Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

2007. ÉVI VI TÖRVÉNY

A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL VÉGZENDŐ

LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATRÓL

1.§ (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött megállapodás alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház egyházi szolgálatot végez a Magyar Honvédségen belül a protestáns tábori lelkészi keretében.

(2) A protestáns tábori lelkészi szolgálat feladatát a református és evangélikus egyházak közötti megállapodás értelmében végzi.

 

2.§ (1) A protestáns tábori lelkészi szolgálat feladata az egyházi szolgálatok végzése a Magyar Honvédség szervezetében. Így különösen:

a) istentiszteletek és bibliaórák, keresztelő, konfirmáció, házasságkötés, temetés és egyéb egyházi szolgálat ellátása,

b) egyéni és közösségi lelkigondozás, fogadóórák tartása,

c) életismereti, erkölcsi és katechetikai oktatás,

d) szociális, karitatív tevékenység,

e) bizalmi fórum biztosítása,

f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges irodalommal.

(2) Az anyakönyvezés belföldön a szolgálatvégzés helye szerint illetékes egyházközségben történik. Külföldön történő szolgálat esetén az állandó lakóhely szerinti egyházközség illetékes.

(3) A protestáns tábori lelkészi szolgálat tevékenysége kiterjed a református és evangélikus vallású hivatásos és szerződéses katonákra, azok családtagjaira, az önkéntes tartalékos katonákra, a katonai tanintézetek hallgatóira, a honvédség kötelékében dolgozó közalkalmazottakra, és köztisztviselőkre, a megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettséget teljesítőkre, a katonai egészségügyi intézményben ápoltakra, a honvédségi szociális otthonok lakóira, valamint a katonai büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottakra. Ökumenikus nyitottságban minden hozzájuk forduló személy lelkigondozását vállalják.

 

3.§ (1) A protestáns tábori lelkészi szolgálatot protestáns tábori püspök irányítja

(2) A tábori püspök kinevezi és beiktatja a protestáns tábori lelkészeket, felügyeli munkájukat.

(3) A tábori püspöki tisztséget az evangélikus és a református lelkészek felváltva töltik be. A protestáns tábori püspök személyére - a honvédelmi miniszter előzetes egyetértésével - az országos presbitérium és a református zsinati tanács tesz közös javaslatot a katonai szolgálatra vonatkozó feltételek és előírások figyelembevételével. A evangélikus tábori püspököt a zsinat választja meg. A protestáns tábori püspököt honvédelmi miniszter nevezi ki.

(4) A tábori püspökké választhatóság feltétele a legalább 15 év lelkészi szolgálat, amelybe a katonai időszorzók beleszámítanak. Megbízatása a katonai nyugdíjkorhatárig tart.

(5) A protestáns tábori püspök a két egyház és a miniszter egyetértésével visszahívható.

(6) Az evangélikus tábori püspök, illetve a hivatalvezető más országos egyházi tisztségre nem választható.

(7) A püspök évente írásos jelentést tesz a szolgálatról mindkét zsinatnak, amelyet tájékoztatásul megküld a miniszternek is.

(8) A Protestáns Tábori Püspökség székhelye Budapest.

 

4.§ (1) A protestáns tábori püspök munkáját hivatalvezető segíti, aki egyben a püspök helyettese.

(2) Amennyiben a püspök református, a hivatalvezető evangélikus, amikor pedig a püspök evangélikus, akkor a hivatalvezető református.

(3) A hivatalvezetőt az országos presbitérium és a református zsinati tanács közös javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki, és a protestáns tábori püspök iktatja be.

(4) A hivatalvezető szolgálati elöljárója – a tábori püspök kivételével – a protestáns tábori lelkészeknek. Irányítja a

szolgálat adminisztrációját, hitelvi kérdésekben felügyeli a szolgálat saját egyházához tartozó tagjait.

 

5.§ (1) A protestáns tábori lelkészek hivatásos vagy szerződéses tisztek, szolgálatukat az állami, katonai, és egyházi előírásoknak megfelelően végzik. Katonai tevékenységet nem végeznek, a háború áldozatairól szóló Genfi Egyezményeknek megfelelően harcba nem vethető személynek minősülnek.

(2) Az egyház biztosítja a megfelelő számú lelkészt a szolgálat számára.

(3) Az evangélikus tábori lelkészt – az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 14.§ (3) bekezdésében meghatározott lelkészek közül - az országos presbitérium választja, a honvédelmi minisztériummal és a protestáns tábori püspökséggel történt előzetes egyeztetés után. A protestáns tábori lelkészt az országos presbitérium visszahívhatja.

(4) A tábori lelkész szolgálati ideje alatt nem állhat egyéb szolgálati jogviszonyban.

(5) A szolgálattól megváló lelkész az egyházban ismét szolgálatba állítható.

(6) Protestáns tábori lelkészi szolgálatot elláthat a helyi egyházközség lelkésze is, aki a protestáns tábori püspök felkérésére a helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori feladatait végzi.

 

6.§ Protestáns tábori lelkész ellen indított egyházi fegyelmi eljárásról az egyházi bíróság elnöksége az illetékes katonai elöljárót és a tábori püspököt tájékoztatja.

 

7.§ A tábori lelkészi szolgálattal kapcsolatos közös ügyek intézésére az érintett egyházak és a honvédelmi minisztérium 9 tagú közös bizottságot alakítanak, amelybe az országos presbitérium 3 tagot küld.

 

8.§ A protestáns tábori lelkészi szolgálat szervezeti és működési szabályzatát a miniszter az egyházak – evangélikus részről az országos presbitérium - előzetes egyetértésével lépteti hatályba.

 

9.§ (1) Jelen törvény mellékletét képezi a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti megállapodás.

(2) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005.évi III. törvény 3-10. § és 16-18.§-ai a tábori lelkészekre is vonatkoznak, ekkor ahol a törvény püspököt említ, a tábori püspököt kell érteni.

(3) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005.évi III. törvény 15.§ (3) bekezdése vonatkozásában a szolgálat helye a tábori lelkészi szolgálat, az illetékes püspök az evangélikus tábori püspök, illetve hivatalvezető.

 

10.§ (1) E törvény a 9.§ (1) bekezdésben meghatározott megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. (2) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyházi szolgálat külön területeiről szóló, többször módosított 1997. évi V. törvény.

Trascina file per caricare