Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE nr. 66 din 24 martie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România


EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, cu următoarele completări:
    - După articolul 5, se introduc patru articole noi, articolele 6-9, cu următorul cuprins:

    "Art. 6 - (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, compuse din construcţii împreună cu terenul aferent, existente în natură, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile, împreună cu anexele acestora şi terenurile aferente lor situate în intravilanul localităţilor, cu oricare din destinaţiile avute la data preluării. Bunurile devenite imobile prin încorporare, adăugirile şi îmbunătăţirile la aceste construcţii se preiau cu plata lor la valoarea actualizată.

    (3) Prin comunitatea minorităţilor naţionale se înţelege entitatea juridică de drept privat, constituită şi organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetăţenilor unei comunităţi ale unei minorităţi naţionale ce a deţinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv şi care dovedeşte că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoaşterea continuităţii entităţii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanţa judecătorească ce a autorizat funcţionarea acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.

    (5) În cazul în care imobilele ce fac obiectul cererilor de restituire sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ şi cercetare, sănătate sau sunt destinate funcţionării unor aşezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul restituirii poate opta pentru:

    a) restituirea numai a nudei proprietăţi, caz în care imobilul respectiv îşi va păstra afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de restituire. În această perioadă proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate şi, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor pe această perioadă;

    b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


    Art. 7 - (1) Comisia specială de retrocedare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate sau, după caz, respingerea cererii de restituire, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată.

    (2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de tribunal poate fi atacată cu recurs, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

    (3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea expresă a Comisiei speciale de retrocedare, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor acesteia.

    (4) Prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

    Art. 8 - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002.

 

    Art. 9 - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

    (2) În cadrul aceluiaşi termen, se vor completa în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, atribuţiile şi regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.

    (3) În vederea asigurării condiţiilor de funcţionare şi dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor în mod corespunzător.

    (4) În cazul în care, pentru imobilele ce au făcut obiectul procedurilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, soluţionarea restituirii acestora se va prelua şi se va hotărî de către Comisia specială de retrocedare."


    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 2 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 155 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 24 martie 2004.
    Nr. 66.

 

Trascina file per caricare