Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

(ORDONANTA DE URGENTA Nr. 94 din 29 iunie 2000)

 

Emitent: Guvernul României

publicata în: Monitorul Oficial nr. 308 din 4 iulie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României emite prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

(1) Se retrocedeaza fostilor proprietari, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, imobile care au apartinut cultelor religioase din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul român, existente în natura si  detinute de statul român sau de unitatile administrativ-teritoriale la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, altele decât lacasele de cult, compuse din

constructii împreuna cu terenul aferent.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile împreuna cu anexele acestora si terenurile aferente lor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii în mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste constructii.

(3) Prin centru de cult se întelege institutia, cu sediul în România, care coordoneaza toate unitatile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se întelege institutia care are jurisdictie asupra unui numar de unitati locale de cult situate într-o anumita zona geografica a tarii.

(4) Numarul maxim de imobile care vor fi retrocedate fiecarui centru eparchia sau centru de cult în baza prezentei ordonante de urgenta nu poate fi mai mare de zece.

 

ART. 2

(1) În scopul verificarii îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 se va constitui, prin hotarâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, o Comisie speciala de retrocedare, care va fi formata din:

a) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;

b) un reprezentant din partea Ministerului Justitiei;

c) un reprezentant din partea Ministerului Functiei Publice;

d) un reprezentant din partea Ministerului Finantelor;

e) un reprezentant din partea Ministerului Culturii;

f) un reprezentant din partea Ministerului Educatiei Nationale;

g) un reprezentant din partea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

(2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizati de conducatorul autoritatii din care acestia fac parte. La lucrarile Comisiei speciale de retrocedere va lua parte, cu statut de invitat, si un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a sustine cererea.

(3) Atributiile si regulamentul de organizare si functionare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotarâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte.

(5) Comisia speciala de retrocedare va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, retroceda rea imobilelor solicitate de cultele religioase sau, dupa caz, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este întemeiata.

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ în a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotarârea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit dreptului comun.

 

ART. 3

(1) Fiecare centru eparhial sau, dupa caz, centru de cult va putea înainta o singura cerere de retrocedare a celor zece imobile Comisiei speciale de retrocedare. (2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispozitie Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calitatii de fost proprietar, în conditiile ce se vor stabili prin regulamentul prevazut la art. 2 alin. (3).

 

ART. 4

(1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotarârii judecatoresti ramase definitive, dupa caz.

(2) Dispozitiile legale privind protectia chiriasilor se aplica în mod corespunzator. Termenul contractelor de concesiune, locatie de gestiune sau al unor operatiuni de leasing care au ca obiect imobile ce vor fi retrocedate conform prezentei ordonante de urgenta nu va putea depasi termenul prevazut la art. 5 alin. (2).

(3) Pentru imobilele care au destinatie de scoli, spitale, gradinite, centre de plasament, aziluri de batrâni se vor încheia contracte de închiriere pe termen de 3 ani între noii proprietari si detinatorii acestora în momentul intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Litigiile legate de eventualele îmbunatatiri aduse imobilelor, care se retrocedeaza în conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre fostii detonatori vor fi solutionate între proprietari si chiriasi, în conditiile legii.

(5) Retrocedarea bunurilor imobile care au apartinut cultelor religioase se va face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

 

ART. 5

(1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonante de urgenta vor încheia cu detinatorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare în termen de 60 de zile de la data ramânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 3 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în conditiile stabilite de protocolul prevazut la alin. (1).

 

ART. 6

Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

           p. PRIM-MINISTRU,
            MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       Secretariatul de Stat pentru Culte
                       Nicolae I. Branzea,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       p. Ministru delegat pe
                       langa primul-ministru
                       pentru minoritati nationale,
                       Klaus Fabritius

                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Mircea Fronescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

 

Trascina file per caricare