Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

         EESTI VABARIIGI OMANDIREFORMI ALUSTE SEADUSE   II OSA "ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD VARA   TAGASTAMINE NING KOM ENSEERIMINE" MUUTMISE  JA TÄIENDAMISE SEADUS

(Vastu võetud 2. juunil 1993)

 

      I. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257 ja 45, 565; 1992, 19, 275 ja 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

      Paragrahv 1. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(1) Omandireformi objektiks on õigusvastaselt võõrandatud  maa ja sellega seotud loodusobjektid, ehitised, laevad, põllumajandusinventar, tootmishoonete sisseseade, aktsiad ja osatähed, arvestamata neil lasunud võlgu.

      (2) Omandireformi objektiks oleva vara maksumuse määramise  alused kehtestatakse seadusega."

     Paragrahv 2. Paragrahvis 12:

      1) 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(2) Kui tagastamisele kuuluvat vara on õigustatud nõudma  mitu isikut, kuulub vara tagastamisele, kui vähemalt üks isik seda nõuab, kusjuures vara tagasi saanud isik peab kompenseerima teistele isikutele nende osa seaduses sätestatud korras.";

      2) 3. lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "2) vara ei ole säilinud käesoleva paragrahvi 8. Lõikes sätestatud endisel individualiseeritaval kujul;";

      3) 3. lõike punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "3) vara on füüsilise isiku heauskses omanduses; heauskseks omandajaks ei saa olla isik, kes on õigusvastaselt võõrandatud  vara saanud riigiorgani otsusega tasuta omandiks või kes on osa võtnud vara omaniku kohtuvälisest represseerimisest või tema

vara õigusvastasest võõrandamisest;";

      4) 3. lõike punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "5) valitsusasutuse või kohaliku omavalitsuse volikogu põhjendatud ettepanekul Vabariigi Valitsus otsustab, et  sõjalise, korrakaitse-, kultuuri- või sotsiaalobjekti või riikliku või kohaliku kaitse all oleva objekti tagastamine kahjustab riigi või kohaliku haldusüksuse huve või ettevõtte või muu  organisatsiooni bilansis oleva õigusvastaselt võõrandatud vara eraldamine teeb ülejäänud vara sihipärase kasutamise tehnoloogiliselt võimatuks.";

      5) 6. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(6) Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsusel võib vara tagastamisel teha kohustuseks selle senise sihtotstarbelise kasutamise või selle vara kohta  kehtestatud kaitserežiimi täitmise. Nimetatud kohustuste täitmine tagatakse Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse täitevorgani ja omandireformi õigustatud subjekti vahel sõlmitud lepinguga. Vara ei tagastata, kui õigustatud subjekt ei nõustu selle sihtotstarbelise kasutamisega või varale kehtestatud kaitserežiimi täitmisega."

      6) täiendatakse paragrahvi 7. ja 8. lõikega järgmises  sõnastuses:

      "(7) Kui esmatasandi kohaliku omavalitsuse täitevorgan on teinud õigustatud subjekti taotlusel otsuse vara tagastamiseks, on õigustatud subjekt kohustatud selle vara vastu võtma. Vabariigi Valitsus kehtestab tagastatava vara vastuvõtmise tähtaja ja korra. Kui õigustatud subjekt ei võta mõjuva põhjuseta kehtestatud tähtaja jooksul vara vastu, loetakse ta varast loobunuks ning talle kompenseeritakse vara väärtus  seadusega sätestatud ulatuses ja korras."

      "(8) Vara loetakse endisel individualiseeritaval kujul säilinuks, kui vara kuju ja suurus ei ole oluliselt muutunud, arvestades, et

      1) ehitised loetakse endisel individualiseeritaval kujul säilinuks ka siis, kui nende põhiotstarbel  asutatav kubatuur on ümberehituste tõttu suurenenud või vähenenud mitte rohkem kui poole ulatuses võõrandamisaegse kubatuuriga võrreldes;  

     2) ehitisi ei loeta endisel individualiseeritaval kujul säilinuks, kui kõik põhikonstruktsioonid on asendatud kokku rohkem kui poole ulatuses. Ehitise põhikonstruktsioonideks loetakse vundament, välispiirded, kandvad seinad, vahelaed ja katus;

          3) laevad loetakse endisel individualiseeritaval kujul  säilinuks ka siis, kui kapitaalremondi või ümberehitamise käigus on muudetud laeva kasutusotstarvet ning vahetatud või paigaldatud uusi jõu- ja navigatsiooni-, elektri- ja sideseadmeid;

      4) põllumajandusinventar ja tootmishoonete sisseseade loetakse endisel individualiseeritaval kujul säilinuks ka siis, kui need pole tehniliselt korras või on kasutusel muuks otstarbeks;

   5) elamut ei loeta endisel individualiseeritaval kujul  säilinuks, kui elamu on pärast õigusvastaselt võõrandamist  tunnistatud väheelamiskõlblikuks või varisemisohtlikuks ja kui selle on omal kulul uuesti elamiskõlblikuks ehitanud füüsilised isikud, kes vara tagastamise otsustamise ajal üürilepingu alusel selles elavad ning on esitanud avalduse elamu erastamiseks."

      Paragrahv 3. Paragrahvis 13:

      1) 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(1) Kui omandireformi objektiks olev õigusvastaselt  võõrandatud vara on hävinud, kui seda ei tagastata käesoleva seaduse paragrahv 12 alusel või kui varaks on aktsiad või osatähed, kompenseerib selle riik seaduses sätestatud ulatuses ja korras lähtudes vara õigusvastase võõrandamise aegsest maksumusest.  Füüsilised isikud, juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse organid, kelle omanduses on õigusvastaselt võõrandatud vara, mida ei tagastata käesoleva seaduse paragrahv 12 sätestatud juhtudel, või kelle omanduses vara on hävinud või muul viisil tema omandusest välja läinud, ei ole kohustatud kompensatsiooni maksma, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 14 sätestatud juhud.";

      2) 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

     "(3) Õigusvastaselt represseeritud ja rehabiliteeritud  isikutele kompenseeritakse seadusega määratud ulatuses ka see õigusvastaselt võõrandatud vara, mis ei ole käesoleva seaduse paragrahv 11 lg. 1 alusel omandireformi objektiks.";

      3) tunnistatakse kehtetuks 5. lõige;

      4) tunnistatakse kehtetuks 6. lõige.

      Paragrahv 4. Tunnistatakse kehtetuks paragrahv 14 2. lõige.

      Paragrahv 5. Paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "Natsionaliseeritud maa või muude loodusobjektide tagastamisel või kompenseerimisel rakendatakse käesolevat seadust, kui Eesti Vabariigi maareformi seadusest (RT 1991, 34,  426; 1992, 10, 145; I 1993, 20, 354) ei tulene teisiti."

      Paragrahv 6. Paragrahv 16 3. lõige muudetakse ja  sõnastatakse järgmiselt:

    "(3) Esitatud avalduste ja vara tagastamise ning kompenseerimise otsuste alusel koostatakse õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara register. Vabariigi

Valitsus kehtestab registri koostamise korra."

      Paragrahv 7. Paragrahvis 17:

      1) 1. lõike esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(1) Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks antakse omandireformi õigustatud subjektile nimeline ja pärandatav eriotstarbeline väärtpaber.";

      2) 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(2) Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastatakse Vabariigi

Valitsuse poolt kehtestatud korras. Vara, välja arvatud maa,  tagastamisel vara maksumust kindlaks ei määrata.";

      3) tunnistatakse kehtetuks 4. lõige;

      4) 7. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

      "(7) Seadusega võib kehtestada rehabiliteerimise või vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra."

      II. Paragrahv 8. Tunnistatakse kehtetuks Eesti Vabariigi seadus "Endisel individualiseeritaval kujul säilinud  õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kiirendamise kohta" (RT 1992, 33, 419).

      III. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast.

 Riigikogu esimees                                      Ü. Nugis

                                       

Trascina file per caricare