Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 184 din 12 decembrie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002

 

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 din 18 decembrie 2002

 

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


    TITLUL I

Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989


    Art. 1

    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

    "(2) Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane indreptatite si nu fac obiectul prezentei legi."

    2. Alineatul (4) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevazute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publica si au regimul prevazut de lege."

    3. Alineatul (5) al articolului 16 se abroga.

    4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

    "(5) In vederea asigurarii surselor pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent sub forma de titluri de valoare nominala si prin actiuni, se rezerva o cota de pana la 20% din capitalul social de la societatile sau companiile nationale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor si alocarea titlurilor de valoare nominala sau, dupa caz, a actiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului."

    5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:

    "(2) Cererile sau actiunile in justitie privind restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru.

    (3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se face de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995."

    6. Dupa articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 51^1

    In vederea organizarii executarii prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitara a acesteia."

   

 Art. 2

    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament.


    TITLUL II


    Masuri pentru accelerarea aplicarii Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002

    Art. 1

    (1) Pentru actualizarea despagubirilor acordate in perioada cuprinsa intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecarui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluarii, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispozitiei prin care se solutioneaza notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza si pentru calculul valorii estimative a constructiilor si terenurilor preluate in mod abuziv in intervalul de referinta al legii.

    (2) Plata sumei reprezentand valoarea despagubirii primite se efectueaza pe baza comunicarii autoritatii publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligatia de restituire, in care se va consemna in mod explicit suma rezultata in urma aplicarii coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin.

    (1) sau, dupa caz, a indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.

    (3) Plata acestor sume se face intr-un cont deschis prin ordin al ministrului finantelor publice la trezoreria statului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    (4) Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Institutul National de Statistica vor stabili si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945 - 1989, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Administratiei Publice impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001.

 

    Art. 2

    (1) Cetatenii straini si apatrizii care au calitatea de persoane indreptatite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea in natura a unor terenuri, situate in intravilanul localitatilor, pot opta pentru dobandirea unui drept de folosinta special care confera titularului drepturile si obligatiile conferite de lege proprietarului, cu exceptia dreptului de dispozitie.

    (2) In cazul prevazut la alin. (1), la transmiterea dreptului de folosinta catre terti, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, are un drept de preemtiune la cumpararea acestuia. Dreptul de preemtiune se va exercita in termen de 30 de zile de la notificarea expresa a intentiei de instrainare a dreptului special de folosinta si a pretului acestuia.

    (3) In cazul in care tert dobanditor al dreptului de folosinta este cetatean roman sau persoana juridica romana, dreptul de folosinta astfel dobandit se converteste in drept de proprietate.


    Art. 3

    In cazul in care statul si persoanele indreptatite au obligatii reciproce de plata si, respectiv, restituire, a unor despagubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 si, respectiv, a Legii nr. 10/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, se poate dispune compensarea acestora cu avizul autoritatii administrative constituite in temeiul Hotararii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.


    Art. 4

    Termenul de depunere a actelor doveditoare prevazut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste cu 30 de zile, respectiv pana la data de 14 martie 2003.


    Art. 5

    (1) Controlul aplicarii fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se exercita de catre autoritatea administrativa constituita in temeiul Hotararii Guvernului nr. 950/2001 si, dupa caz, de catre prefecti.

    (2) Incepand cu anul 2003 salariatii institutiilor publice implicati in mod direct in aplicarea Legii nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, beneficiaza de un spor lunar de dificultate de pana la 50% din salariul de incadrare, pe o perioada de 6 luni. Stabilirea salariatilor care beneficiaza de acest drept si a cuantumului sporului ce se acorda se face de catre conducatorul institutiei implicate in aplicarea dispozitiilor legale privind restituirea, in limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.


    Art. 6

    (1) Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinand cultelor religioase, prevazut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, se prelungeste cu 30 de zile.

    (2) In cazul in care imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, au fost instrainate legal dupa data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea celorlalte masuri reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. La stabilirea cuantumului masurilor reparatorii evaluabile in lei se va avea in vedere coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (4).

    (3) Actele juridice de instrainare a imobilelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.

    (4) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru solutionarea acestor cauze instantele judecatoresti competente vor avea in vedere dispozitiile art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (5) Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, si ale prezentei ordonante de urgenta, sunt scutite de taxe de timbru.


                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

 

Trascina file per caricare