Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

2005. ÉVI VI. TÖRVÉNY

AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOKRÓL

 

1.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház általánosan kötelező jogi előírásait törvények és szabályrendeletek állapítják meg.

 

2.§ (1) Törvények rendelkeznek a Magyarországi Evangélikus Egyház életének, szervezetének, működésének alapelveiről, valamint minden egységesen szabályozandó alapvető kérdésről. Többek között törvényt kell alkotni az egyház szolgálatáról, szervezetéről, gazdálkodásáról, intézményeiről, jogszolgáltatásáról, a jogalkotásról, az egyházi oktatásról, az egyházi szeretetszolgálatról, a szolgálatra való felkészítésről, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház éves költségvetéséről.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeit a zsinat alkotja és lépteti hatályba.

(3) Hatályos törvényt csak törvény módosíthat. A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény, az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 103-126.§, valamint e törvény módosításához az összes zsinati tag kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

(4) Törvénykezdeményezési jog illeti meg a zsinati tagot és a zsinati bizottságot, valamint az országos presbitériumot.

 

3.§ (1) A törvényt, zsinati határozatot az egyház hivatalos lapjában kell kihirdetni. A hitelesített törvényt és a zsinati határozatot a zsinat elnökei eljuttatják az országos elnökséghez, amely gondoskodik az egyház hivatalos lapjában 21 napon belül történő megjelenéséről.

(2) A zsinat által alkotott törvények és határozatok – eltérő rendelkezés hiányában – a kihirdetésükkel lépnek hatályba.

 

4.§ (1) Minden olyan egységesen szabályozandó kérdésről, amely a törvénynél részletesebb szabályozást igényel, a törvényi alapelveknek megfelelően az országos presbitérium alkot szabályrendeletet.

(2) Minden közgyűlés saját hatáskörében – a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeivel és a magasabb egyházkormányzati szintek szabályrendeleteivel összhangban – szabályrendeletet alkothat.

(3) Törvény kötelezően is előírhatja szabályrendelet megalkotását.

 

5.§ (1) A szabályrendeletek törvényességi ellenőrzését a közvetlen felettes egyházkormányzati szint elnökségéből és ügyészéből álló testület gyakorolja. A testület tagjainak érintettsége esetén helyettesük jár el. Az egyházmegyei elnökség e feladatát jogász bevonásával látja el. Az országos szabályrendeleteket a zsinat ellenőrzi.

(2) A megalkotott szabályrendeletet a jogalkotó testület elnöksége 14 napon belül eljuttatja a felettes egyházkormányzati szint elnökségének. Az ellenőrzést végző testület 30 napon belül, a zsinat soron következő ülésén tárgyalja a szabályrendeletet. Ha a soron következő ülésre szabályszerűen nem lehet előkészíteni a szabályrendelet tárgyalását, azt a következő ülésen kell megtárgyalni.

(3) Az ellenőrzést végző testület a szabályrendeletet határnap megjelölésével részben vagy egészben hatályon kívül helyezi, ha az belső ellentmondásokat tartalmaz, vagy ellentmondásban van valamely magasabb szintű egyházi vagy állami jogszabállyal. Az ellentmondó jogszabályi helyeket tételesen meg kell jelölni. A döntésről 14 napon belül értesítik az érintett testület elnökségét.

(4) A szabályrendelet a hatályba léptetés időpontjától a hatályon kívül helyezésig hatályban van.

(5) A hatályon kívül helyező döntéssel szemben az érintett egyházkormányzati szint elnöksége, presbitériuma vagy közgyűlése a zsinathoz fordulhat felülbírálatért. A zsinat döntéséig a szabályrendelet nem lép újra hatályba.

(6) A zsinat bármely szabályrendelet vagy szabályzat törvényességi ellenőrzését magához vonhatja. E tekintetben kezdeményezési joga van a 2.§ (4) bekezdésében megjelölteken kívül az országos ügyésznek is.

 

6.§ (1) Vitatott esetben a Magyarországi Evangélikus Egyház jogszabályainak értelmezését a zsinat egyik elnökéből, az egyházi bíróság elnökéből és az országos ügyészből álló jogértelmező testület végzi.

(2) A jogszabály-értelmezés a hatályos jogszabályok keretei között történik, azokon túl nem terjeszkedhet, új jogi normát nem állapíthat meg. Amennyiben a testület szükségesnek látja, ajánlást tehet az arra illetékes testületnek jogszabály megalkotására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.

(3) A jogértelmező testület döntése mindenkire kötelező.

 

7.§ (1) A jogszabály-értelmezésre minden egyháztag és egyházi testület kérhet. A jogértelmező testület tagjai maguk is kezdeményezhetnek jogszabály-értelmezést.

(2) A jogszabály-értelmezésre vonatkozó indítványt a zsinati irodához kell benyújtani. Az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett konkrét kérdést kell tartalmaznia.

(3) Az egyházmegyei, egyházkerületi és országos elnökség által benyújtott indítványt a jogértelmező testület érdemi vizsgálat után a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megválaszolja. Más indítvány esetén tevékenységét nem köti határidő.

(4) A jogszabály-értelmezésre vonatkozó indítványt – a (3) bekezdésben meghatározottak indítványait kivéve – a jogértelmező testület érdemi vizsgálat nélkül is elutasíthatja.

(5) A jogértelmező testület döntéséről a kérelmezőt és az érintetteket írásban értesíti. Amennyiben szükségesnek látja, a jogszabály-értelmezést megjelentetheti a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos lapjában is.

(6) A kérelemre adott válasz megküldéséről, illetve a hivatalos lapban történő közzétételről a zsinat elnöke gondoskodik.

(7) A jogértelmező testület ügyrendjét maga alakítja ki.

 

8.§ E törvény a 2006. évi általános tisztújítás során megválasztott zsinat hivatalba lépésekor, de legkésőbb 2006. december 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyház jogalkotásáról szóló, többször módosított 1997. évi VI. törvény.

Trascina file per caricare