Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,
UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, broj 83/02), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

 

PRAVILNIK

 O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca evidencije vjerskih zajednica, prijave i zahtjeva za upis u evidenciju vjerskih zajednica, prijave za upis promjena u evidenciju vjerskih zajednica, sadržaj izvatka iz evidencije vjerskih zajednica, način podnošenja prijave i zahtjeva za upis u evidenciju vjerskih zajednica, te način upisa i vođenja evidencije vjerskih zajednica i brisanje vjerskih zajednica iz Evidencije vjerskih zajednica u Repub­lici Hrvatskoj.

 

II. EVIDENCIJA VJERSKIH ZAJEDNICA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 2.

(1) Vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(2) Evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

 

Članak 3.

U Evidenciju, pored vjerskih zajednica mogu se upisati i njihovi organizacijski oblici za koje to zatraži vjerska zajednica, te zajednica vjerskih zajednica.                          

Sadržaj Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

 

Članak 4.

(1) U Evidenciju se za svaku vjersku zajednicu, organizacijski oblik vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: organizacijski oblik) i zajednicu vjerskih zajednica upisuju sljedeći podaci:

1. evidencijski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. naziv vjerske zajednice čiji se organizacijski oblik upisuje u evidenciju,

5. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

6. služba osobe ovlaštene za zastupanje,

7. brisanje iz evidencije.

(2) U Evidenciju, za svaku vjersku zajednicu, organizacijski oblik ili zajednicu vjerskih zajednica, upisuju se i podaci koji se odnose na promjenu:

1. naziva,

2. adrese sjedišta,

3. službe osobe ovlaštene za zastupanje.

Evidencijski broj vjerske zajednice

 

Članak 5.

(1) Evidencijski broj vjerske zajednice je broj koji se određuje pri upisu u Evidenciju svakoj vjerskoj zajednici i zajednici vjerskih zajednica.

(2) Evidencijski broj organizacijskog oblika je broj koji se određuje pri upisu u Evidenciju svakom organizacijskom obliku i sastoji se od evidencijskog broja vjerske zajednice čiji se organizacijski oblik upisuje u Evidenciju i evidencijskog broja koji se dodjeljuje organizacijskom obliku.

(3) Evidencijski broj vjerske zajednice odvojen je točkom od evidencijskog broja njegovog organizacijskog oblika.

(4) Vjerskoj zajednici, organizacijskom obliku i zajednici vjerskih zajednica može se odrediti samo jedan evidencijski broj koji se ne mijenja i koji se po brisanju istih iz Evidencije ne može odrediti drugoj vjerskoj zajednici, drugom organizacijskom obli­ku ili drugoj zajednici vjerskih zajednica.

(5) Evidencijski broj određuje se od rednog broja jedan na dalje sukladno redoslijedu upisa vjerske zajednice ili zajednice vjerskih zajednica u Evidenciju, odnosno od broja -–– . 1 za or­ga­nizacijske oblike.

Zbirka isprava

 

Članak 6.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku vjersku zajednicu i zajednicu vjerskih zajednica upisanu u Evidenciju. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv i evidencijski broj.

(2) Pomoćna zbirka isprava vodi se za organizacijske oblike. Na omotu pomoćne zbirke isprava ispod naslova »POMOĆNA ZBIRKA ISPRAVA« upisuje se naziv vjerske zajednice o čijim se organizacijskim oblicima zbirka vodi.

(3) Zbirka isprava i pomoćne zbirke isprava čuvaju se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala.

(4) U zbirku isprava ulaže se:

– rješenje o upisu u Evidenciju;

– obrazac prijave ili zahtjeva za upis u Evidenciju;

– obrazac popisa vjernika;

– akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obav­ljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja novoosnovane vjerske zajednice;

– akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao vjerska zajednica prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina;

– suglasnost iz odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i ovjereni prijevod suglasnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu;

– obrazac prijave za upis promjena u Evidenciju;

– odluka o promjeni;

– rješenje o upisu promjena u Evidenciju;

– odluka vjerske zajednice o njenom prestanku;

rješenje o brisanju iz Evidencije.

Upis u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

 

Članak 7.

(1) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu ili zajednicu vjerskih zajednica podnosi Ministarstvu prijavu ili zahtjev za upis u Evidenciju.

(2) Postojeće vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju na temelju prijave za upis u Evidenciju.

(3) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1 – Prijava za upis vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvat­skoj.

(4) Novoosnovane vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju na temelju zahtjeva za upis u Evidenciju.

(5) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(6) Novoosnovane vjerske zajednice podnose popis vjernika na Obrascu broj 2a –  Popis vjernika.

(7) Novoosnovane vjerske zajednice uz obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju prilažu:

– Obrazac broj 2a iz kojeg je vidljivo da vjerska zajednica ima najmanje 500 vjernika,

– akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obav­ljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja vjerske zajednice,

– akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao vjerska zajednica prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina.

(8) Ako je novoosnovana vjerska zajednica dio vjerske zajed­nice sa sjedištem u inozemstvu prema pravu te vjerske zajednice, zahtjevu za upis u Evidenciju mora se priložiti suglasnost središnjeg tijela vjerske zajednice sa sjedištem u inozemstvu i ovjereni prijevod suglasnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(9) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku, ili ovjerenom prijepisu ili presliku.

(10) Organizacijski oblici vjerskih zajednica upisuju se u Evidenciju na temelju prijave.

(11) Prijava se podnosi na Obrascu broj 3 – Prijava za upis organizacijskog oblika vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica Republike Hrvatske.

(12) Zajednice vjerskih zajednica upisuju se u Evidenciju na temelju prijave.

(13) Prijavu podnose na Obrascu broj 4 – Prijava za upis zajednice vjerskih zajednica u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 8.

(1) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu ili zajednicu vjerskih zajednica dužna je Ministarstvu podnijeti prijavu promjene:

– naziva,

– adrese sjedišta,

– službe osobe ovlaštene za zastupanje.

(2) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu, podnosi prijavu promjene iz stavka 1. ovoga članka i za svoje organizacijske oblike upisane u Evidenciju.

(3) Prijava za upis promjena u Evidenciju podnosi se na Obrascu broj 5 – Prijava za upis promjena u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz prijavu iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i odluka o promjeni naziva, adrese sjedišta ili službe osobe ovlaštene za zastupanje.

Izvadak iz Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvat­skoj

 

Članak 9.

(1) Ministarstvo izdaje izvadak iz Evidencije na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes.

(2) Izvadak iz Evidencije izdaje se u obliku računalnog ispisa na Obrascu broj 6 – Izvadak iz Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(3) Izvadak iz Evidencije sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

5. službu osobe ovlaštene za zastupanje.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba Ministarstva svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz Evidencije sadrži posljednje podatke upisane u Evidenciju.

 Podnošenje zahtjeva za upis u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

 

Članak 10.

(1) Obrasci prijave i zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u Evidenciju, podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.

Javnost Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

 

Članak 11.

(1) Evidencija je javna.

(2) Svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u Evidenciju i pravo prepisivanja podataka iz zbirki isprava i pomoćnih zbirki isprava uz obaveznu nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje Evidencije.

Čuvanje zbirki isprava i pomoćnih zbirki isprava

 

Članak 12.

(1) Zbirke isprava i pomoćne zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje Evidencije dužna je čuvati zbirke isprava i pomoćne zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

 

Članak 13.

(1) Obrasci broj 1, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje.

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 070-01/03-01/1
Urbroj: 514-09-02-03-01
Zagreb, 9. siječnja 2003.

Ministrica

 

Trascina file per caricare