Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

Prijedlog zakona broj__________

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE

O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ,

S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

___________________________________________________________________________

 

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zagreb, srpanj 2009.

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj sadržana je u odredbi članka 139. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 41/01 - pročišćeni tekst i 55/01 - ispravak).

 

II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEM ZAKONA ŽELI POSTIĆI

Ustavna je obveza Republike Hrvatske brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske (članak 10. Ustava Republike Hrvatske: "Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske").

Prekidom državno-pravnih sveza s bivšom SFRJ te proglašenjem Republike Hrvatske kao samostalne i neovisne države, veliki broj Hrvata je ostao nastanjen izvan Republike Hrvatske u novonastalim državama.

U odnosima Republike Hrvatske i Crne Gore, na temelju sukcesije, primjenjuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, sastavljen u Beogradu, 15. studenoga 2004. („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj 3/2005).

Dosadašnja suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore vezano uz manjinska pitanja nije zadovoljavajuća iz razloga što hrvatska manjinska zajednica u Crnoj Gori ima ograničen opseg manjinskih prava i posljedično otežan pristup proračunskim sredstvima domicilne države. Kao protuteža visokim standardima zaštite manjinskih prava u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori otežano je ostvarivanje manjinskih prava: od izdavačke djelatnosti, nedostatnog pristupa medijima, očuvanje kulturne baštine (veliki dio crnogorske kulturne baštine usko je vezan za povijest i kulturu hrvatskog naroda u Crnoj Gori)) do zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba. Tijekom dvostranih razgovora na najvišoj državnoj razini inicirana su pitanja poboljšanja statusa hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Suradnja na području zaštite manjina na postojećim osnovama ocijenjena je nedostatnom, pa je predloženo sklapanje dvostranog međunarodnog ugovora.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2008. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj te je crnogorskoj strani proslijeđen hrvatski prijedlog teksta Sporazuma kojeg je crnogorska strana prihvatila kao osnovu za pregovore. U kontaktima i prepisci diplomatskim putem tijekom prosinca 2008. godine i početkom siječnja 2009. godine, usuglašen je tekst Sporazuma te iskazana spremnost da se što skorije pristupi i njegovom potpisivanju.

Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj potpisan je u Zagrebu, 14. siječnja 2009. godine.

Potpisivanjem Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj stvoren je odgovarajući pravni okvir za ostvarivanje prava te za očuvanje i razvitak nacionalnih identiteta hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Sklapanjem ovog Sporazuma, države stranke potvrđuju da nacionalne manjine predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive, obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu zemlje i doprinose produbljivanju prijateljstva, suradnje te unaprjeđivanju odnosa između dviju država.

 

III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM

Ovim Zakonom potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01 – ispravak) postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Sporazumom između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, stranke se obvezuju da će pripadnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj osigurati pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta kao i pravo na održavanje i razvijanje manjinskog školstva, odnosno obrazovanja, medija i ostvarivanja njihovih posebnih interesa.

Nadalje, stranke se obvezuju da će pripadnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj osigurati slobodu izbora i izražavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini te uživanja svih prava u svezi s tim izborom, pravo uživanja nediskriminacije, kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima, pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak, pravo na izražavanje, razvijanje i javno iskazivanje vlastite kulture te očuvanje i zaštitu kulturnih dobara i tradicija, pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti, pravo obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma te informiranja, kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalne manjine, zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranju i udruživanju radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanje političkih i ekonomskih sloboda.

Sporazum predviđa osnivanje međuvladinog Mješovitog odbora, koji će se sastajati najmanje jednom godišnje i koji će pratiti provedbu Sporazuma.

 

IV. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

 

V. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 6/02 - pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08 i 86/08) i to u drugim osobito opravdanim državnim razlozima. Naime, radi stvaranja pretpostavki za primjenu Sporazumom utvrđenih mehanizama i intenziviranje suradnje između dviju država u području na koje se Sporazum odnosi, posebice u interesu olakšavanja ostvarivanje prava pripadnika hrvatske manjine u Crnoj Gori i poboljšanja njihovog statusa, potrebno je što skorije stvoriti uvjete za stupanje Sporazuma na snagu.

S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora, kojima država i formalno izražava spremnost biti vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i činjenicu da se u ovoj fazi postupka, u pravilu, ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj prijedlog Zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje.

 

VI. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“ broj 28/96.) te članka 139. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske predlaže se pokretanje postupka donošenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj po hitnom postupku.

Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj glasi: 

Trascina file per caricare