Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ministru kabineta noteikumi Nr.590

Rīgā 2005.gada 9.augustā (prot. Nr.45 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu un 13.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 65.nr.; 2004, 81.nr.; 2005, 28.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. iesniedz iesniegumu, kurā ir šāda informācija:

8.2.1. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā informācija par uzaicināmo ārzemnieku;

8.2.2. ārzemnieka plānotā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

8.2.3. ieceļošanas mērķis;

8.2.4. apliecinājums, ka juridiskā persona uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktā laikā;

8.2.5. apliecinājums, ka juridiskā persona, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus;

8.2.6. apliecinājums, ka juridiskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un tai nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests;".

2. Svītrot 8.3.apakšpunktu.

3. Aizstāt 10.punkta otrajā teikumā vārdus "laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni un mazbērni, kā arī ja" ar vārdiem "laulātais, viņa augšupējie vai lejupējie radinieki un viņu laulātie un".

4. Papildināt 16.punkta pirmo teikumu aiz vārda "pieprasījuma" ar vārdiem "un visas nepieciešamās informācijas".

5. Papildināt 19.punktu aiz vārda "neapstiprina" ar vārdiem "vai apstiprinātu ielūgumu atceļ".

6. Papildināt noteikumus ar 19.1punktu:

"19.1 Ja, pārbaudot šo noteikumu 8.2.6.apakš­punktā minēto informāciju, konstatē, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas, pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu šai juridiskajai personai uzaicināt ārzemniekus turpmāko sešu mēnešu laikā."

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

 

Trascina file per caricare