Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE Nr. 9 din 8 ianuarie 1998

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietat ea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

* Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 403/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

 

Legea nr. 9/1998 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 5 din 7 februarie 2002.

 

 

Art. 1

(1) Cetăţenii români prejudicia ţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, mo ştenitori legali sau testamentari ai foştilor proprietari dacă au, la data intrării în vigoare a legii, cetăţenia român ă. Dovada calităţii de moştenitor se face prin certificatul de moştenitor, prin certificatul de calitate de moştenitor sau prin hotărâre judec ătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se atestă calitatea sa de moştenitor.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi cetăţenii români prejudiciaţi în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judeţe ale Bulgariei decât judeţele cedate, Durostor şi Caliacra.

 

Art. 2

(1) Despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, sub forma unor compensaţii băneşti distincte pentru terenuri, pentru construcţii şi pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi, după cum urmează:

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social, sau, la cerere, acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat în judeţul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă compensaţii să depăşească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru fiecare locuinţă - inclusiv anexele gospodăreşti -, precum şi pentru construcţiile cu alte destinaţii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construită şi cu materialele de construcţii folosite, precum şi cu vechimea construcţiei; în această sumă este inclusă şi compensaţia pentru terenul aferent construcţiei, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea;

c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivată şi cu producţia medie la hectar în anul 1940;

d) pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi, o sumă calculată în raport cu suprafaţa acestora.

(2) Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu pân ă la 50% compensaţia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi d), în raport cu valoarea deosebită a unor construcţii, terenuri intravilane urbane sau rurale, plantaţii de pomi fructiferi altoiţi, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor prezentate de cei în cauză.

(3) Criteriile de evaluare, modalităţile concrete de stabilire a cuantumului compensaţiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, construcţii şi recolte, plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.

 

Art. 3

(1) În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceştia au dreptul la compensaţie, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.

(2) Prejudiciul rămas neacoperit se determină prin calcularea diferenţei dintre valoarea bunurilor abandonate în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobândite în proprietate cu orice titlu, şi valoarea bunurilor dobândite în România dup ă anul 1940 cu titlu de despăgubire, inclusiv prin Reforma Agrară şi prin contractele de vânzare-cumpărare încheiate între colonişti şi statul român prin Oficiul Na ţional al Colonizării după data de 7 septembrie 1940, pentru care statul român nu a mai perceput sumele datorate de aceştia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de coloniştii evacuaţi din Dobrogea de Sud şi reaşezaţi în alte părţi, reprezentând pre ţul terenurilor şi construcţiilor ce li s-au atribuit pe bază de contracte.

 

Art. 4*

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii.

(2) Dacă moştenitorii foştilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor depune cererile la comisia municipiului Bucureşti.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaraţie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren, construcţiile şi recoltele pentru care se consideră îndreptăţite să primească compensaţii în condiţiile prezentei legi.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot depune cereri, neînsoţite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.**)

_____________

* Cererile depuse pân ă la data de 1 mai 2007 şi aflate în curs de soluţionare la comisiile constituite în cadrul prefecturii, la data de 16 noiembrie 2013, se soluţionează pe baza actelor doveditoare certificate de autorităţile competente, care pot fi completate cu declaraţii de martori, autentificate.

Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 90 de zile, în care persoanele ce se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la comisiile abilitate potrivit legii. Termenul de decădere curge de la data la care persoanei i se comunică, în scris, care sunt documentele necesare soluţionării cererii. (a se vedea art. II din L. nr. 287/2013)

** A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, şi Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Le gii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietat ea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 0 din 25 iulie 2006.

 

Art. 5

(1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se solicită compensaţii se face cu înscrisuri.

(2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate.

 

Art. 6

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al pr efectului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compus ă din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice, directorul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, şeful direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale, şeful inspectoratului teritorial în construcţii, un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va funcţiona în cadrul prefecturii.

(2) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia central ă pentru aplicarea dispoziţiilor legii, care va funcţiona la Ministerul Finanţelor Publice.**

(4) Comisia centrală este formată din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului***, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra).****

_____________

** A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

*** Conform art. 15 lit. a), c), d) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile: "Ministerul Finanţelor Publice", "Ministerul Administraţiei şi Internelor", "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" şi "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuiesc cu: "Ministerul Economiei şi Finanţelor", "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", "Ministerul Transporturilor" şi "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".

**** A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea stat ului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, şi Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Le gii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietat ea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 0 din 25 iulie 2006.

 

Art. 7

(1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărârile privind acordarea compensa ţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adopt ă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului.

(2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei poate face contestaţie la comisia centrală.

(3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, dup ă caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunic ă solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice.

(4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului ju decătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

(5) Hotărârile pronun ţate de tribunal sunt supuse recursului.

(6) În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice.

(7) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci când dup ă adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având voca ţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia se soluţionează potrivit dreptului comun.

 

Art. 8

(1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndrept ăţiţi se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, iar plăţile către persoanele fizice se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

(2) *** Abrogat prin O.U.G. nr. 10/2013

 

Art. 9

(1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi a recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, a plantaţiilor de pomi fructiferi şi/sau a pepinierelor de pomi fructiferi altoiţi, comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialişti în expertizări de construcţii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale.

(2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice deconcentrate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.

(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze şi să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.

(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia brută orară se determină prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.

(6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

(7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acţiuni" subcapitolul "Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale".

 

Art. 10

Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensaţiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.

 

Art. 11

Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensaţiilor în termenul prevăzut la art. 4.

 

Art. 12

Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor cererilor depuse conform art. 4.*

_____________

* A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, şi Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Le gii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietat ea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 0 din 25 iulie 2006.

 

Art. 13

Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice** cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor, precum şi modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

_____________

** Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 8 din 30 noiembrie 1998, şi au fost modificate şi completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 6 din 19 iunie 2000.

 

Art. 14

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Trascina file per caricare