Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord

(Vastu võetud 25.02.2014 nr 11)

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 16 lõike 31 ja õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala ning andmete ja avalduse esitajad

(1) Määrus sätestab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise otsuste kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise korra, vormi ja tähtajad.

(2) Andmete esitajateks on vara tagastamist või kompenseerimist otsustavad valla- või linnavalitsused ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Võru või Ida-Viru maakonnakomisjon (edaspidi kohaliku omavalitsuse üksus).

(3) Avalduse esitaja on vara kompenseerimise õigustatud subjekt, tema volitatud isik või pärija.

(4) Andmed ja avaldus esitatakse Rahandusministeeriumile.

(5) Rahandusministeerium täidab järgmisi ülesandeid:
1) võtab vastu ja kontrollib andmeid vara tagastamise ja kompenseerimise otsuste kohta;
2) säilitab ja registreerib esitatud andmed;
3) tagab registreeritud andmete vastavuse esitatud andmetele;
4) registreerib ja analüüsib andmete kasutamist;
5) võtab vastu avaldusi kompensatsiooni väljamaksmiseks;
6) korraldab kompensatsioonide väljamaksmist.

2. peatükk Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete esitamine

§ 2. Andmete esitamine ja kontroll

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määrusega nr 36 ja 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kehtestatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kordadega vara tagastamise või kompenseerimise korralduse ärakirja koos väljastusteate või kättesaamise aega muul viisil tõendava dokumendiga ning käesoleva korra lisas 1 toodud andmetega.

(2) Rahandusministeeriumile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Juhul kui andmed on vigased või pole nõuetekohaselt esitatud, teatab Rahandusministeeriumi esindaja sellest andmete esitajale, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Kui esitatud andmete kontrollimisel ilmnevad kahtlused vara tagastamise või kompenseerimise korralduse õiguspärasuse suhtes, esitab rahandusminister maavanemale ettepaneku järelevalvemenetluse alustamiseks.

§ 3. Rahandusministeeriumile esitatavate andmete koosseis ja vorm

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile järgmised andmed:
1) õigusvastaselt võõrandatud vara (v.a ühistatud vara) iseloomustavad andmed, sealhulgas andmed vara koosseisu, asukoha, taotlejate ja (endiste) omanike kohta ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni otsuse number ja kuupäev;
2) andmed vara tagastamise või kompensatsiooni määramise korralduste kohta;
3) andmed ühistatud vara taotlejate ja neile määratud kompensatsiooni korralduste kohta;
4) andmed vara tagastamise menetluse lõpetamise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lõike 7 alusel või vara kompenseerimise menetluse lõpetamise kohta sama seaduse § 13 lõike 7 alusel;
5) andmed vastuvõtmata kompensatsioonide kohta kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega kehtestatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra» punktiga 362.

(2) Andmete esitamise alusdokumendid on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni otsus, omavalitsusüksuse korraldus vara tagastamise või kompenseerimise kohta või omavalitsusüksuse korraldus vara tagastamise või kompenseerimise menetluse lõpetamise kohta ja põllumajandusministri käskkiri ühistatud vara kompenseerimise kohta.

(3) Õigusvastaselt võõrandatud vara iseloomustavad andmed esitatakse käesoleva korra lisas 1 toodud vormi 2 kohaselt.

(4) Andmed vara tagastamise või kompenseerimise korralduste kohta esitatakse käesoleva korra lisas 1 toodud vormi 2A kohaselt.

§ 4. Andmed ühistatud vara arvelevõtmise ja kompenseerimise kohta

Kohaliku omavalitsuse üksused esitavad Rahandusministeeriumile koos õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise korralduse ja selle kättetoimetamise teavitusega järgmised andmed:
1) taotleja perekonna- ja eesnimi;
2) toimiku number;
3) taotlejale natuuras tagastatud vara;
4) vara maksumus (eurodes);
5) taotlejale rahas kompenseeritud vara (eurodes) või osalus aktsiate või osatähtedena;
6) riigi määratud kompensatsioon;
7) korralduse number ja kuupäev;
8) isiku pangakonto andmed.

3. peatükk Kompensatsiooni väljamaksmine

§ 5. Avalduse vorm

(1) Kompensatsiooni väljamaksmiseks esitab õigustatud subjekt või tema volitatud isik Rahandusministeeriumile kolme kuu jooksul vara kompenseerimise korralduse kättesaamisest arvates käesoleva korra lisas 2 toodud vormi kohase avalduse.

(2) Kui õigustatud subjekt on surnud, esitab avalduse tema pärija või pärija volitatud isik, lisades avaldusele pärimisõiguse tunnistuse ärakirja ja volikirja.

§ 6. Avalduse esitamise tähtaja ennistamine

(1) Kui avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks ei ole seaduses ette nähtud tähtaja jooksul esitatud, võib rahandusminister või tema volitatud ametiisik mõjuva põhjuse olemasolul avalduse esitamise tähtaja ennistada.

(2) Tähtaja ennistamiseks esitab õigustatud subjekt, tema volitatud isik, pärija või tema volitatud isik rahandusministrile koos kompensatsiooni väljamaksmise avaldusega kirjaliku taotluse, milles selgitab tähtaja möödalaskmise põhjust, lisades võimaluse korral oma väiteid tõendavad dokumendid.

(3) Avalduse esitamise tähtaja ennistamise taotlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse § 34 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegu.

(4) Rahandusminister või tema volitatud ametiisik teeb otsuse tähtaja ennistamise või ennistamata jätmise kohta 30 päeva jooksul taotluse laekumise päevast alates, millest teavitab taotluse esitajat viivitamata.

§ 7. Makseandmete ettevalmistamine

(1) Rahandusministeerium koostab üks kord kvartalis nimekirja õigusvastaselt võõrandatud vara ning ühistatud vara eest määratud kompensatsiooni saajate ja summade kohta. Nimekiri esitatakse vähemalt 30 päeva enne väljamakse tähtaega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekiri sisaldab järgmisi andmeid:
1) toimiku number;
2) õigustatud isiku nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg või juriidilise isiku registrikood;
3) kompensatsiooni saaja nimi;
4) kompensatsiooni määranud kohaliku omavalitsuse üksuse nimi;
5) kompensatsiooni määramise korralduse kuupäev ja number;
6) õigustatud subjektile määratud kompensatsiooni suurus;
7) pangakonto omaniku nimi, konto number ja panga nimi.

(3) Rahandusministeerium võib vajadusel nõuda kompensatsiooni määranud kohaliku omavalitsuse üksuselt täiendavat infot väljamakstava kompensatsiooni kohta.

(4) Pärast andmete kontrollimist ja täpsustamist eraldatakse rahandusministri käskkirjaga raha kompensatsiooni väljamaksmise nimekirja kantud isikule.

§ 8. Kompensatsiooni väljamaksmine

(1) Väljamakseid tehakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kehtestatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra» punktiga 37 üks kord kvartalis.

(2) Kui isikuandmed või pangarekvisiidid on vigased või makset ei ole muul põhjusel võimalik teha, teatab Rahandusministeerium sellest õigustatud subjektile.

(3) Kui pärast Rahandusministeeriumile andmete esitamist ilmneb vajadus muuta pangakonto või kompensatsiooni saaja andmeid, esitab õigustatud subjekt Rahandusministeeriumile muudetud andmed.

(4) Kui muudetavad andmed esitatakse Rahandusministeeriumile vähemalt 30 päeva enne väljamaksetähtpäeva, makstakse kompensatsioon välja nimetatud tähtpäeval. Kui andmed esitatakse hiljem, kuid enne väljamaksetähtpäeva, makstakse kompensatsioon välja järgmise kvartali väljamaksetähtpäeval.

(5) Kompensatsiooni Eestis asuva krediidiasutuse pangakontole kandmise kulud tasub Rahandusministeerium.

§ 9. Kompensatsioonisumma muutmine

(1) Rahandusministeerium muudab kompensatsiooni suurust järgmistel juhtudel:
1) vara kompenseerimise korraldust on muudetud või see on kehtetuks tunnistatud;
2) andmete registreerimisel või ülekandmisel on tekkinud viga.

(2) Rahandusministeerium muudab kompensatsiooni suurust selle muutmise vajadust tõendavate dokumentide olemasolu korral omal algatusel või õigustatud subjekti või muude asjaomaste isikute taotlusel.

(3) Kui vara kompenseerimise korralduse muutmise või vea parandamise tõttu kompensatsioonisumma suureneb, kantakse juurdemakstav summa õigustatud subjekti näidatud pangakontole järgmise kvartali jooksul korralduse muutmise või vea parandamise kvartalist alates.

(4) Kui vara kompenseerimise korralduse muutmise või kehtetuks tunnistamise või vea parandamise tõttu kompensatsioonisumma väheneb, esitab Rahandusministeerium õigustatud subjektile kirjaliku nõude aluseta saadud summa tagastamiseks.

(5) Aluseta saadud kompensatsioonisumma tagastatakse Rahandusministeeriumi ja õigustatud subjekti vahel kokku lepitud tähtajal.

4. peatükk Rakendussätted

§ 10. Varasemate otsuste kohta käivate andmete ja avalduste esitamine

(1) Enne 31. detsembrit 2013. a vastu võetud vara tagastamise või kompenseerimise otsuse kohta käivad andmed esitatakse AS-le Andmevara otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud korras 30. märtsini 2014. aastal. Rahandusministeerium sõlmib AS-ga Andmevara lepingu õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete registreerimiseks ning õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registri arhiivi kujule viimiseks.

(2) Enne 31. detsembrit 2013. a vastu võetud vara kompenseerimise otsuse põhjal kompensatsiooni väljamaksmiseks esitatakse avaldus otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud korras kohaliku omavalitsuse üksusele.

(3) Kohaliku omavalitsuse üksusele esitatud kompensatsiooni väljamaksmise avalduse edastab omavalitsusüksus viivitamata Rahandusministeeriumile.

§ 11. Kasutamata erastamisväärtpaberite eest määratud hüvitiste väljamaksmine

Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määruse nr 8 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldamise juhend» kohaselt välja maksmata jäänud hüvitis makstakse õigustatud subjektile välja hüvitise väljamaksmist takistanud põhjuste kõrvaldamise järel hiljemalt järgmise kvartali jooksul.

§ 12. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määrus nr 8 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldamise juhend» tunnistatakse kehtetuks.

 

Jürgen Ligi, Minister
Veiko Tali, Kantsler

 

Trascina file per caricare