Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Grozījumi likumā «Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām»

Izdarīt likumā «Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22/23) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumā lietoto terminu otro rindkopu pēc vārdiem «izņemot noguldījumus» ar vārdiem «kā arī reliģisko organizāciju izveidoto labdarības biedrību, patversmju, nabagmāju u. tml. zeme un ēkas».

2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«6. pants. Tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem (satversmei, nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940. gadā bija reģistrētas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās

netika pārtraukušas reliģisko darbību, ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu un tas ir apliecināts ar Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu nodaļas izziņu.

Tādas pašas tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus ir bijušo reliģisko organizāciju tiesību pārmantotājām, tas ir, reliģiskajām organizācijām, kuras savu darbību pēc 1940. gada bija pārtraukušas, bet tagad ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Ja draudze vai cita reliģiskā organizācija vairs nepastāv, tās īpašumu, kā arī reliģisko organizāciju izveidoto labdarības un citu biedrību, patversmju, nabagmāju u. tml. īpašumu pārņem attiecīgais reliģiskais centrs Latvijā.

Par īpašuma tiesību pārmantotājām var atzīt atjaunotās reliģiskās organizācijas, kas pieder pie tās pašas konfesijas, pie kuras piederēja bijusī reliģiskā organizācija, ja to statūtos (satversmē, nolikumā) formulētie mērķi, uzdevumi un pamatmācība, kā arī tiesiskais statuss, nosaukums un darbības teritorija ir tādi paši. īpašuma tiesību pārmantojamību pēc attiecīgā reliģiskā centra atzinuma konstatē tiesa, bet, ja centra nav, - tiesa izprasa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu konsultatīvās padomes un Reliģijas lietu nodaļas atzinumu.

Jautājumu par ārvalstu reliģisko organizāciju īpašuma tiesību atjaunošanu katrā atsevišķā gadījumā izlemj Latvijas Republikas valdība.»

3. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus «pusotra gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās brīža» ar vārdiem «līdz 1994. gada 31. martam».

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņēmis 1994. gada 13. janvārī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

 

Rīgā 1994. gada 19. janvārī

 Attachment

Trascina file per caricare