbības garantēšanu;

3) sniedz ekspertu atzinumus un konsultatīvu palīdzību Latvijas Republikas Augstākās Padomes un tās pastāvīgo komisiju sēdēs, ja tiek izskatīti jautājumi, kas skar reliģiju, konfesiju un reliģisko organizāciju darbību vai iedzīvotāju ticības brīvības nodrošināšanu;

4) deleģē savus pārstāvjus uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes un tās pastāvīgo komisiju sēdēm, ja tiek izskatīti jautājumi, kas skar konfesiju, reliģisko organizāciju vai ticīgo intereses.

 

III. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Reliģijas lietu konsultatīvās padomes izveidošana un darbības kārtība

5. Katra Latvijas Republikā reģistrētā konfesija deleģē pastāvīgam darbam Reliģijas lietu konsultatīvajā padomē vienu pārstāvi, kura pilnvaru laiks nav noteikts. Ja konfesija maina savu pārstāvi, tā rakstveidā ziņo par to Reliģijas lietu konsultatīvajai padomei.

6. Reliģijas lietu konsultatīvās padomes lēmumi tiek pieņemti, ievērojot consensus principu.

7. Reliģijas lietu konsultatīvās padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, ja to pieprasa kāds no šīs padomes locekļiem vai pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas ierosinājuma.

8. Reliģijas lietu konsultatīvās padomes darba tehnisko apkalpošanu pēc šīs padomes pieprasījuma veic Latvijas Republikas Ministru Padomes Reliģijas lietu departaments.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Trascina file per caricare