Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

AZ EGYHÁZKERÜLET TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK FELÜGYELET RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

 

 

Preambulum

 

 

 

Az utóbbi években örvendetesen megszaporodtak az egyházi építési beruházások és azok értéke is folyamatosan növekszik. Indokolt és szükséges ezért, hogy egyrészt azok megvalósulását a rendelkezésre álló szabályozási eszközökkel is elősegítse, másrészt a fokozatos egyházi testületek, kellő    áttekintéssel    és    adatokkal    rendelkezzenek    az    igazgatási    területükön    megvalósuló

építkezésekről.

 

I./ A szabályozás alanyi, tárgyi, területi és időbeli hatálya

 

A szabályozás hatálya kiterjed:

 •  az   egyházkerület   igazgatási   területén   működő   valamennyi   egyházi   jogi   személy   – egyházközség, egyházmegye, egyházi közoktatási, felsőoktatási, szeretetszolgálati vagy más intézmény a továbbiakban: építtető – beruházásában megvalósuló építési beruházásra. Amennyiben az építtető olyan alapítvány, melynek legalább egyik alapítója egyházi jogi személy, vagy az alapítvány képviselőjeként valamely egyházközség, egyházmegye, az egyházkerület elnökségének bármelyik tagja, vagy az egyházi intézmény vezetője jár el, az építési beruházásra a szabályozás hatálya – a külön meghatározott eltérésekkel – kiterjed. /alanyi hatály/
 • a  szabályozás  /tárgyi  hatálya/  kiterjed  valamennyi  építészeti  vagy  épületgépészeti beruházásra,  az  új  épület  vagy  létesítmény  létrehozására  és  a  felújítási  vagy  átalakítási munkára is, amennyiben annak az elfogadott költségvetési összege az általános forgalmi adóval együtt az 5 millió forintot eléri vagy meghaladja.
 • a szabályozás az egyházkerülethez tartozó valamennyi egyházközségre, egyházmegyére és területén székhellyel rendelkező más egyházi intézményekre terjed ki. Amennyiben az építési beruházás az egyházkerület területén kívül, de egyházkerülethez tartozó egyházi jogi személy ingatlanában  vagy  eszközeiből  valósul  meg  a  határozat  előírásait  arra  is  alkalmazni  kell. /területi hatály/
 • a szabályozás kiterjed mindazokra az építési beruházásokra, melyek használatbavételi engedélyének kiadására, vagy eredményes műszaki átadás-átvételére a szabályozás hatálybalépésének napján még nem került sor. /időbeli hatály/

 

 

 

II./ Az építési beruházások előkészítésével és megvalósulásával kapcsolatos döntések

 

A szabályozás hatálya alá tartozó valamennyi építési beruházást megelőzően az építtető köteles – tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőtől – legalább az építési engedélyezéshez szükséges részletességű tervdokumentációt és a beruházás összes költségeire vonatkozó tételes költségvetést készíttetni. Az építtető legfőbb vezető testülete, vagy intézmény esetén a fenntartó erre jogosult testülete ezek ismeretében jogosult illetve köteles testületi döntést hozni az építési beruházás elkezdéséről.

 

Az építtető a beruházás elkezdéséről csak akkor dönthet, ha az annak megvalósításhoz szükséges anyagai eszközök / a továbbiakban: pénzügyi fedezet / a költségvetésében erre a célra elkülönítve már teljes egészükben rendelkezésre állnak.

A teljes tervezett beruházási dokumentációt a pénzügyi ütemtervvel együtt a felettes egyházi hatósághoz  jóváhagyásra  be  kell  nyújtani.  Amennyiben  a  felettes  szerv  30  napon  belül  nem nyilatkozik, úgy a benyújtott dokumentációt jóváhagyottnak kell tekinteni.

 

Amennyiben a pénzügyi fedezet teljes egészében nem áll rendelkezésre, építési szerződés a műszaki tartalomnak csak arra a részére köthető, melynek ellenértéke a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet

összegét nem haladja meg.

Az építési szerződésben mind a műszaki, mind a pénzügyi szakaszolást pontosan rögzíteni kell.

 

Amennyiben az építtető a beruházáshoz az állami költségvetési eszközöket használ fel, az építtető elnöksége vagy vezetője különös gondossággal köteles megvizsgálni, hogy arra a közbeszerzési törvény előírásai vonatkoznak-e.

 

Amennyiben az építtető a beruházás megvalósításáról dönt, ki kell jelölnie a beruházás során az építtető műszaki érdekeit képviselő szakképzett beruházó vagy műszaki ellenőr személyét is.

A beruházó vagy műszaki ellenőr köteles gondoskodni arról, hogy

 • a beruházás az engedélyezési illetve kivitelezési tervdokumentáció alapján,
 • a szakmai előírásoknak megfelelő műszaki színvonalon,
 • a megrendelő érdekeit szem előtt tartva valósuljon meg,
 • és elvégzett munkákról tételes felmérés, és megvalósulási terv is készüljön

 

Az építési beruházás kivitelezőjét – amennyiben az nem tartozik a közbeszerzési törvény hatály alá –

legalább három árajánlat alapján, vagy pályázat útján kell kiválasztani. A kiválasztott kivitelezővel az

építtető   köteles   tervdokumentációval,   nem   építési   engedély   köteles   beruházásoknál   pedig

költségvetéssel alátámasztott építési szerződést kötni.

A szerződés feltételeinek kialakítása során különös gondot kell fordítani arra, hogy

 • a munkavégzés nélkül előlegfizetésre ne kerüljön sor,
 • vállalkozói díj kifizetésére csak akkor kerüljön sor, ha a szerződésben meghatározott műszaki szakaszok tényleges teljesítését a megrendelőt képviselő beruházó vagy a műszaki ellenőr leigazolta,
 • és a kivitelező a fenti igazolással együtt a szakasz-számlát benyújtotta.

 

A kivitelező kiválasztásáról és az építési szerződés feltételeinek elfogadásáról testületi döntést kell

hozni.

 

Amennyiben  az  építési  szerződés  rendelkezéseit  a  felek  módosítani  kívánják,  arról  ugyancsak testületi döntést kell hozni.

 

Az építési beruházáshoz kapcsolódó jogvitás ügyekben igény érvényesítéséről, igény elismeréséről vagy igény érvényesítéséről történő lemondásról is testületi döntést kell hozni.

 

Az építési beruházás megvalósulása után az építtető elnöksége vagy az intézményvezető írásban beszámolót terjeszt a testület elé a beruházás megvalósulásról, annak végleges költségeiről, a pénzeszközök felhasználásáról, az esetleges vitás kérdésekről, a beruházás más esetben is felhasználható legfontosabb tapasztalatairól. A testület dönt a beszámoló elfogadásáról, vagy a még szükséges intézkedésekről.

 

A testületi döntéseket a legfontosabb adatok pontos feltüntetésével az illetékes testületre irányadó szabályok szerint kell jegyzőkönyvbe foglalni, és a jegyzőkönyvekhez csatolni kell a döntés alapjául szolgáló valamennyi okiratot.

 

III./ A bejelentési kötelezettség és a nyilvántartás

 

Az építtető köteles a II. fejezet szerinti valamennyi döntést – a meghozatalától számított 8 napon belül – az illetékes egyházmegye elnökségének, egyházmegye vagy egyházmegyei hatóság alá nem tartozó intézmény esetén az egyházkerület elnökségének a jelen szabályzat mellékletét képező 1. és 2. sz. melléklet szerint bejelenteni és ahhoz a döntést hozó testületi ülés jegyzőkönyvét mellékelni.

 

Abban az esetben, ha a beruházás általános forgalmi adót is magába foglaló költsége a 10 millió forintot eléri vagy meghaladja, a bejelentést és a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket az egyházközségek, vagy az egyházközségi intézményfenntartók egyidejűleg közvetlenül a kerület elnökségének is megküldik.

 

Az egyházmegye illetve az egyházkerület elnöksége az egyes építési beruházásokról nyilvántartást nyit meg, és abban folyamatosan gyűjti az építtetők bejelentéseit és az azokhoz csatolt jegyzőkönyveket.

 

Abban az esetben, ha a bejelentés elmarad, hiányos, vagy az építtető ahhoz a megfelelő tartalmú jegyzőkönyveket  nem  csatolta,  az  illetékes  elnökség  8  napos  határidővel  felhívja  az  építtetőt  a hiányos adatszolgáltatás pótlására.

 

 

 

IV./ Az ellenőrzés és annak következményei

 

Az illetékes egyházmegyei elnökség vagy az egyházkerület elnöksége valamennyi jelen szabályzat hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az építtetőtől bármikor további adatszolgáltatást kérhet, az építkezéshez kapcsolódó iratokba betekinthet és a helyszínen is ellenőrzést végezhet.

 

Amennyiben   az   adatszolgáltatás   alapján   vagy   az   ellenőrzés   során   az   egyházi   illetve   állami jogszabályok  kötelező  előírásaitól,  vagy  jelen  szabályzat  rendelkezéseitől  jelentősen  eltérő intézkedést   vagy   mulasztást   állapít   meg,   észrevételeit   írásban   jogosult   közölni   és   arról   az egyházmegye elnöksége az egyházkerület elnökségét, az egyházkerület elnöksége pedig az illetékes egyházmegye elnökségét is jogosult tájékoztatni. Ebben az esetben, a már megállapított, de még nem  folyósított  támogatás  kifizetését  is  felfüggesztheti  mindaddig,  amíg  az  építtető  mulasztást pótolja, vagy a jogellenes helyzetet megszünteti.

 

Amennyiben  az  építtető  mulasztását  felhívás  ellenére  sem  pótolja,  vagy  a  jogellenes  helyzetet felhívás ellenére sem szünteti meg, vagy az elkövetkező 3 /három/ teljes naptári évben az egyházmegye vagy az egyházkerület elnökségéhez építési támogatási kérelemmel nem fordulhat.

 

Kirívóan súlyos mulasztás vagy kötelességszegés esetén az illetékes elnökség, az azt elkövető egyházi személlyel szemben az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény szerinti eljárások megindítására intézkedik.

 

Jelen szabályozás az elfogadás napjától hatályos.

 

Felkéri   az   Egyházkerület   Tanács   az   egyházkerület   főjegyzőjét   arra,   hogy   a   határozatot   az egyházkerület területén működő valamennyi egyházi jogi személy részére elküldje.

____________________________

 

1.   sz. melléklet: bejelentés az építési beruházás megkezdéséről

2.   sz. melléklet: bejelentés az építési beruházás során hozott döntésekről

 

1.   sz. melléklet

 

 

 

 

 

 

 

 

B E J E L E N T É S

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSÉRŐL

 

 

a bejelentő egyházi jogi személy neve

 

 

címe, telefonszáma, e-mail címe

 

 

képviselőjének neve

 

 

A tervezett beruházás adatai:

 

1. A beruházás helye:                                                                                                                         

 

2. A beruházás jellege:

 

a) új építmény

 

b) meglévő épület bővítése

 

c) meglévő épület szerkezeti átalakítása d) meglévő épület felújítása

 

 

3. A épület rendeltetése:                     a) templom

 

b) parókia

 

c) gyülekezeti ház

 

d) oktatási intézmény e) szociális intézmény

f) egyéb                                                                  

 

4. A beruházás várható költsége:                                                                                                         

 

 

 

/A nyomtatvány 2. 3. 5. pontjainál a megfelelő választ értelemszerűen alá kell húzni/

 

5. Nyilatkozat a pénzügyi fedezetről:

a.    a pénzügyi fedezet teljes egészében az építtető rendelkezésére áll

 

b.   a pénzügyi fedezet                      %-ban áll az építtető rendelkezésére

 

c.    a pénzügyi fedezet szakaszosan, teljes egészébe az építtető rendelkezésére áll d.   az építtető egyházi támogatást kíván igénybe venni                                         -tól e.   az építtető egyéb pályázati támogatást kíván igénybe venni                            _tól

 

6. Az építkezés kezdő időpontja:                                                                                                             Az építkezés várható befejezése:                   

 

 

 

7. Egyéb tájékoztatás a beruházásról:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kelt:                                                                     , 20              év                                      _hó               napján

 

 

 

 

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

 

 

 

 

 

Az átvétel igazolása:

 

 

A     bejelentést     az     egyházmegye/egyházkerület                                                                 

nyilvántartásában elhelyeztem.


sz.     alatt     nyitott

 

 

Kelt:                                                                     , 200             év                                       _hó            _napján

 

 

 

 

a nyilvántartást vezető aláírása

PH

 

 

 

 

 

 

 

/A nyomtatvány 2. 3. 5. pontjainál a megfelelő választ értelemszerűen alá kell húzni!/

A bejelentéshez mellékelni kell a beruházásról szóló határozatot.

 

2.   sz. melléklet

 

B E J E L E N T É S

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

 

/A nyomtatványt értelemszerűen, minden egyes bejelentésnél csak a megfelelő pontnál kell kitölteni!/

 

 

a bejelentő egyházi jogi személy neve

 

 

címe, telefonszáma, e-mail címe

 

 

képviselőjének neve

 

 

1/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

            rendeltetésű  építési  beruházás  kivitelezőjét  kiválasztottuk  és  döntöttünk  a  vele  kötendő

építési szerződés feltételeiről.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

 

2/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

           rendeltetésű építési beruházás építési szerződésének módosításáról döntöttünk.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

 

3/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

           rendeltetésű építési beruházás miatt keletkezett jogvitás ügyben igényünk peres úton történő

érvényesítéséről döntöttünk.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti

példányát.

 

4/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

                rendeltetésű építési beruházás miatt keletkezett jogvitás ügyben a korábban érvényesíteni kívánt igényünkről lemondtunk.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

 

5/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

             rendeltetésű   építési   beruházás   miatt   keletkezett   jogvitás   ügyben   a   velünk   szemben

érvényesített igény elismeréséről döntöttünk.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

 

6/ 200              . év                                                  hó                         napján                                                   sz. alatt hozott határozattal                    a                                már                          korábban                                                               bejelentett

 

 

 

           rendeltetésű építési beruházást befejeztük és az arról előterjesztett beszámolót elfogadtuk.

 

Bejelentésünkhöz mellékeljük a                                                                     ülés jegyzőkönyvének egy eredeti példányát.

 

Kelt:                                                                     , 200              év                                      _hó             _napján

 

 

 

 

a bejelentő képviselőjének aláírása

PH

 

Az átvétel igazolása:

 

A bejelentést az egyházmegye/egyházkerület                                                sz. alatt nyitott nyilvántartásában

elhelyeztem.

 

Kelt:                                                                     , 200             év                                       _hó            _napján

 

 

 

a nyilvántartást vezető aláírása

Trascina file per caricare