Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

(Hotărâre nr. 361 din 28 aprilie 2005,publicată în: monitorul oficial nr. 367 din 29 aprilie 2005)

 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului-Ministru, prin reorganizarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 şi prin preluarea activităţii, a personalului, a personalului delegat şi a reprezentanţilor altor instituţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, departament care se desfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.

 

ART. 2

Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celorlalte persoane juridice deţinătoare de imobile care fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, pentru aplicarea corectă şi unitară a prevederilor acestui act normativ;

b) monitorizează procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată;

c) întocmeşte şi ţine la zi următoarele situaţii:

1. potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, imobilele restituite în natură şi imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii şi despăgubiri acordate în baza legii speciale; situaţiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

2. potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza legii speciale; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

3. potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza legii speciale; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza concluziilor rezultate din analiza situaţiilor prevăzute la lit. c) pct. 1, 2 şi 3;

e) elaborează şi supune spre adoptare Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi;

f) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptăţite, controlul fazei administrative a aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, de către ministere şi celelalte instituţii publice centrale;

g) prin intermediul corpului de control constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile, ca urmare a încălcării obligaţiilor instituite prin procedura administrativă de soluţionare a notificărilor sau a cererilor de retrocedare, potrivit actelor normative amintite;

h) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;

i) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului Comisiei centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;

j) avizează compensarea obligaţiilor reciproce de plată şi, respectiv, de restituire, existente între stat şi persoanele îndreptăţite la despăgubiri băneşti, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001, republicată;

k) sesizează organele de urmărire penală atunci când sunt indicii privind săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată;

l) soluţionează contestaţiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată;

m) analizează şi validează/invalidează hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, prin care sunt stabilite aspectele patrimoniale şi cele civile ale dosarelor de despăgubire;

n) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată;

o) soluţionează contestaţiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;

p) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;

q) asigură arhivarea dosarelor de despăgubiri, comunicarea hotărârilor către beneficiari şi întocmirea documentelor de plată a despăgubirilor pentru Legea nr. 9/1998, republicată, şi Legea nr. 290/2003.

 

ART. 3

(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

 

ART. 4

(1) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. g) se constituie un corp de control al Autorităţii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Rezultatele controalelor dispuse de către preşedintele Autorităţii se consemnează în procese-verbale prin care se vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispoziţiei, fie constatarea faptelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor, ca urmare a încălcării obligaţiilor instituite în procedura administrativă de soluţionare a notificărilor sau a cererilor de retrocedare, fie sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când sunt indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.

 

ART. 5

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se stabileşte prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

ART. 6

(1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 90, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cadrul Autorităţii se pot organiza servicii şi birouri prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea preşedintelui Autorităţii.

 

ART. 7

(1) Atribuţiile, competenţele şi răspunderea personalului Autorităţii se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii şi sunt prevăzute în fişa postului întocmită în urma evaluării posturilor.

(2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autorităţii se face potrivit legislaţiei în vigoare.

 

ART. 8

(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, se transferă, în vederea aplicării acestei legi, în bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Activităţile privind evidenţa contabilă, plata despăgubirilor, raportările periodice, precum şi resursele umane se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

ART. 9

(1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează un birou judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează în subordinea directă a prefectului şi îşi desfăşoară activitatea în spaţiile ce vor fi puse la dispoziţie de prefect împreună cu preşedintele consiliului judeţean.

(3) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este format din 3 - 5 specialişti din domeniile juridic, economic, financiar şi administrativ, numiţi prin ordin al prefectului, la propunerea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti.

(4) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, personalul acestuia îşi păstrează locul de muncă avut la instituţiile din care provine, acestea fiind obligate să le plătească salariul.

(5) Prefectul exercită controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, cu privire la entităţile implicate în soluţionarea notificărilor, care îşi au sediul pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

ART. 10

(1) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care deţin imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, republicată, şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe care le transmite Autorităţii la termenele şi pe căile stabilite de aceasta.

(2) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a Legii nr. 10/2001, republicată;

b) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate;

c) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate;

d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 11

La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.

 

             PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                       Aleodor-Marian Francu

                       Presedintele Autoritatii pentru urmarirea
                       aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001,
                       Ingrid Zaarour

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1*

    *Anexa este reprodusa in facsimil.

    STRUCTURA ORGANIZATORICA A AUTORITATII NATIONALE PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR

    SS - Sef Servicii
    C - Consilier
    R - Referent

    Total = 91
                              ___________________
                             | SEFUL CANCELARIEI |
                             | PRIMULUI-MINISTRU |
                             |___________________|
 ___________________           ________|________            __________________
| CORPUL DE CONTROL |_________|   SECRETAR DE   |__________|    CABINETUL     |
|1 SS + 4 inspectori|  _______| STAT/PRESEDINTE |          |   DEMNITARULUI   |
|                   | |       |_________________|          |   (6 persoane)   |
|___________________| |          |          |              |__________________|
                ______|___       |          |     _____________________
               | Purtator |      |          |    | SUBSECRETAR DE STAT |
               | de cuvant|      |          |____|   VICEPRESEDINTE    |
               |    1     |      |               |_____________________|
               |__________|      |                     |
                            _____|___                  |
                           | MODUL 1 |                 |
                           |_________|                 |        ___________
                      _________________________________|_______| Serviciul |
                 ____|____                                     |  pentru   |
                |Serviciul|_________                           | aplicarea |
                | pentru  |    _____|_____                     | Legii nr. |
                |aplicarea|   |Secretariat|       _____________| 290/2003 -|
                |Legii nr.|   |  tehnic   |      |             | 1 SS + 8  |
         _______| 9/1998  |   | 1 C + 1 R |      |             |___________|
        |       |1 SS + 11|   |___________|      |         ______|____   |
        |       |_________|                      |        |Secretariat|  |
        |            |                           |        |   tehnic  |  |
        |            |                           |        | 1 C + 1 R |  |
        |            |                           |        |___________|  |
 _______|______    __|______________             |                       |
|Colectivul de |  | Compartimentul  |     _______|______                 |
|solutionare a |  |pentru efectuarea|    |Colectivul de |   _____________|___
|  dosarelor   |  |    platilor     |    |solutionare a |  | Compartimentul  |
|     4C       |  |    2 C + 2 R    |    |Contestatiilor|  |pentru efectuarea|
|______________|  |_________________|    |  2 C + 1 R   |  |    platilor     |
                                         |______________|  |    2 C + 1 R    |
                                                           |_________________|
                                 _________
                                | MODUL 1 |
                                |_________|
       ______________________________|________________________________
  ____|____      ____|____        ____|____       ____|_____     _____|_____
 |Serviciul|    |Serviciul|      |Serviciul|     |Serviciul |   |   Biroul  |
 | pentru  |    | pentru  |      | pentru  |     |   de     |   |secretariat|
 |aplicarea|    |aplicarea|      |urmarirea|     |contencios|   | si arhiva |
 |Legii nr.|    |Legii nr.|      |aplicarii|     |1 SS + 14 |   |electronica|
 |501/2002 |    |66/2004  |      |Legii nr.|     |__________|   |    5 R    |
 |1 SS + 14|    |1 SS + 13|      |10/2004  |     ______|______  |___________|
 |_________|    |_________|      |1 SS + 14|    |Colectivul de|
      |              |           |_________|    |solutionare a|
      |         _____|_____     ______|______   |  dosarelor  |
 _____|_____   |Secretariat|   |Colectivul de|  |  13C + 1 R  |
|Secretariat|  |  tehnic   |   |solutionare a|  |_____________|
|  tehnic   |  |Legea nr.  |   | memoriilor  |
|Legea nr.  |  |  66/2002  |   |  Legii nr.  |
| 501/2002  |  |12 C + 1 R |   |  10/2001    |
|13 C + 1 R |  |___________|   | 13 C + 1 R  |
|___________|                  |_____________|

 

Trascina file per caricare