Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

In questo documento si elencano le principali norme in materia di istituzioni scolastiche pubbliche gestite dalle chiese, prestando particolare attenzione alle aree in cui il controllo è diversa da quella delle istituzioni non-chiesa

 

Rendeletet Nkt., a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

 

Cikkünkben felsoroljuk az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a szabályozás eltér a nem egyházi fenntartású intézményekben követendő szabályoktól.

 

Nkt.31. § (1) Az egyházi intézmények az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.

 

Nkt. 31.§ (2):Az egyházi fenntartású iskolák működésének legfontosabb eltérő szabályai:

· Az egyházi intézmények vallási tekintetben elkötelezetten működhetnek, ezért előírhatják a szóban forgó vallás, világnézet elfogadását, és azt felvételi eljárásban érvényesíthetik.

· Nem kell alkalmazni a tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, az osztály-, csoportlétszámokra vonatkozó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével,

· A fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást.

 

Nkt. 32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:

· a pedagógusok és egyéb munkavállalókkal szemben világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő,

·  az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol,

·   a fenntartó az iskola számára előírhatja egy bizonyos kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,

· pedagógiai programjába beépítheti a vallási ismereteket, helyi tantervébe a hitoktatást,

·    korlátozhatja, hogy a pedagógus saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját (ld. Nkt. 63. § (1) bekezdés d),

·    SZMSZ-ében és házirendjében az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, ennek megsértése esetén a pedagógus ellen eljárás indítható,

· a hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie,

· a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé,

·  az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, ha a hittan tantárgy tartalmazza a Nat-ban az etikára vonatkozóan meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.

 

Nkt. 33. § (1): A feladatellátás szabályai köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat esetében:

·    Ha az egyházi fenntartó köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat (ld. Nkt. 32. § (2) bek.) alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában.

o   Ekkor felvételi körzetének azt a települést, fővárosban azt a kerületet kell tekinteni, amelyben az általános iskola székhelye, telephelye található.

o   Ha a településen csak egy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles tanköteles tanulókat.

o   Az egyházi intézmény fenntartója a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével meghatározza azt a tanulói létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg.

·         Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az általános iskola alapító okiratában meghatározott felvehető maximális tanulói létszám huszonöt százaléka.

 

Nkt. 34.§ (1)-(2): A kormányhivatal vezeti az egyházi intézmények jegyzékét, továbbá legalább kétévente elvégzi az egyházi intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.

 

Nkt. 41. § (1): A nyilvántartások vezetési kötelezettsége

·    Az egyházi intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint a statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

·    Az egyházi intézményekben nyilván kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat, így a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.

 

Nkt. 46. § (3): A tanulónak joga, hogy egyházi intézményben vegye igénybe az iskolai, kollégiumi ellátást.

 

Nkt. 68. § (2): Az egyházi intézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

 

Nkt. 74. § (2): Az állam a köznevelési feladatait egyházi intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján is elláthatja.

 

R. 28. § (3) Az egyházi fenntartású középiskola a tanulók felvételét az adott vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és azt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.

 

R. 160. § A kormányhivatal által az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmény törvényességi ellenőrzésének vizsgálati szempontjait tartalmazza.

 

R. 161. § (3) Egyházi intézmény esetén a kötelező eszközök és felszerelések meglétének vizsgálatakor a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottakat is figyelembe kell venni.

Trascina file per caricare