Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 44/2013.

(XI.29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában rögzített, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a temetőkről és a temetkezési tevékenységről az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

I.

A RENDELET HATÁLYA

 

1.§ Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Keszthely város közigazgatási területén lévő köztemetőkre.

 

A RENDELET CÉLJA

 

2.§ A temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése az elhunyt személyek emlékének megőrzése és ápolása, valamint temetkezési kultúra fejlesztése érdekében.

 

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

3.§ (1) Keszthely város közigazgatási területén az alábbi temetők találhatók:

 

a)            Köztemetők (továbbiakban: temető)

- Szent Miklós temető (Keszthely, Kossuth L. u. 131.)

- Új köztemető (Keszthely, Vadaskerti út)

b)            Felekezeti temetők

- Izraelita temető (Keszthely, Goldmark K. u. )

c)             Temetkezési emlékhelyek

-          Karmelita templom sírboltja (Keszthely, Tapolcai u. 1.)

-          Fő téri templom sírboltja (Keszthely, Fő tér 5. )

(2)       Értelmező rendelkezések:

a)             Felekezeti temető: az egyház, illetve vallási közösségek tulajdonában lévő temető.

b)             Sírhely: a temetkezési tevékenység céljából koporsó elhelyezésére szolgáló földrészlet.

 

c) Dísz-sírhely: a város egyes köztiszteletben álló, a város életében kimagasló érdemeket szerzett polgárainak eltemetésére szolgáló, önkormányzat által térítésmentesen adományozott temetési hely.

 

d)             Hősi sírhely: a háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezettség teljesítése közben elesett személy eltemetésére szolgáló temetési hely.

 

e) Exhumálás: holttest, illetve holttest maradványok kihantolása, szakhatósági engedély alapján az arra jogosult hozzátartozó kérelmére, vagy ügyészség, bíróság rendelkezése alapján.

 

f) Sírnyítás: a betemetett sírhely vagy sírbolt feltárása szakhatósági engedély alapján exhumálás, vagy újabb betemetés (hamvak elhelyezése) céljából.

 

g)             Hamvasztás: az elhunyt holttestének az arra kijelölt hamvasztó üzemben történő elégetése (elhamvasztása).

 

h)             Síremlék: az adott sírban, sírboltban eltemetett személy (elhelyezett hamvainak) emlékét megörökítő alkotás (sírkereszt, fejfa, sírkő, obeliszk, szobor, stb.), illetve az urnafalon elhelyezett sírtábla.

 

i) Szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.

 

j) Gyermek sírhely: egy gyermek koporsó elhelyezésére szolgáló temetési hely.

k)             Urna sírhely: az urna földbe temetésére szolgáló temetési hely.

 

l) Urnafülke (kolumbárium): az Üzemeltető által létesített - urnák elhelyezésére szolgáló - falszerű építmény, amely csak építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

 

m)            Sírbolt: legalább két koporsó elhelyezésére alkalmas al- és felépítményből álló temetési hely. Sírboltot építeni csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet az Üzemeltető által erre a célra kijelölt helyen.

 

n)             Családi urnafülke: Az Üzemeltető által létesített - legfeljebb négy urna elhelyezésére szolgáló – oszlopszerű építmény, amely egy család temetési helyéül szolgál.

o)             Tábla könyv: a sírhely táblák térbeli elhelyezkedését feltüntető nyilvántartás.

 

p)             Sírhely könyv: az adott sírhelytáblán belül elhelyezkedő - soronként is külön jelzett - sorszámozott sírhelyek nyilvántartása.

 

 

II.

 

A TEMETŐ

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

4.§ (1) A temetők az önkormányzat tulajdonát képezik, az önkormányzat a fenntartási tevékenységről a (2) pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.

 

(2)       A városi temetők üzemeltetését a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. végzi Keszthely Város Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

 

(3)       A temető területe – ideértve a parcellákat és sírhelyeket is – és létesítményei feletti tulajdoni jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.

(4)       Keszthely Város Önkormányzata a szociális parcellát az Új köztemetőben jelöli ki.

 

A TEMETŐ FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE

 

5.§ (1) Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

 

(2) A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak a temető üzemeltetője végezhet. Tevékenysége során az önkormányzat megbízásából jár el, képviseli az érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

 

(3) Az Üzemeltető temetkezési szolgáltatás végzésére is jogosult, de biztosítania kell más szolgáltatók esélyegyenlőségét.

(4)       Az Üzemeltető megbízás alapján jogosult a sírok ápolására, díszítésére.

 

(5)       A temetőben kialakított sírhelyek, elhelyezett síremlékek és egyéb tárgyak vonatkozásában őrzési, kártérítési felelősség az önkormányzatot, illetve Üzemeltetőt nem terheli.

(6)       A temető Üzemeltetője köteles:

 

a)             az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott - Üzemeltető által használt - számviteli szabályzatot alkalmazni,

 

b)             a létesítmények (hűtő-, ravatalozó helyiség) vállalkozók részéről történő igénybevétel bérleti díját megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez,

 

c) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat felé évente elszámolni.

 

(7)       Az Üzemeltetőt a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos közreműködéséért (nyilvántartás vezetése, sírkijelölés), valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért temető-fenntartási hozzájárulás és hűtőhasználati díj illeti meg. A díjak mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A TEMETŐ TERÜLETÉNEK FELOSZTÁSA

 

6.§ (1) A temetőkben sírhelyet (egy- és kétszemélyes felnőtt, gyermek, valamint dísz) urna sírhelyet, urnafülke helyet, sírbolt helyet magába foglaló táblákat, valamint az Új köztemetőben

 

 

hamvak szétszórására alkalmas területet kell kialakítani. A táblákat római számmal kell megjelölni.

 

(2)       A dísz-sírhelyek és hősi sírhelyek kijelölésére külön táblákat kell kialakítani.

 

(3)       A kialakított sírhelytáblák önálló temetőrésznek tekintendők, amelyek a nyugvási idő eltelte után - a szabályszerű eljárás lefolytatását követően - újból igénybe vehetők.

 

(4)       A 10 éven aluli-, a halva született gyermekek, az elvetélt magzatok és csonkolt testrészek eltemetésére külön sírhelytáblákat kell kijelölni.

 

(5)       A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat sorszámozott sírhelyekre kell felosztani, melyről a jelöléssel együtt az üzemeltetést végző köteles gondoskodni.

(6)       Az elhatárolt sírhelytáblákról külön-külön táblakönyvet kell kiállítani.

 

(7)       A temető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét, az Üzemeltető által készített "temetőrendezési tervben" kell meghatározni. Ennek alapján a temetőről az Üzemeltető térképet, nyilvántartást köteles készíteni, és azt naprakészen vezetni.

 

A TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSA

 

7.§ (1) A temetési hely - dísz-sírhely kivételével - feletti rendelkezési jogosultság (a használati időtartamra vonatkozóan) a temetési hely megváltásával szerezhető meg. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontjának a megváltás napja tekintendő.

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság a használati idő lejárta után ismételten megváltható. Az újraváltásban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő hozzátartozó.

 

(3)       A temetési helyek használati időtartama:

a)             sírhely (egyszemélyes, kétszemélyes, gyermek) esetén 25 év

b)             urna sírhely, urnafülke (kolunbárium) esetén 10 év

c) sírbolt (kripta) hely esetén 60 év

 

(4)       Temetési hely kizárólag elhunyt részére váltható meg. Kétszemélyes sírhely és sírbolt az első megváltással egyidőben váltható meg, kivétel a 18. § (1) bekezdésében meghatározottak.

 

(5)       A temetési hely nem képezheti adás-vétel tárgyát. A rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy (birtokos) elhalálozása esetén annak törvényes örökösei jogosultak a temetési hely birtoklására.

 

(6)       A megváltott, de fel nem használt temetési helyet a temető Üzemeltetője a rendelkezésre jogosult kérelmére köteles visszaváltani és a hatályban lévő megváltási díj időarányos részét visszatéríteni.

 

(7) A (3) bekezdésben meghatározott használati időtartam lejárta előtt egy évvel a temető Üzemeltetője köteles értesíteni a temetési hely birtokosát (annak örökösét).

 

(8)       A rendelkezési jogosultság megszerzéséért megváltási díjat kell fizetni. A díjtételeket az l. számú melléklet tartalmazza.

 

8.§ (1) A megváltási (használati) díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető személy, újraváltáskor a temetési hely felett rendelkező személy köteles megfizetni. A díjakat az eltemetés (rátemetés) előtt kell megfizetni.

 

(2)       A 25 éve elhagyott, gondozatlan sírok sírhelye újra értékesíthető, amennyiben az Üzemeltető 6 hónap alatt legalább három alkalommal országos és helyi lapban ill. a helyben szokásos módon hirdetmény formájában közzéteszi és a sírhely újra megváltására nem jelentkeznek.

 

(3)       Kétszemélyes sírhely használati joga az első temetéstől számított 25 éven belül megszűnik, ha újabb temetés nem történik, kivéve, ha az erre jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

 

(4) A sírbolthely feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője jogosult megváltani a díj megfizetése mellett. A rendelkezési jogosultságot a sírbolt-könyvbe kell jegyezni.

 

(5)       A sírboltba temethető személyek vonatkozásában a sírbolt létesítőjének a rendelkezései az irányadóak. Az eltemethető személyek azonosító adatait az Üzemeltető köteles bejegyezni a sírbolt könyvbe. Rendelkezés hiányában a rendelkezési jogosult házastársa, valamint az egyenes ági (fel- és lemenő) rokonai és azok házastársai temethetők el.

(6) A dísz-sírhely adományozása esetén az önkormányzat a hely pontos megjelölésével az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető Üzemeltetőjét írásban értesíteni köteles.

 

(7) A dísz-sírhelyen az elhunyt házastársa – rátemetéssel - csak az önkormányzat külön engedélyével temethető el. A dísz-sírhely iránti igénybe vétel joga a temető fennállásáig szól. A dísz-sírhely felnyitásával, kiszélesítésével kapcsolatos költségeket kérelmezőnek meg kell téríteni.

 

(8)       A dísz-sírhelyek gondozásáról - hozzátartozó hiányában - az önkormányzat megbízásából az Üzemeltető köteles gondoskodni.

 

A TEMETÉSI HELYEK KIALAKÍTÁSA

 

9.§ (1) Sírhelyek kialakítása során a sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie.

 

(2)       A felnőtt sírhelyek kialakítása egy- és kétszemélyes formában lehetséges. A kétszemélyes sírhely két felnőtt méretű koporsó elhelyezésére szolgáló temetési hely.

 

(3)       Az egy- és kétszemélyes sírhelyen lehetőség van - a megváltási díj megfizetése mellett - rátemetésre, az illetékes hatóság külön engedélyével. Ebben az esetben a felülre helyezett koporsó aljának legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie. Sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 m-nél nem emelkedik magasabbra.

 

(4)       A felnőtt sírhelyen 6, gyermek sírhelyen 2 urna - a megváltási díj megfizetése mellett - rátemetéssel elhelyezhető.

 

(5) A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető Üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia- és vízdíját, építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat és kötelesek hozzájárulni az Üzemeltető kommunális, illetve közreműködési költségeihez (2. számú melléklet l. pontja).

 

(6)       A magántulajdonban lévő üres sírbolt csak az Üzemeltető részére értékesíthető. Elhunytat tartalmazó sírbolt csak az ott eltemetett halottak másik - megváltott - sírhelyen történő eltemetését követően értékesíthető az Üzemeltető részére. Az értékesítés minden esetben csak írásbeli szerződés alapján lehetséges. Jogutód nélküli sírbolt értékesítési joga porladási idő eltelése után az Üzemeltetőt illeti.

 

(7)       A temetési helyek kialakításának méreteit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8)       A temetési helyek kialakításakor a sírgödör kiásására kizárólag az Üzemeltető jogosult.

 

SÍREMLÉKEK KIALAKÍTÁSA

 

10.§ (1) Síremléket csak a sír-nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető vagy az általa meghatalmazott személy állíthat fel, vagy távolíthat el.

 

(2)       A síremlék felállítása csak az Üzemeltető részére benyújtott és általa nyilvántartásba vett vázlatos terv alapján lehetséges.

 

(3)       Felállított síremlék eltávolítása, áthelyezése, illetve lebontása csak az Üzemeltető részére történő bejelentés alapján és rendelkezései szerint lehetséges.

 

(4)       A síremléket csak szilárd alapra, a kegyeleti szokásoknak és közízlésnek megfelelő módon lehet elhelyezni, amely nem terjedhet túl a sírhely határain.

 

(5)       Fa alapanyag esetén 150 cm-es, illetve kő(műkő) alapanyag esetén 120 cm-es magasságú, mindkét alapanyag esetén 60 cm szélességű, 30 cm vastagságú befoglaló méretet meghaladó síremlék állításához az építésügyi hatóság engedélye szükséges.

 

(6)       A Szent Miklós temetőben - a már megváltott sírhelyen - új síremlék létesítése vagy meglévő felújítása, megszüntetése csak az illetékes hatóság engedélye alapján lehetséges, a síremlék méreteire való tekintet nélkül.

 

(7)       A Szent Miklós temetőben lévő, műemlékileg védett központi részben található síremlékek eltávolítása, átépítése, értékesítése csak az illetékes hatóság engedélyével lehetséges.

 

(8)       A környező terepszintnél 25 cm-nél magasabb, szilárd anyagú sírkeret, fedlap létesítéséhez építésügyi hatósági engedély szükséges.

(9)       Sírhely körül szilárd burkolatú járda nem építhető.

 

(10)     A meglévő síremlék helyett új síremléket létesíteni csak az Üzemeltető engedélyével lehet.

 

(11)     A sírhely használati idejének lejárta után a síremlék rendelkezési joga annak létesítőjét vagy törvény szerinti örökösét, illetve a temetkezési hely felett rendelkezni jogosultat illeti meg.

 

(12)     A sírbolt és síremlék fenntartásáról, annak jogosult rendelkezője vagy törvény szerinti örököse köteles gondoskodni.

(13)     Szociális sírhely fölé síremlék nem építhető.

 

AZ ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK

 

11.§ (1) A temető Üzemeltetője a kegyeleti jogok gyakorlása céljából temetőnként:

a)             nyilvántartó könyvet,

b)             sírbolt könyvet,

c) tábla könyvet,

 

d)             sírhely könyvet köteles vezetni.

 

(2)       A temetéssel kapcsolatos okmányokat az Üzemeltető köteles nyilvántartásba venni és annak megőrzéséről a temető fennállásáig gondoskodni.

 

(3)       A temetőben eltemetett halva született gyermekekről külön jegyzéket kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a halva született gyermek anyjának nevét, temetés időpontját, valamint a temetési jel számát.

 

(4)       A holttest-maradványok közös sírba temetése esetén a nyilvántartó könyvbe a közös sírra vonatkozó megjelöléssel kell bejegyzést tenni.

 

(5)       Az Üzemeltető a nyilvántartó könyv és sírbolt könyv adatai alapján felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

(6)       A temető Üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve sírbolt

könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról.

 

A TEMETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

12.§ (1) Az elhunytat temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni.

 

(2)       Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, vagy az Új köztemetőben arra kijelölendő helyen szétszórhatók.

 

(3)       A halott hamvait tartalmazó urnát a temetőben

a)             sírhelyen (rátemetéssel),

b)             urnasírhelyen,

c) urnafülkében,

d)             sírboltban,

e) síremlékben lehet elhelyezni.

 

13.§ (1) Halottat eltemetni vagy elhamvasztani csak a jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehet, melyet a temetés előtt az Üzemeltető részére át kell adni. A halottvizsgálati bizonyítvány megőrzéséről az Üzemeltető köteles gondoskodni. Ismeretlen holttest nem hamvasztható el.

 

(2)       A temetőkben kialakított sírhelyeket a sírhelytáblákban folyamatosan kell felhasználni. A temetések időpontját az Üzemeltető határozza meg az elhalálozásra vonatkozó bejelentések időbeli sorrendjének figyelembevételével.

 

(3)       Keszthely város temetői a város elhunyt állandó lakosainak eltemetését szolgálják. Indokolt esetben - egyedi kérelem alapján a polgármester engedélyével - az elhunyt nem helyi lakos is eltemethető, illetve hamvait tartalmazó urna elhelyezhető.

 

14.§ (1) Elhunytat felravatalozni csak temetőben, az arra kijelölt helyen lehet. Ettől eltérni csak az illetékes hatóság engedélyével lehet.

 

(2)       A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legalább egy, de legfeljebb három órával korábban helyezhető el.

(3)       A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni. A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve, ha a holttest erősen roncsolt állapotban van, vagy a zárt koporsó használatata közegészségügyi szempontból indokolt.

 

(4)       A fertőző betegségben elhunyt koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell tartani, és biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelében senki sem tartózkodjon, azzal ne érintkezzen.

 

(5)       A temetőben lévő sírboltok felnyitásához minden esetben, a sírok felnyitásához a 25 éves porladási idő eltelte előtt az illetékes hatóság engedélye szükséges.

 

(6) Halottat exhumálni az eltemetés időpontjától számított 5 éven belül csak hatósági elrendelésre lehet. 5 év elteltével csak az illetékes hatóság engedélyével lehetséges.

 

(7)       A sírnyitáshoz a sírhely vagy sírbolt felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

 

 

III.

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

15.§ (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenységnek minősül:

a)             temetés felvétel

 

b)             az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás

d)             ravatalozás

e) sírnyitás és visszahantolás

f) sírba helyezés

g)             halott szállítás

h)             hamvasztás és urnakiadás

i) urnaelhelyezés

j) hamvak szórása

k)             exhumálás

l) újratemetés

 

(2)       A szolgáltatást végzők által befizetett hozzájárulás és díj elkülönített kezeléséről, valamint a temető fenntartási célú felhasználásról az Üzemeltető köteles gondoskodni. A rendeletben megállapított díjakon felül egyéb díjat Üzemeltető nem állapíthat meg, illetve nem érvényesíthet.

 

(3)       A szolgáltatást végző a temetkezés megkezdése előtt köteles szolgáltatni az Üzemeltető részére a nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatokat.

(4)       Temetkezési szolgáltatás csak az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján végezhető.

(5)       A temetkezési szolgáltatások közül

a)             a temetőbe szállított elhunyt hűtésével

 

b)             temetőn belüli szállításával

 

c) sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására

 

az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező.

 

(6) Az Üzemeltető köteles biztosítani a ravatalozói tevékenységhez a ravatalozó hely használatát. A ravatalozó hely, illetve a ravatalozáshoz szükséges eszközök és berendezések használatához legalább 1 fő igénybevétele kötelező.

 

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ

 

16.§ (1) A temetkezési szolgáltató a szolgáltatási tevékenysége során köteles megfizetni az Üzemeltetőnek az önkormányzat által megállapított - a rendelet 2. számú mellékletében foglalt bérleti díjakat a temetői létesítmények és eszközök használatáért. A kötelezően fizetendő díjakat szolgáltató előre köteles megfizetni.

(2) A szolgáltató köteles együttműködni az Üzemeltetővel, illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal.

 

(3)       A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.

 

(4)       A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetés szertartására vonatkozó rendelkezését tiszteletben tartani.

 

 

IV.

 

TEMETŐ RENDJE

 

17.§ (1) A temető Üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok betartásáról, betartatásáról, valamint folyamatos ellenőrzéséről köteles gondoskodni.

 

(2)       A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(3)       A temetők nyitvatartási rendje:

 

március l-től augusztus 31-ig

7,00 - 20,00 óráig

szeptember l-től október 20-ig

7,00 - 18,00 óráig

október 21-től november 10-ig

7,00 - 20,00 óráig

november 11-től február 29-ig

7,00 - 18,00 óráig

 

 

(4)       A temetőben bármilyen munka - sírgondozás kivételével - végzése, építőanyag beszállítása, tárolása, bontott anyag elszállítása csak az Üzemeltető engedélyével lehetséges.

 

(5) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, virágok, koszorúk és egyéb kellékek helyezhetők el.

 

(6) Bármilyen hulladék, elszáradt virág, illetve koszorú csak a kihelyezett hulladékgyűjtő edényben helyezhető el.

 

(7)       A temetőben járművel - súlyos mozgássérültet szállító, illetve temetkezési szolgáltatásban közreműködő kivételével - közlekedni tilos.

(8)       A temetőbe állatot bevinni tilos.

 

(9)       A temető területén - a sír felületét kivéve - fát, cserjét és egyéb növényt ültetni tilos. A sír felületén elültetett növény magassága 150 cm, körátmérője 60 cm lehet maximum, kifejlett korban.

(10)     A temető területén 12 éven aluli gyermek csak kísérő személlyel tartózkodhat.

(11)     A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak a zárást fél órával megelőző időpontig szabad.

(12)     A temetőben minden kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartás folytatása tilos.

(13)     A sírhelyek környezetét felásni, vagy talajt elhordani, illetve sírfeltöltésre használni tilos.

 

(14)     A temetőben lévő növényzet, úthálózat, sírok, síremlékek, sírboltok, illetve azok minden tartozékának szándékos rongálása tilos.

(15)     Sírgödröt kifalazni, abban melléküreget kiképezni tilos.

(16)     A temetőben kegyeletet sértő, vagy balesetveszélyes síremlék felállítása tilos.

 

(17)     A temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdető tábla elhelyezése tilos.

 

(18)     Halottat eltemetni, urnát elhelyezni kizárólag az Üzemeltető által kijelölt temetési helyen és a jogszabályban, illetve jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet.

 

 

V.

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

18.§ (1) A már korábban lezárt Szent Miklós temetőben a már megváltott és időközben újraváltott, érvényes temetkezési helyeken a megváltási idő lejártáig, de legkésőbb 2050. december 31. napjáig lehet temetkezni, illetve rátemetkezni.

 

(2) A Szent Miklós temetőben lévő temetkezési helyek 2050. után csak gondozás céljából válthatók újra.

 

19.§ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) számú Kormányrendelet előírásai az irányadók.

 

20.§ (1) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)       E rendelet rendelkezéseit hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 

(3)   Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 29/2000. (XI.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/2004. (I.30.), 16/2007. (III.30.), 15/2009. (III.30.) és 24/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

 

 

 

 

Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

Temetési hely megváltási díjtételek

 

(áfa nélkül)

 

Sírhely típusa

Megváltás módja

Új köztemető

Szent Miklós temető

a./ Egyszemélyes sírhely

Első megváltás

25.000,- Ft/hely

-

 

Ismételt megváltás

16.000,- Ft/hely

16.500,- Ft/hely

b./ Kétszemélyes sírhely

Első megváltás

47.000,- Ft/hely

-

 

Ismételt megváltás

32.000,- Ft/hely

33.000,- Ft/hely

c./ Urnasírhely

 

15.000,- Ft/hely

 

d./ Gyermeksírhely

 

0,- Ft/hely

 

e./ Urnafülke (régi)

 

16.720,- Ft/hely

 

f./ Urnafülke (új)

 

22.920,- Ft/hely

 

g./ Családi urnafülke

 

 

 

egyes

 

30.000,- Ft/hely

 

kettes

 

22.920,- Ft/hely

 

kettes díszített

 

32.000,- Ft/hely

 

négyes

 

20.800,- Ft/hely

 

h./ Sírbolthely

 

 

 

2 személyes

 

66.800,- Ft/hely

 

4 személyes

 

83.600,- Ft/hely

 

6 személyes

 

100.000,- Ft/hely

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

 

Temetkezési tevékenységgel összefüggő díjak, költségek

 

(áfa nélkül)

 

 

1./ Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke

 

Vállalkozásszerűen munkát végzők hozzájárulása                                   5.000,- Ft/ alkalom

 

 

 

2./ Halotthűtő használati díj mértéke (bérleti díj)

 

a. Az első naptól kezdődően                                                                       2.500,- Ft/ nap

 

b. Hamvasztás rendelésekor (legfeljebb 7 napig)                                       5.000,- Ft (egyszeri díj)

 

 

 

3./ Ravatalozó és hozzá tartozó helyiségek használati díja                     40.000,- Ft/ alkalom

 

(bérleti díj)

 

 

 

4./ Sírásás, sírnyitás díjai

 

- egyszemélyes normál mélységű sírhely                                                    12.560,- Ft/ sírhely

 

- egyszemélyes mélyített sírhely                                                                  20.900,- Ft/ sírhely

 

- gyermek sírhely                                                                                          5.000,- Ft / sírhely

 

- urnasírhely                                                                                                 5.000,- Ft / sírhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. melléklet

 

 

 

A temetési helyek kialakításának méretei

 

 

 

SÍRHELY

külső méret maximum

belső méret maximum

mélység

 

 

 

 

 

FAJTÁK

(cm)

(cm)

 

 

(cm)

 

 

1

Sírhely

hosszúság

szélesség

hosszúság

szélesség

sima

 

mélyített

 

 

 

 

 

 

temetés

 

temetés

 

Egyszemélyes

230

110

210

90

200

 

230

 

felnőtt sírhely

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétszemélyes

230

190

210

160

200

 

230

 

felnőtt sírhely

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek

130

110

110

80

 

200

 

 

sírhely

 

 

 

 

 

 

 

2

Urna sírhely

90

70

80

60

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Urnafülke és

-

-

30

30

 

30

 

 

családi

 

 

 

 

 

 

 

 

urnafülke

 

 

 

 

 

 

 

4

Sírbolt 2-4

250

150

210

110

 

230

 

 

személyes

 

 

 

 

 

 

 

 

Sírbolt 6

250

260

210

220

 

230

 

 

személyes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascina file per caricare