Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

UKAZ

 

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. prosinca 1990, na sjednici Vijeća općina 6. prosinca 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 6. prosinca 1990.

 

Klasa: 011-01/90-02/39

 

Urbroj: 71-90-1

 

Zagreb, 10 prosinca 1990.

 

Predsjednik Republike Hrvatske

 

dr. Franjo Tuđman, v. r.

 

 

 

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

Član 1.

U Zakonu o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - prečišćeni tekst i 16/90), član 1. mijenja se i glasi: "Ovim zakonom uređuje se način korištenja i raspolaganja građevinskim zemljištem koje je prenijeto u društveno vlasništvo do dana stupanja na snagu ovoga zakona, a za koje posebnim zakonom nije propisana zabrana raspolaganja i prijenosa. Društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu prestaje u slučajevima određenim ovim zakonom".

 

Član 2.

Član 2. briše se.

 

Član 3.

U članu 4. stav 2. mijenja se i glasi: "Gradovima i naseljima gradskog karaktera smatraju se gradovi i naselja koja je do dana stupanja na snagu ovoga zakona, u skladu s uvjetima i po postupku propisanom Zakonom o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - prečišćeni tekst) utvrdila odlukom skupština općine."

 

Član 4.

Iza člana 4. dodaju se novi članovi 4a. i 4b. koji glase: "Član 4a. Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje po sili zakona društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni, a koje je u društveno vlasništvo preneseno odlukama skuština općina nakon 22. veljače 1974. pri čemu se priznaju valjani pravni poslovi i pravomoćni akti zaključeni ili doneseni do stupanja na snagu ovoga zakona. U provedbi odredbe stava 1. ovoga člana općinski organ uprave nadležan za imovinskopravne poslove donosi rješenje o utvrđivanju prava vlasništva fizičkoj ili građanskoj pravnoj osobi odnosno o utvrđivanju prava korištenja društvenoj pravnoj osobi.

Pravomoćno rješenje iz stava 2. ovoga člana dostavlja se zemljišnoknjižnoj službi nadležnog općinskog suda radi provedbe u zemljišnim knjigama.

 

Član 4b.

U gradovima i naseljima gradskog karaktera može postojati pravo vlasništva na građevinskom zemljištu kada je to određeno zakonom."

 

Član 5.

Članovi 5, 6. i 7. brišu se.

 

Član 6.

U članu 8. u stavu 1. na kraju prve rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: "ukoliko ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno".

 

Član 7.

Član 9. mijenja se i glasi: "Građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu upravlja općina na čijem se području nalazi to zemljište, ako tim zemljištem na temelju ustava i zakona ne upravlja druga društveno-politička zajednica, mjesna zajednica ili druga društvena pravna osoba."

 

Član 8.

Član 12. briše se.

 

Član 9.

Član 14. mijenja se i glasi: "Pod provedbenim planom u smislu ovoga zakona podrazumijevaju se i uvjeti uređenja prostora određeni po odredbama posebnog zakona, u slučaju kada provedbeni plan nije donesen, a po posebnim propisima je njegovo donošenje obavezno, osim u slučaju iz člana 38, člana 44. stava 1. i 2. člana 45. stava 1. i 2, te člana 60. stava 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90). Pod provedbenim planom u smislu ovoga zakona podrazumijevaju se i uvjeti uređenja prostora određeni po odredbama posebnog zakona, kad provedbeni plan nije donesen, a prema posebnom propisu nije obavezno njegovo donošenje, ukoliko je općina nosilac prava korištenja građevinskog zemljišta."

 

Član 10.

Glava II. te članovi 15,16,17. i 18. te Glava III. i članovi 19, 20, 21, 22, 23. i 24. brišu se. Glava IV. postaje Glava II.

 

Član 11.

Član 26. mijenja se i glasi: "Građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu može se dati na korištenje društvenim pravnim osobama odnosno u vlasništvo fizičkih ili pravnih osoba, samo uz naknadu prema tržišnim cijenama."

 

Član 12.

U članu 33. stav 1. briše se. U stavu 4. broj " 1" briše se. Stav 5. briše se. Dosadašnji stavovi 2, 3. i 4. postaju stavovi 1, 2. i 3.

 

Član 13.

U članu 34. u stavu 1. broj "1" briše se. Stav 2. briše se.

 

Član 14.

U članu 37. stav 1. mijenja se i glasi: "Prijašnjem vlasniku gradevinskog zemljišta koje je postalo društveno vlasništvo pripada pravična naknada koja se određuje prema odredbama Zakona o eksproprijaciji, a koja ne može biti niža od tržišne cijene takvog zemljišta."

 

Član 15.

U članu 47. u stavu 2. briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: "osim u slučaju iz člana 50. stava 2. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90)." Stav 4 briše se.

 

Član 16.

U članu 48. stav 2. briše se.

 

Član 17.

U članu 50. u stavu 1. u alineji 7. riječi "udruženih u samoupravne interesne zajednice" zamjenjuju se riječima "društvenih fondova", a riječi "organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice", zamjenjuju se riječima "društvene pravne osobe".

U alineji 12. riječi "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima "društvene pravne osobe." Dodaje se nova alineja 14. koja glasi " - vjerskih objekata". Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. riječi "organizacijama udruženog rada" zamjenjuju se riječima "društvenim pravnim osobama".

 

Član 18.

Glava V. postaje Glava III. Naziv glave VI. koja postaje Glava IV. mijenja se i glasi: "Prava društvenih pravnih osoba na građevinskom zemljištu".

 

Član 19.

U članu 65. stav 1. mijenja se i glasi: "Društvena pravna osoba ima pravo građevinsko zemljište kojim upravlja koristiti za svoju djelatnost u skladu s namjenom određenom provedbenim planom." U stavu 2. riječi "organizacija udruženog rada"zamjenjuju se riječima "društvena pravna osoba".

 

Član 20.

U članu 69. u stavu 1. riječi "te drugih područja predviđenih za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju" brišu se.

 

Član 21.

Glava VII. postaje Glava V. U članu 79. u stavu 4. riječi "samoupravnoj interesnoj zajednici za komunalnu djelatnost" zamjenjuju se riječima "društvenom fondu u komunalnoj oblasti".

 

Član 22.

Glava VIII. postaje Glava VI. U članu 80. u stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada ili druga" brišu se, brojka "500.000" zamjenjuje se brojkom "100.000" a brojka "1,000.000" zamjenjuje se brojkom "400.000". U stavu 2. brojka "50.000" zamjenjuje se brojkom "5.000", a brojka "150.000" zamjenjuje se brojkom "10.000".

 

Član 23.

U članu 81. brojka "500.000" zamjenjuje se brojkom "20.000", a brojka "10,000.000" zamjenjuje se brojkom " 100.000".

 

Član 24.

U članu 82. brojka "250.000" zamjenjuje se brojkom "15.000", a brojka "1,500.000" zamjenjuje se brojkom "50.000".

 

Član 25.

Glava IX. postaje Glava VII. U članu 89. u stavu 1. riječi "ne podnese u roku zahtjev za davanje na korištenje građevinskog zemljišta ili" brišu se.

 

Član 26.

Iza člana 90. dodaju se novi članovi 90a, 90b. i 90c. koji glase : "Član 90a. Ako do dana stupanja na snagu ovoga zakona nije istekao rok iz člana 53. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90), ili je u tom roku promijenjen provedbeni plan a korisnik zemljišta nije izgradio objekt ili izveo znatnije radove, rješenje iz člana 4a. ovoga zakona, donijet će organ uprave nadležan za imovinskopravne poslove po pravomoćnosti rješenja iz člana 53. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90).

Općinski organ uprave nadležan za poslove graditeljstva evidentirat će slučajeve iz stava 1. ovoga člana i dostaviti zemljišnoknjižnoj službi nadležnog općinskog suda koji će izvršiti zabilježbu zabrane otuđenja.

 

Član 90b.

Odredbe člana 63. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90) ne odnose se na prijašnjeg vlasnika koji je ostvario prvenstveno pravo korištenja na zemljištu iz člana 4a. ovoga zakona.

 

Član 90c.

Svi postupci pokrenuti po odredbama Zakona o gradevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90), koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga zakona glede pravnih odnosa koji su ovim ili posebnim zakonom drukčije regulirani, riješit će se po odredbama ovoga zakona."

 

Član 27.

Član 91. briše se.

 

Član 28.

Odredbe člana 33, 34. i 89. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 i 16/90) koje se odnose na prijenos objekta u društveno vlasništvo, neće se primjenjivati do donošenja posebnog zakona.

 

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 944-01/90-01/01

Zagreb, 6. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

 

Trascina file per caricare