Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE

O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI

I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan u Zagrebu, dana 14. siječnja 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

 

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

 

S P O R A Z U M

između Republike Hrvatske i Crne Gore

o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori

i

crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska i Crna Gora (u daljnjem tekstu: stranke),

polazeći od činjenice postojanja hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: manjine),

s namjerom osiguravanja manjinama koje žive u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori najviše razine pravne zaštite te očuvanje i razvitak njihovih nacionalnih identiteta,

sukladno međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i o zaštiti manjina, a posebice:

- Povelji Ujedinjenih naroda, Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciji o pravima djeteta, Deklaraciji o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i vjerovanja, Deklaraciji o pravima osoba pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina;

- Relevantnim dokumentima usvojenim od Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, a poglavito Dokumentu usvojenom na Konferenciji o ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu 1990. godine te Izvješću sa Sastanka vladinih stručnjaka za zaštitu manjina, održanog u Ženevi 1991. godine;

- Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina i ostalim relevantnim dokumentima Vijeća Europe;

- Instrumentu Srednjoeuropske inicijative za zaštitu nacionalnih manjina;

polazeći od rješenja predviđenih nacionalnim zakonodavstvima stranaka,

svjesne značaja prava manjina i njihove kvalitetne zaštite kao jednog od načela na kojima počiva Europska unija,

utvrđujući da zaštita prava manjina pridonosi političkoj i društvenoj stabilnosti države u kojoj žive,

potvrđujući da manjine predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive i da obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu zemlje kao i da doprinose produbljivanju prijateljstva i suradnje između stranaka ovog Sporazuma,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će:

- pripadnicima manjine jamčiti i osigurati pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje njihova nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta;

- ulagati napore kako bi u okvirima svojih mogućnosti i svog obrazovnog sustava osigurale pripadnicima manjina učenje njihovog jezika, odnosno pohađanje nastave na tom jeziku;

- osigurati uvjete za osnivanje i upravljanje vlastitih privatnih ustanova za obrazovanje i

obuku na manjinskom jeziku;

- poduzeti odgovarajuće korake kako bi se stvorili uvjeti za učinkovito sudjelovanje pripadnika manjina u javnim poslovima, posebice onima koji su od njihovog interesa.

Članak 2.

Stranke se obvezuju da će pripadnicima manjina osigurati:

- slobodu izbora i izražavanja o pripadnosti manjini te uživanja svih prava u svezi s tim izborom;

- pravo uživanja načela nediskriminacije, kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima;

- pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak;

- pravo na izražavanje, razvijanje i javno iskazivanje vlastite kulture te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i tradicija;

- pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti;

- pravo obrazovanja na jeziku i pismu manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma te informiranja, kao i upotrebu znamenja i simbola manjine;

- zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranja i udruživanja radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanje političkih i ekonomskih sloboda.

 

Članak 3.

Stranke će sukladno nacionalnom zakonodavstvu i u okvirima svojih mogućnosti razraditi modele odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu manjina i omogućiti školovanje pripadnika manjina prema odobrenim programima za čija se donošenja prethodno pribavlja mišljenje savjeta manjina ili krovnih koordinacionih tijela manjina.

Odgovarajući programi na jeziku i pismu manjina uz opći dio obvezno sadrže dio čiji je sadržaj u vezi s posebnošću manjine (materinski jezik, književnost, povijest, zemljopis i kulturno stvaralaštvo manjine).

 

Članak 4.

Stranke će podupirati zapošljavanje stručno osposobljenih djelatnika koji dolaze iz redova pripadajuće manjine na svim razinama i oblicima obrazovanja.

Stranke će poticati suradnju i razmjenu u području obrazovanja u dijelu koji se odnosi na obrazovanje manjina, posebno razmjenom prosvjetnih stručnjaka, školskih programa, udžbenika i drugih nastavnih materijala, omogućiti dodjele stipendija i sudjelovanje na seminarima stručnog usavršavanja manjinskih učitelja te poticati izravnu suradnju škola, odnosno stvaranje uvjeta za uzajamne posjete učenika i učitelja.

Na području gdje je organizirano njegovanje jezika i kulture pripadnika hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, stranke će poticati učenje jezika, kulture i povijesti manjina i njihovih matičnih naroda i za pripadnike većinskog naroda.

 

Članak 5.

Stranke će s posebnom pozornošću pratiti ostvarivanje kulturnih i obrazovnih potreba pripadnika manjina i u tu će svrhu:

- poticati osnivanje kulturnih i obrazovnih centara kao i rad drugih srodnih ustanova;

- podupirati slanje knjiga, časopisa, nosača slike i zvuka takvim ustanovama u nekomercijalne svrhe, vlastitu izdavačku djelatnost manjina, gostovanja profesionalnih i amaterskih kulturno-umjetničkih skupina te organizaciju kulturnih i umjetničkih nastupa, koji pridonose obogaćivanju kulture i identiteta manjina u obje zemlje;

- štititi kulturna dobra materijalne i nematerijalne baštine na svom području koja su vezana uz povijest manjina, odnosno podupirati takve aktivnosti manjina;

- prepoznavati manjinsko kulturno nasljeđe kao integralni dio nacionalnog kulturnog identiteta i podržavati upoznavanje većinske populacije s tom manjinskom kulturom;

- podržavati zajedničke aktivnosti pripadnika obiju manjina s uvjerenjem da te aktivnosti doprinose zbližavanju stranaka.

 

Članak 6.

Stranke se obvezuju osigurati pripadnicima manjina slobodnu uporabu jezika i pisma manjina u privatnom i javnom životu.

Stranke se obvezuju osigurati na područjima gdje žive pripadnici manjine, a u skladu s unutarnjim zakonodavstvom i usvojenim međunarodno-pravnim standardima, službenu uporabu jezika i pisma manjine.

 

Članak 7.

Stranke priznaju pravo manjina na izvješćivanje putem tiska, radija i televizije na jeziku i pismu manjine.

Stranke će olakšati pristup medijima pripadnicima manjine te će sukladno usvojenim međunarodnim standardima i svojim unutarnjim zakonodavstvom:

- podupirati izlaženje tiskanih medija na jeziku i pismu manjina;

- podupirati emitiranje programa radija i televizije na jeziku manjina;

- poticati preuzimanje i distribuciju radijskog i televizijskog programa matične zemlje;

- materijalno podupirati informativnu djelatnost manjina.

 

Članak 8.

Stranke će poštivati prava pripadnika manjina na slobodno izražavanje vjerske pripadnosti, na ispovijedanje vjere i održavanje vjerskih obreda i vjerske pouke te na osnivanje vjerskih ustanova, organizacija i udruga.

 

Članak 9.

Stranke će poticati:

- odgovarajuće sudjelovanje pripadnika manjina u donošenju odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, koje se odnose na prava i položaj manjina; i

- zastupljenost u upravnim tijelima na svim razinama državne uprave u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Stranke se obvezuju da će prigodom teritorijalnog preustroja lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica na razini države voditi računa da se manjine time ne dovode u nepovoljniji položaj.

 

Članak 10.

Stranke će podupirati istraživanja iz područja povijesti, kulture i položaja manjina. U tu svrhu poticat će se sudjelovanje pripadnika manjina na istraživačkim projektima i u radu znanstvenih ustanova, kao i suradnju znanstvenih ustanova u tim istraživanjima.

 

Članak 11.

Stranke će osigurati manjinama mogućnost svestranih, slobodnih i neposrednih odnosa s matičnim narodom te s njegovim državnim, javnim ustanovama, akademskim i nevladinim strukturama. U tu će svrhu, u okviru vlastitih mogućnosti, podupirati razvijanje kulturnih i gospodarskih odnosa i razmjenu stručnjaka.

Stranke, pravne osobe i državljani stranaka mogu radi ostvarivanja načela ovog Sporazuma pružati potporu udrugama manjina koje žive na državnom području druge stranke.

 

Članak 12.

U interesu svojih manjina stranke ovog Sporazuma podržat će prekograničnu i gospodarsku suradnju.

 

Članak 13.

Za ostvarivanje obveza preuzetih ovim Sporazumom stranke će osigurati odgovarajuću financijsku potporu.

 

Članak 14.

U svrhu provedbe Sporazuma stranke utemeljuju međuvladin Mješoviti odbor koji prati provedbu ovog Sporazuma.

Stranke u Mješoviti odbor određuju isti broj predstavnika među kojima se nalaze i predstavnici manjina. Kod imenovanja članova Mješovitog odbora koji su pripadnici manjine, stranke će konzultirati savjete manjina i krovna koordinaciona tijela manjina.

Mješoviti odbor sastaje se najmanje jedanput godišnje naizmjence kod stranaka Sporazuma, a osnovat će se 60 dana od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Zadaci Mješovitog odbora su:

- razmatranje provedbe Sporazuma;

- podnošenje preporuka vladama u svezi s provedbom Sporazuma.

 

Odluke Mješovitog odbora stranke prihvaćaju usuglašavanjem.

 

Članak 15.

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom se stranke međusobno izvješćuju o okončanju postupka propisanog njihovim unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

 

Članak 16.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka stranka može pisano, diplomatskim putem, otkazati ovaj Sporazum, koji u tom slučaju, prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu. Sastavljeno u Zagrebu, dana 14. siječnja 2009. godine u dva izvornika, na hrvatskom i crnogorskom jeziku , pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

 

 

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Gordan Jandroković, v.r.

ministar vanjskih poslova i europskih integracija

 

 

          ZA CRNU GORU

          Milan Roćen, v.r.

          ministar vanjskih poslova

 

 

 

Trascina file per caricare