Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÂRE nr. 1.839 din 22 decembrie 2005

 

privind modificarea art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2004

 

EMITENT:       GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase

în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herta, ca urmare a stării de r ăzboi şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la

 

Paris la 10 februarie 1947, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 17 august 2004, se modifica şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Prin valoarea de circulaţie a categoriilor de terenuri, comunicată de către primării, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, se înţ elege preţul mediu/ha/ţara, calculat din media celui mai mic preţ înscris în cel puţin 5 acte translative de proprietate pentru categoria de teren în cauza, încheiate în forma autentică în anul anterior stabilirii despăgubirii şi înregistrate în rolurile agricole sau fiscale, şi cel mai mare preţ de referinta pentru categoria de teren în cauza, comunicat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

 

(2) Valoarea de circulaţ ie a categoriilor de terenuri se stabileşte anual, conform prevederilor alin. (1), prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvolt ării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

 

PRIM-MINISTRU

 

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemnează:

 

---------------

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader, secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Vasile Lupu,

 

secretar de stat

 

p. Ministrul finanţelor publice, Claudiu Doltu,

 

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2005.

 

Nr. 1.839.

---------------

 

Trascina file per caricare