Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Likums "Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"

 

1.pants. Likuma mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām (turpmāk – ebreju kopiena) vēsturisko netaisnīgo seku novēršanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un Padomju okupācijas režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā.

 

2.pants. (1) Ebreju kopienai piešķirams atbalsts LVL 31 959 870 (trīsdesmit viens miljons deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit latu) apmērā. Atbalsts ebreju kopienai īstenojams no 2007. – 2016.gadam likuma par valsts budžetu kārtējam gadam ietvaros, katru gadu izmaksājot vienu desmito daļu no atbalsta summas.

(2) Ebreju kopienai bez atlīdzības nododami šī likuma 1.pielikumā norādītie nekustamie īpašumi, kuri līdz Padomju Savienības okupācijas varas īstenotajai nacionalizācijai piederēja Latvijas ebreju sabiedriskajām vai reliģiskajām organizācijām un kuri ir pārgājuši valsts īpašumā.

(3) Ar šo likumu nekustamo īpašumu nodošana ebreju kopienai ir galīga.

 

3.pants. (1) Atbalsts izlietojams ebreju kultūras mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai, ebreju kopienas attīstībai, kultūras, izglītības un citu sabiedrisko pasākumu finansēšanai, sociālās palīdzības nodrošināšanai ebreju kopienas mazturīgajiem locekļiem un holokausta upuriem, holokausta upuru piemiņas pasākumu organizēšanai.

(2) Atbalstu aizliegts izmantot saimnieciskās darbības īstenošanai, kuras mērķis ir gūt peļņu.

 

4.pants. (1) Atbalsts izmaksājams un nekustamie īpašumi nododami biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome", reģistrācijas numurs 40008075906 (turpmāk – biedrība), kura uz statūtu pamata pārstāv ebreju kopienu.

(2) Biedrība reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1.februārim, nodrošina informācijas par atbalsta izlietojumu iepriekšējā gadā iesniegšanu Valsts kontrolei.

(3) Biedrība atbild par jebkādām turpmākām trešo personu prasībām pret Latvijas Republiku par šī likuma 1.pielikumā noteikto nekustamo īpašumu nodošanu.

 

5.pants. Atbalsta līdzekļu izmantošanas likumības un lietderības kontroli nodrošina Valsts kontrole.

 

6.pants. (1) Biedrība ir atbildīga par atbalsta izlietojumu atbilstoši 3.pantā norādītajiem mērķiem.

(2) Atbalsts, kas izlietots pretēji 3.pantā norādītajiem mērķiem, atmaksājams valsts budžetā.

 

7.pants. Ministru kabinets nodrošina biedrībai iespēju uzstādīt valsts un pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuri līdz Padomju okupācijas režīma īstenotajai nacionalizācijai piederēja ebreju sabiedriskajām vai reliģiskajām organizācijām, piemiņas plāksnes ar norādi, ka attiecīgajā nekustamajā īpašumā vēsturiski atradās sinagoga vai kāds cits ebreju sabiedriskās vai reliģiskās dzīves centrs.

 

Noslēguma jautājums

 

Ministru kabinets 3 mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas nosaka kārtību, kādā ebreju kopienai nododami bez atlīdzības īpašumā likuma 1.pielikumā norādītie nekustamie īpašumi un kādā ebreju kopienai izmaksājams atbalsts.

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacistiskās Vācijas īstenotajā holokaustā Latvijas Republikā gāja bojā lielākā daļa Latvijas ebreju. Ņemot vērā, ka tā rezultātā tika iznīcināti bijušo īpašnieku mantinieki un sabiedrisko un reliģisko organizāciju tiesību pārņēmēji, daudzus nekustamos īpašumus denacionalizācijas kārtībā nebija iespējams atgūt.

Padomju varas okupācijas laikā Latvijas Republikas teritorijā tika īstenota īpašumu nacionalizācija, kā rezultātā īpašumi pārgāja valsts īpašumā.

Norādīto apstākļu dēļ, atjaunojot Latvijas Republiku 1990.gada 4.maijā, divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados attiecīgie nekustamie īpašumi kā bezmantinieku manta pārgāja Latvijas Republikas īpašumā.

Pamatojoties uz denacionalizācijas likumdošanu visām fiziskām personām, kurām pirms nacionalizācijas piederēja nekustamie īpašumi, to mantiniekiem, kā arī sabiedrisko un reliģisko organizāciju tiesību pārņēmējiem, pierādot juridisko saikni ar īpašumu, tika nodrošinātas tiesības attiecīgos īpašumus atgūt.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām (turpmāk – ebreju kopiena) vēsturisko netaisnīgo seku novēršanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un Padomju okupācijas režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā.

Likumprojekts paredz valsts sniegto atbalstu izmantot vienīgi likumprojektā noteiktajiem mērķiem un pasākumiem: ebreju kultūras mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai, ebreju kopienas attīstībai, kultūras, izglītības un citu sabiedrisko pasākumu finansēšanai, sociālās palīdzības nodrošināšanai ebreju kopienas mazturīgajiem locekļiem un holokausta upuriem, holokausta upuru piemiņas pasākumu organizēšanai.

Likumprojekts nosaka aizliegumu izmantot valsts sniegto atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, kuras mērķis ir gūt peļņu.

Likumprojekts nosaka atbalsta saņēmēja pienākumu lietot saņemto atbalstu vienīgi atbilstoši likumprojekta 3.pantā norādītajiem mērķiem. Neievērojot šo normu, atbalsta saņēmējam noteikts atbildības pienākums pretēji mērķim izlietoto atbalstu atmaksāt valsts budžetā.

Par atbalsta saņēmēju likumprojektā noteikta Ministru kabineta apstiprināta biedrība, kas pārstāv visas Latvijas Republikā reģistrētās ebreju draudzes un biedrības.

Šobrīd pastāv biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome", kas pārstāv Latvijas ebreju sabiedrības intereses, un pieņem visus lēmumus koleģiāli saskaņā ar biedrības statūtiem. Šīs biedrības statūtus 2003.gada 16.martā pieņēma biedrības dibinātājorganizāciju (ebreju draudžu un biedrību) pārstāvji.

Atbalsta saņemšanai šai biedrībai būs jāiesniedz Ministru kabinetā informācija, kas apliecina, ka tieši šī biedrība pārstāv visas Latvijas Republikā reģistrētās ebreju draudzes un biedrības.

Arī Čehijā, Ungārijā un Slovākijā nekustamie īpašumi tika atdoti un kompensācijas izmaksātas līdzīgiem attiecīgās valsts ebreju intereses pārstāvošiem tiesību subjektiem.

Likumprojekts paredz, ka atbalsta saņēmējs reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1.februārim, nodrošina informācijas par atbalsta izlietojumu iepriekšējā gadā iesniegšanu Valsta kontrolei, kam ar šo likumu uzdots nodrošināt atbalsta līdzekļu izmantošanas likumības un lietderības kontroli.

Pieņemot likumu, tas paredz nodot mūsdienu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām likumprojekta 1.pielikumā norādītos nekustamos īpašumus vai kompensēt to vērtību naudā, ņemot vērā šādus vēsturiskos apstākļus:

1) 1940.gada jūnijā. Latvijas Republikas neatkarības zaudēšanas priekšvakarā, Latvijā dzīvoja vairāk nekā 90 000 ebreju. Pateicoties tam, ka Latvijā nekad netika ieviesti nekādi pret ebrejiem vērsti likumi, līdz šim laikam Latvijā ļoti aktīvi darbojās ebreju reliģiskās, kultūras, izglītības, saimnieciskas, mākslas, sporta un citas organizācijas, atspoguļojot kopienas dinamisko un pilnasinīgo dzīvi;

2) 1930.gadu beigās Latvijā darbojās 72 sinagogas un 136 lūgšanas nami. Līdzās sinagogām un lūgšanas namiem, laikā no 1918. līdz 1940.gadam, Latvijā brīvi darbojās 18 valsts mēroga reliģiskas organizācijas un vēl lielāks skaits mazāka mēroga organizāciju (piemēram, pie atsevišķām sinagogām);

3)  kopumā dažāda veida ebreju organizāciju skaits Latvijā līdz 1940.gadam sasniedza daudzus desmitus. Tās pastāvēja praktiski ikvienā vietā, kurā dzīvoja ebreji (10 biedrības Rīgā, 14 biedrības Liepājā, pa  9 biedrībām Daugavpilī un Jelgavā, pa 4 Rēzeknē, Krāslavā, Jēkabpilī, Aizputē, un Varakļānos). Aktīvi darbojās arī labēji noskaņoto cionistu jaunatnes organizācijas Hathio (Atdzimšana) un Brit Jozef Trumpeldor (Jozefa Trumpeldora vārdā nosauktā savienība), kā arī masveida cionistiskā organizācija Olim (Celmlauži).

4) Ebreji Latvijā līdz tās okupācijai de facto baudīja kultūras autoniomiju, kura tika iznīcināta līdz ar PSRS īstenoto Latvijas okupāciju 1940.gadā.

5) gandrīz simtprocentīgi ebreju organizāciju īpašumi tika nacionalizēti un konfiscēti jau pirmajā padomju varas gadā, un tā tika pabeigta 1944.-1945,gadā, atstājot tikai pāris sinagogu ēkas;

6) Ebreji smagi cieta no Padomju savienības īstenotā terora un deportācijām – būdami aptuveni 4,5% no Latvijas iedzīvotāja kopskaita, ebreji sastādija 11,7% no deportētajiem 1941.gada 14.-15.jūnijā;

7) Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā no 1941.gada līdz 1945.gadam Latvijā tika noslepkavoti aptuveni 70 000 ebreju – Latvijas pilsoņu. Tas bija smagākais noziegums, kāds jebkad veikts Latvijas teritorijā. Nacistu okupanti  piesavinājās grūti nosakāmu apjoma ebreju privāto īpašumu.

Atbalsta kopējais apmērs sastāda 31 959 870 LVL (trīsdesmit viens miljons deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit latu), kas aprēķināta balstoties uz anotācijas pielikumā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uz 2005.gada 31.decembri.

Valsts atbalstu ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanai plānots īstenot no 2007. – 2016.gadam. Saskaņā ar likumprojekta 2.pantu, atbalstu plānots izmaksāt desmit gadu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas, izmaksājot to katru gadu vienas desmitās daļas apmērā.

Ar šo likumu paredzētais atbalsts ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanai ir galīgs.

Likumprojekts paredz, ka tā izpildes vajadzībām visus Latvijas ebreju draudžu un biedrību mantiskās intereses uz statūtu pamata pārstāv biedrība „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”.

Tā kā atdodamo nekustamo īpašumu mantinieki ir gājuši bojā holokaustā, nekustamos īpašums nav iespējams atdot individuālām fiziskajām un juridiskām personām, līdz ar īpašumus plānots nodot augstāk minētajai biedrībai, kura arī saskaņā ar likumprojekta 4.punktu saņems ar šo likumprojektu paredzēto atbalstu ebreju kopienai.  

Biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”  statūti ir pieņemti 2003.gada 16.martā, ar dibinātājorganizāciju  (ebreju draudžu un biedrību) pārstāvju lēmumu. Augstākā lēmējinstitūcija – kongress.

Norādītā biedrība ir piemērots tiesību subjekts, lai pārņemtu savā īpašumā nododamos nekustamos īpašumus un nodrošinātu atbalsta izmantošanu ebreju kopienas interesēs.

 

3. Cita informācija

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-3 195987

-3 195987

-3 195987

-3 195987

-3 195987

3. Finansiālā ietekme

 -3195987

 -3195987

-3195987

 -3195987

 -3 195987

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekta 1.pielikumā norādīto nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība uz 2005.gada 31.decembri sastāda 1 622 162 lati.

Atbalsta apmērs ir noteikts balstoties uz Anotācijas pielikumā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo  vērtību, kas sastāda 31 959 870 latus.

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

           

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ministru kabinetam  saskaņā ar Pārejas noteikumu, 3.mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas ir jānosaka kārtība, kāda ebreju kopienai nododami bez atlīdzības likumprojekta 1.pielikumā ,minētie nekustamie īpašumi un jānosaka kārtība kādā kopienai izmaksājams atbalsts.

2. Cita informācija

 Nav

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” pārstāvji piedalījās likumprojekta izstrādē

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Biedrība „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” atbalsta sagatavoto likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Nav veiktas

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

      

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis",  izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" un Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Vērsties Satversmes tiesā

4. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

Ministru prezidents                                                A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

Biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"

īpašumā bez atlīdzības nododamie nekustamie īpašumi

 

Nr.

p.k.

Adrese

Kadastra numurs

1.

Jūrmala, Kļavu iela 13

13000101308

2.

Kandava, Lielā iela 31

90110010684

3.

Kuldīga, 1905.gada iela 6

62010090103

4.

Liepāja, Bāriņu iela 11

17000330205

5.

Liepāja, Kūrmājas prospekts 13

17000320169

6.

Liepāja, Kuršu iela 20

17000360223

7.

Rīga, Abrenes iela 2

01000400121

8.

Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša 12

01000310027

9.

Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša 4

01000310002

10.

Rīga, Lizuma iela b/n

01000910114

11.

Rīga, Ludzas iela 25

01000450125

12.

Rīga, Pērnavas iela 70

01000370145

13.

Rīga, Skolas iela 6

01000200135

14.

Ventspils, Užavas iela 8

27000020909

 

 

 

Ministru prezidents                                                A.Kalvītis

 

 

Pielikums

likumprojekta

"Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai" anotācijai

 

 

Nekustamie īpašumi, kuru kadastrālā vērtība ir ņemta par pamatu atbalsta aprēķinam

 

Nr.

p. k.

Adrese

Kadastra numurs

Kadastrālā vērtība (Ls)

 1.  

Rīga, Meža propekts 22

01000940254

53367

 1.  

Rīga, Kalpaka bulvāris 3

01000100002

675826

 1.  

Rīga, Maskavas iela 108/110

01000430131

1038792

 1.  

Rīga, Merķeļa iela 11

01000050028

953425

 1.  

Rīga, Aptiekas iela 18

01000160039

31337

 1.  

Rīga, Patversmes iela 7

01000160083

407942

 1.  

Rīga, Patversmes iela 5

01000160084

114 379

 1.  

Rīga, Mednieku iela 6

01000180031

183805

 1.  

Rīga, Dzirnavu iela 51

01000200109

124419

 1.  

Rīga, Katrīnas iela 2

01000110041

261016

 1.  

Rīga Tallinas iela 20

01000230028

144848

 1.  

Rīga, Hospitāļu iela 19

01000240026

102038

 1.  

Rīga, Hospitāļu iela 14

01000250116

346 931

 1.  

Rīga, Silmaču iela 4

01000260195

273093

 1.  

Rīga, Tallinas iela 33

01000270041

86 497

 1.  

Rīga Brīvības iela 88

01000280059

498802

 1.  

Rīga Brīvības iela 88

01000280060

330780

 1.  

Rīga, Avotu iela 49

01000290034

57354

 1.  

Rīga, Kalēju iela 23

01000020121

152 465

 1.  

Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 1a

01000050092

752 847

 1.  

Rīga, Elizabetes iela 27

01000190045

418910

 1.  

Rīga, Dzirnavu iela 55

01000200107

140132

 1.  

Rīga, Blaumaņa iela 31

01000300034

669762

 1.  

Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 5/7

01000300085

295646

 1.  

Rīga, Avotu iela 60

01000370046

325272

 1.  

Rīga, Maskavas iela 119

01000440127

46714

 1.  

Rīga, Virsaiša iela 3

01000460057

53048

 1.  

Rīga, Olīvu iela 3a

01000540109

89006

 1.  

Rīga, Dārza iela 21

01000640143

38 063

 1.  

Rīga, Garozes iela 32

01000740274

203643

 1.  

Rīga, Stendes iela 7 k-5

01000760245

317747

 1.  

Rīga, Stendes iela 7 k-4

01000760246

202732

 1.  

Rīga, Vairoga iela 32a

01000890113

3 092

 1.  

Rīga, Lāčplēša iela 38

01000300023

521328

 1.  

Rīga, Marijas iela 23

01000300051

541191

 1.  

Rīga, Ģertrūdes iela 91

01000320062

382154

 1.  

Rīga, Matīsa iela 31

01000330052

768771

 1.  

Rīga, Avotu iela 56

01000370049

44185

 1.  

Rīga, Dagdas iela 3

01000430151

171647

 1.  

Rīga, Daugavpils iela 6

01000440046

6071

 1.  

Rīga, Maskavas iela 139a

01000440121

22100

 1.  

Rīga, Mazā Kalna iela 31

01000450142

28967

 1.  

Rīga, Maskavas iela 150

01000480102

78597

 1.  

Rīga, Akmeņu iela 18

01000490121

108773

 1.  

Rīga, Vienības gatvē 68

01000530122

11868

 1.  

Rīga, Bauskas iela 7

01000530223

54256

 1.  

Rīga, Grobiņas iela 5,k-2

01000550014

63048

 1.  

Rīga, Pilsoņu iela 4

01000560046

8 264

 1.  

Rīga, Daugavgrīvas iela 94/98

01000630093

66396

 1.  

Rīga, Kuldīgas iela 27a

01000640086

15989

 1. & nbsp;

Rīga, Viļņas iela 22

01000660022

11121

 1.  

Rīga, Brīvības gatvē 208

01000700003

127512

 1.  

Rīga, Maskavas iela b/n

01000720092

2 952

 1.  

Rīga, Bauskas iela 151

01000730109

2777

 1.  

Rīga, Liepājas iela 35

01000750068

195705

 1.  

Rīga, Aviācijas iela 9

01000780116

980583

 1.  

Rīga, Plostu iela 2

01000780121

27240

 1.  

Rīga, Apes iela 10

01000860059

33746

 1.  

Rīga, Noliktavas iela 3

01000100060

743747

 1.  

Rīga, Avotu iela 19

01000300108

90800

 1.  

Rīga, Dzirnavu iela 53

01000200108

1759880

 1.  

Rīga, Marijas iela 25

01000300050

704934

 1.  

Rīga, Avotu iela 15

01000300110

79006

 1.  

Rīga, Minsterejas iela 8/10

01000030041

253255

 1.  

Rīga, Kr.Barona iela 29

01000210090

207915

 1.  

Rīga, Stabu iela 52

01000290059

265417

 1.  

Rīga, Zaļā iela 7

01000190017

364073

 1.  

Rīga, Smilšu iela 10

01000080134

550136

 1.  

Rīga, Rūpniecības iela 17

01000110093

266441

 1.  

Rīga, Artilērijas iela 66

01000340121

285819

 1.  

Rīga, Avotu iela 58

01000370048

25580

 1.  

Rīga, Tvaikoņu iela 2

01000630160

26980

 1.  

Rīga, Ropažu iela 93

01000910003

234785

 1.  

Rīga, Visbijas pr.26

01000940006

43853

 1.  

Rīga, Siguldas prospekts 1

01000940097

89858

 1.  

Rīga, Ķeguma iela 2

01001160183

81253

 1.  

Rīga, Bruņinieku iela 99

01000370062

181922

 1.  

Rīga, Jēkabpils iela 15/17

01000390064

26439

 1.  

Rīga, Jēkabpils iela 15/17

01000390065

7 796

 1.  

Rīga, Ģertrūdes iela 125

01000320108

75255

 1.  

Rīga, Lāčplēša iela b/n

01000430052

14140

 1.  

Rīga, Kungu iela b/n

01000010068

198 828

 1.  

Rīga, Puškina iela 2

01000410105

211966

 1.  

Rīga, Kungu iela 8

01000030069

764340

 1.  

Rīga, Skolas iela 30, Stabu iela 4

01000200041

1481810

 1.  

Rīga, Visvalža iela 4

01000310025

195672

 1.  

Rīga, Visvalža iela 4

0100031203

13563

 1.  

Rīga, Satekles iela 1

01000312029

68373

 1.  

Jūrmala, Kaudzīšu iela 32

13000094811

59563

 1.  

Jūrmala, Tirgoņu iela 22

13000094020

36625

 1.  

Jūrmala, Dzintaru pr.11

13000081104

1408005

 1.  

Jūrmala, Dzintaru pr. 46

13000081706

64977

 1.  

Jūrmala, Dzintaru pr.20

13000081504

841102

 1.  

Jūrmala, Pētera iela 15

13000085201

104343

 1.  

Jūrmala, Edinburgas pr.37

13000082706

255977

 1.  

Jūrmala, Kuldīgas iela 16

13000076301

331689

 1.  

Jūrmala, Dubultu pr. 121

13000121008

60326

 1.  

Jūrmala, Upes iela 12

13000142233

50833

 1.  

Jūrmala, Kanālu iela 53

13000148510

16254

 1.  

Jūrmala, Brīvības pr. 36

13000084003

39482

 1.  

Jūrmala, Lielais prospekts 14

13000051505

47661

 1.  

Jūrmala, Saldus iela 8

13000077305

9 624

 1.  

Jūrmala, Olgas iela 20

13000163818

28333

 1.  

Jūrmala, Olgas iela 20A

13000163817

7405

 1.  

Jūrmala, Olgas iela 20B

13000163820

10400

 1.  

Aknīste, Augšzemes iela 14

56050010261

1432

 1.  

Daugavpils, Arodu iela 32

05000042907

5102

 1.  

Daugavpils, Arodu iela 34

00500042908

1210

 1.  

Daugavpils, Imantas iela 51

05000015406

212 425

 1.  

 

 

 

 1.  

Daugavpils, Centrālā iela 18

05000021410

14962

 1.  

Daugavpils, Cietokšņa iela 33

05000014311

57355

 1.  

Daugavpils, Aptiekas iela 30

05000132406

6338

 1.  

Daugavpils, Aptiekas iela 38

05000132409

5135

 1.  

Daugavpils, Aptiekas iela 38A

05000132410

6347

 1.  

Daugavpils, Oškalna iela 49

05000132411

4186

 1.  

Daugavpils, Sēlijas iela 45

05000151505

6698

 1.  

Daugavpils, Sēlijas iela 63

05000152305

6846

 1.  

Daugavpils, Sēlijas iela 18

05000150706

10331

 1.  

Daugavpils, Komunālā iela 6

05000134404

6616

 1.  

Daugavpils, Ezeruiela 26

05000082406

3353

 1.  

Daugavpils, Vienības iela 7

05000016006

165942

 1.  

Daugavpils, Kalupes iela 1

05000340808

4096

 1.  

Daugavpils, Kalupes iela 3

05000340809

2971

 1.  

 

 

 

 1.  

Daugavpils, Miera iela 41

05000042915

5688

 1.  

Daugavpils, Miera iela 45

05000042914

8741

 1.  

Daugavpils, Jelgavas iela 29

05000043410

166701

 1.  

Daugavpils, Teātra iela 13

05000014007

118529

 1.  

Daugavpils, Cietokšņa iela 38

05000014412

16888

 1.  

Daugavpils, Lāčplēša iela 45

05000014607

164299

 1.  

Daugavpils, Lāčplēša iela 45

05000014607

6038

 1.  

Daugavpils, Maizes iela 22

05000011708

14027

 1.  

Daugavpils, Saules iela 7

05000013007

182627

 1.  

Daugavpils, Saules iela 66

05000014804

114942

 1.  

Daugavpils, Jelgavas iela 54

05000044228

5988

 1.  

Daugavpils, Tukuma iela 63

05000044715

4667

 1.  

Daugavpils, Raiņa iela 3

05000016614

38965

 1.  

Daugavpils, Kr.Valdemāra iela 6

05000016809

26329

 1.  

 

 

 

 1.  

Daugavpils, Stacijas iela 45

05000016501

129959

 1.  

Daugavpils, Tautas iela 45

05000043112

22056

 1.  

Daugavpils, Vidzemes iela 64

05000082215

8946

 1.  

Daugavpils, Viestura iela 60

05000014608

488006

 1.  

Daugavpils, Valmieras iela 25

05000043801

5109

 1.  

Subate, Baznīcas iela 6,

Daugavpils rajons

44150030093

58

 1.  

Rēzekne, Izraēlas iela 4

21000140235

5239

 1.  

Rēzekne, Krāslavas iela 9

21000140232

5495

 1.  

Rēzekne, Liepājas iela 16

21000140213

42306

 1.  

Rēzekne, Kr.Barona iela 1

21000150727

13

 1.  

Rēzekne, Latgales iela 97/1

21000140272

12

 1.  

Rēzekne, V.Seiles 19

21000080809

2248

 1.  

Rēzeknes rajons, Silmalas pagasts, "Paegles"

78880050173

5141

 1.  

Viļāni, Rēzeknes iela 17

78170020908

1481

 1.  

Viļāni, Rēzeknes iela 23

78170020909

1037

 1.  

Viļāni, Skolas iela 36

78170020912

994

 1.  

Viļāni, Rēzeknes iela 17A

78170020917

58

 1.  

Viļāni, Saules iela 4

78170010410

879

 1.  

Viļāni, Skolas iela 2

78170020404

1069

 1.  

Viļāni, Rīgas iela 32

78170020437

6534

 1.  

Viļāni, Rīgas iela 34

78170020447

5371

 1.  

Varakļāni, Skolas iela 13

70170010455

1230

 1.  

Varakļāni, Skolas iela 9A

70170010565

8328

 1.  

Kaunatas pag., c.Kaunata,

Rāznas iela 49

78620050392

1571

 1.  

Kaunatas pag., c.Kaunata,

Rāznas iela 47

78620050458

800

 1.  

Ludza, 1.Maija iela 30

68010040332

1089

 1.  

Liepāja, Kuršu iela 11/13

17000360287

167088

 1.  

Liepāja, Graudu iela 43

17000320092

28158

 1.  

Liepāja, Saules iela 7

17000310115

4666

 1.  

Liepāja, Jaunā ostmala 33 /35

17000200409

65958

 1.  

Liepājas rajons, Grobiņa

„Pilskalns un ūdenskrātuve 1”

64090060109

26051

 1.  

Liepājas rajons, Sakas novads, Pāvilosta, Viļņu iela 10

64130010042

2022

 1.  

Aizpute, Kuldīgas iela 18

64050060110

5717

 1.  

Bauska, Rīgas iela 35

40010040180

2923

 1.  

Bauska, Rīgas iela 37

40010040186

26600

 1.  

Bauska, Upes iela 3

40010040171

4032

 1.  

Bauska, Kalna iela 20

40010030151

15152

 1.  

Bauska, Kalna iela 2

40010030099

12972

 1.  

Bauska, Biržu iela 53

40010050192

76963

 1.  

Ventspils, Audēju iela 7

27000020713

19338

 1.  

Piltene, Zemnieku iela 2

98130050101

5927

 1.  

Kuldīga, Smilšu iela 6

62010090134

11550

 1.  

Talsi, Ezera iela 3

88010120159

34057

 1.  

Sabile, Strauta iela 4

88130020131

7287

 1.  

Sabile, Strauta iela 6

88130020127

4777

 1.  

Tukums, Brīvības laukums 8

90010040704

23279

 1.  

Tukums, Brīvības laukums 9

90010040705

19012

 1.  

Kandava, Pils iela 7

90110010206

19322

 1.  

Saldus, Miera iela 4

84010070119

15750

 1.  

Saldus, Miera iela 4X

84010070079

1604

 1.  

Saldus, Lielā iela 29

84010060053

5626

 1.  

Saldus, Lielā iela 25Y

84010060215

944

 1.  

Saldus, Lielā iela 25

84010060185

9229

 1.  

Saldus, Lielā iela 25b

84010060235

1619

 1.  

Saldus, Lielā iela 25c

84010060236

2019

 1.  

Cēsis, Vaļņu iela 35

42010053311

12746

 1.  

Rūjiena, Brīvības iela 24

96150010119

7896

 1.  

Rūjiena, Ganību iela 15

96150010120

883

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 12a

96150063811

62

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 12

96150063801

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 14

96150063802

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 16

96150063803

290

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 18

96150063804

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 20

96150063805

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 22

96150063806

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 24

96150063807

502

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 26

96150063808

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 28

96150063809

90

 1.  

Rūjiena, Juratas iela 30

96150063810

307

 1.  

Rūjiena, Rudens iela 1

96150063812

267

 1.  

Rūjiena, Pētera iela 8

96150063814

302

 1.  

Rūjiena, Juratas iela

96150062807

483

 1.  

Jaunjelgava, Jelgavas iela 40

32070020489

7 849

 1.  

Jaunjelgava, Rātūža iela 1a

32070020411

240

 1.  

Preiļi, Brīvības iela 8

76010021507

6813

 1.  

Dagda, Skolas iela 6

60090010292

10432

 1.  

Dagda, Skolas iela 3

60090010313

1805

 1.  

Krāslava, Lielā iela 45a

60010021172

640

 1.  

Krāslava, Pirts iela 4

60010010259

1222

 1.  

Krāslava, Miesnieku iela 22

60010010251

1310

 1.  

Krāslava, Siena iela 1

60010010107

1830

 1.  

Krāslava, Miesnieku iela 16

60010010162

1750

 1.  

Krāslava, Pirts iela 6

60010010118

3025

 1.  

Krāslava, Skolas iela 7, Skolas iela 9

60010010037

45053

 1.  

Līvāni, Krustpils iela 14

76110052040

33075

 1.  

Līvāni, Meža iela 23

76110030102

1592

 1.  

Līvāni, Pilsētas kapi

76110030101

5662

 1.  

Līvāni, Daugavpils iela 44

76110051822

81797

 1.  

Līvāni, Krustpils iela 70

76110051212

1078

 1.  

Līvāni, Meža iela 19b

76110030508

2800

 1.  

Līvāni, Meža iela 19c

76110030515

142

 1.  

Līvāni, Meža iela 19d

76110030511

4069

 1.  

Līvāni, Meža iela 19e

76110030517

1639

 1.  

Līvāni, Rīgas iela 245

76110050613

57997

 1.  

Līvāni, Rīgas iela 245A

76110050612

9752

 1.  

Līvāni, Rīgas iela 243A

76110050614

463

 1.  

Līvāni, Krustpils iela 19

76110051105

3083

 1.  

Līvāni, Rīgas iela 222, skvērs

76110051108

8

 1.  

Līvāni, Vecskolas iela 1

76110050822

2701

 1.  

Pļaviņas, Ugunsdzēsēju iela 2

32130011228

1129

 1.  

Pļaviņas, Ugunsdzēsēju iela 4

32130011212

815

 1.  

Pļaviņas, Aiviekstes upe,

Daugavas upe

32130011701

163800

 1.  

Pļaviņas, Fabrikas iela 12

32130011270

447

 1.  

Pļaviņas, Lielā iela 11

32130011257

2670

 1.  

Pļaviņas, Vidzemes iela 4

32130011368

1783

 1.  

Pļaviņas, Vidzemes iela 1

32130011238

1303

 1.  

Daugavpils, Strādnieku iela 61/24

05000031409

5628

 1.  

Daugavpils, Miera iela 94

05000045007

7291

 1.  

Daugavpils, Vienības iela 17c

05000013122

2630

 1.  

Daugavpils, Saules iela 17

05000013117

43209

 1.  

Daugavpils, Saules iela 21

05000013121

672

 1.  

Daugavpils, Vienības iela 17

05000013116

50796

 1.  

Daugavpils, Teātra iela 26

05000013115

5 033

 1.  

Daugavpils, Saules iela 33

05000013321

144141

 1.  

Daugavpils, Saules iela 33

05000013313

11206

 1.  

Daugavpils, Puškina iela 93

05000045008

3859

 1.  

Daugavpils, Viestura iela 53

05000014505

354489

 1.  

Daugavpils, Valmieras iela 29

05000043804

5775

 1.  

Daugavpils, Stacijas iela 26

05000018003

28598

 1.  

Daugavpils, Ventspils iela 58

05000042917

108869

 1.  

Liepāja, F.Brīvzemnieka iela 25/27

17000320142

85243

 1.  

Liepāja, Dzintaru iela 12

17000350087

30040

 1.  

Liepāja, Ģimnāzijas iela 6

17000320178

55455

 1.  

Liepāja, Graudu iela 44

17000320086

111747

 1.  

Liepāja, Graudu iela 24

17000310002

26938

 1.  

Liepāja, Kr.Valdemāra iela 14        

17000320103

25435

 1.  

Liepāja, Kr.Valdemāra iela 16        

17000320210

62027

 1.  

Liepāja, Zvejnieku aleja

17000310221

137610

 1.  

Liepāja, Kr.Valdemāra iela 32

17000360267

57999

 1.  

Liepāja, Kr.Valdemāra iela 32A

17000360366

26782

 1.  

Liepāja, Kr.Valdemāra iela 32B

17000360367

45494

 1.  

Liepāja, Elkoņu iela 3

17000330066

236071

 1.  

Liepāja, Vītolu iela 3

17000320110

115010

 1.  

Liepāja, Zivju iela 5

17000330144

132373

 1.  

Liepāja, Kr.Barona iela 19

17000350085

34907

 1.  

Aizpute, Atmodas iela 21

64050070096

7469

 1.  

Aizpute, Atmodas iela 16

64050100181

30532

 1.  

Aizpute, Kuldīgas iela 11

64050060097

5341

 1.  

Aizpute, Kuldīgas iela 7

64050060099

6003

 1.  

Aizpute, Jāņu iela 14

64050070210

12

 1.  

Aizpute, Jelgavas iela 24

64050100121

5856

 1.  

Aizpute, Liepājas iela 8

64050070052

479

 1.  

Bauska, Plūdoņa iela 36

40010040129

29823

 1.  

Daugavpils, Raiņa iela 69

05000018206

5164

 1.  

Rīga, Lūksnas iela 9

01000440151

313871

 

 

 

Ministru prezidents                                                 A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

 

Per la restituzione dei beni alle organizzazioni religiose Riga 1992. 12 maggio

 

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām

Likumā lietotie termini

Reliģiskās organizācijas ir reliģiskie centri (kūrija, konsistorija, eparhija, savienība, padome), draudzes, misijas, klosteri, reliģiskās mācību iestādes un reliģiskās apvienības.

Reliģisko organizāciju īpašuma objekti ir kulta celtnes, reliģisko organizāciju administratīvās, dzīvojamās, saimniecības un citas ēkas, kapličas, zeme (arī zeme, ko aizņem meži un ūdenskrātuves), inventārs, reliģisko rituālu priekšmeti un cita manta, izņemot noguldījumus, kā arī reliģisko organizāciju izveidoto labdarības biedrību, patversmju, nabagmāju u. tml. zeme un ēkas.

Kulta celtnes ir baznīcas, lūgšanu nami, sinagogas un kapelas.

Reliģisko rituālu priekšmeti ir svētbildes (ikonas), krusti, trauki, biķeri, svečturi, karogi un citi priekšmeti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

1. pants. Atzīt par spēkā neesošiem laikā no 1940. gada 21. jūlija līdz Latvijas Republikas likuma "Par reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās brīdim — 1990. gada 13. oktobrim pieņemtos Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētus, Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes un Latvijas PSR Ministru Padomes, kā arī vietējo Tautas deputātu padomju un to izpildkomiteju lēmumus daļā par reliģisko organizāciju īpašumu atsavināšanu.

2. pants. Reliģiskajām organizācijām atjaunojamas īpašuma tiesības uz objektiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā laikā no 1940. gada 21. jūlija līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim atsavināti, pamatojoties uz šā likuma 1. pantā minētajiem aktiem, izņemot zemi, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā fiziskajām personām šā likuma 7. pantā paredzētajiem mērķiem, kā arī izņemot objektus, kuri pret atlīdzību pārgājuši labticīgu ieguvēju (fizisko personu) īpašumā uz notariāli apliecinātu līgumu pamata. Par labticīgu ieguvēju nevar atzīt fizisko personu, kas reliģiskās organizācijas īpašuma objektus pretēji tās gribai ieguvusi pēc Latvijas Republikas likuma "Par reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās 1990. gada 13. oktobrī.

3. pants. Ja reliģisko organizāciju īpašuma objektu nav iespējams atdot natūrā (objekts nav saglabājies vai to ieguvusi šā likuma 2. pantā minētā fiziskā persona), tā vērtība tiek kompensēta. Kompensācijas kārtību un apmērus nosaka īpašs likums.

4. pants. Reliģiskās organizācijas nevar pretendēt uz kompensāciju par otrajā pasaules karā iznīcinātajiem īpašuma objektiem, kā arī par objektiem, kuri saskaņā ar reliģisko organizāciju statūtos (satversme, nolikumā) noteiktajā kārtībā izteikto šo organizāciju gribu ir pārgājusi juridisko personu īpašumā vai uz notariāli apliecinātu līgumu pamata fizisko personu īpašumā. Kompensāciju reliģiskajām organizācijām neizmaksā arī gadījumos, ja nekustamais īpašums iegūts vai celts par valsts līdzekļiem.

5. pants. Reliģisko organizāciju īpašuma objekta sastāvs nosakāms atbilstoši dokumentos fiksētajam sastāvam. Ja dokumentu nav vai tie nav saglabājušies pilnībā, kā arī strīda gadījumā īpašuma objekta sastāvu konstatē tiesa.

(27.10.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.11.1994.)

6. pants. Tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem (satversmei, nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas reliģisko darbību un ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Reliģiskās organizācijas reģistrāciju līdz 1940.gadam apliecina Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa. Juridiskās personas statusa atjaunošanu apliecina reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība.

Tādas pašas tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus ir bijušo reliģisko organizāciju tiesību pārmantotājām, tas ir, reliģiskajām organizācijām, kuras savu darbību pēc 1940. gada bija pārtraukušas, bet tagad ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Ja draudze vai cita reliģiskā organizācija vairs nepastāv, tās īpašumu, kā arī reliģisko organizāciju izveidoto labdarības un citu biedrību, patversmju, nabagmāju u. tml. īpašumu pārņem attiecīgais reliģiskais centrs Latvijā.

Par īpašuma tiesību pārmantotājām var atzīt atjaunotās reliģiskās organizācijas, kas pieder pie tās pašas konfesijas, pie kuras piederēja bijusī reliģiskā organizācija, ja to statūtos (satversmē, nolikumā) formulētie mērķi, uzdevumi un pamatmācība, kā arī tiesiskais statuss, nosaukums un darbības teritorija ir tādi paši. īpašuma tiesību pārmantojamību pēc attiecīgā reliģiskā centra atzinuma konstatē tiesa, bet, ja centra nav, — tiesa izprasa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu konsultatīvās padomes atzinumu.

Jautājumu par ārvalstu reliģisko organizāciju īpašuma tiesību atjaunošanu katrā atsevišķā gadījumā izlemj Latvijas Republikas valdība.

(13.01.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2000. un 27.08.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2009.)

7. pants. Pamats jautājuma izskatīšanai par reliģisko organizāciju īpašuma objektu atdošanu ir īpašnieka vai viņa īpašuma tiesību pārmantotāja pieteikums, kas jāiesniedz līdz 1994. gada 31. martam pilsētas domei vai pagasta padomei pēc īpašuma objekta atrašanās vietas.

Reliģisko organizāciju īpašuma tiesības (vai to pārmantojamības fakts) ir jāpierāda ar dokumentiem, bet, ja dokumenti nav saglabājušies, — ar tiesas spriedumu.

Pilsētu zemju atdošana īpašniekiem vai viņu īpašuma tiesību pārmantotājām — reliģiskajām organizācijām — notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās». Zemes īpašuma tiesības īpašniekiem vai viņu īpašuma tiesību pārmantotājām — reliģiskajām organizācijām — Latvijas Republikas lauku apvidos tiek atjaunotas (vai pārmantotas), sākot ar 1993. gada 1. janvāri, uz šo organizāciju zemes pieprasījuma pamata, izņemot gadījumus, ja zemes reformas pirmajā kārtā šī zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām personām:

— zemnieku saimniecībām;

— piemājas saimniecībām;

— individuālo augļu dārzu uzturēšanai;

— dzīvojamo māju uzturēšanai vai iesāktās celtniecības pabeigšanai;

— vasarnīcu uzturēšanai.

Ja īpašniekiem vai viņu īpašuma tiesību pārmantotājām — reliģiskajām organizācijām — zemi vai tās daļu atdot dabā nav iespējams, viņiem ir tiesības saņemt īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā vai saņemt kompensāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.01.1994. un 27.10.1994. likumu, kas stājas spēkā 05.11.1994.)

8. pants. Pilsētas dome vai pagasta padome pieteikumu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par īpašuma objekta atdošanu natūrā vai par īpašuma kompensācijas piešķiršanu, vai par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu uzskatāmas par atjaunotām vai pārmantotām ar brīdi, kad likumā noteiktajā kārtībā tiek reģistrēts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, bet uz pārējo īpašumu — no šā īpašuma nodošanas brīža.

Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir pilsētas domes vai pagasta padomes izsniegtā apliecība par tiesībām uz īpašumu. Šo apliecību par spēkā neesošu var atzīt tikai tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.10.1994. likumu, kas stājas spēkā 05.11.1994.)

9. pants. Reliģiskās organizācijas nav tiesīgas pieprasīt no pašreizējā valdītāja maksu par atdodamā īpašuma objekta lietošanu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pašreizējie valdītāji nav tiesīgi pieprasīt kompensāciju par īpašuma objekta uzturēšanu, remontu vai rekonstrukciju.

Kulta celtnes un citas reliģisko organizāciju ēkas, kuras atrodas citu valdītāju lietošanā, atdodamas, nepasliktinot to stāvokli.

Reliģisko organizāciju pretenzijas pret īpašuma objektu pašreizējiem valdītājiem par objektiem nodarītajiem zaudējumiem izskatāmas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības var sniegt atbalstu reliģiskajām organizācijām kulta ēku un citu īpašuma objektu atjaunošanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.10.1994. likumu, kas stājas spēkā 05.11.1994.)

10. pants. Ja kulta, dzīvojamo vai citu ēku bijušais īpašnieks vai viņa īpašuma tiesību pārmantotāja — reliģiskā organizācija — noteiktajā termiņā nav pieteikušies vai nav pierādījuši savas īpašuma tiesības, minētās ēkas savā īpašumā pārņem valsts, nemainot kulta ēku statusu.

Priekšrocības tiesības saņemt šīs ēkas lietošanā ir reliģiskajām organizācijām.

11. pants. Mākslas darbi un kultūras vērtības, kā arī objekti, kuri atzīti par kultūras pieminekļiem, reliģiskajām organizācijām atdodami, ievērojot Latvijas Republikas likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

12. pants. Juridisko personu pienākums ir atbrīvot reliģiskajām organizācijām atdodamās ēkas gada laikā no īpašuma tiesību atjaunošanas brīža, bet telpas, kuras nepieciešamas reliģiskās organizācijas darbības nodrošināšanai (kulta telpas, kancelejas telpas, garīdznieka dzīvoklis un svētdienas skolas telpas), atdodamas nekavējoties.

13. pants. Reliģisko organizāciju dzīvojamo ēku pašreizējo īrnieku tiesības tiek aizsargātas Latvijas Republikas likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" noteiktajā kārtībā.

14. pants. Latvijas Republikas valsts arhīvos esošie reliģisko organizāciju dokumentu oriģināli nav atprasāmi. Latvijas Republikas valsts arhīvi pēc reliģisko organizāciju pieprasījuma izgatavo un izsniedz šo dokumentu kopijas.

15. pants. Strīdus starp reliģiskajām organizācijām, kā arī starp reliģiskajām organizācijām un citām juridiskajām vai fiziskajam personām par īpašuma atdošanu izskata tiesa likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2000. un 27.08.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2009.)

16. pants. Reliģiskās organizācijas lietās par nelikumīgi atsavināta īpašuma atgūšanu ir atbrīvojamas no valsts nodevas un tiesu izdevumiem.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A.KRASTIŅŠ

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 12. maijā

 

Trascina file per caricare