Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTARARE   Nr. 950 din 27 septembrie 2001

cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 12 octombrie 2001

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1

(1) Se infiinteaza Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, denumita in continuare Autoritatea.

(2) Autoritatea este organ de specialitate al administratiei publice centrale, fara personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, avand rolul de a urmari procesul de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 si de a acorda sprijin logistic si de specialitate persoanelor juridice detinatoare de imobile ce intra sub incidenta acestui act normativ.

(3) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.


Art. 2

(1) Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si celorlalte persoane juridice detinatoare de imobile ce fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001, pentru aplicarea corecta si unitara a prevederilor acestui act normativ;

b) monitorizeaza procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001;

c) intocmeste si tine la zi urmatoarele situatii:

1. imobilele restituite in natura;

2. notificarile pentru acordarea de despagubiri banesti si, respectiv, ofertele facute de detinator pentru acordarea de despagubiri banesti;

3. ofertele facute de detinator pentru acordarea de despagubiri in echivalent, constand in alte bunuri sau servicii, actiuni ori titluri de valoare nominala.

Situatiile prevazute la pct. 1 - 3 se intocmesc in baza comunicarilor facute de biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

 d) creeaza baza de date necesara pentru identificarea persoanelor care au primit despagubiri in baza intelegerilor internationale prevazute in anexa la Legea nr. 10/2001 sau in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare; in acest scop Autoritatea poate solicita ministerelor si celorlalte autoritati publice centrale si locale, precum si institutiilor publice documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le puna la dispozitie in termen de cel mult 15 zile;

e) prezinta periodic Guvernului, prin Ministerul Administratiei Publice, informari privind stadiul aplicarii Legii nr. 10/2001, pe baza concluziilor rezultate din analiza situatiilor prevazute la lit. c);

f) elaboreaza si supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative prevazute de Legea nr. 10/2001, cu exceptia celor a caror elaborare este atribuita, potrivit legii, in competenta altor autoritati.

(2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinari incredintate de primul-ministru.


Art. 3

(1) Autoritatea este condusa de un presedinte - secretar de stat in Ministerul Administratiei Publice, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.

(2) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii, pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Autoritatii.

(3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter individual.


Art. 4

Organizarea si functionarea Autoritatii se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administratiei publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Art. 5

(1) Numarul de posturi al Autoritatii este de 21, exclusiv demnitarul.

(2) Structura organizatorica si statul de functii ale Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Autoritatii, in limita numarului maxim de posturi aprobat.

(3) In cadrul Autoritatii se pot organiza servicii si birouri prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Autoritatii.

 

Art. 6

Fondurile necesare in vederea desfasurarii activitatii Autoritatii se stabilesc anual prin legea bugetului de stat si se asigura prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.


Art. 7

(1) Pentru asigurarea fondurilor necesare infiintarii si organizarii Autoritatii se suplimenteaza bugetul Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 cu suma de 1,5 miliarde lei, din care 500 milioane lei pentru cheltuieli de personal si 1 miliard lei pentru cheltuieli materiale si servicii.

(2) Suma de 1,5 miliarde lei se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001.

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2001.


Art. 8

(1) Salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe baza de contract din cadrul aparatului propriu al Autoritatii se face potrivit legii.

(2) Activitatile privind evidenta contabila, raportarile periodice, precum si de resurse umane se realizeaza prin compartimentele de specialitate ale Ministerului Administratiei Publice.


Art. 9

(1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza un birou judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001.

(2) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza in subordinea directa a prefectului si isi desfasoara activitatea in spatiile ce vor fi puse la dispozitie de prefect impreuna cu presedintele consiliului judetean.

(3) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din 3 - 5 specialisti din domeniile juridic, economic, financiar si administrativ, numiti prin ordin al prefectului, la propunerea unor servicii publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet, respectiv in municipiul Bucuresti.

(4) Pe perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul biroului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, personalul acestuia isi pastreaza locul de munca avut la institutiile din care provine, acestea fiind obligate sa le plateasca salariul.


Art. 10

(1) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizeaza datele din teritoriu de la persoanele juridice care detin imobile ce intra sub incidenta Legii nr. 10/2001 si intocmeste situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe care le transmite Autoritatii la termenele si pe caile stabilite de aceasta.

(2) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, indeplineste urmatoarele atributii:

a) monitorizeaza aplicarea corecta si unitara a Legii nr. 10/2001;

b) primeste si difuzeaza in teritoriu precizarile formulate de Autoritate;

c) intocmeste si comunica Autoritatii toate datele ce ii sunt solicitate.


Art. 11

Anexa nr. 2 - Autoritatile publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei Publice - la Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, se completeaza cu pozitia nr. 5 cu urmatorul cuprins:

    "5. Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001".


                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE


                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

 

Trascina file per caricare